Lớp 5

30 bài Toán về đánh số trang sách (Có đáp án)

30 bài Toán về đánh số trang sách có đáp án kèm theo, giúp các em học sinh lớp 5 tham khảo, luyện giải, rồi so sánh kết quả vô cùng thuận tiện.

Những bài toán về số trang sách cũng rất nhiều, để làm thành thạo dạng toán trang sách, các em học sinh cần nắm rõ công thức tính số lượng số hạng của dãy số cách đều, biết cách phân biệt số và chữ số. Bên cạnh đó, các em có thể tham khảo thêm Một số bài toán về dãy số và số trang để rèn kỹ năng giải  Toán lớp 5 thật tốt.

Bạn đang xem: 30 bài Toán về đánh số trang sách (Có đáp án)

30 bài Toán về đánh số trang sách

Bài 1: Để đánh số trang sách của một cuốn sách, người ta đã dùng 888 lượt chữ số, hỏi cuốn sách đó có bao nhiêu trang?

Lời giải:

Từ trang 1 đến trang 9 có 9 lượt chữ số được dùng.

Từ trang 10 đến trang 99 có 90 trang có 2 chữ số và có 180 lượt chữ số được dùng.

Số chữ số còn lại là:

888 – 9 – 180 = 699 (lượt chữ số)

Các trang còn lại là các trang có 3 chữ số, số

trang còn lại là:

699 : 3 = 233 (trang)

Cuốn sách có số trang là:

99 +233 = 332 (trang)

Đáp số: 332 trang

Bài 2: Để đánh số trang sách của một cuốn sách có 60 trang, người ta phải dùng bao nhiêu lượt chữ số?

Lời giải:

Từ trang 1 đến trang 9 có 9 lượt chữ số được dùng.

Số trang có 2 chữ số còn lại là:

60 – 9 = 51 (trang)

Số lượt chữ số còn lại là:

51 × 2 = 102 (lượt chữ số)

Tổng số lượt chữ số phải dùng là:

9 +102 =111 (lượt chữ số)

Đáp số: 111 lượt chữ số.

Bài 3: Để đánh số trang sách của một cuốn sách có 520 trang, người ta phải dùng bao nhiêu lượt chữ số?

Lời giải:

Từ trang 1 đến trang 9 có 9 lượt chữ số được dùng.

Từ trang 10 đến trang 99 có 90 trang có 2 chữ số

và có 180 lượt chữ số được dùng.

Số trang có 3 chữ số còn lại là:

520 – 99 = 421 (trang)

Số lượt chữ số còn lại là:

421 x 3 = 1263 (lượt chữ số)

Tổng số lượt chữ số phải dùng là: 9 + 180 + 1263 = 1452 (lượt chữ số)

Đáp số: 1452 lượt chữ số.

Bài 4: Để đánh số trang sách của một cuốn sách, người ta đã dùng 1284 lượt chữ số, hỏi cuốn sách đó có bao nhiêu trang?

Lời giải:

Từ trang 1 đến trang 9 có 9 lượt chữ số được dùng.

Từ trang 10 đến trang 99 có 90 trang có 2 chữ số và có 180 lượt chữ số được dùng.

Số chữ số còn lại là:

1284 – 9 – 180 = 1095 (lượt chữ số)

Các trang còn lại là các trang có 3 chữ số, số

trang còn lại là:

1095 : 3 = 365 (trang)

Cuốn sách có số trang là:

99 + 365 = 464 (trang)

Đáp số: 464 trang

Bài 5: Để đánh số trang sách của một cuốn sách có 36 trang, người ta phải dùng bao nhiêu lượt chữ số?

Lời giải:

Từ trang 1 đến trang 9 có 9 lượt chữ số được dùng.

Số trang có 2 chữ số còn lại là:

36 – 9 = 27 (trang)

Số lượt chữ số còn lại là:

27 x 2 54 (lượt chữ số)

Tổng số lượt chữ số phải dùng là:

9 +54 = 63 (lượt chữ số)

Đáp số: 63 lượt chữ số.

Bài 6: Để đánh số trang sách của một cuốn sách, người ta đã dùng 996 lượt chữ số, hỏi cuốn sách đó có bao nhiêu trang?

Lời giải:

Từ trang 1 đến trang 9 có 9 lượt chữ số được dùng.

Từ trang 10 đến trang 99 có 90 trang có 2 chữ số và có 180 lượt chữ số được dùng.

Số chữ số còn lại là:

996 – 9 – 180 = 807 (lượt chữ số)

Các trang còn lại là các trang có 3 chữ số, số trang còn lại là:

807 : 3 = 269 (trang)

Cuốn sách có số trang là:

99 +269 = 368 (trang)

Đáp số: 368 trang

Bài 7: Để đánh số trang sách của một cuốn sách, người ta đã dùng 111 lượt chữ số, hỏi cuốn sách đó có bao nhiêu trang?

Lời giải:

Từ trang 1 đến trang 9 có 9 lượt chữ số được dùng.

Số chữ số còn lại là:

111 – 9 = 102 (lượt chữ số)

Các trang còn lại là các trang có 2 chữ số, số

trang còn lại là:

102 : 2 = 51 (trang)

Cuốn sách có số trang là:

9 +51 = 60 (trang)

Đáp số: 60 trang

Bài 8: Để đánh số trang sách của một cuốn sách có 264 trang, người ta phải dùng bao nhiêu lượt chữ số?

Lời giải:

Từ trang 1 đến trang 9 có 9 lượt chữ số được dùng.

Từ trang 10 đến trang 99 có 90 trang có 2 chữ số và có 180 lượt chữ số được dùng.

Số trang có 3 chữ số còn lại là:

264 – 99 = 165 (trang)

Số lượt chữ số còn lại là:

165 × 3 = 495 (lượt chữ số)

Tổng số lượt chữ số phải dùng là:

9+180+495 = 684 (lượt chữ số)

Đáp số: 684 lượt chữ số.

Bài 9: Để đánh số trang sách của một cuốn sách có 576 trang, người ta phải dùng bao nhiêu lượt chữ số?

Lời giải:

Từ trang 1 đến trang 9 có 9 lượt chữ số được dùng.

Từ trang 10 đến trang 99 có 90 trang có 2 chữ số và có 180 lượt chữ số được dùng.

Số trang có 3 chữ số còn lại là:

576 – 99 = 477 (trang)

Số lượt chữ số còn lại là:

477 × 3 = 1431 (lượt chữ số)

Tổng số lượt chữ số phải dùng là:

9+180 + 1431 = 1620 (lượt chữ số)

Đáp số: 1620 lượt chữ số.

Bài 10: Để đánh số trang sách của một cuốn sách, người ta đã dùng 103 lượt chữ số, hỏi cuốn sách đó có bao nhiêu trang?

Lời giải:

Từ trang 1 đến trang 9 có 9 lượt chữ số được dùng.

Số chữ số còn lại là:

103 – 9 = 94 (lượt chữ số)

Các trang còn lại là các trang có 2 chữ số, số trang còn lại là:

94 : 2 = 47 (trang)

Cuốn sách có số trang là:

9 +47 = 56 (trang)

Đáp số: 56 trang

Bài 11: Để đánh số trang sách của một cuốn sách, người ta đã dùng 111 lượt chữ số, hỏi cuốn sách đó có bao nhiêu trang?

Lời giải:

Từ trang 1 đến trang 9 có 9 lượt chữ số được dùng.

Số chữ số còn lại là:

111 – 9 = 102 (lượt chữ số)

Các trang còn lại là các trang có 2 chữ số, số trang còn lại là:

102 : 2 = 51 (trang)

Cuốn sách có số trang là:

9+51 = 60 (trang)

Đáp số: 60 trang

Bài 12: Để đánh số trang sách của một cuốn sách có 328 trang, người ta phải dùng bao nhiêu lượt chữ số?

Lời giải:

Từ trang 1 đến trang 9 có 9 lượt chữ số được dùng.

Từ trang 10 đến trang 99 có 90 trang có 2 chữ số và có 180 lượt chữ số được dùng.

Số trang có 3 chữ số còn lại là:

328 – 99 = 229 (trang)

Số lượt chữ số còn lại là:

229 × 3 = 687 (lượt chữ số)

Tổng số lượt chữ số phải dùng là: 9 +180+687=876 (lượt chữ số)

Đáp số: 876 lượt chữ số.

Bài 13: Để đánh số trang sách của một cuốn sách, người ta đã dùng 1620 lượt chữ số, hỏi cuốn sách đó có bao nhiêu trang?

Lời giải:

Từ trang 1 đến trang 9 có 9 lượt chữ số được dùng.

Từ trang 10 đến trang 99 có 90 trang có 2 chữ số và có 180 lượt chữ số được dùng.

Số chữ số còn lại là:

1620 – 9 – 180 = 1431 (lượt chữ số)

Các trang còn lại là các trang có 3 chữ số, số trang còn lại là:

1431 : 3=477 (trang)

Cuốn sách có số trang là:

99 +477 = 576 (trang)

Đáp số: 576 trang

Bài 14: Để đánh số trang sách của một cuốn sách có 200 trang, người ta phải dùng bao nhiêu lượt chữ số?

Lời giải:

Từ trang 1 đến trang 9 có 9 lượt chữ số được dùng.

Từ trang 10 đến trang 99 có 90 trang có 2 chữ số và có 180 lượt chữ số được dùng.

Số trang có 3 chữ số còn lại là:

200 – 99 = 101 (trang)

Số lượt chữ số còn lại là:

101 × 3 = 303 (lượt chữ số)

Tổng số lượt chữ số phải dùng là: 9+180+303 =492 (lượt chữ số)

Đáp số: 492 lượt chữ số.

Bài 15: Để đánh số trang sách của một cuốn sách, người ta đã dùng 1188 lượt chữ số, hỏi cuốn sách đó có bao nhiêu trang?

Lời giải:

Từ trang 1 đến trang 9 có 9 lượt chữ số được dùng.

Từ trang 10 đến trang 99 có 90 trang có 2 chữ số và có 180 lượt chữ số được dùng.

Số chữ số còn lại là:

1188 – 9 – 180 = 999 (lượt chữ số)

Các trang còn lại là các trang có 3 chữ số, số trang còn lại là:

999 : 3 = 333 (trang)

Cuốn sách có số trang là:

99 + 333 = 432 (trang)

Đáp số: 432 trang

Bài 16: Để đánh số trang sách của một cuốn sách, người ta đã dùng 1452 lượt chữ số, hỏi cuốn sách đó có bao nhiêu trang?

Lời giải:

Từ trang 1 đến trang 9 có 9 lượt chữ số được dùng.

Từ trang 10 đến trang 99 có 90 trang có 2 chữ số và có 180 lượt chữ số được dùng.

Số chữ số còn lại là:

1452 – 9 – 180 = 1263 (lượt chữ số)

Các trang còn lại là các trang có 3 chữ số, số trang còn lại là:

1263 : 3 = 421 (trang)

Cuốn sách có số trang là:

99+421 = 520 (trang)

Đáp số: 520 trang

Bài 17: Để đánh số trang sách của một cuốn sách có 480 trang, người ta phải dùng bao nhiêu lượt chữ số?

Lời giải:

Từ trang 1 đến trang 9 có 9 lượt chữ số được dùng.

Từ trang 10 đến trang 99 có 90 trang có 2 chữ số và có 180 lượt chữ số được dùng.

Số trang có 3 chữ số còn lại là:

480 – 99 = 381 (trang)

Số lượt chữ số còn lại là:

381 × 3 = 1143 (lượt chữ số)

Tổng số lượt chữ số phải dùng là:

9+180+1143 = 1332 (lượt chữ số)

Đáp số: 1332 lượt chữ số.

Bài 18: Để đánh số trang sách của một cuốn sách, người ta đã dùng 1464 lượt chữ số, hỏi cuốn sách đó có bao nhiêu trang?

Lời giải:

Từ trang 1 đến trang 9 có 9 lượt chữ số được dùng.

Từ trang 10 đến trang 99 có 90 trang có 2 chữ số và có 180 lượt chữ số được dùng.

Số chữ số còn lại là:

1464 – 9 – 180 = 1275 (lượt chữ số)

Các trang còn lại là các trang có 3 chữ số, số trang còn lại là:

1275 : 3 = 425 (trang)

Cuốn sách có số trang là:

99 + 425 = 524 (trang)

Đáp số: 524 trang

Bài 19: Để đánh số trang sách của một cuốn sách có 332 trang, người ta phải dùng bao nhiêu lượt chữ số?

Lời giải:

Từ trang 1 đến trang 9 có 9 lượt chữ số được dùng.

Từ trang 10 đến trang 99 có 90 trang có 2 chữ số và có 180 lượt chữ số được dùng.

Số trang có 3 chữ số còn lại là:

332 – 99 = 233 (trang)

Số lượt chữ số còn lại là:

233 x 3 = 699 (lượt chữ số)

Tổng số lượt chữ số phải dùng là:

9 + 180 + 699 = 888 (lượt chữ số)

Đáp số: 888 lượt chữ số.

Bài 20: Để đánh số trang sách của một cuốn sách có 368 trang, người ta phải dùng bao nhiêu lượt chữ số?

Lời giải:

Từ trang 1 đến trang 9 có 9 lượt chữ số được dùng.

Từ trang 10 đến trang 99 có 90 trang có 2 chữ số và có 180 lượt chữ số được dùng.

Số trang có 3 chữ số còn lại là:

368 – 99 = 269 (trang)

Số lượt chữ số còn lại là:

269 × 3 = 807 (lượt chữ số)

Tổng số lượt chữ số phải dùng là:

9 + 180 + 807 = 996 (lượt chữ số)

Đáp số: 996 lượt chữ số.

Bài 21: Để đánh số trang sách của một cuốn sách có 464 trang, người ta phải dùng bao nhiêu lượt chữ số?

Lời giải:

Từ trang 1 đến trang 9 có 9 lượt chữ số được dùng.

Từ trang 10 đến trang 99 có 90 trang có 2 chữ số và có 180 lượt chữ số được dùng.

Số trang có 3 chữ số còn lại là:

464 – 99 = 365 (trang)

Số lượt chữ số còn lại là:

365 × 3 = 1095 (lượt chữ số)

Tổng số lượt chữ số phải dùng là: 9 +180+1095=1284 (lượt chữ số)

Đáp số: 1284 lượt chữ số.

Bài 22: Để đánh số trang sách của một cuốn sách, người ta đã dùng 684 lượt chữ số, hỏi cuốn sách đó có bao nhiêu trang?

Lời giải:

Từ trang 1 đến trang 9 có 9 lượt chữ số được dùng.

Từ trang 10 đến trang 99 có 90 trang có 2 chữ số và có 180 lượt chữ số được dùng.

Số chữ số còn lại là:

684 – 9 – 180 = 495 (lượt chữ số)

Các trang còn lại là các trang có 3 chữ số, số trang còn lại là:

495 : 3 = 165 (trang)

Cuốn sách có số trang là:

99 + 165 = 264 (trang)

Đáp số: 264 trang

Bài 23: Để đánh số trang sách của một cuốn sách có 492 trang, người ta phải dùng bao nhiêu lượt chữ số?

Lời giải:

Từ trang 1 đến trang 9 có 9 lượt chữ số được dùng.

Từ trang 10 đến trang 99 có 90 trang có 2 chữ số và có 180 lượt chữ số được dùng.

Số trang có 3 chữ số còn lại là:

492 – 99 = 393 (trang)

Số lượt chữ số còn lại là:

393 x 3 – 1179 (lượt chữ số)

Tổng số lượt chữ số phải dùng là:

9+180+1179 = 1368 (lượt chữ số)

Đáp số: 1368 lượt chữ số.

Bài 24: Để đánh số trang sách của một cuốn sách có 296 trang, người ta phải dùng bao nhiêu lượt chữ số?

Lời giải:

Từ trang 1 đến trang 9 có 9 lượt chữ số được dùng.

Từ trang 10 đến trang 99 có 90 trang có 2 chữ số và có 180 lượt chữ số được dùng.

Số trang có 3 chữ số còn lại là:

296 – 99 = 197 (trang)

Số lượt chữ số còn lại là:

197 × 3 = 591 (lượt chữ số)

Tổng số lượt chữ số phải dùng là: 9 + 180 + 591 = 780 (lượt chữ số)

Đáp số: 780 lượt chữ số.

Bài 25: Để đánh số trang sách của một cuốn sách có 432 trang, người ta phải dùng bao nhiêu lượt chữ số?

Lời giải:

Từ trang 1 đến trang 9 có 9 lượt chữ số được dùng.

Từ trang 10 đến trang 99 có 90 trang có 2 chữ số và có 180 lượt chữ số được dùng.

Số trang có 3 chữ số còn lại là:

432 – 99 = 333 (trang)

Số lượt chữ số còn lại là:

333 × 3 = 999 (lượt chữ số)

Tổng số lượt chữ số phải dùng là:

9 +180+999=1188 (lượt chữ số)

Đáp số: 1188 lượt chữ số.

Bài 26: Để đánh số trang sách của một cuốn sách, người ta đã dùng 492 lượt chữ số, hỏi cuốn sách đó có bao nhiêu trang?

Lời giải:

Từ trang 1 đến trang 9 có 9 lượt chữ số được dùng.

Từ trang 10 đến trang 99 có 90 trang có 2 chữ số và có 180 lượt chữ số được dùng.

Số chữ số còn lại là:

492 – 9 – 180 = 303 (lượt chữ số)

Các trang còn lại là các trang có 3 chữ số, số trang còn lại là:

303 : 3 = 101 (trang)

Cuốn sách có số trang là:

99 + 101 = 200 (trang)

Đáp số: 200 trang

Bài 27: Để đánh số trang sách của một cuốn sách có 56 trang, người ta phải dùng bao nhiêu lượt chữ số?

Lời giải:

Từ trang 1 đến trang 9 có 9 lượt chữ số được dùng.

Số trang có 2 chữ số còn lại là:

56 – 9 = 47 (trang)

Số lượt chữ số còn lại là:

47 x 2 94 (lượt chữ số)

Tổng số lượt chữ số phải dùng là:

9+94 = 103 (lượt chữ số)

Đáp số: 103 lượt chữ số.

Bài 28: Để đánh số trang sách của một cuốn sách, người ta đã dùng 63 lượt chữ số, hỏi cuốn sách đó có bao nhiêu trang?

Lời giải:

Từ trang 1 đến trang 9 có 9 lượt chữ số được dùng.

Số chữ số còn lại là:

63 – 9 = 54 (lượt chữ số)

Các trang còn lại là các trang có 2 chữ số, số trang còn lại là:

54 : 2 = 27 (trang)

Cuốn sách có số trang là:

9 +27 = 36 (trang)

Đáp số: 36 trang

Bài 29: Để đánh số trang sách của một cuốn sách có 244 trang, người ta phải dùng bao nhiêu lượt chữ số?

Lời giải:

Từ trang 1 đến trang 9 có 9 lượt chữ số được dùng.

Từ trang 10 đến trang 99 có 90 trang có 2 chữ số và có 180 lượt chữ số được dùng.

Số trang có 3 chữ số còn lại là:

244 – 99 = 145 (trang)

Số lượt chữ số còn lại là:

145 × 3 = 435 (lượt chữ số)

Tổng số lượt chữ số phải dùng là:

9 +180 +435=624 (lượt chữ số)

Đáp số: 624 lượt chữ số.

Bài 30: Để đánh số trang sách của một cuốn sách có 196 trang, người ta phải dùng bao nhiêu lượt chữ số?

Lời giải:

Từ trang 1 đến trang 9 có 9 lượt chữ số được dùng.

Từ trang 10 đến trang 99 có 90 trang có 2 chữ số và có 180 lượt chữ số được dùng.

Số trang có 3 chữ số còn lại là:

196 – 99 = 97 (trang)

Số lượt chữ số còn lại là:

97 × 3 = 291 (lượt chữ số)

Tổng số lượt chữ số phải dùng là: 9 + 180 + 291 = 480 (lượt chữ số)

Đáp số: 480 lượt chữ số.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giáo dục Lớp 5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!