Giải bài tập

Giải Bài 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 trang 36 SBT hóa học 11: Trong các chất dưới đây, chất nào có nhiệt độ sôi thấp nhất ?

Bài 25 Ankan SBT Hóa lớp 11. Giải bài 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 trang 36. Câu 5.5: Tổng số liên kết cộng hoá trị trong một phân tử C3H8 là bao nhiêu ?; Trong các chất dưới đây, chất nào có nhiệt độ sôi thấp nhất ?

5.4 Cho công thức:

Bạn đang xem: Giải Bài 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 trang 36 SBT hóa học 11: Trong các chất dưới đây, chất nào có nhiệt độ sôi thấp nhất ?

A. 3-isopropyl-5,5-đimetylhexan.

B. 2,2-đimetyl-4-isopropylhexan.

C. 3-etyl-2,5,5-trimetylhexan.

D. 4-etyl-2,5,5-trimetylhexan.

Trong 4 tên đó, tên nào đúng với công thức ở trên ?

5.5. Tổng số liên kết cộng hoá trị trong một phân tử C3H8 là bao nhiêu ?

A. 11

B. 10

C. 3

D. 8

5.6. Hai chất 2-metylpropan và butan khác nhau về

A. Công thức cấu tạo.

B. công thức phân tử.

C. số nguyên tử cacbon.

D. số liên kết cộng hoá trị.

5.7. Tất cả các ankan có cùng công thức gì ?

A. Công thức đơn giản nhất

B. Công thức chung

C. Công thức cấu tạo

D. Công thức phân tử

5.8. Trong các chất dưới đây, chất nào có nhiệt độ sôi thấp nhất ?

A. Butan

B. Etan

C. Metan

D. Propan

5.9. Gọi tên IUPAC của các ankan có công thức sau đây :

1. \({(C{H_3})_2}CH – C{H_2} – C{(C{H_3})_3}\) (tên thông dụng là isooctan)

2. \(C{H_3} – C{H_2} – CH(C{H_3}) – CH(C{H_3}{\rm{) – [C}}{{\rm{H}}_2}{{\rm{]}}_4} – CH{(C{H_3})_2}\)

5.4. D

5.5. B

5.6. A

5.7. B

5.8. C

5.9.

1. 2,2,4-trimetylpentan

2. 3,4,9-trimetylđecan

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 trang 36 SBT hóa học 11: Trong các chất dưới đây, chất nào có nhiệt độ sôi thấp nhất ?” state=”close”]

Bài 25 Ankan SBT Hóa lớp 11. Giải bài 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 trang 36. Câu 5.5: Tổng số liên kết cộng hoá trị trong một phân tử C3H8 là bao nhiêu ?; Trong các chất dưới đây, chất nào có nhiệt độ sôi thấp nhất ?

5.4 Cho công thức:

A. 3-isopropyl-5,5-đimetylhexan.

B. 2,2-đimetyl-4-isopropylhexan.

C. 3-etyl-2,5,5-trimetylhexan.

D. 4-etyl-2,5,5-trimetylhexan.

Trong 4 tên đó, tên nào đúng với công thức ở trên ?

5.5. Tổng số liên kết cộng hoá trị trong một phân tử C3H8 là bao nhiêu ?

A. 11

B. 10

C. 3

D. 8

5.6. Hai chất 2-metylpropan và butan khác nhau về

A. Công thức cấu tạo.

B. công thức phân tử.

C. số nguyên tử cacbon.

D. số liên kết cộng hoá trị.

5.7. Tất cả các ankan có cùng công thức gì ?

A. Công thức đơn giản nhất

B. Công thức chung

C. Công thức cấu tạo

D. Công thức phân tử

5.8. Trong các chất dưới đây, chất nào có nhiệt độ sôi thấp nhất ?

A. Butan

B. Etan

C. Metan

D. Propan

5.9. Gọi tên IUPAC của các ankan có công thức sau đây :

1. \({(C{H_3})_2}CH – C{H_2} – C{(C{H_3})_3}\) (tên thông dụng là isooctan)

2. \(C{H_3} – C{H_2} – CH(C{H_3}) – CH(C{H_3}{\rm{) – [C}}{{\rm{H}}_2}{{\rm{]}}_4} – CH{(C{H_3})_2}\)

5.4. D

5.5. B

5.6. A

5.7. B

5.8. C

5.9.

1. 2,2,4-trimetylpentan

2. 3,4,9-trimetylđecan

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!