Lớp 3

Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán Cánh Diều – Tuần 25

Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán Cánh Diều – Tuần 25 có đáp án chi tiết. Các dạng bài tổng hợp chi tiết cho từng dạng Toán và bám sát chương trình học các dạng bài tập trên lớp.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 25

I. Phần trắc nghiệm

Bài 1: Đúng ghi Đ, sai ghi S

Bạn đang xem: Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán Cánh Diều – Tuần 25

a) Có 1950 quyển sách xếp đều vào 6 ngăn. Hỏi 9 ngăn như thế có bao nhiêu quyển sách?

2900 quyển

2925 quyển

2950 quyển

b) Có 30 bông hoa cắm đều vào 6 lọ. Hỏi 8 lọ hoa như thế có bao nhiêu bông hoa?

30 bông

35 bông

40 bông

c) 28m vải được 7 bộ quần áo như nhau. Hỏi may 15 bộ quần áo như thế hết bao nhiêu mét vải?

60m

58m

70m

Bài 2. Khoanh vào chữ cái đặt trước đáp án đúng

a) x : 8 = 375. Giá trị của x là:

A. 600

B. 3000

C. 670

b) Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 72m. Chiều rộng bằng chiều dài. Tính chu vi khu đất đó

A. 182m

B. 192m

C. 202m

c) Một hình chữ nhật có chiều dài 38m, nếu bớt chiều dài đi 6m và tăng chiều rộng lên 6m thì chiều dài và chiều rộng bằng nhau. Tính chu vi hình chữ nhật đó

A. 128m

B. 140m

C. 132m

d) Tờ giấy bạc 10000 đồng có thể đổi thành:

A. 2 tờ giấy bạc 2000 đồng và 4 tờ giấy bạc 1000 đồng.

B. 3 tờ giấy bạc 2000 đồng và 4 tờ giấy bạc 1000 đồng.

C. 4 tờ giấy bạc 2000 đồng và 1 tờ giấy bạc 1000 đồng.

e) Có 125kg gạo đựng đều vào 5 túi. Hỏi 3 túi như thế đựng bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

A. 25kg

B. 50kg

C. 75kg

Bài 3: Nối (theo mẫu):

Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán Cánh Diều

Bài 4: Điền số vào chỗ chấm cho thích hợp

a) Anh Hoàng đi từ nhà lúc 7 giờ 30 phút và đến thị xã lúc 8 giờ 10 phút. Vậy anh Hoàng đi từ nhà đến thị xã hết: … phút

b) Chị Hà làm việc từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chị Hà làm việc trong … giờ

a) An đi học lúc 7 giờ 5 phút và đến trường lúc 7 giờ 20 phút .Vậy An đi từ nhà đến trường hết … phút

b) Tiết học Toán bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút, kết thúc lúc 8 giờ 5 phút. Tiết học Toán kéo dài trong … phút

II. Phần tự luận

Bài 1. Xem tranh rồi điền giờ thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu)

Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán Cánh Diều

Bài 2. Vẽ kim giờ và kim phút để đồng hồ chỉ:

Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán Cánh Diều

Bài 3: Đặt tính rồi tính

2405 : 3

1529 × 6

4025 × 4

5101 : 6

Bài 4. 

a) 2000 đồng + 3000 đồng = ……………..

1000 đồng + 4000 đồng =……………….

10000 đồng – 2000 đồng = …………….

b)10000 đồng – 5000 đồng = ……………

5000 đồng – 2000 đồng = ………………

9000 đồng – 6000 đồng = ………………

Bài 5. <, >, = ?

a) 2000 đồng × 2 … 5000 đồng

b) 3000đồng : 3 … 2000 đồng

4000 đồng + 1000 đồng … 5000 đồng – 2000 đồng

8000đồng – 5000 đồng … 4000 đồng : 2

Bài 6. Viết số thích hợp vào ô trống:

Giá tiền hàng cần mua

Các cách trả

Số tờ mỗi loại tiền phải trả

5000 đồng

1000 đồng

2000 đồng

5000 đồng

Cách 1

5

Cách 2

Cách 3

Cách 4

6000 đồng

Cách 1

Cách 2

Cách 3

Cách 4

Bài 7: Giải bài toán

5 can dầu chứa 75l dầu. Hỏi 9 can dầu như thế chứa bao nhiêu lít dầu?

Bài 8. Một đội xe có 2 tổ chở gạch đến công trường. Tổ một có 3 xe, tổ hai có 5 xe, các xe chở được số gạch như nhau. Biết rằng tổ một chở được 5940 viên gạch. Hỏi tổ hai chở được bao nhiêu viên gạch?

Bài 9: Có 9 công nhân làm được 4689 sản phẩm. Hỏi 5 công nhân làm được bao nhiêu sản phẩm (biết mỗi công nhân làm được số sản phẩm như nhau)?

Bài 10: Giải bài toán sau:

Hùng có một tờ giấy bạc loại 1000 đồng, hai tờ giấy bạc loại 2000 đồng, một tờ giấy bạc loại 5000 đồng. Hỏi Hùng có tất cả bao nhiêu tiền?

Đáp án Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 25

I. Phần trắc nghiệm

Bài 1: Đúng ghi Đ, sai ghi S

a) Có 1950 quyển sách xếp đều vào 6 ngăn. Hỏi 9 ngăn như thế có bao nhiêu quyển sách?

2900 quyển S

2925 quyển Đ

2950 quyển S

b) Có 30 bông hoa cắm đều vào 6 lọ. Hỏi 8 lọ hoa như thế có bao nhiêu bông hoa?

30 bông S

35 bông S

40 bông Đ

c) 28m vải được 7 bộ quần áo như nhau. Hỏi may 15 bộ quần áo như thế hết bao nhiêu mét vải?

60m Đ

58m S

70m S

Bài 2. Khoanh vào chữ cái đặt trước đáp án đúng

Câu

a

b

c

d

e

Đáp án

B

B

A

B

C

Bài 3: Nối (theo mẫu):

Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán Cánh Diều

Bài 4: Điền số vào chỗ chấm cho thích hợp

a) Anh Hoàng đi từ nhà lúc 7 giờ 30 phút và đến thị xã lúc 8 giờ 10 phút. Vậy anh Hoàng đi từ nhà đến thị xã hết: 40 phút

b) Chị Hà làm việc từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chị Hà làm việc trong 9 giờ

a) An đi học lúc 7 giờ 5 phút và đến trường lúc 7 giờ 20 phút . Vậy An đi từ nhà đến trường hết 15 phút

b) Tiết học Toán bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút, kết thúc lúc 8 giờ 5 phút. Tiết học Toán kéo dài trong 35 phút

II. Phần tự luận

Bài 1. Xem tranh rồi điền giờ thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu)

Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán Cánh Diều

Bài 2. Vẽ kim giờ và kim phút để đồng hồ chỉ:

Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán Cánh Diều

Bài 3: Đặt tính rồi tính

2405 : 3 = 801 dư 2

1529 × 6 = 9174

1025 × 4 = 4100

5101 : 6 = 850 (dư 1)

Bài 4

a) 2000 đồng + 3000 đồng = 5000 đồng

1000 đồng + 4000 đồng = 5000 đồng

10000 đồng – 2000 đồng = 8000 đồng

b) 10000 đồng – 5000 đồng = 5000 đồng

5000 đồng – 2000 đồng = 3000 đồng

9000 đồng – 6000 đồng = 3000 đồng

Bài 5. <, >, = ?

a) 2000 đồng × 2 < 5000 đồng

b) 3000đồng : 3 < 2000 đồng

4000 đồng + 1000 đồng > 5000 đồng – 2000 đồng

8000đồng – 5000 đồng > 4000 đồng : 2

Bài 6. Viết số thích hợp vào ô trống:

Giá tiền hàng cần mua

Các cách trả

Số tờ mỗi loại tiền phải trả

5000 đồng

1000 đồng

2000 đồng

5000 đồng

Cách 1

5

0

0

Cách 2

1

2

0

Cách 3

0

0

1

Cách 4

3

1

0

6000 đồng

Cách 1

6

0

0

Cách 2

0

3

0

Cách 3

1

0

1

Cách 4

4

1

0

Bài 7:

1 can chứa số lít dầu là:

75 : 5 = 15 (l)

9 can dầu như thế chứa số lít dầu là

15 × 9 = 135 (l)

Đáp số: 135 l dầu

Bài 8.

Mỗi xe chở được số viên gạch là:

5940 : 3 = 1980 ( viên gạch)

Tổ hai chở được số viên gạch là:

1980 × 5 = 9900 ( viên gạch)

Đáp số: 9900 viên gạch

Bài 9:

Mỗi công nhân làm được số sản phẩm là:

4689 : 9 = 521 (sản phẩm)

5 công nhân như thế làm được số sản phẩm là:

521 × 5 = 2605 (sản phẩm)

Đáp số : 2605 sản phẩm

Bài 10:

Hùng có tất cả số tiền là:

1000 + 2000 + 5000 = 10000 (đồng)

Đáp số: 10000 đồng

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giáo dục Lớp 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!