Giải bài tập

Giải Bài 26.9, 26.10, 26.11, 26.12 trang 32 Sách BT Hóa lớp 9: Cho 12,7 gam muối sắt clorua vào dung dịch NaOH có dư trong bình kín, thu được 9 gam một chất kết tủa. Công thức hoá học của muối là?

Bài 26. Clo – SBT Hóa lớp 9: Giải bài 26.9, 26.10, 26.11, 26.12 trang 32 Sách bài tập Hóa học 9. Câu 26.9: Cho 5,6 gam bột sắt vào bình khí clo có dư. Sau phản ứng thu được 16,25 gam muối sắt; Cho 12,7 gam muối sắt clorua vào dung dịch NaOH có dư trong bình kín, thu được 9 gam một chất kết tủa. Công thức hoá học của muối là?…

Bài 26.9: Cho 5,6 gam bột sắt vào bình khí clo có dư. Sau phản ứng thu được 16,25 gam muối sắt. Tính khối lượng khí clo đã tham gia phản ứng.

Bạn đang xem: Giải Bài 26.9, 26.10, 26.11, 26.12 trang 32 Sách BT Hóa lớp 9: Cho 12,7 gam muối sắt clorua vào dung dịch NaOH có dư trong bình kín, thu được 9 gam một chất kết tủa. Công thức hoá học của muối là?

Phương trình hoá học : 2Fe + 3Cl2 \(\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow \) 2FeCl3

Theo định luật bảo toàn khối lượng :

\({m_{Fe}} + {m_{C{l_2}}} = {m_{FeC{l_3}}}\)

\({m_{C{l_2}}} = {m_{FeC{l_3}}} – {m_{Fe}} = 16,25 – 5,6 = 10,65(gam)\)


Bài 26.10: Cho 12,7 gam muối sắt clorua vào dung dịch NaOH có dư trong bình kín, thu được 9 gam một chất kết tủa. Công thức hoá học của muối là

A. FeCl3 ;            B. FeCl2 ;                       C. FeCl;                              D. FeCl4

Đáp án B.

Gọi công thức của muối là \(FeC{l_x}\) (x là hóa trị của kim loại Fe).

Phương trình hóa học:

\(FeC{l_x}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, + \,\,\,\,\,xNaOH \to Fe{(OH)_x}\,\,\,\, + \,\,\,\,\,\,xNaCl\)

(56+35,5x)gam                           (56+17x)gam

12,7 gam                                         9 gam

Ta có tỷ lệ: \({{56 + 35,5x} \over {12,7}} = {{56 + 17x} \over 9} \Rightarrow x = 2 \to \) công thức của muối là \(FeC{l_2}\)


Bài 26.11: Viết các phương trình hoá học của các phản ứng sau (ghi rõ điều kiện phản ứng, nếu có)

\(C{l_2} + A \to B\)

\(B + Fe \to C + {H_2} \uparrow \)

\(C + E \to F \downarrow  + NaCl\)

\(F + B \to C + {H_2}O\)

\(C{l_2} + {H_2}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow 2HCl\)

             A                 B

\(2HCl + Fe \to FeC{l_2} + {H_2} \uparrow \)

   B                             C

\(FeC{l_2} + 2NaOH \to Fe{(OH)_2} \downarrow  + 2NaCl\)

   C                 E                      F

\(Fe{(OH)_2} + 2HCl \to FeC{l_2} + 2{H_2}O\)
F                     B               C


Bài 26.12: Qua hình vẽ 3.2, em hãy cho biết mức độ phản ứng giữa clo và hiđro.

Qua hình vẽ ta nhận thấy khi có ánh sáng (băng Mg cháy), Cl2 phản ứng rất mạnh với H2 nên nắp bình bị bật ra.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 26.9, 26.10, 26.11, 26.12 trang 32 Sách BT Hóa lớp 9: Cho 12,7 gam muối sắt clorua vào dung dịch NaOH có dư trong bình kín, thu được 9 gam một chất kết tủa. Công thức hoá học của muối là?” state=”close”]Bài 26. Clo – SBT Hóa lớp 9: Giải bài 26.9, 26.10, 26.11, 26.12 trang 32 Sách bài tập Hóa học 9. Câu 26.9: Cho 5,6 gam bột sắt vào bình khí clo có dư. Sau phản ứng thu được 16,25 gam muối sắt; Cho 12,7 gam muối sắt clorua vào dung dịch NaOH có dư trong bình kín, thu được 9 gam một chất kết tủa. Công thức hoá học của muối là?…

Bài 26.9: Cho 5,6 gam bột sắt vào bình khí clo có dư. Sau phản ứng thu được 16,25 gam muối sắt. Tính khối lượng khí clo đã tham gia phản ứng.

Phương trình hoá học : 2Fe + 3Cl2 \(\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow \) 2FeCl3

Theo định luật bảo toàn khối lượng :

\({m_{Fe}} + {m_{C{l_2}}} = {m_{FeC{l_3}}}\)

\({m_{C{l_2}}} = {m_{FeC{l_3}}} – {m_{Fe}} = 16,25 – 5,6 = 10,65(gam)\)


Bài 26.10: Cho 12,7 gam muối sắt clorua vào dung dịch NaOH có dư trong bình kín, thu được 9 gam một chất kết tủa. Công thức hoá học của muối là

A. FeCl3 ;            B. FeCl2 ;                       C. FeCl;                              D. FeCl4

Đáp án B.

Gọi công thức của muối là \(FeC{l_x}\) (x là hóa trị của kim loại Fe).

Phương trình hóa học:

\(FeC{l_x}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, + \,\,\,\,\,xNaOH \to Fe{(OH)_x}\,\,\,\, + \,\,\,\,\,\,xNaCl\)

(56+35,5x)gam                           (56+17x)gam

12,7 gam                                         9 gam

Ta có tỷ lệ: \({{56 + 35,5x} \over {12,7}} = {{56 + 17x} \over 9} \Rightarrow x = 2 \to \) công thức của muối là \(FeC{l_2}\)


Bài 26.11: Viết các phương trình hoá học của các phản ứng sau (ghi rõ điều kiện phản ứng, nếu có)

\(C{l_2} + A \to B\)

\(B + Fe \to C + {H_2} \uparrow \)

\(C + E \to F \downarrow  + NaCl\)

\(F + B \to C + {H_2}O\)

\(C{l_2} + {H_2}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow 2HCl\)

             A                 B

\(2HCl + Fe \to FeC{l_2} + {H_2} \uparrow \)

   B                             C

\(FeC{l_2} + 2NaOH \to Fe{(OH)_2} \downarrow  + 2NaCl\)

   C                 E                      F

\(Fe{(OH)_2} + 2HCl \to FeC{l_2} + 2{H_2}O\)
F                     B               C


Bài 26.12: Qua hình vẽ 3.2, em hãy cho biết mức độ phản ứng giữa clo và hiđro.

Qua hình vẽ ta nhận thấy khi có ánh sáng (băng Mg cháy), Cl2 phản ứng rất mạnh với H2 nên nắp bình bị bật ra.

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!