Giáo viên

Kế hoạch giáo dục môn Khoa học tự nhiên 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Kế hoạch giáo dục môn Khoa học tự nhiên 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống giúp thầy cô tham khảo, để lên kế hoạch giáo dục dễ dàng hơn. Đây chính là cấu trúc giảng dạy, phân bổ tiết học, phân bổ thời gian kiểm tra toàn bộ năm học 2021 – 2022 môn KHTN 6.

Ngoài ra, thầy cô có thể tham khảo kế hoạch giáo dục môn Lịch sử 6. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của Download.vn:

Kế hoạch giáo dục môn Khoa học tự nhiên 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Phụ lục III
KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
(Kèm theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT)

Bạn đang xem: Kế hoạch giáo dục môn Khoa học tự nhiên 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN……..
TỔ: KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Họ và tên GV:………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KHTN – LỚP 6
Năm học 2021– 2022

Phân bố số tiết số điểm KTTX cho từng học kỳ và các phân môn:

Tổng số tiết: 140/năm học. Học kỳ I: 72 tiết/ 18 tuần. Học kỳ II: 68 tiết/17 tuần

Học kỳ I: 72 tiết/ 18 tuần. ( Hóa: 30 tiết, Sinh 28 tiết, Lý: 12 tiết, Kiểm tra: 2 tiết)

Học kỳ II: 168 tiết/ 17 tuần. ( Hóa: 0 tiết, Sinh 29 tiết, Lý: 37 tiết, Kiểm tra: 2 tiết)

Tổng số điểm: 4 điểm KTTX/Học kỳ

Học kỳ I: Hóa: 2 điểm, Sinh 1 điểm, Lý: 1 điểm,

Học kỳ II: Hóa: 0 điểm, Sinh 2 điểm, Lý: 2 điểm,

Kiểm tra giữa kỳ I: hết tuần 8; Kiểm tra học kỳ I: tuần 16

Kiểm tra giữa kỳ II: hết tuần 25; Kiểm tra học kỳ II: tuần 33

I. Kế hoạch dạy học môn Hóa (30 tiết)

1. Khung phân bố số tiết cho các nội dung dạy học

Học kì Các chủ đề lớn (phần, chương…, có thể chèn thêm nhiều dòng tuỳ theo nội dung của bộ môn) Lý thuyết Bài tập/luyện tập Thực hành Ôn tập Kiểm tra giữa kì Kiểm tra cuối kì Khác (tăng thời lượng, tiết trả bài, chữa bài …, có thể kẻ thêm nhiều cột nếu cần) Tổng

Học kì I

Chương I: Mở đầu về khoa học tự nhiên

Bài 1, 2, 3, 4 (Hóa)

7

0

0

0

0

0

0

7

Chương II: Chất quanh ta (Hóa)

7

0

0

1

Đề chung

0

0

8

Chương III: Một số vật liệu, nguyên liệu, nhiên liệu, lương thực, thực phẩm thông dụng (Hóa)

8

0

0

0

0

0

0

8

Chương IV: Hỗn hợp, tách chất ra khỏi hỗn hợp (Hóa).

5

1

0

1

0

Đề chung

0

7

Tổng học kì I

27

1

0

2

0

0

0

30

Học kì II

Tổng học kì II

0

0

0

0

0

0

0

0

Cả năm

27

1

0

2

Đề chung

Đề chung

0

30

2. Phân phối chương trình

Tiết thứ

Bài học

(1)

Số tiết

(2)

Thời điểm

(3)

Thiết bị dạy học

(4)

Địa điểm dạy học

(5)

CHƯƠNG I: MỞ ĐẦU VỀ KHOA HỌC TỰ NHIÊN ( 7 tiết Hóa)

H1

Bài 1. Giới thiệu về KHTN

1

Tuần 1

Tranh ảnh, máy chiếu

Lớp học

H2,3

Bài 2. An toàn trong phòng thực hành

2

Tuần 2,3

Dụng cụ đo, tranh ảnh, máy chiếu

Phòng thực hành, Lớp học

H4,5

Bài 3. Sử dụng kính lúp

2

Tuần 4,5

Kính lúp

Lớp học

H6,7

Bài 4. Sử dụng kính hiển vi quang học

2

Tuần 5,6

Kính hiển vi

Lớp học

CHƯƠNG II: CHẤT QUANH TA

(8 Tiết)

H8,9

Bài 9. Sự đa dạng của chất

2

Tuần 6,7

Máy chiếu, dụng cụ, hóa chất

Lớp học

H10,11

Bài 10. Các thể của chất và sự chuyển thể

2

Tuần 7,8

Máy chiếu (tranh ảnh)

Lớp học

H12

Ôn tập kiểm tra giữa kỳ I – Hóa học

1

Tuần 8

Máy chiếu ( bảng phụ )

Lớp học

Kiểm tra giữa kỳ I

1

Tuần 9

Lớp học

H13,14,15

Bài 11. Oxygen. Không khí + KTĐGTX

3

Tuần 9, 10

Tranh ảnh, máy chiếu, dụng cụ thí nghiệm

Lớp học

CHƯƠNG III: MỘT SỐ VẬT LIỆU, NGUYÊN LIỆU, NHIÊN LIỆU, LƯƠNG THỰC, THỰC PHẨM THÔNG DỤNG

( 8 tiết)

H16,17

Bài 12. Một số vật liệu

2

Tuần 11

Tranh ảnh, máy chiếu, dụng cụ thí nghiệm

Lớp học

H18,19

Bài 13. Một số nguyên liệu

2

Tuần 12

Máy chiếu (tranh ảnh)

Lớp học

H20,21

Bài 14. Một số nhiên liệu

2

Tuần 13

Máy chiếu (tranh ảnh)

Lớp học

H22,23

Bài 15. Một số lương thực, thực phẩm

+ KTĐGTX

2

Tuần 14

Máy chiếu (tranh ảnh)

Lớp học

CHƯƠNG IV: HỖN HỢP, TÁCH CHẤT RA KHỎI HỖN HỢP (7 tiết)

H24,25

Bài 16. Hỗn hợp các chất

2

Tuần 15

Máy chiếu (tranh ảnh). Dụng cụ thí nghiệm

Lớp học

H26,27,28

Bài 17. Tách chất ra khỏi hỗn hợp

3

Tuần 16,17

Máy chiếu (tranh ảnh). Dụng cụ thí nghiệm

Lớp học

H29

Luyện tập chương IV

1

Tuần 17

Máy chiếu (bảng phụ)

Lớp học

H30

Ôn tập kiểm tra cuối kỳ I (Hóa học)

1

Tuần 17

Máy chiếu (bảng phụ)

Lớp học

Kiểm tra đánh giá cuối kỳ I

1

Tuần 18

Lớp học

II. Kế hoạch dạy họcmôn Sinh học (57 tiết)

1. Khung phân bố số tiết cho các nội dung dạy học

Học kì

Các chủ đề lớn (phần, chương…, có thể chèn thêm nhiều dòng tuỳ theo nội dung của bộ môn)

Lý thuyết

Bài tập/ luyện tập

Thực hành

Ôn tập

Kiểm tra giữa kì

Kiểm tra cuối kì

Khác (tăng thời lượng, tiết trả bài, chữa bài …, có thể kẻ thêm nhiều cột nếu cần)

Tổng

Học kì I

Chương V: Tế bào

7

2

9

Chương VI: Từ tế bào đến cơ thể

4

2

1

7

Chương VII: Đa dạng thế giới sống

9

2

1

12

Tổng học kì I

20

6

2

28

Học kì II

Chương VII: Đa dạng thế giới sống

19

8

2

29

Tổng học kì II

19

8

2

29

Cả năm

39

14

4

57

2. Phân phối chương trình

Tiết thứ

Bài học

(1)

Số tiết

(2)

Thời điểm

(3)

Thiết bị dạy học

(4)

Địa điểm dạy học

(5)

S 1, 2

Tế bào- Đơn vị cơ bản của sự sống.

2

Tuần 1

S 3, 4, 5

Cấu tạo và chức năng các thành phần của tế bào.

3

Tuần 2, 3

S 6,7

Sự lớn lên và sinh sản của tế bào

2

Tuần 3, 4

S 8, 9

Thực hành: Quan sát và phân biệt một số loại tế bào.

2

Tuần 4, 5

S 10,11

Cơ thể sinh vật

2

Tuần 5, 6

S 12, 13

Tổ chức cơ thể đa bào

2

Tuần 6, 7

S 14

Ôn tập

1

Tuần 7

Kiểm tra giữa học kì I

Tuần 8

S 15, 16

Thực hành: Quan sát và mô tả cơ thể đơn bào, cơ thể đa bào.

2

Tuần 8

S 17, 18

Hệ thống phân loại thực vật

2

Tuần 9

S 19, 20

Khoá lưỡng phân

2

Tuần 10

S 21, 22

Vi khuẩn

2

Tuần 11, 12

S 23, 24

Thực hành: Làm sữa chua và quan sát vi khuẩn.

2

Tuần 13, 14

S 25

Ôn tập

1

Tuần 15

Kiểm tra cuối học kì I

Tuần 16

S 26, 27

Virus

2

Tuần 16, 17

S 28

Nguyên sinh vật

1

Tuần 18

HỌC KÌ II

S 29

Nguyên sinh vật (tiếp theo)

1

Tuần 19

S 30, 31

Thực hành: quan sát nguyên sinh vật

2

Tuần 19, 20

S 32, 33

Nấm

2

Tuần 20, 21

S 34, 35

Thực hành: quan sát các loại nấm

2

Tuần 21, 22

S 36, 37, 38, 39, 40, 41

Thực vật

6

Tuần 22,23,24,25

S 42

Ôn tập

1

Tuần 25

Kiểm tra giữa học kì II

Tuần 26

S 43, 44

Thực hành: quan sát một số nhóm thực vật

2

Tuần 26

S 45, 46, 47, 48, 49, 50

Động vật

6

Tuần 27, 28, 29

S 51, 52

Thực hành: quan sát và nhận biết một số nhóm thực vật ngoài thiên nhiên

2

Tuần 30, 31

S 53

Ôn tập

1

Tuần 31

Kiểm tra cuối học kì II

Tuần 32

S 54, 55

Đa dạng sinh học

2

Tuần 32, 33

S 56, 57

Tìm hiểu sinh vật ngoài thiên nhiên

2

Tuần 34, 35

III. Kế hoạch dạy học môn Vật lý (49 tiết)

Khung phân bố số tiết cho các nội dung dạy học (phần bổ sung so với 5512 của Sở)

Học kì

Các chủ đề lớn (phần, chương…, có thể chèn thêm nhiều dòng tuỳ theo nội dung của bộ môn)

Lý thuyết

Bài tập/

luyện tập

Thực hành

Ôn tập

Kiểm tra giữa kì

Kiểm tra cuối kì

Khác (tăng thời lượng, tiết trả bài, chữa bài …, có thể kẻ thêm nhiều cột nếu cần)

Tổng

Học kì I

Chương I: Mở đầu về khoa học tự nhiên (Bài 5,6,7,8)

10

0

0

2

0

12

Tổng học kì I

10

0

0

2

0

12

Học kì II

Chương VIII: Lực trong đời sống (Vật lý)

15

0

0

1

0

17

Chương IX: Năng Lượng (Vật lý)

10

0

0

1

0

11

Chương X: Trái đất và bầu trời (Vật lý)

10

0

0

0

0

10

Tổng học kì II

35

0

0

2

0

37

Cả năm

45

0

0

4

0

49

2. Phân phối chương trình

Tiết thứ

Bài học

(1)

Số tiết

(2)

Thời điểm

(3)

Thiết bị dạy học

(4)

Địa điểm dạy học

(5)

Ghi chú

CHƯƠNG I: MỞ ĐẦU VỀ KHOA HỌC TỰ NHIÊN (17 tiết)

1

Bài 5. Đo chiều dài

1

Tuần 1(tiết 1)

Dụng cụ đo chiều dài, thể tích

Lớp học

Vật lý

2

Bài 5. Đo chiều dài

1

Tuần 4 (tiết 2)

Dụng cụ đo chiều dài, thể tích

Lớp học

Vật lý

3

Bài 5. Đo chiều dài

1

Tuần 4 (tiết 3)

Dụng cụ đo chiều dài, thể tích

Lớp học

Vật lý

4

Bài 6. Đo khối lượng

1

Tuần 5 (tiết 4)

Dụng cụ đo khối lượng, Tranh ảnh (máy chiếu)

Lớp học

Vật lý

5

Bài 6. Đo khối lượng

1

Tuần 5 (tiết 5)

Dụng cụ đo khối lượng, Tranh ảnh (máy chiếu)

Lớp học

Vật lý

6

Bài 7. Đo thời gian

1

Tuần 6 (tiết 6)

Tranh ảnh, máy chiếu, dụng cụ đo thời gian

Lớp học

Vật lý

7

Bài 7. Đo thời gian

1

Tuần 6 (tiết 7)

Tranh ảnh, máy chiếu, dụng cụ đo thời gian

Lớp học

Vật lý

8

Bài 8. Đo nhiệt độ + KTĐGTX

1

Tuần 7 (tiết 8)

Tranh ảnh (máy chiếu), dụng cụ đo nhiệt độ

Lớp học

Vật lý

9

Bài 8. Đo nhiệt độ

1

Tuần 7 (tiết 9)

Tranh ảnh (máy chiếu), dụng cụ đo nhiệt độ

Lớp học

Vật lý

10

Bài 8. Đo nhiệt độ

1

Tuần 8 (tiết 10)

Tranh ảnh (máy chiếu), dụng cụ đo nhiệt độ

Lớp học

Vật lý

11

Ôn tập kiểm tra đánh giá giữa kỳ I

1

Tuần 9 (tiết 11)

Lớp học

Vật lý

Kiểm tra đánh giá giữa kỳ I

Tuần 10

Lớp học

Vật lý

12

Ôn tập kiểm tra cuối kỳ I

1

Tuần 11 (tiết 12)

Lớp học

Vật lý

Kiểm tra đánh giá cuối kỳ I

Tuần 12

Lớp học

Vật lý

HỌC KỲ II

CHƯƠNG VIII: LỰC TRONG ĐỜI SỐNG (16 tiết)

13

Bài 40. Lực là gì?

1

Tuần 19 (tiết 13)

Máy chiếu

Lớp học

Vật lý

14

Bài 40. Lực là gì?

1

Tuần 19 (tiết 14)

Máy chiếu

Lớp học

Vật lý

15

Bài 40. Lực là gì?

1

Tuần 20 (tiết 15)

Máy chiếu

Lớp học

Vật lý

16

Bài 41. Biểu diễn lực

1

Tuần 20 (tiết 16)

Máy chiếu, một số loại lực kế

Lớp học

Vật lý

17

Bài 41. Biểu diễn lực

1

Tuần 21 (tiết 17)

Máy chiếu, một số loại lực kế

Lớp học

Vật lý

18

Bài 41. Biểu diễn lực

1

Tuần 21 (tiết 18)

Máy chiếu, một số loại lực kế

Lớp học

Vật lý

19

Bài 42. Biến dạng của lò xo

1

Tuần 22 (tiết 19)

Một số loại lo xo

Lớp học

Vật lý

20

Bài 42. Biến dạng của lò xo

1

Tuần 22 (tiết 20)

Một số loại lo xo

Lớp học

Vật lý

21

Bài 43. Trọng lượng, lực hấp dẫn + KTĐGTX

1

Tuần 23 (tiết 21)

Máy chiếu (tranh ảnh)

Lớp học

Vật lý

22

Bài 43. Trọng lượng, lực hấp dẫn

1

Tuần 23 (tiết 22)

Máy chiếu (tranh ảnh)

Lớp học

Vật lý

23

Bài 44. Lực ma sát

1

Tuần 24 (tiết 23)

Máy chiếu (tranh ảnh)

Lớp học

Vật lý

24

Bài 44. Lực ma sát

1

Tuần 24 (tiết 24)

Máy chiếu (tranh ảnh)

Lớp học

Vật lý

25

Bài 44. Lực ma sát

1

Tuần 25 (tiết 25)

Máy chiếu (tranh ảnh)

Lớp học

Vật lý

26

Bài 45. Lực cản của nước

1

Tuần 25 (tiết 26)

Máy chiếu (tranh ảnh)

Lớp học

Vật lý

27

Bài 45. Lực cản của nước

1

Tuần 26 (tiết 27)

Máy chiếu (tranh ảnh)

Lớp học

Vật lý

28

Ôn tập kiểm tra giữa kỳ II

1

Tuần 26 (tiết 28)

Lớp học

Vật lý

Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ II

Tuần 27

Lớp học

Vật lý

CHƯƠNG IX: NĂNG LƯỢNG (11 tiết)

29

Bài 46. Năng lượng và sự truyền năng lượng

1

Tuần 27 (tiết 29)

Máy chiếu (tranh ảnh)

Lớp học

Vật lý

30

Bài 46. Năng lượng và sự truyền năng lượng

1

Tuần 27 (tiết 30)

Máy chiếu (tranh ảnh)

Lớp học

Vật lý

31

Bài 47. Một số dạng năng lượng

1

Tuần 28 (tiết 31)

Máy chiếu (tranh ảnh)

Lớp học

Vật lý

32

Bài 47. Một số dạng năng lượng

1

Tuần 28 (tiết 32)

Máy chiếu (tranh ảnh)

Lớp học

Vật lý

33

Bài 48. Sự chuyển hóa năng lượng

1

Tuần 29 (tiết 33)

Máy chiếu (tranh ảnh)

Lớp học

Vật lý

34

Bài 48. Sự chuyển hóa năng lượng

1

Tuần 29 (tiết 34)

Máy chiếu (tranh ảnh)

Lớp học

Vật lý

35

Bài 49. Năng lượng hao phí

1

Tuần 30 (tiết 35)

Máy chiếu (tranh ảnh)

Lớp học

Vật lý

36

Bài 50. Năng lượng tái tạo

1

Tuần 30 (tiết 36)

Máy chiếu (tranh ảnh)

Lớp học

Vật lý

37

Bài 51. Tiết kiệm năng lượng

1

Tuần 31 (Tiết 37)

Máy chiếu (tranh ảnh)

Lớp học

Vật lý

38

Bài 51. Tiết kiệm năng lượng

1

Tuần 31 (Tiết 38)

Máy chiếu (tranh ảnh)

Lớp học

Vật lý

39

Ôn tập kiểm tra, đánh giá cuối kỳ II

1

Tuần 32 (tiết 39)

Máy chiếu

Lớp học

Vật lý

Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ II

Tuần 32

Lớp học

Vật lý

CHƯƠNG X: TRÁI ĐẤT VÀ BẦU TRỜI (10 tiết)

40

Bài 52. Chuyển động nhìn thấy của mặt trời. Thiên thể

1

Tuần 32 (tiết 40)

Máy chiếu (tranh ảnh)

Lớp học

Vật lý

41

Bài 52. Chuyển động nhìn thấy của mặt trời. Thiên thể

1

Tuần 32 (tiết 41)

Máy chiếu (tranh ảnh)

Lớp học

Vật lý

42

Bài 52. Chuyển động nhìn thấy của mặt trời. Thiên thể

1

Tuần 33 (tiết 42)

Máy chiếu (tranh ảnh)

Lớp học

Vật lý

43

Bài 53. Mặt trăng

1

Tuần 33 (tiết 43)

Máy chiếu (tranh ảnh)

Lớp học

Vật lý

44

Bài 53. Mặt trăng

1

Tuần 33 (tiết 44)

Máy chiếu (tranh ảnh)

Lớp học

Vật lý

45

Bài 54. Hệ mặt trời

1

Tuần 34 (tiết 45)

Máy chiếu (tranh ảnh)

Lớp học

Vật lý

46

Bài 54. Hệ mặt trời

1

Tuần 34 (tiết 46)

Máy chiếu (tranh ảnh)

Lớp học

Vật lý

47

Bài 54. Hệ mặt trời

1

Tuần 34 (tiết 47)

Máy chiếu (tranh ảnh)

Lớp học

Vật lý

48

Bài 55. Ngân hà

1

Tuần 35 (tiết 48)

Máy chiếu (tranh ảnh)

Lớp học

Vật lý

49

Bài 55. Ngân hà

1

Tuần 35 (tiết 49)

Máy chiếu (tranh ảnh)

Lớp học

Vật lý

IV. Nhiệm vụ khác (nếu có). (Bồi dưỡng học sinh giỏi; Tổ chức hoạt động giáo dục…)

TỔ TRƯỞNG

……….., ngày 15 tháng 8 năm 2021

GIÁO VIÊN

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giáo viên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!