Giáo viên

Tài liệu bồi dưỡng Mô đun 5 THCS

Tài liệu bồi dưỡng Mô đun 5 THCS gồm 150 trang, giúp thầy cô tham khảo, tìm hiểu về Module 5 để có thêm kinh nghiệm, nhanh chóng hoàn thiện bài kiểm tra cuối khóa Mô đun 5: Tư vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục và dạy học.

Bên cạnh đó, thầy cô có thể tham khảo thêm đáp án tự luận, trắc nghiệm Mô đun 5 THCS để có thêm kinh nghiệm hoàn thiện bài kiểm tra cuối khóa tập huấn Mô đun 5 của mình đạt kết quả cao. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi bài viết dưới đây của Monica nhé:

Tài liệu bồi dưỡng Module 5 THCS

1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ MÔ ĐUN 5

Bạn đang xem: Tài liệu bồi dưỡng Mô đun 5 THCS

Mô đun 5 “Tư vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục và dạy học” là một trong hệ thống 9 mô đun được thiết kế dành cho giáo viên trung học cơ sở cốt cán với mục đích phát triển năng lực nghề nghiệp để triển khai các hoạt động tiếp theo cho giáo viên đại trà nhằm thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Mô đun 5 “Tư vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục và dạy học” hướng đến mục đích cung cấp kiến thức, hình thành và phát triển các kĩ năng cho giáo viên phổ thông để tư vấn, hỗ trợ học sinh trong giáo dục và dạy học. Từ đó giúp học sinh học tập hiệu quả, phát triển tâm lí lành mạnh và góp phần xây dựng môi trường học đường thân thiện, tích cực.

Mô đun 5 được xây dựng dựa trên các cơ sở sau:

 • Cơ sở pháp lí: Như chuẩn nghề nghiệp giáo viên, điều lệ trường trung học, các mục tiêu, yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông 2018, các thông tư về hoạt động tư vấn tâm lí học đường và công tác xã hội học đường, quyết định 4660/QĐ-BGDĐT ngày 04/12/2019 về danh mục các mô-đun bồi dưỡng giáo viên phổ thông cốt cán và cán bộ quản lí cơ sở giáo dục phổ thông để thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên với giáo viên, cán bộ quản lí cơ sở giáo dục phổ thông.
 • Cơ sở khoa học: Tâm lí học phát triển, tâm lí học trường học, giáo dục học…
 • Cơ sở thực tiễn: Các khó khăn tâm lí của học sinh trong quá trình học tập, các vấn đề giáo viên cần giải quyết trong hoạt động sư phạm.

Mô đun này được thiết kế dành cho giáo viên trung học cơ sở cốt cán, những người sẽ triển khai các hoạt động tiếp theo cho giáo viên đại trà nhằm thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

2. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Sau khóa bồi dưỡng, học viên cần đạt những mục tiêu sau:

 • Nhận diện được đặc điểm tâm sinh lí của học sinh trung học cơ sở, các đặc điểm của học sinh theo từng đối tượng (đặc biệt là học sinh nữ, dân tộc thiểu số, khuyết tật) và những khó khăn của học sinh trung học cơ sở trong cuộc sống học đường.
 • Xây dựng, lựa chọn và thực hiện được chuyên đề tư vấn tâm lí cho học sinh trung học cơ sở
 • Phân tích trường hợp thực tiễn (case studies) về tư vấn, hỗ trợ học sinh trung học cơ sở trong hoạt động giáo dục và dạy học.
 • Thiết lập được kênh thông tin, cung cấp tài liệu, thường xuyên trao đổi với cha mẹ học sinh về diễn biến tâm lí và các vấn đề cần tư vấn, hỗ trợ cho học sinh.
 • Xây dựng được kế hoạch tự học và hỗ trợ đồng nghiệp triển khai hiệu quả các hoạt động tư vấn, hỗ trợ học sinh trung học cơ sở trong hoạt động giáo dục và dạy học.

3. NỘI DUNG CHÍNH

Mô đun gồm 4 nội dung như sau:

 • Nội dung 1. Những vấn đề chung về tư vấn, hỗ trợ học sinh trung học cơ sở trong hoạt động giáo dục và dạy học.
 • Nội dung 2. Xây dựng, lựa chọn, thực hiện chuyên đề tư vấn tâm lí cho học sinh trung học cơ sở và phân tích trường hợp thực tiễn trong hoạt động giáo dục, dạy học.
 • Nội dung 3. Thiết lập kênh thông tin phối hợp với gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh trung học cơ sở
 • Nội dung 4. Xây dựng kế hoạch tự học và hỗ trợ đồng nghiệp triển khai hoạt động tư vấn, hỗ trợ học sinh trung học cơ sở trong hoạt động giáo dục và dạy học.

4. KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG

4.1. Bồi dưỡng online (7 ngày)

Giai đoạn 1. Chuẩn bị

* Giới thiệu Mô đun 5

Xem video mở đầu giới thiệu chung về mô đun 5 và những hướng dẫn học qua mạng, yêu cầu học qua mạng, địa chỉ trợ giúp học viên khi học tập mô đun 5.

* Nhiệm vụ học tập của học viên

 • Nhiệm vụ 1: Chuẩn bị máy tính có kết nối mạng internet, bút, vở ghi.
 • Nhiệm vụ 2: Xem video, tài liệu đọc, Infographic.
 • Nhiệm vụ 3: Thực hiện các bài tập trong quá trình học và sau khi học đối với mỗi nội dung và toàn bộ Mô đun 5.
 • Nhiệm vụ 4: Nêu ý kiến phản hồi, đánh giá về nội dung và hình thức học tập.

* Yêu cầu cần đạt của Mô đun 5

Sau khóa bồi dưỡng, học viên có khả năng:

 • Nhận diện được đặc điểm tâm sinh lí của học sinh trung học cơ sở; các đặc điểm của học sinh theo từng đối tượng (đặc biệt là học sinh nữ, dân tộc thiểu số, khuyết tật) và những khó khăn của học sinh trung học cơ sở trong cuộc sống học đường.
 • Xây dựng, lựa chọn và thực hiện được chuyên đề tư vấn tâm lí cho học sinh trung học cơ sở.
 • Phân tích trường hợp thực tiễn (case studies) về tư vấn, hỗ trợ học sinh trung học cơ sở trong hoạt động giáo dục và dạy học.
 • Thiết lập được kênh thông tin, cung cấp tài liệu, thường xuyên trao đổi với cha mẹ học sinh về các vấn đề cần tư vấn, hỗ trợ cho học sinh.
 • Xây dựng được kế hoạch tự học và hỗ trợ đồng nghiệp triển khai hiệu quả các hoạt động tư vấn, hỗ trợ học sinh trung học cơ sở trong hoạt động giáo dục và dạy học.

Giai đoạn 2. Học tập, thực hành

A. HOẠT ĐỘNG HƯỚNG DẪN HỌC TẬP TRÊN HỆ THỐNG LMS

Nội dung 1: Giới thiệu chung về tư vấn, hỗ trợ học sinh trung học cơ sở trong hoạt động giáo dục và dạy học

1. Hướng dẫn học tập

Học liệu

● Học viên nghiên cứu tài liệu đọc “Giới thiệu chung về tư vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục và dạy học”.

● Xem video giới thiệu chung về tư vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục và dạy học.

● Xem Infographic tóm tắt nội dung bài học

● Trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trong phần “Kiểm tra, đánh giá”.

– Video “Giới thiệu chung về tư vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục và dạy học”

– Video “Đặc điểm tâm sinh lí của học sinh trung học cơ sở”.

– Video “Những khó khăn của học sinh trung học cơ sở trong đời sống học đường”

– Tài liệu đọc

– Infographic

2. Đánh giá

● Học viên hoàn thành các nhiệm vụ học tập trên hệ thống LMS

● Trả lời câu hỏi trắc nghiệm cuối nội dung 1 và phản hồi (nếu có).

Nôi dung 2: Xây dựng, lựa chọn, thực hiện chuyên đề tư vấn tâm lí cho học sinh trung học cơ sở và phân tích trường hợp thực tiễn trong hoạt động giáo dục, dạy học.

1. Hướng dẫn học tập

Học liệu

● Nghiên cứu tài liệu về xây dựng, lựa chọn, thực hiện chuyên đề tư vấn tâm lí cho học sinh trung học cơ sở và phân tích trường hợp thực tiễn trong hoạt động giáo dục, dạy học.

● Xem video về xây dựng, lựa chọn, thực hiện chuyên đề tư vấn tâm lí cho học sinh trung học cơ sở và phân tích trường hợp thực tiễn trong hoạt động giáo dục, dạy học

● Nghiên cứu thông tin Infographic.

● Trả lời các câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong phần “Kiểm tra, đánh giá”

– Video minh họa thiết kế chuyên đề “Khám phá bản thân” dành cho học sinh trung học cơ sở

– Video minh họa phân tích trường hợp thực tiễn dành cho học sinh trung học cơ sở

– Infographic

– Tài liệu đọc

2. Đánh giá

● Học viên hoàn thành các nhiệm vụ học tập trên hệ thống LMS

● Trả lời câu hỏi trắc nghiệm cuối nội dung 2 và phản hồi (nếu có).

Nôi dung 3: Thiết lập kênh thông tin phối hợp với gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh trung học cơ sở trong hoạt động giáo dục và dạy học

1. Hướng dẫn học tập

Học liệu

● Nghiên cứu tài liệu về thiết lập kênh thông tin phối hợp với gia đình trong tư vấn và hỗ trợ học sinh trung học cơ sở

● Nghiên cứu thông tin Infographic.

● Trả lời các câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong phần “Kiểm tra, đánh giá”

– Video “Thiết lập kênh thông tin phối hợp với gia đình trong tư vấn và hỗ trợ học sinh”

– Infographic

– Tài liệu đọc

2. Đánh giá

● Học viên hoàn thành các nhiệm vụ học tập trên hệ thống LMS

● Trả lời câu hỏi trắc nghiệm cuối nội dung 3 và phản hồi (nếu có).

Nội dung 4: Xây dựng kế hoạch tự học và hỗ trợ đồng nghiệp triển khai hoạt động tư vấn, hỗ trợ học sinh trung học cơ sở trong hoạt động giáo dục và dạy học

1. Hướng dẫn học tập

Học liệu

● Nghiên cứu tài liệu về xây dựng kế hoạch tự học và hỗ trợ đồng nghiệp triển khai hoạt động tư vấn, hỗ trợ học sinh trung học cơ sở trong giáo dục và dạy học

● Nghiên cứu thông tin Infographic.

● Trả lời các câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong phần “Kiểm tra, đánh giá

Video “Xây dựng kế hoạch tự học và hỗ trợ đồng nghiệp triển khai hoạt động tư vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục và dạy học”

– Infographic

– Tài liệu đọc

2. Đánh giá

● Học viên hoàn thành các nhiệm vụ học tập trên hệ thống LMS

● Trả lời câu hỏi trắc nghiệm cuối nội dung 4 và phản hồi (nếu có).

B. ĐÁNH GIÁ CUỐI KHÓA HỌC

Sản phẩm: Bản kế hoạch hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp triển khai hoạt động tư vấn, hỗ trợ học sinh trung học cơ sở

trong giáo dục và dạy học.

C. TÀI LIỆU THAM KHẢO (Các File, links…)

….

>> Tải file để tham khảo trọn bộ Tài liệu bồi dưỡng Mô đun 5 THCS

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giáo viên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!