Giải bài tập

Writing – trang 19 Unit 7 SBT Anh lớp 10 Thí điểm: Use the prompts given to write questions about marriage customs in Viet Nam ?

Unit 7: Cultural Diversity – Đa Dạng Văn Hoá SBT Anh mới lớp 10. Writing – trang 19 Unit 7 Sách Bài Tập Tiếng Anh 10 Thí điểm.

1. Use the prompts given to write questions about marriage customs in Viet Nam. Then write your answers in the space provided. (Sử dụng các hướng dẫn để viết câu hỏi về các phong tục hôn nhân tại Việt Nam. Sau đó viết câu trả lời của bạn vào khoảng trống được cung cấp.)

1. How old / people usually / when / get married / ?

Bạn đang xem: Writing – trang 19 Unit 7 SBT Anh lớp 10 Thí điểm: Use the prompts given to write questions about marriage customs in Viet Nam ?

2. there / engagement period? / How long / it / ?

3. Where / wedding ceremony / usually held / ?

4. What/happen/during/ceremony/?

5. What / bride / groom / usually wear / ?

6. there / reception / after / ceremony / ?

7. What type / food / served / at / reception / ?

8. What kinds / gifts / people / usually give / ?

9. Where / couples / like / go / their honeymoon / ?

10. How long / honeymoon / ?

1. How old are people usually when they get married?

2. Is there an engagement period? How long is it?

3. Where is the wedding ceremony usually held?

4. What happens during the ceremony?

5. What do the bride and groom usually wear?

6. Is there a reception after the ceremony?

7. What type of food is served at the reception?

8. What kinds of gifts do people usually give?

9. Where do couples like to go on their honeymoon?

10. How long is the honeymoon?

2. Write a paragraph (of approximately 150-180 words) about marriage customs in Viet Nam, using your answers to the questions in 1. (Viết một đoạn văn (khoảng 150-180 từ) về các phong tục hôn nhân tại Việt Nam, sử dụng câu trả lời cho các câu hỏi trong 1.)

You may write about:

1. what happens before the wedding

2. what happens during the wedding ceremony

3. what happens after the wedding

Despite the variety here and there, the typical marriage customs in Viet Nam proceed through three stages: before the wedding, during the wedding, and after the wedding. Before getting married, most couples have their engagement period which may vary from several months to several years, depending on their individual preferences. When the couples are ready for their marriage life, it is the right time for the wedding ceremony which can be held either in church or at home, depending on the couples’ religions and family traditions. Following the ceremony is usually the reception which can be in a hotel with the foods and drinks provided by some catering services providers. The guests to the wedding usually give the couples money as gifts to help them cover their expenses. After the wedding, the couples may take their time by going on their honeymoon in a place of their interests to start a new life together.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Writing – trang 19 Unit 7 SBT Anh lớp 10 Thí điểm: Use the prompts given to write questions about marriage customs in Viet Nam ?” state=”close”]

Unit 7: Cultural Diversity – Đa Dạng Văn Hoá SBT Anh mới lớp 10. Writing – trang 19 Unit 7 Sách Bài Tập Tiếng Anh 10 Thí điểm.

1. Use the prompts given to write questions about marriage customs in Viet Nam. Then write your answers in the space provided. (Sử dụng các hướng dẫn để viết câu hỏi về các phong tục hôn nhân tại Việt Nam. Sau đó viết câu trả lời của bạn vào khoảng trống được cung cấp.)

1. How old / people usually / when / get married / ?

2. there / engagement period? / How long / it / ?

3. Where / wedding ceremony / usually held / ?

4. What/happen/during/ceremony/?

5. What / bride / groom / usually wear / ?

6. there / reception / after / ceremony / ?

7. What type / food / served / at / reception / ?

8. What kinds / gifts / people / usually give / ?

9. Where / couples / like / go / their honeymoon / ?

10. How long / honeymoon / ?

1. How old are people usually when they get married?

2. Is there an engagement period? How long is it?

3. Where is the wedding ceremony usually held?

4. What happens during the ceremony?

5. What do the bride and groom usually wear?

6. Is there a reception after the ceremony?

7. What type of food is served at the reception?

8. What kinds of gifts do people usually give?

9. Where do couples like to go on their honeymoon?

10. How long is the honeymoon?

2. Write a paragraph (of approximately 150-180 words) about marriage customs in Viet Nam, using your answers to the questions in 1. (Viết một đoạn văn (khoảng 150-180 từ) về các phong tục hôn nhân tại Việt Nam, sử dụng câu trả lời cho các câu hỏi trong 1.)

You may write about:

1. what happens before the wedding

2. what happens during the wedding ceremony

3. what happens after the wedding

Despite the variety here and there, the typical marriage customs in Viet Nam proceed through three stages: before the wedding, during the wedding, and after the wedding. Before getting married, most couples have their engagement period which may vary from several months to several years, depending on their individual preferences. When the couples are ready for their marriage life, it is the right time for the wedding ceremony which can be held either in church or at home, depending on the couples’ religions and family traditions. Following the ceremony is usually the reception which can be in a hotel with the foods and drinks provided by some catering services providers. The guests to the wedding usually give the couples money as gifts to help them cover their expenses. After the wedding, the couples may take their time by going on their honeymoon in a place of their interests to start a new life together.

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!