Giải bài tập

Giải Bài 45, 46, 47, 48, 49 trang 152 SBT Sinh 10: Sản phẩm của pha sáng quang hợp là gì ?

Chương III Chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào SBT Sinh lớp 10. Giải bài 45, 46, 47, 48, 49 trang 152 Sách bài tập Sinh học 10. Câu 45: Nguyên liệu của pha sáng là…

45. Nguyên liệu của pha sáng là:

A. H2O, năng lượng ánh sáng.

Bạn đang xem: Giải Bài 45, 46, 47, 48, 49 trang 152 SBT Sinh 10: Sản phẩm của pha sáng quang hợp là gì ?

B. CO2 H2O.

C. CO2 năng lượng ánh sáng.

D. Năng lượng ánh sáng, H2O, CO2.

46. Sản phẩm của pha sáng quang hợp là:

A. NADP, FADH2 O2.

B. NADPH, ATP, O2.

C. NADPH2, FADH2.

D. NADH2 FADH2.

47. Sản phẩm của pha tối quang hợp là:

A. Cacbohiđrat.

B. CO2, cacbohiđrat.

C. O2, H2O, cacbohiđrat.

D. H2O, cacbohiđrat.

48. Kết thúc quá trình đường phân từ 1 phân tử đường glucôzơ, tế bào thu được :

A. 2 phân tử axit piruvic, 2 phân tử ATP, 2 phân tử NADH.

B. 1 phân tử axit piruvic, 2 phân tử ATP, 2 phân tử NADH.

C. 2 phân tử axit piruvic, 6 phân tử ATP, 2 phân tử NADH.

D. 2 phân tử axit piruvic, 2 phân tử ATP, 4 phân tử NADH.

49. Trong quang hợp, cây giải phóng ôxi vào không khí. Hãy cho biết ôxi được giải phóng từ phân tử nào sau đây :

A. H2O

B. ATP.

C. co2.

D. C6H12O6

Hướng dẫn

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 45, 46, 47, 48, 49 trang 152 SBT Sinh 10: Sản phẩm của pha sáng quang hợp là gì ?” state=”close”]
Chương III Chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào SBT Sinh lớp 10. Giải bài 45, 46, 47, 48, 49 trang 152 Sách bài tập Sinh học 10. Câu 45: Nguyên liệu của pha sáng là…

45. Nguyên liệu của pha sáng là:

A. H2O, năng lượng ánh sáng.

B. CO2 H2O.

C. CO2 năng lượng ánh sáng.

D. Năng lượng ánh sáng, H2O, CO2.

46. Sản phẩm của pha sáng quang hợp là:

A. NADP, FADH2 O2.

B. NADPH, ATP, O2.

C. NADPH2, FADH2.

D. NADH2 FADH2.

47. Sản phẩm của pha tối quang hợp là:

A. Cacbohiđrat.

B. CO2, cacbohiđrat.

C. O2, H2O, cacbohiđrat.

D. H2O, cacbohiđrat.

48. Kết thúc quá trình đường phân từ 1 phân tử đường glucôzơ, tế bào thu được :

A. 2 phân tử axit piruvic, 2 phân tử ATP, 2 phân tử NADH.

B. 1 phân tử axit piruvic, 2 phân tử ATP, 2 phân tử NADH.

C. 2 phân tử axit piruvic, 6 phân tử ATP, 2 phân tử NADH.

D. 2 phân tử axit piruvic, 2 phân tử ATP, 4 phân tử NADH.

49. Trong quang hợp, cây giải phóng ôxi vào không khí. Hãy cho biết ôxi được giải phóng từ phân tử nào sau đây :

A. H2O

B. ATP.

C. co2.

D. C6H12O6

Hướng dẫn

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!