Giải bài tập

Writing – Unit 4 trang 37 Sách BT Anh lớp 11: Rewrite the following sentences, using an infinitive or a present participle to replace a relative clause ?

Unit 4: Volunteer Work – Công Việc Tình Nguyện SBT Anh lớp 11. Writing – Unit 4 trang 37. Hướng dẫn giải Writing : Rewrite the following sentences, using an infinitive or a present participle to replace a relative clause ?

D. WRITING

Exercise 1. Rewrite the following sentences, using an infinitive or a present participle to replace a relative clause.

Bạn đang xem: Writing – Unit 4 trang 37 Sách BT Anh lớp 11: Rewrite the following sentences, using an infinitive or a present participle to replace a relative clause ?

Viết lại những câu sau sử dụng “to V” hoặc hiện tại hoàn thành để thay thế mệnh đề quan hệ. 

Examples:

The first man that we must see is Tom.

=> The first man to see is Tom.

The people who wish to go on the tour are waiting in the lobby.

=> The people wishing to go on the tour are waiting in the lobby.

Minh is the last boy who leaves the boat.
My son has a lot of books that he can read.
My mother has something that she has to do in the kitchen.
The children need a garden they can play in.
The man who is waiting for the bus over there often shelters in my doorway.
The boys who attend this school have to wear uniform.
Bill, who wanted to make an impression on Ann, took her to the cave.

 1. Minh is the last boy to leave the boat.

2. My son has a lot of books to read.

3. My mother has something to do in the kitchen.

4. The children need a garden to play in.

5. The man waiting for the bus over there often shelters in my doorway.

6. The boys attending this school have to wear uniform.

7. Bill, wanting to make an impression on Ann, took her to the cave.

Exercise 2. Write a passage about Oxfam, using the following suggestions.

Viết đoạn văn về Oxfam sử dụng các gợi ý

being a charitable organization
being existed / early 1940s
being originally founded / help feed starving children / European countries / Second World War
working / almost every country / all over the world
funding / relatively small-scale, inexpensive / effective projects
projects involving / feed starving children / provide education / disadvantaged children / give care and comfort to the poor and the sick / rebuild people’s own lives / carry out irrigation work / plant trees / clear roads / build schools and hospitals
paying attention / poor countries / Third World / in Latin America, Asia, and Africa
Oxfam’s money coming / voluntary contributions / general public

 Suggested writing:

Oxfam is a charitable organization that was existed since the early 1940s. It was originally founded to help feed starving children in European countries during the Second World War. Oxfam has been working in almost every country all over the world.

Oxfam funds relatively small-scale, inexpensive but quite effective projects. Oxfam’s projects involve feeding starving children, providing education for disadvantaged children, giving care and comfort to the poor and the sick, rebuilding people’s own lives, carrying out irrigation work, planting trees, clearing roads, building schools and hospitals.

Oxfam pays special attention to many poor countries in the Third World, that’s in Latin America, Asia, and Africa. Oxfam’s money comes entirely from voluntary contributions from the general public.

Dịch bài viết

Oxfam là một tổ chức từ thiện đã tồn tại từ đầu những năm 1940. Ban đầu nó được thành lập để giúp nuôi trẻ em đói khát ở các nước Châu Âu trong Thế chiến II. Oxfam đã làm việc tại hầu hết mọi quốc gia trên thế giới.

Oxfam tài trợ các dự án tương đối nhỏ, không tốn kém nhưng khá hiệu quả. Các dự án của Oxfam liên quan đến việc cho trẻ ăn kiêng, chăm sóc trẻ em thiệt thòi, chăm sóc và an ủi người nghèo và người ốm, xây dựng lại cuộc sống của người dân, thực hiện công việc tưới tiêu, trồng cây, dọn dẹp đường xá, xây trường học và bệnh viện.

Oxfam đặc biệt quan tâm đến nhiều nước nghèo trong thế giới thứ ba, đó là ở Mỹ Latinh, Châu Á và Châu Phi. Tiền của Oxfam hoàn toàn do đóng góp tự nguyện của công chúng.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Writing – Unit 4 trang 37 Sách BT Anh lớp 11: Rewrite the following sentences, using an infinitive or a present participle to replace a relative clause ?” state=”close”]
Unit 4: Volunteer Work – Công Việc Tình Nguyện SBT Anh lớp 11. Writing – Unit 4 trang 37. Hướng dẫn giải Writing : Rewrite the following sentences, using an infinitive or a present participle to replace a relative clause ?

D. WRITING

Exercise 1. Rewrite the following sentences, using an infinitive or a present participle to replace a relative clause.

Viết lại những câu sau sử dụng “to V” hoặc hiện tại hoàn thành để thay thế mệnh đề quan hệ. 

Examples:

The first man that we must see is Tom.

=> The first man to see is Tom.

The people who wish to go on the tour are waiting in the lobby.

=> The people wishing to go on the tour are waiting in the lobby.

Minh is the last boy who leaves the boat.
My son has a lot of books that he can read.
My mother has something that she has to do in the kitchen.
The children need a garden they can play in.
The man who is waiting for the bus over there often shelters in my doorway.
The boys who attend this school have to wear uniform.
Bill, who wanted to make an impression on Ann, took her to the cave.

 1. Minh is the last boy to leave the boat.

2. My son has a lot of books to read.

3. My mother has something to do in the kitchen.

4. The children need a garden to play in.

5. The man waiting for the bus over there often shelters in my doorway.

6. The boys attending this school have to wear uniform.

7. Bill, wanting to make an impression on Ann, took her to the cave.

Exercise 2. Write a passage about Oxfam, using the following suggestions.

Viết đoạn văn về Oxfam sử dụng các gợi ý

being a charitable organization
being existed / early 1940s
being originally founded / help feed starving children / European countries / Second World War
working / almost every country / all over the world
funding / relatively small-scale, inexpensive / effective projects
projects involving / feed starving children / provide education / disadvantaged children / give care and comfort to the poor and the sick / rebuild people’s own lives / carry out irrigation work / plant trees / clear roads / build schools and hospitals
paying attention / poor countries / Third World / in Latin America, Asia, and Africa
Oxfam’s money coming / voluntary contributions / general public

 Suggested writing:

Oxfam is a charitable organization that was existed since the early 1940s. It was originally founded to help feed starving children in European countries during the Second World War. Oxfam has been working in almost every country all over the world.

Oxfam funds relatively small-scale, inexpensive but quite effective projects. Oxfam’s projects involve feeding starving children, providing education for disadvantaged children, giving care and comfort to the poor and the sick, rebuilding people’s own lives, carrying out irrigation work, planting trees, clearing roads, building schools and hospitals.

Oxfam pays special attention to many poor countries in the Third World, that’s in Latin America, Asia, and Africa. Oxfam’s money comes entirely from voluntary contributions from the general public.

Dịch bài viết

Oxfam là một tổ chức từ thiện đã tồn tại từ đầu những năm 1940. Ban đầu nó được thành lập để giúp nuôi trẻ em đói khát ở các nước Châu Âu trong Thế chiến II. Oxfam đã làm việc tại hầu hết mọi quốc gia trên thế giới.

Oxfam tài trợ các dự án tương đối nhỏ, không tốn kém nhưng khá hiệu quả. Các dự án của Oxfam liên quan đến việc cho trẻ ăn kiêng, chăm sóc trẻ em thiệt thòi, chăm sóc và an ủi người nghèo và người ốm, xây dựng lại cuộc sống của người dân, thực hiện công việc tưới tiêu, trồng cây, dọn dẹp đường xá, xây trường học và bệnh viện.

Oxfam đặc biệt quan tâm đến nhiều nước nghèo trong thế giới thứ ba, đó là ở Mỹ Latinh, Châu Á và Châu Phi. Tiền của Oxfam hoàn toàn do đóng góp tự nguyện của công chúng.

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!