Lớp 3

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh 3 năm 2023 – 2024 sách i-Learn Smart Start

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh 3 năm 2023 – 2024 sách i-Learn Smart Start, có đáp án, hướng dẫn chấm kèm theo. Qua đó, giúp các em học sinh nắm vững cấu trúc đề thi, luyện giải đề thật thành thạo.

Với Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh 3, còn giúp thầy cô nhanh chóng xây dựng đề kiểm tra cuối học kì 1 năm 2023 – 2024 cho học sinh theo chương trình mới. Bên cạnh đó, có thể tham khảo thêm đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh 3 KNTT. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh 3 sách i-Learn Smart Start

A. LISTENING

Bạn đang xem: Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh 3 năm 2023 – 2024 sách i-Learn Smart Start

Listen and tick.

Tiếng Anh 3 sách i-Learn Smart Start

B. VOCABULARY & GRAMMAR

I. Unscramble the letters to make the correct words.

Tiếng Anh 3 sách i-Learn Smart Start

II. Look at the picture and complete the paragraph with the available words. 

Tiếng Anh 3 sách i-Learn Smart Start

blue    rulers    book    chairs    red

Toby is showing Pat his classroom. There is a desk and two (1) ______. On the desk is a (2) _______ and three (3) _________. The book is (4) _______. Three rulers are blue, (5) _______ and purple.

III. Choose the correct answer.

1. ______ do you have English?

A. What
B. When
C. Who

2. What’s he doing? – He’s _______.

A. sleeping
B. sleep
C. sleeps

3. I _____ like dogs.

A. not
B. am
C. don’t

4. I have Music ______ Thursdays.

A. on
B. in
C. at

5. She’s ______ Japan.

A. to
B. from
C. of

IV. Look at the pictures and read the questions. Write one-word answers.

Tiếng Anh 3 sách i-Learn Smart Start

1. Where is the dog? It’s in the ______ room.
2. What is the dog doing? It’s ________.
3. Where is the mirror? In the _______.
4. Where is the book? On the ______.
5. Where is the cat? It’s in the ________.

Đáp án đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh 3 sách i-Learn Smart Start

A. LISTENING

Listen and tick.

1. C

2. C

3. C

B. VOCABULARY & GRAMMAR

I. Unscramble the letters to make the correct words.

1. sing

2. draw

3. open

4. purple

5. stand

II. Look at the picture and complete the paragraph with the available words.

1. chairs

2. book

3. rulers

4. blue

5. red

III. Choose the correct answer.

1. B

2. A

3. C

4. A

5. B

IV. Look at the pictures and read the questions. Write one-word answers.

1. living

2. sleeping

3. bedroom

4. bed

5. kitchen

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giáo dục Lớp 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!