Giải bài tập

Giải bài 1,2,3,4,5,6 SGK trang 14 Hóa 11: Sự điện li của nước pH – Chất chỉ thị axit – bazơ

[Bài 3 Hóa học 11] Giải bài 1,2,3,4,5,6 SGK trang 14 Hóa 11: Sự điện li của nước pH – Chất chỉ thị axit – bazơ.

Bài 1. Tích số ion của nước là gì và bằng bao nhiêu ở 25oC?

Trả lời: Tích nồng độ ion H+ và nồng độ ion OH trong nước gọi là tích số ion của nước. Ở 25°c, tích số này có giá trị 10-14

Bạn đang xem: Giải bài 1,2,3,4,5,6 SGK trang 14 Hóa 11: Sự điện li của nước pH – Chất chỉ thị axit – bazơ


Bài 2. Phát biểu các định nghĩa môi trường axit, trung tính và kiềm theo nồng độ H+ và pH.

  • Môi trường axit là môi trường trong đó [H+] > [OH] hay [H+] > 10-7M hay pH < 7
  • Môi trường bazơ là môi trường trong đó [H+] < [OH] hay [H+] < 10-7M hay pH > 7
  • Môi trường trung tính là môi trường trong đó [H+] = [OH] hay [H+] = 10-7 M hay pH = 7

Bài 3. Chất chỉ thị axit – bazơ là gì? Hãy cho biết màu của quỳ và phenolphtalein trong dung dịch ở các khoảng pH khác nhau.

Hướng dẫn: Chất chỉ thị axit – bazơ là chất có màu biến đổi phụ thuộc vào giá trị pH của dung dịch

bai3


Bài 4 trang 14 Hóa 11: Một dung dịch có [OH] = 1,5.10-5. Môi trường của dung dịch này là
A. axit                         B. trung tính
C. kiềm                        D. không xác định được

Chọn C Ta có:  [H+] = 10-14/ 1,5. 10-5 =6,6.10-10M<10-7M ⇒môi trường kiềm


Bài 5. Tính nồng độ H+, OH và pH của dung dịch HCl 0,10 M và dung dịch NaOH 0,010 M.

Giải: Dung dịch HCl 0,1M:    HC1 → H+ + Cl

0,1M    0,1M

⇒[H+] = 0,1M ⇒ [OH]= 10-14/0,1 =10-13M ⇒ pH = -lg 0,1 = 1

Dung dịch NaOH: NaOH → Na+ + OH

0,01M     0,01M

⇒[OH] = 0,01M ⇒ [H+] = 10-14/0,01 =10-12M ⇒ pH = – lg 10-12 = 12


Bài 6. Trong dung dịch HCl 0,010M tích số ion của nước là:
A. [H+].[OH] > 1,0.10-14                     B. [H+].[OH] = 1,0.10-14
C. [H+].[OH] < 1,0.10-14                     D. Không xác định được.

Chọn B. Tích số ion của nước là hằng số ở nhiệt độ xác định

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Giải bài 1,2,3,4,5,6 SGK trang 14 Hóa 11: Sự điện li của nước pH – Chất chỉ thị axit – bazơ” state=”close”]

[Bài 3 Hóa học 11] Giải bài 1,2,3,4,5,6 SGK trang 14 Hóa 11: Sự điện li của nước pH – Chất chỉ thị axit – bazơ.

Bài 1. Tích số ion của nước là gì và bằng bao nhiêu ở 25oC?

Trả lời: Tích nồng độ ion H+ và nồng độ ion OH trong nước gọi là tích số ion của nước. Ở 25°c, tích số này có giá trị 10-14


Bài 2. Phát biểu các định nghĩa môi trường axit, trung tính và kiềm theo nồng độ H+ và pH.

  • Môi trường axit là môi trường trong đó [H+] > [OH] hay [H+] > 10-7M hay pH < 7
  • Môi trường bazơ là môi trường trong đó [H+] < [OH] hay [H+] < 10-7M hay pH > 7
  • Môi trường trung tính là môi trường trong đó [H+] = [OH] hay [H+] = 10-7 M hay pH = 7

Bài 3. Chất chỉ thị axit – bazơ là gì? Hãy cho biết màu của quỳ và phenolphtalein trong dung dịch ở các khoảng pH khác nhau.

Hướng dẫn: Chất chỉ thị axit – bazơ là chất có màu biến đổi phụ thuộc vào giá trị pH của dung dịch

bai3


Bài 4 trang 14 Hóa 11: Một dung dịch có [OH] = 1,5.10-5. Môi trường của dung dịch này là
A. axit                         B. trung tính
C. kiềm                        D. không xác định được

Chọn C Ta có:  [H+] = 10-14/ 1,5. 10-5 =6,6.10-10M<10-7M ⇒môi trường kiềm


Bài 5. Tính nồng độ H+, OH và pH của dung dịch HCl 0,10 M và dung dịch NaOH 0,010 M.

Giải: Dung dịch HCl 0,1M:    HC1 → H+ + Cl

0,1M    0,1M

⇒[H+] = 0,1M ⇒ [OH]= 10-14/0,1 =10-13M ⇒ pH = -lg 0,1 = 1

Dung dịch NaOH: NaOH → Na+ + OH

0,01M     0,01M

⇒[OH] = 0,01M ⇒ [H+] = 10-14/0,01 =10-12M ⇒ pH = – lg 10-12 = 12


Bài 6. Trong dung dịch HCl 0,010M tích số ion của nước là:
A. [H+].[OH] > 1,0.10-14                     B. [H+].[OH] = 1,0.10-14
C. [H+].[OH] < 1,0.10-14                     D. Không xác định được.

Chọn B. Tích số ion của nước là hằng số ở nhiệt độ xác định

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!