Giải bài tập

Giải Bài 4, 5, 6 trang 4 SBT Sinh 9: Cho F1 lai phân tích thì kết quả về kiểu gen và kiểu hình của phép lai sẽ thế nào

Chương I. Các thí nghiệm của Menden – SBT Sinh học lớp 9: Giải bài 4, 5, 6 trang 4 Sách bài tập Sinh học 9. Câu 4: Khi lai 2 cây quả bầu dục với nhau được F1 có tỉ lệ; Cho F1 lai phân tích thì kết quả về kiểu gen và kiểu hình của phép lai sẽ thế nào…

Bài 4: Khi lai 2 cây quả bầu dục với nhau được F1 có tỉ lệ :

1 quả tròn : 2 quả bầu dục : 1 quả dài

Bạn đang xem: Giải Bài 4, 5, 6 trang 4 SBT Sinh 9: Cho F1 lai phân tích thì kết quả về kiểu gen và kiểu hình của phép lai sẽ thế nào

a)  Biện luận và viết sơ đồ lai từ P đến F1.

b)  Cho các cây F1 tự thụ phấn thì kết quả về kiểu gen và kiểu hình ở F2 sẽ thế nào. Biết rằng, quả dài do gen lặn quy định.

■   Lời giải

a)      F1 có tổng tỉ lệ kiểu hình bằng 4 là kết quả tổ hợp của 2 loại giao tử đực và 2 giao tử cái, chứng tỏ F1 dị hợp tử về 1 cặp gen, từ đó có sơ đồ lai như sau :

P:            Quả bầu dục     x    Quả bầu dục

                        Aa                      Aa

Gp:            A, a                     A, a

F1 :            1AA   :   2Aa  :   1aa

              1 quả tròn : 2 quả bầu dục : 1 quả dài

b)   F1 tự thụ phấn có thể xảy ra các trường hợp sau :

–    F1 : AA x AA  à  F2 : à AA – quả tròn

–     F1 : Aa x   Aa  à F2 : 1AA : 2 Aa : laa à 1 quả tròn : 2 quả bầu dục : 1 quả dài

–    F1 : aa   x    aa  à F2 : aa – quả dài

Bài 5: Ở một loài, gen A quy định lông đen trội hoàn toàn so với gen a quy định lông trắng ; gen B quy định lông xoăn trội hoàn toàn so với gen b quy định lông thẳng. Các gen này phân li độc lập với nhaụ và đều nằm trên NST thường.

Cho nòi lông đen, xoăn thuần chủng lai với nòi lông trắng, thẳng được F1. Cho F1 lai phân tích thì kết quả về kiểu gen và kiểu hình của phép lai sẽ thế nào ?

■   Lời giải

P:            Lông đen, xoăn       x          Lông trắng, thẳng

                     AABB                                 aabb

Gp:                  AB                                     ab

F1:                          AaBb – lông đen, xoăn

Pa:                                       AaBb   x    aabb

Gpa :       AB, Ab, aB, ab                 ab

Fa :           1 AaBb : 1 Aabb : 1 aaBb : 1 aabb

                1 đen, xoăn : 1 đen, thẳng : 1 trắng, xoăn : 1 trắng, thẳng.

Bài 6*: Khi lai hai cây hoa thuần chủng thì được F1 đều là cây hoa kép, đỏ. F1 tiếp tục thụ phấn với nhau, ở F2 có tỉ lệ sau :

9 cây hoa kép, đỏ : 3 cây hoa kép, trắng : 3 hoa đơn, đỏ : 1 hoa đơn, trắng. Biện luận và viết số đồ lai từ P đến F2.

■   Lời giải

Tỉ lệ hoa đỏ là 3/4, còn tỉ lệ hoa trắng là 1/4. Tương tự, tỉ lệ hoa kép là 3/4, còn hoa đơn là 1/4.

Vậy quy ước : gen A – hoa kép, gen a – hoa đơn, gen B – hoa đỏ, gen b – hoa trắng.

Tỉ lệ mỗi kiểu hình bởi F2 = tích tỉ lộ các tính trạng tổ hợp thành nó. Cụ thể :

9/16 kép, đỏ = 3/4 kép  x  3/4 đỏ ;

3/16 kép, trắng = 3/4 kép  x  1/4 trắng ;

3/16 đơn, đỏ = 1/4 đơn  x  3/4 đỏ ;

1/16 đơn, trắng = 1/4 đơn  x  1/4 trắng.

Như vậy, các gen chi phối các tính trạng này di truyền độc lập với nhau.

Từ đó ta có sơ đồ lai là :

P :                    Hoa kép, đỏ         x            Hoa đơn, trắng

                              AABB                                aabb

Hoặc P:             Hoa kép, trắng     x            Hoa đơn, đỏ

                               AAbb                                aaBB

Cả 2 trường hợp đều cho F1 : AaBb hoa kép, đỏ

F1 x  F1 :            AaBb                 x                AaBb

G F1       :     AB : Ab : aB : ab                 AB : Ab : aB : ab

F2 :               1AABB : 2AABb : 1AAbb

                     2AaBB : 4 AaBb : 2 Aabb

                     1 aaBB : 2 aaBb : 1 aabb

Kiểu gen : 9 (A – B -) : 3 (A – bb) : 3 (aaB -) : 1 aabb

Kiểu hình : 9 hoa kép, đỏ : 3 hoa kép, trắng : 3 hoa đơn, đỏ : 1 hoa đơn, trắng.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 4, 5, 6 trang 4 SBT Sinh 9: Cho F1 lai phân tích thì kết quả về kiểu gen và kiểu hình của phép lai sẽ thế nào” state=”close”]Chương I. Các thí nghiệm của Menden – SBT Sinh học lớp 9: Giải bài 4, 5, 6 trang 4 Sách bài tập Sinh học 9. Câu 4: Khi lai 2 cây quả bầu dục với nhau được F1 có tỉ lệ; Cho F1 lai phân tích thì kết quả về kiểu gen và kiểu hình của phép lai sẽ thế nào…

Bài 4: Khi lai 2 cây quả bầu dục với nhau được F1 có tỉ lệ :

1 quả tròn : 2 quả bầu dục : 1 quả dài

a)  Biện luận và viết sơ đồ lai từ P đến F1.

b)  Cho các cây F1 tự thụ phấn thì kết quả về kiểu gen và kiểu hình ở F2 sẽ thế nào. Biết rằng, quả dài do gen lặn quy định.

■   Lời giải

a)      F1 có tổng tỉ lệ kiểu hình bằng 4 là kết quả tổ hợp của 2 loại giao tử đực và 2 giao tử cái, chứng tỏ F1 dị hợp tử về 1 cặp gen, từ đó có sơ đồ lai như sau :

P:            Quả bầu dục     x    Quả bầu dục

                        Aa                      Aa

Gp:            A, a                     A, a

F1 :            1AA   :   2Aa  :   1aa

              1 quả tròn : 2 quả bầu dục : 1 quả dài

b)   F1 tự thụ phấn có thể xảy ra các trường hợp sau :

–    F1 : AA x AA  à  F2 : à AA – quả tròn

–     F1 : Aa x   Aa  à F2 : 1AA : 2 Aa : laa à 1 quả tròn : 2 quả bầu dục : 1 quả dài

–    F1 : aa   x    aa  à F2 : aa – quả dài

Bài 5: Ở một loài, gen A quy định lông đen trội hoàn toàn so với gen a quy định lông trắng ; gen B quy định lông xoăn trội hoàn toàn so với gen b quy định lông thẳng. Các gen này phân li độc lập với nhaụ và đều nằm trên NST thường.

Cho nòi lông đen, xoăn thuần chủng lai với nòi lông trắng, thẳng được F1. Cho F1 lai phân tích thì kết quả về kiểu gen và kiểu hình của phép lai sẽ thế nào ?

■   Lời giải

P:            Lông đen, xoăn       x          Lông trắng, thẳng

                     AABB                                 aabb

Gp:                  AB                                     ab

F1:                          AaBb – lông đen, xoăn

Pa:                                       AaBb   x    aabb

Gpa :       AB, Ab, aB, ab                 ab

Fa :           1 AaBb : 1 Aabb : 1 aaBb : 1 aabb

                1 đen, xoăn : 1 đen, thẳng : 1 trắng, xoăn : 1 trắng, thẳng.

Bài 6*: Khi lai hai cây hoa thuần chủng thì được F1 đều là cây hoa kép, đỏ. F1 tiếp tục thụ phấn với nhau, ở F2 có tỉ lệ sau :

9 cây hoa kép, đỏ : 3 cây hoa kép, trắng : 3 hoa đơn, đỏ : 1 hoa đơn, trắng. Biện luận và viết số đồ lai từ P đến F2.

■   Lời giải

Tỉ lệ hoa đỏ là 3/4, còn tỉ lệ hoa trắng là 1/4. Tương tự, tỉ lệ hoa kép là 3/4, còn hoa đơn là 1/4.

Vậy quy ước : gen A – hoa kép, gen a – hoa đơn, gen B – hoa đỏ, gen b – hoa trắng.

Tỉ lệ mỗi kiểu hình bởi F2 = tích tỉ lộ các tính trạng tổ hợp thành nó. Cụ thể :

9/16 kép, đỏ = 3/4 kép  x  3/4 đỏ ;

3/16 kép, trắng = 3/4 kép  x  1/4 trắng ;

3/16 đơn, đỏ = 1/4 đơn  x  3/4 đỏ ;

1/16 đơn, trắng = 1/4 đơn  x  1/4 trắng.

Như vậy, các gen chi phối các tính trạng này di truyền độc lập với nhau.

Từ đó ta có sơ đồ lai là :

P :                    Hoa kép, đỏ         x            Hoa đơn, trắng

                              AABB                                aabb

Hoặc P:             Hoa kép, trắng     x            Hoa đơn, đỏ

                               AAbb                                aaBB

Cả 2 trường hợp đều cho F1 : AaBb hoa kép, đỏ

F1 x  F1 :            AaBb                 x                AaBb

G F1       :     AB : Ab : aB : ab                 AB : Ab : aB : ab

F2 :               1AABB : 2AABb : 1AAbb

                     2AaBB : 4 AaBb : 2 Aabb

                     1 aaBB : 2 aaBb : 1 aabb

Kiểu gen : 9 (A – B -) : 3 (A – bb) : 3 (aaB -) : 1 aabb

Kiểu hình : 9 hoa kép, đỏ : 3 hoa kép, trắng : 3 hoa đơn, đỏ : 1 hoa đơn, trắng.

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!