Giải bài tập

Giải Bài tập trắc nghiệm trang 21 SBT Sinh 11: Nơi nước và chất khoáng hoà tan phải đi qua trước khi vào mạch gỗ của rễ là gì?

Giải bài tập trắc nghiệm trang 21 SBT Sinh 11. Chương I Chuyển hóa vật chất và năng lượng. Câu 11: Khi nhiệt độ cao và lượng ôxi hoà tan cao hơn lượng …; Nơi nước và chất khoáng hoà tan phải đi qua trước khi vào mạch gỗ của rễ là gì?

11. Khi nhiệt độ cao và lượng ôxi hoà tan cao hơn lượng \(CO_2\) trong lục lạp, sự tăng trưởng không giảm ở cây

A. lúa mì.                              B. dưa hấu.

Bạn đang xem: Giải Bài tập trắc nghiệm trang 21 SBT Sinh 11: Nơi nước và chất khoáng hoà tan phải đi qua trước khi vào mạch gỗ của rễ là gì?

C. hướng dương.                    D. mía.

E. cây lúa

12. Nơi nước và chất khoáng hoà tan phải đi qua trước khi vào mạch gỗ của rễ là

A. khí khống.                             B. tế bào biểu bì.

C. tế bào nội bì.                         D. tế bào nhu mô vỏ.

E. tế bào lông hút

13. Trong trường hợp nào sau đây các tế bào bị trương nước ?

A. Đưa cây ra ngoài sáng                 B. Bón phân cho cây.

C.Tưới nước cho cây.                        D. Đưa cây vào trong tối.

E. Tưởi nước mặn cho cây.

14. Nồng độ \(Ca^{2+}\)trong cây là 0,3%, trong đất là 0,1 %. Cây sẽ nhận \(Ca^{2+}\)bằng cách

A. hấp thụ thụ động.                  B. hấp thụ chủ động.

C. khuếch tán.                           D. thẩm thấu.

15. Quá trình khử \(NO_3 (NO_3^-> NH_4^+\)

A. thực hiện ở trong cây.

B. là quá trình ôxi hoá nitơ trong không khí.

C. thực hiện nhờ enzim nitrôgenaza.

D. bao gồm phản ứng khử \(NO_2^-\)thành \(NO_3^-\)

16. Khi lá cây bị vàng do thiếu chất diệp lục, có thể chọn nhóm các nguyên tố khoáng thích hợp để bón cho cây là

A. P, K, Fe                       B. N, Mg, Fe.

C. P, K, Mn.                     D. S, P, K. E. N, K, Mn.

17. Câu nào sau đây không đúng với tính chất của chất diệp lục ?

A. Hấp thụ ánh sáng ở phần đầu và cuối của ánh sáng nhìn thấy.

B. Có thể nhận năng lượng từ các sắc tố khác.

C. Khi được chiếu sáng có thể phát huỳnh quang.

D. Màu lục liên quan trực tiếp đến quang hợp.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài tập trắc nghiệm trang 21 SBT Sinh 11: Nơi nước và chất khoáng hoà tan phải đi qua trước khi vào mạch gỗ của rễ là gì?” state=”close”]
Giải bài tập trắc nghiệm trang 21 SBT Sinh 11. Chương I Chuyển hóa vật chất và năng lượng. Câu 11: Khi nhiệt độ cao và lượng ôxi hoà tan cao hơn lượng …; Nơi nước và chất khoáng hoà tan phải đi qua trước khi vào mạch gỗ của rễ là gì?

11. Khi nhiệt độ cao và lượng ôxi hoà tan cao hơn lượng \(CO_2\) trong lục lạp, sự tăng trưởng không giảm ở cây

A. lúa mì.                              B. dưa hấu.

C. hướng dương.                    D. mía.

E. cây lúa

12. Nơi nước và chất khoáng hoà tan phải đi qua trước khi vào mạch gỗ của rễ là

A. khí khống.                             B. tế bào biểu bì.

C. tế bào nội bì.                         D. tế bào nhu mô vỏ.

E. tế bào lông hút

13. Trong trường hợp nào sau đây các tế bào bị trương nước ?

A. Đưa cây ra ngoài sáng                 B. Bón phân cho cây.

C.Tưới nước cho cây.                        D. Đưa cây vào trong tối.

E. Tưởi nước mặn cho cây.

14. Nồng độ \(Ca^{2+}\)trong cây là 0,3%, trong đất là 0,1 %. Cây sẽ nhận \(Ca^{2+}\)bằng cách

A. hấp thụ thụ động.                  B. hấp thụ chủ động.

C. khuếch tán.                           D. thẩm thấu.

15. Quá trình khử \(NO_3 (NO_3^-> NH_4^+\)

A. thực hiện ở trong cây.

B. là quá trình ôxi hoá nitơ trong không khí.

C. thực hiện nhờ enzim nitrôgenaza.

D. bao gồm phản ứng khử \(NO_2^-\)thành \(NO_3^-\)

16. Khi lá cây bị vàng do thiếu chất diệp lục, có thể chọn nhóm các nguyên tố khoáng thích hợp để bón cho cây là

A. P, K, Fe                       B. N, Mg, Fe.

C. P, K, Mn.                     D. S, P, K. E. N, K, Mn.

17. Câu nào sau đây không đúng với tính chất của chất diệp lục ?

A. Hấp thụ ánh sáng ở phần đầu và cuối của ánh sáng nhìn thấy.

B. Có thể nhận năng lượng từ các sắc tố khác.

C. Khi được chiếu sáng có thể phát huỳnh quang.

D. Màu lục liên quan trực tiếp đến quang hợp.

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!