Giải bài tập

Giải Bài 38, 39, 40, 41 trang 124 Sách BT Sinh 10: Trong phân tử prôtêin, chuỗi pôlipeptit có chiều như thế nào ?

Chương I Thành phần hóa học của tế bào SBT Sinh lớp 10. Giải bài 38, 39, 40, 41 trang 124 Sách bài tập Sinh học 10. Câu 38: Cấu trúc không gian bậc 2 của prôtêin được giữ vững nhờ…

38.Cấu trúc không gian bậc 2 của prôtêin được giữ vững nhờ

A. liên kết peptit.

Bạn đang xem: Giải Bài 38, 39, 40, 41 trang 124 Sách BT Sinh 10: Trong phân tử prôtêin, chuỗi pôlipeptit có chiều như thế nào ?

B. liên kết hiđrô.

C. liên kết đisunphua.

D. liên kết cộng hoá trị.

39. Để nước biến thành hơi phải cần năng lượng

A. bẻ gãy liên kết hiđrô giữa các phân tử nước.

B. bẻ gãy các liên kết ion giữa các nguyên tử trong phân tử nước.

C. bẻ gãy liên kết đồng hoá trị của các phân tử nước.

D. cao hơn nhiệt dung riêng của nước.

40. Trong phân tử prôtêin, chuỗi pôlipeptit có chiều

A. bắt đầu bằng nhóm amin và kết thúc bằng nhóm cacbôxyl.

B. bắt đầu bằng nhóm cacbôxyl và kết thúc bằng nhóm amin.

C. bắt đấu bằng gốc R và kết thúc bằng nhóm amin.

D. bắt đầu bằng nhóm amin kết thúc bằng nhóm amin.

41. Liên kết este giữa 2 nuclêôtit là liên kết được hình thành giữa

A. nhóm OH vị trí 5′ của đường ở nuclêôtĩt trước với nhóm phôtphat nuclêôtit sau.

B. nhóm OH vị trí 3′ của đường ở nuclêôtit trước với nhóm phôtphat của nuclêôtit sau.

C. nhóm OH ở vị trí 3′ và nhóm OH ở vị trí 5′.

D. nhóm OH vị trí 3′ của đường ở nuclêôtit trước với gốc R ở nuclêôtit sau.

Hướng dẫn

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 38, 39, 40, 41 trang 124 Sách BT Sinh 10: Trong phân tử prôtêin, chuỗi pôlipeptit có chiều như thế nào ?” state=”close”] Chương I Thành phần hóa học của tế bào SBT Sinh lớp 10. Giải bài 38, 39, 40, 41 trang 124 Sách bài tập Sinh học 10. Câu 38: Cấu trúc không gian bậc 2 của prôtêin được giữ vững nhờ…

38.Cấu trúc không gian bậc 2 của prôtêin được giữ vững nhờ

A. liên kết peptit.

B. liên kết hiđrô.

C. liên kết đisunphua.

D. liên kết cộng hoá trị.

39. Để nước biến thành hơi phải cần năng lượng

A. bẻ gãy liên kết hiđrô giữa các phân tử nước.

B. bẻ gãy các liên kết ion giữa các nguyên tử trong phân tử nước.

C. bẻ gãy liên kết đồng hoá trị của các phân tử nước.

D. cao hơn nhiệt dung riêng của nước.

40. Trong phân tử prôtêin, chuỗi pôlipeptit có chiều

A. bắt đầu bằng nhóm amin và kết thúc bằng nhóm cacbôxyl.

B. bắt đầu bằng nhóm cacbôxyl và kết thúc bằng nhóm amin.

C. bắt đấu bằng gốc R và kết thúc bằng nhóm amin.

D. bắt đầu bằng nhóm amin kết thúc bằng nhóm amin.

41. Liên kết este giữa 2 nuclêôtit là liên kết được hình thành giữa

A. nhóm OH vị trí 5′ của đường ở nuclêôtĩt trước với nhóm phôtphat nuclêôtit sau.

B. nhóm OH vị trí 3′ của đường ở nuclêôtit trước với nhóm phôtphat của nuclêôtit sau.

C. nhóm OH ở vị trí 3′ và nhóm OH ở vị trí 5′.

D. nhóm OH vị trí 3′ của đường ở nuclêôtit trước với gốc R ở nuclêôtit sau.

Hướng dẫn

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!