Giải bài tập

Giải bài 1,2,3,4,5 trang 10 Hóa lớp 11: Axit, bazơ và muối

[Bài 2 Hóa 11] hướng dẫn Giải bài 1,2,3,4,5 trang 10 SGK Hóa lớp 11: Axit, bazơ và muối – Chương 1.

A. Tóm tắt kiến thức Axit, bazơ và muối:

1. Theo thuyết A-rê-ni-ut thì:

– Axit là chất khi tan trong nước phân li ra cation H+

Bạn đang xem: Giải bài 1,2,3,4,5 trang 10 Hóa lớp 11: Axit, bazơ và muối

Ví dụ: HCl → H+ + Cl

– Bazơ là chất khi tan trong nước phân li ra anion OH

Ví dụ : NaOH → Na+ + OH

– Hiđroxit lưỡng tính là hiđroxit khi tan trong nước vừa có thể phân li như axit, vừa có thể phân li như bazơ.

Zn(OH)2 ⇔   Zn2+ +20H   ;         Zn(OH)2  ⇔   ZnO2-+   2H+

2. Những axit mà tan trong nước phân li nhiều nấc ra ion H+ gọi là các axit nhiều nấc.

Ví dụ : H2SO4, H3PO4

Những bazơ khi tan trong nước phân li nhiều nấc ra ion OH gọi là các bazơ nhiều nấc. Ví dụ : Mg(OH)2, Ca(OH)2,…

3. Muối là hợp chất, khi tan trong nước phân li ra cation kim loại (hoặc cation NH4+) và anion gốc axit. Ví dụ : Na2CO3 → 2Na+ + CO32-

Muối trung hòa là muối mà anion gốc axit không có khả năng phân li ra ion H+. Muối axit là muối mà anion gốc axit có khá năng phân li ra ion H+.

Sự điện li cùa muối trong nước tạo cation kim loại (hoặc NH4+ , ion phức) và anion gốc axil.

B. Giải bài tập bài 2: Axit, bazơ và muối Hóa 11 trang 10

Bài 1. Phát biểu các định nghĩa axit, axit một nấc và nhiều nấc, bazơ, hiđroxit lưỡng tính, muối trung hoà, muối axit. Lấy các thí dụ minh hoạ và viết phương trình điện li của chúng.

Xem lý thuyết phía trên.


Bài 2. Viết phương trình điện li của các chất sau :

a) Các axit yếu : H2S, H2CO3.

b) Bazơ mạnh : LiOH.

c) Các muối: K2CO3, NaCIO, NaHS.

d) Hiđroxit lưỡng tính : Sn(OH)2.

Giải bài 2:

a) H2S  ⇔  H+ + HS ;

HS  ⇔   H+      +  S2

H2CO3  ⇔  H+ + HCO3 ;

HCO3 ⇔ H + + CO32-

b)  LiOH → Li+ + OH

c) K2CO3  → 2K+ + CO32- ;

NaClO  → Na+ + CIO

NaHS → Na+ + HS:

HS  ⇔  H+  + S2-

d) Sn(OH)2  ⇔  Sn2++ 2OH;

H2SnO2  ⇔  2H+ + SnO22-.


Bài 3. Theo thuyết A-rê-ni-ut, kết luận nào sau đây là đúng ?

 1. Một hợp chất trong thành phẩn phân tử có hiđro là axit.
 2. Một hợp chất trong thành phần phân tử có nhóm OH là bazơ.
 3. Một hợp chất có khả năng phân li ra cation H+trong nước là axit.
 4. Một bazơ không nhất thiết phải có nhóm OH trong thành phần phân tử.

Chọn C. Một hợp chất có khả năng phân li ra cation H+ trong nước là axit.


Bài 4. Đối với dung dịch axit yếu CH3COOH 0,10M, nếu bỏ qua sự điện li của nước thì đánh giá nào về nồng độ mol ion sau đây là đúng ?

 1. [H+]  =  0,10M
 2. [H+] <  [CH3COO]
 3. [H+] > [CH3COO]
 4. [H+] < 0.10M.

Chọn D: [H+]  < 0,10M.


Bài 5. Đối với dung dịch axit mạnh HNO3 0,10M, nếu bỏ qua sự điện li của nước thì đánh giá nào về nồng độ mol ion sau đây là đúng ?

 1. [H+]  =  0,10M
 2. [H+] < [NO3]
 3. [H+] > [NO3]
 4. [H+] < 0,10M.

Chọn A. [H+] = 0.10M.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Giải bài 1,2,3,4,5 trang 10 Hóa lớp 11: Axit, bazơ và muối” state=”close”]

[Bài 2 Hóa 11] hướng dẫn Giải bài 1,2,3,4,5 trang 10 SGK Hóa lớp 11: Axit, bazơ và muối – Chương 1.

A. Tóm tắt kiến thức Axit, bazơ và muối:

1. Theo thuyết A-rê-ni-ut thì:

– Axit là chất khi tan trong nước phân li ra cation H+

Ví dụ: HCl → H+ + Cl

– Bazơ là chất khi tan trong nước phân li ra anion OH

Ví dụ : NaOH → Na+ + OH

– Hiđroxit lưỡng tính là hiđroxit khi tan trong nước vừa có thể phân li như axit, vừa có thể phân li như bazơ.

Zn(OH)2 ⇔   Zn2+ +20H   ;         Zn(OH)2  ⇔   ZnO2-+   2H+

2. Những axit mà tan trong nước phân li nhiều nấc ra ion H+ gọi là các axit nhiều nấc.

Ví dụ : H2SO4, H3PO4

Những bazơ khi tan trong nước phân li nhiều nấc ra ion OH gọi là các bazơ nhiều nấc. Ví dụ : Mg(OH)2, Ca(OH)2,…

3. Muối là hợp chất, khi tan trong nước phân li ra cation kim loại (hoặc cation NH4+) và anion gốc axit. Ví dụ : Na2CO3 → 2Na+ + CO32-

Muối trung hòa là muối mà anion gốc axit không có khả năng phân li ra ion H+. Muối axit là muối mà anion gốc axit có khá năng phân li ra ion H+.

Sự điện li cùa muối trong nước tạo cation kim loại (hoặc NH4+ , ion phức) và anion gốc axil.

B. Giải bài tập bài 2: Axit, bazơ và muối Hóa 11 trang 10

Bài 1. Phát biểu các định nghĩa axit, axit một nấc và nhiều nấc, bazơ, hiđroxit lưỡng tính, muối trung hoà, muối axit. Lấy các thí dụ minh hoạ và viết phương trình điện li của chúng.

Xem lý thuyết phía trên.


Bài 2. Viết phương trình điện li của các chất sau :

a) Các axit yếu : H2S, H2CO3.

b) Bazơ mạnh : LiOH.

c) Các muối: K2CO3, NaCIO, NaHS.

d) Hiđroxit lưỡng tính : Sn(OH)2.

Giải bài 2:

a) H2S  ⇔  H+ + HS ;

HS  ⇔   H+      +  S2

H2CO3  ⇔  H+ + HCO3 ;

HCO3 ⇔ H + + CO32-

b)  LiOH → Li+ + OH

c) K2CO3  → 2K+ + CO32- ;

NaClO  → Na+ + CIO

NaHS → Na+ + HS:

HS  ⇔  H+  + S2-

d) Sn(OH)2  ⇔  Sn2++ 2OH;

H2SnO2  ⇔  2H+ + SnO22-.


Bài 3. Theo thuyết A-rê-ni-ut, kết luận nào sau đây là đúng ?

 1. Một hợp chất trong thành phẩn phân tử có hiđro là axit.
 2. Một hợp chất trong thành phần phân tử có nhóm OH là bazơ.
 3. Một hợp chất có khả năng phân li ra cation H+trong nước là axit.
 4. Một bazơ không nhất thiết phải có nhóm OH trong thành phần phân tử.

Chọn C. Một hợp chất có khả năng phân li ra cation H+ trong nước là axit.


Bài 4. Đối với dung dịch axit yếu CH3COOH 0,10M, nếu bỏ qua sự điện li của nước thì đánh giá nào về nồng độ mol ion sau đây là đúng ?

 1. [H+]  =  0,10M
 2. [H+] <  [CH3COO]
 3. [H+] > [CH3COO]
 4. [H+] < 0.10M.

Chọn D: [H+]  < 0,10M.


Bài 5. Đối với dung dịch axit mạnh HNO3 0,10M, nếu bỏ qua sự điện li của nước thì đánh giá nào về nồng độ mol ion sau đây là đúng ?

 1. [H+]  =  0,10M
 2. [H+] < [NO3]
 3. [H+] > [NO3]
 4. [H+] < 0,10M.

Chọn A. [H+] = 0.10M.

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!