Giải bài tập

Unit 4. For A Better Community: Giải bài Skills trang 41 SGK môn Anh lớp 10 Thí điểm

Giải bài Skills – trang 41 Unit 4. For A Better Community SGK Tiếng Anh 10 Thí điểm: 1. You are going to read a text about the reasons why people volunteer. Before you read, tick the reasons you think you may find in the text…

Reading (Đọc)

Why do people volunteer?

Bạn đang xem: Unit 4. For A Better Community: Giải bài Skills trang 41 SGK môn Anh lớp 10 Thí điểm

1. You are going to read a text about the reasons why people volunteer. Before you read, tick the reasons you think you may find in the text.

(Bạn sẽ đọc một bài viết về lí do tại sao người ta làm tình nguyện. Trước khi bạn đọc, đánh dấu vào lí do bạn nghĩ bạn có thể tìm được trong bài viết.)

Tạm dịch:

a. Họ muốn làm điều gì đó tốt cho người khác.

b. Các tình nguyện viên có cơ hội tương tác với các nền văn hóa mới, ăn thức ăn mới, gặp gỡ những người mới và nói những ngôn ngữ mới.

c. Các tình nguyện viên trở nên quan tâm hơn và nhận thức được những vấn đề đang phải đối mặt với thế giới.

d. Các tình nguyện viên cảm thấy niềm tự hào đến từ việc hoàn thành một cái gì đó.

e. Công việc tình nguyện là một cách tuyệt vời để có được kinh nghiệm trong một loạt các lĩnh vực.

f. Công việc tình nguyện thường có thể dẫn đến một công việc được trả lương.

2. Read the text and check if your predictions in 1 are correct.

(Đọc bài viết và kiểm tra xem sự dự đoán của bạn ở bài 1 có đúng không.)

Tạm dịch:

Mọi người tình nguyện vì một số lý do khác nhau. Một trong những lý do rõ ràng hơn tại sao mọi người tình nguyện là vì họ tìm thấy điều họ đam mê và muốn làm điều gì đó tốt cho người khác. 1 ______. Nhiều người tình nguyện nghĩ rằng họ rất may mắn khi sống theo cách họ làm và muốn trao lại điều gì đó cho xã hội, như một cách để cân bằng quy mô.

Nhiều người chọn làm tình nguyện viên vì những lợi ích cá nhân mà tình nguyện viên có. 2 ______. Trong hầu hết các trường hợp, các tình nguyện viên cũng trở nên quan tâm và nhận thức rõ hơn về các vấn đề mà thế giới đang phải đối mặt và nhiều người cảm thấy rằng họ không biết gì hoặc hẹp hòi?

Công việc tình nguyện là một cách tuyệt vời để có được kinh nghiệm trong một loạt các lĩnh vực. 3 ______.

Làm tình nguyện là một cách tuyệt vời để dành một chút thời gian của bạn và đạt được một số kỹ năng quý giá, dù là chuyên nghiệp hay thực tế. Công việc tình nguyện thường có thể dẫn đến một công việc trả tiền. Tình nguyện viên có thể thử việc tại một tổ chức để xem nó có phù hợp với họ không và cũng cho thấy rằng họ là dành riêng đủ để làm việc miễn phí với hy vọng rằng nó có thể dẫn đến một công việc trả tiền 4 ______

3. Read the text. Complete the text by matching sentences a-e with gaps 1-4. There is one extra sentence you do not need.

(Đọc bài viết. Hoàn thành bài viết bằng cách nối các câu a-e với các khoảng trống từ 1-4. Có một câu thừa bạn không cần đến.)

1 – d People who volunteer in their community have a personal attachment to the area and want to make it a better place for themselves and for others.

2 – a Indeed, a volunteer often says that the experience has made him or her a better person.

3 – b You can gain experience in education, social work, health care, marketing, and web design: The opportunities are endless.

4 – c English teaching is a great example of a volunteer job that often turns into a career.

Tạm dịch:

1. Những người tình nguyện trong cộng đồng của họ có một gắn bó cá nhân với khu vực và muốn làm cho nó trở thành một nơi tốt hơn cho bản thân và cho người khác.

2. Thật vậy, một tình nguyện viên thường nói rằng kinh nghiệm đã khiến họ trở thành một người tốt hơn.

3. Bạn có thể có được kinh nghiệm trong giáo dục, công tác xã hội, chăm sóc sức khỏe, tiếp thị và thiết kế web: Các cơ hội là vô tận.

4. Giảng dạy tiếng Anh là một ví dụ tuyệt vời về công việc tình nguyện thường biến thành nghề nghiệp.

4. Look at the highlighted word in the text and choose the correct meaning.

(Nhìn vào những từ được tô sáng trong bài viết và chọn nghĩa đúng.)

1. A

2. B

3. C

4. B

5. A

Tạm dịch:

1. hiển nhiên

A. rõ ràng, hiển nhiên B. không rõ ràng C. quan trọng

2. may mắn

A. không may mắn B. may mắn C. giàu có

3. quan tâm về

A. mệt mỏi B. chán C. lo lắng

4. hẹp hòi

A. cởi mở với những người khác nhau

B. không cởi mở với người khác

C. mở ra ý kiến khác

5. dành riêng

A. dành B. vui mừng C. quan tâm

5. In pairs, discuss the following statements.

(Làm việc theo cặp, thảo luận những nhận định sau.)

Tạm dịch:

1. Không cần phải tình nguyện vì rất ít người có thể hưởng lợi từ công việc tình nguyện.

2. Cách tốt nhất để tình nguyện là đưa tiền cho mọi người khi họ cần.

Speaking (Nói)

Community Development

1. Look at some activities for community development. Match them with the reasons why they are important.

(Nhìn vào các hoạt động cho sự phát triển cộng đồng. Nối chúng với lí do tại sao chúng quan trọng.)

1. c

2. d

3. e

4. a

5. b

Tạm dịch:

1. Xây dựng nhà ở cho người có thu nhập thấp – Khi mọi người có một nơi để sống, họ có thể phát triển các phần khác trong cuộc sống của họ.

2. Các công trình xây dựng như nhà trẻ, trường học và công viên – Đây là những cơ sở cần thiết cho cuộc sống hàng ngày.

3. Mở rộng các tuyến đường, sửa chữa nước máy, cung cấp điện ở các vùng nông thôn và vùng sâu, vùng xa – Không có những thứ cơ bản này, nhưng khu vực này không thể phát triển.

4. Đào tạo công việc cho thanh niên – Họ được  trang bị cho việc làm và tìm việc làm tốt hơn.

5. Bảo vệ môi trường và đảm bảo lối sống lành mạnh – Điều này quan trọng bởi vì chúng ta cần Trái đất để sống.

2. Work in pairs. Discuss why the activities above are important for community development.

(Làm việc theo cặp. Thảo luận tại sao những hoạt động trên lại quan trọng cho việc phát triển cộng đồng.)

Student A: I think job training for young people is very important.

Student B: I agree. Young people are the future of a country, so training them in the right way is very important. Protecting the environment is important, too.

Student A: That’s true. We all need a healthy environment.

Tạm dịch:

Học sinh A: Tôi nghĩ việc đào tạo nghề cho thanh thiếu niên là rất quan trọng.

Học sinh B: Tôi đồng ý. Những người trẻ tuổi là tương lai của một đất nước, vì vậy đào tạo họ theo cách đúng đắn là rất quan trọng. Bảo vệ môi trường cũng quan trọng.

Học sinh A: Đúng vậy. Tất cả chúng ta đều cần một môi trường lành mạnh.

3. Work in groups. Look again at the activities in 1. Discuss and decide on the three most urgent / important things to do in your local area and explain why.

(Làm việc theo nhóm. Nhìn lại vào các hoạt động ở bài 1. Thảo luận và quyết định chọn ra 3 thứ cấp bách / quan trọng nhất phải làm ở địa phương của bạn và giải thích tại sao.)

4. Present your group’s decisions to the whole class. The class votes for the group with the best decisions.

(Trình bày ý kiến của nhóm bạn với cả lớp. Cả lớp sẽ bình chọn cho nhóm với ý kiến hay nhất.)

Listening (Nghe)

Help the needy! (Giúp đỡ những người cần)

1. Discuss the following questions with a partner.

(Thảo luận những câu hỏi sau với một người bạn.)

Tạm dịch:

Có những người cần giúp đỡ trong cộng đồng của bạn không? Nếu có, họ cần loại trợ giúp gì? Một số cách khác nhau mà mọi người có thể giúp đỡ trong cộng đồng của họ là gì?

2. Match the words with their definitions. What are the parts of speech of these words?

(Nối các từ với nghĩa của chúng. Từ loại của những từ này là gì?)

1. B

2. C

3. A

Tạm dịch:

1. quyên góp – cho một cái gì đó, đặc biệt là tiền, chô những người cần nó

2. phi lợi nhuận – không vì mục đích lợi nhuận

3. thông báo dịch vụ công cộng – một quảng cáo đặc biệt cho công chúng, thông thường về các vấn đề sức khỏe hoặc an ninh

3. Listen to the announcement by the director of Heart to Heart Charity and decide whether the following statements are true (T) or false (F).

(Lắng nghe bài diễn văn của giám đốc Trung tâm Từ thiện Từ Trái Tim Đến Trái Tim và quyết định xem những nhận định sau đúng (T) hay sai (F).)

Click tại đây để nghe:

1. T

2. F

3. F

4. F

5. T

Tạm dịch:

1. Hội từ thiện từ Trái tim đến trái tim là một tổ chức phi lợi nhuận.

2. Rất ít trẻ em hoặc người lớn trong cộng đồng của chúng ta bị đói, lạnh hoặc bệnh ngày nay.

3. Bạn có thể tặng thức ăn chứ không tặng quần áo.

4. Bạn không thể quyên góp tiền.

5. Bạn có thể quyên góp thời gian và làm việc trong văn phòng của tổ chức này.

Audio Script:

This is a public service announcement for the Heart to Heart Charity. We are a non-profit organisation that helps people in need. As theTet holiday approaches, we are asking you to think of those in our community who need help. Even today, we have unbelievable problems in our community. Many children and adults are hungry, cold and sick every day. Our goal here at Heart to Heart Charity is to help those people. To do this, we need your help. To help, you can do one of three easy things. First, you can donate food and clothes to our organisation. Your food and clothing will go straight to someone who needs it. Second, you can donate money to our organisation. We will only use your money to buy food, clothes, and medicine for the needy. Or last, you can donate your time and work in the office. We always need new volunteers. Your donation of any kind will always be welcome. So please contact us at 15 Ha Thanh Street. We are open from 8.30 a.m. to 10p.m. every day.

Dịch Script:

Đây là một thông báo dịch vụ công cho Tổ chức từ thiện Từ Trái tim đến Trái tim. Chúng tôi là một tổ chức phi lợi nhuận giúp mọi người có nhu cầu. Theo cách tiếp cận kỳ nghỉ Tết, chúng tôi yêu cầu bạn nghĩ về những người trong cộng đồng của chúng ta, những người cần giúp đỡ. Thậm chí ngày nay, chúng ta có những vấn đề không thể tin được trong cộng đồng của chúng tôi. Nhiều trẻ em và người lớn bị đói, lạnh và bệnh mỗi ngày. Mục tiêu của chúng tôi ở đây là hội từ thiện từ Trái tim đến Trái tim giúp đỡ những người đó. Để làm điều này, chúng tôi cần sự giúp đỡ của bạn. Để giúp đỡ, bạn có thể làm một trong ba điều dễ dàng. Đầu tiên, bạn có thể tặng thực phẩm và quần áo cho tổ chức của chúng tôi. Thức ăn và quần áo của bạn sẽ đi thẳng đến người cần nó. Thứ hai, bạn có thể quyên góp tiền cho tổ chức của chúng tôi. Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng tiền của bạn để mua thực phẩm, quần áo và thuốc cho người nghèo. Hoặc , bạn có thể đóng góp thời gian của bạn và làm việc trong văn phòng. Chúng tôi luôn cần những tình nguyện viên mới. Đóng góp của bạn dưới mọi hình thức sẽ luôn được chào đón. Vì vậy, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại số 15 đường Hà Thành. Chúng tôi mở cửa từ 8 giờ 30 sáng đến 10 giờ tối hàng ngày.

4. Listen to the announcement again and choose the best answer.

(Lắng nghe lại bài diễn văn và chọn câu trả lời đúng nhất.)

Click tại đây để nghe:

1. C

2. A

3. B

5. Work in groups. Ask and answer the following questions.

(Làm việc theo nhóm. Hỏi và trả lời các câu hỏi sau.)

Have you ever volunteered or done community service? If yes, what did you do? If no, what is your plan to help people in your community?

Tạm dịch:

Bạn đã bao giờ làm tình nguyện hay làm hoạt động dịch vụ cộng đồng? Nếu rồi, bạn đã làm gì? Nếu chưa, kế hoạch của bạn để giúp mọi người trong cộng đồng là gì?

Writing (Viết)

Volunteer work (Công việc tình nguyện)

1. Read the letter. Why did Quan write it?

(Đọc lá thư. Tại sao Quân viết nó?)

He wanted to apply for the volunteer teaching job.

Tạm dịch:

11 phố Hà Nam
Đống Đa, Hà Nội
Ngày 27 tháng 2 năm 2013
Giám đốc
Trung tâm từ thiện Trí tuệ Hạnh phúc
25 Bảo Hà, Hà Nội
Quý ông, quý bà thân mến,
Tôi viết thư để đăng ký làm giáo viên tình nguyện tại Trung tâm từ thiện Trí tuệ Hạnh phúc. Tôi thấy quảng cáo trên Báo Tuổi Trẻ vào ngày 22 tháng Hai. (Đoạn 1)
Tôi có kinh nghiệm dạy trẻ nhỏ. Thực ra, mùa hè năm ngoái, tôi đã dành hai tháng để làm gia sư cho một nhóm học sinh tiểu học trong khu vực của tôi. Tôi dạy họ tiếng Việt và Toán. Công việc học của họ tốt hơn nhiều sau đó. (Đoạn văn bản 2)
Tôi sáng tạo, kiên nhẫn và tôi có một tình yêu tuyệt vời dành cho trẻ em. Tôi có thể gửi cho ông hai tài liệu tham khảo từ các giáo viên của tôi và từ cha mẹ của học sinh của tôi. (Đoạn 3)
Tôi có sẵn cho một cuộc phỏng vấn bất cứ ngày nào sau giờ học hoặc vào cuối tuần. Nếu đơn đăng ký của tôi thành công, tôi có thể bắt đầu giảng dạy từ tháng sau vào buổi chiều và cuối tuần. (Đoạn 4)
Tôi mong muốn được nghe từ bạn.
Trân trọng,
Trần Mạnh Quân

2. Read the letter and answer the questions.

(Đọc lá thư và trả lời câu hỏi.)

1. He saw the advertisement in the Youth Newspaper on February 22nd.

2. He taught a group of primary students in his area.

3. He taught Them for two months.

4. He is creative, patient, and has great love for children.

5. He can give four references.

6. He can start teaching from next month.

Tạm dịch:

1. Quân đã tìm hiểu về công việc như thế nào?

Anh nhìn thấy quảng cáo trên tờ Youth Youth vào ngày 22 tháng Hai.

2. Quân đã dạy trẻ em vào mùa hè năm ngoái?

Anh ấy dạy một nhóm học sinh tiểu học trong khu vực của mình.

3. Anh ấy dạy họ bao lâu?

Anh ấy đã dạy họ trong hai tháng.

4. Quân mô tả bản thân mình như thế nào?

Anh ấy sáng tạo, kiên nhẫn và có tình yêu thương tuyệt vời cho trẻ em.

5. Có bao nhiêu tài liệu tham khảo mà Quân có thể đưa ra?

Anh ấy có thể đưa ra bốn tài liệu tham khảo.

6. Khi nào thì Quân bắt đầu dạy học?

Anh ấy có thể bắt đầu giảng dạy từ tháng sau.

3. Read the letter again. Match each paragraph in the letter with is purpose.

(Đọc lại tức thư. Nối mỗi đoạn trong bức thư với mục đích.)

Pgph 1 – b

Pgph 2 – c

Pgph 3 – d

Pgph 4 – a

Tạm dịch:

Đoạn 1: Đề cập công việc bạn đang ứng tuyển và nơi bạn đã xem quảng cáo.

Đoạn 2: Nói lý do tại sao bạn hợp với công viêc, đề cập đến kinh nghiệm và trách nhiệm cá nhân của bạn.

Đoạn 3: Liệt kê phẩm chất cá nhân của bạn và đề nghị gửi tài liệu tham khảo.

Đoạn 4: Nói rằng bạn sắn àng cho một công việc phỏng vấn và khi nào bạn có thể bắt đầu công việc.

4. Read the job advertisement. Answer the questions about it.

(Đọc tin tuyển dụng công việc. Trả lời câu hỏi về nó.)

1. Reliable and hard-working.

2. Welcoming guests and receving donations for the organisation.

Tạm dịch:

1. Những phẩm chất cần có cho công việc là gì?

Đáng tin cậy và chăm chỉ.

2. Nhiệm vụ của công việc là gì?

Chào đón khách và nhận tiền quyên góp cho tổ chức.

5. You would like to volunteer at the Heart to Heart Charity Office. Write a formal letter of 140-160 words applying for the job. Follow the writing plan in 3.

(Bạn có thể muốn làm tình nguyện tại Văn phòng Tình nguyện Từ Trái Tim Đến Trái Tim. Hãy viết một lá thư trang trọng khoảng 140-160 từ để xin việc. Làm theo dàn ý bài viết ở bài 3.)

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Unit 4. For A Better Community: Giải bài Skills trang 41 SGK môn Anh lớp 10 Thí điểm” state=”close”]Giải bài Skills – trang 41 Unit 4. For A Better Community SGK Tiếng Anh 10 Thí điểm: 1. You are going to read a text about the reasons why people volunteer. Before you read, tick the reasons you think you may find in the text…

Reading (Đọc)

Why do people volunteer?

1. You are going to read a text about the reasons why people volunteer. Before you read, tick the reasons you think you may find in the text.

(Bạn sẽ đọc một bài viết về lí do tại sao người ta làm tình nguyện. Trước khi bạn đọc, đánh dấu vào lí do bạn nghĩ bạn có thể tìm được trong bài viết.)

Tạm dịch:

a. Họ muốn làm điều gì đó tốt cho người khác.

b. Các tình nguyện viên có cơ hội tương tác với các nền văn hóa mới, ăn thức ăn mới, gặp gỡ những người mới và nói những ngôn ngữ mới.

c. Các tình nguyện viên trở nên quan tâm hơn và nhận thức được những vấn đề đang phải đối mặt với thế giới.

d. Các tình nguyện viên cảm thấy niềm tự hào đến từ việc hoàn thành một cái gì đó.

e. Công việc tình nguyện là một cách tuyệt vời để có được kinh nghiệm trong một loạt các lĩnh vực.

f. Công việc tình nguyện thường có thể dẫn đến một công việc được trả lương.

2. Read the text and check if your predictions in 1 are correct.

(Đọc bài viết và kiểm tra xem sự dự đoán của bạn ở bài 1 có đúng không.)

Tạm dịch:

Mọi người tình nguyện vì một số lý do khác nhau. Một trong những lý do rõ ràng hơn tại sao mọi người tình nguyện là vì họ tìm thấy điều họ đam mê và muốn làm điều gì đó tốt cho người khác. 1 ______. Nhiều người tình nguyện nghĩ rằng họ rất may mắn khi sống theo cách họ làm và muốn trao lại điều gì đó cho xã hội, như một cách để cân bằng quy mô.

Nhiều người chọn làm tình nguyện viên vì những lợi ích cá nhân mà tình nguyện viên có. 2 ______. Trong hầu hết các trường hợp, các tình nguyện viên cũng trở nên quan tâm và nhận thức rõ hơn về các vấn đề mà thế giới đang phải đối mặt và nhiều người cảm thấy rằng họ không biết gì hoặc hẹp hòi?

Công việc tình nguyện là một cách tuyệt vời để có được kinh nghiệm trong một loạt các lĩnh vực. 3 ______.

Làm tình nguyện là một cách tuyệt vời để dành một chút thời gian của bạn và đạt được một số kỹ năng quý giá, dù là chuyên nghiệp hay thực tế. Công việc tình nguyện thường có thể dẫn đến một công việc trả tiền. Tình nguyện viên có thể thử việc tại một tổ chức để xem nó có phù hợp với họ không và cũng cho thấy rằng họ là dành riêng đủ để làm việc miễn phí với hy vọng rằng nó có thể dẫn đến một công việc trả tiền 4 ______

3. Read the text. Complete the text by matching sentences a-e with gaps 1-4. There is one extra sentence you do not need.

(Đọc bài viết. Hoàn thành bài viết bằng cách nối các câu a-e với các khoảng trống từ 1-4. Có một câu thừa bạn không cần đến.)

1 – d People who volunteer in their community have a personal attachment to the area and want to make it a better place for themselves and for others.

2 – a Indeed, a volunteer often says that the experience has made him or her a better person.

3 – b You can gain experience in education, social work, health care, marketing, and web design: The opportunities are endless.

4 – c English teaching is a great example of a volunteer job that often turns into a career.

Tạm dịch:

1. Những người tình nguyện trong cộng đồng của họ có một gắn bó cá nhân với khu vực và muốn làm cho nó trở thành một nơi tốt hơn cho bản thân và cho người khác.

2. Thật vậy, một tình nguyện viên thường nói rằng kinh nghiệm đã khiến họ trở thành một người tốt hơn.

3. Bạn có thể có được kinh nghiệm trong giáo dục, công tác xã hội, chăm sóc sức khỏe, tiếp thị và thiết kế web: Các cơ hội là vô tận.

4. Giảng dạy tiếng Anh là một ví dụ tuyệt vời về công việc tình nguyện thường biến thành nghề nghiệp.

4. Look at the highlighted word in the text and choose the correct meaning.

(Nhìn vào những từ được tô sáng trong bài viết và chọn nghĩa đúng.)

1. A

2. B

3. C

4. B

5. A

Tạm dịch:

1. hiển nhiên

A. rõ ràng, hiển nhiên B. không rõ ràng C. quan trọng

2. may mắn

A. không may mắn B. may mắn C. giàu có

3. quan tâm về

A. mệt mỏi B. chán C. lo lắng

4. hẹp hòi

A. cởi mở với những người khác nhau

B. không cởi mở với người khác

C. mở ra ý kiến khác

5. dành riêng

A. dành B. vui mừng C. quan tâm

5. In pairs, discuss the following statements.

(Làm việc theo cặp, thảo luận những nhận định sau.)

Tạm dịch:

1. Không cần phải tình nguyện vì rất ít người có thể hưởng lợi từ công việc tình nguyện.

2. Cách tốt nhất để tình nguyện là đưa tiền cho mọi người khi họ cần.

Speaking (Nói)

Community Development

1. Look at some activities for community development. Match them with the reasons why they are important.

(Nhìn vào các hoạt động cho sự phát triển cộng đồng. Nối chúng với lí do tại sao chúng quan trọng.)

1. c

2. d

3. e

4. a

5. b

Tạm dịch:

1. Xây dựng nhà ở cho người có thu nhập thấp – Khi mọi người có một nơi để sống, họ có thể phát triển các phần khác trong cuộc sống của họ.

2. Các công trình xây dựng như nhà trẻ, trường học và công viên – Đây là những cơ sở cần thiết cho cuộc sống hàng ngày.

3. Mở rộng các tuyến đường, sửa chữa nước máy, cung cấp điện ở các vùng nông thôn và vùng sâu, vùng xa – Không có những thứ cơ bản này, nhưng khu vực này không thể phát triển.

4. Đào tạo công việc cho thanh niên – Họ được  trang bị cho việc làm và tìm việc làm tốt hơn.

5. Bảo vệ môi trường và đảm bảo lối sống lành mạnh – Điều này quan trọng bởi vì chúng ta cần Trái đất để sống.

2. Work in pairs. Discuss why the activities above are important for community development.

(Làm việc theo cặp. Thảo luận tại sao những hoạt động trên lại quan trọng cho việc phát triển cộng đồng.)

Student A: I think job training for young people is very important.

Student B: I agree. Young people are the future of a country, so training them in the right way is very important. Protecting the environment is important, too.

Student A: That’s true. We all need a healthy environment.

Tạm dịch:

Học sinh A: Tôi nghĩ việc đào tạo nghề cho thanh thiếu niên là rất quan trọng.

Học sinh B: Tôi đồng ý. Những người trẻ tuổi là tương lai của một đất nước, vì vậy đào tạo họ theo cách đúng đắn là rất quan trọng. Bảo vệ môi trường cũng quan trọng.

Học sinh A: Đúng vậy. Tất cả chúng ta đều cần một môi trường lành mạnh.

3. Work in groups. Look again at the activities in 1. Discuss and decide on the three most urgent / important things to do in your local area and explain why.

(Làm việc theo nhóm. Nhìn lại vào các hoạt động ở bài 1. Thảo luận và quyết định chọn ra 3 thứ cấp bách / quan trọng nhất phải làm ở địa phương của bạn và giải thích tại sao.)

4. Present your group’s decisions to the whole class. The class votes for the group with the best decisions.

(Trình bày ý kiến của nhóm bạn với cả lớp. Cả lớp sẽ bình chọn cho nhóm với ý kiến hay nhất.)

Listening (Nghe)

Help the needy! (Giúp đỡ những người cần)

1. Discuss the following questions with a partner.

(Thảo luận những câu hỏi sau với một người bạn.)

Tạm dịch:

Có những người cần giúp đỡ trong cộng đồng của bạn không? Nếu có, họ cần loại trợ giúp gì? Một số cách khác nhau mà mọi người có thể giúp đỡ trong cộng đồng của họ là gì?

2. Match the words with their definitions. What are the parts of speech of these words?

(Nối các từ với nghĩa của chúng. Từ loại của những từ này là gì?)

1. B

2. C

3. A

Tạm dịch:

1. quyên góp – cho một cái gì đó, đặc biệt là tiền, chô những người cần nó

2. phi lợi nhuận – không vì mục đích lợi nhuận

3. thông báo dịch vụ công cộng – một quảng cáo đặc biệt cho công chúng, thông thường về các vấn đề sức khỏe hoặc an ninh

3. Listen to the announcement by the director of Heart to Heart Charity and decide whether the following statements are true (T) or false (F).

(Lắng nghe bài diễn văn của giám đốc Trung tâm Từ thiện Từ Trái Tim Đến Trái Tim và quyết định xem những nhận định sau đúng (T) hay sai (F).)

Click tại đây để nghe:

1. T

2. F

3. F

4. F

5. T

Tạm dịch:

1. Hội từ thiện từ Trái tim đến trái tim là một tổ chức phi lợi nhuận.

2. Rất ít trẻ em hoặc người lớn trong cộng đồng của chúng ta bị đói, lạnh hoặc bệnh ngày nay.

3. Bạn có thể tặng thức ăn chứ không tặng quần áo.

4. Bạn không thể quyên góp tiền.

5. Bạn có thể quyên góp thời gian và làm việc trong văn phòng của tổ chức này.

Audio Script:

This is a public service announcement for the Heart to Heart Charity. We are a non-profit organisation that helps people in need. As theTet holiday approaches, we are asking you to think of those in our community who need help. Even today, we have unbelievable problems in our community. Many children and adults are hungry, cold and sick every day. Our goal here at Heart to Heart Charity is to help those people. To do this, we need your help. To help, you can do one of three easy things. First, you can donate food and clothes to our organisation. Your food and clothing will go straight to someone who needs it. Second, you can donate money to our organisation. We will only use your money to buy food, clothes, and medicine for the needy. Or last, you can donate your time and work in the office. We always need new volunteers. Your donation of any kind will always be welcome. So please contact us at 15 Ha Thanh Street. We are open from 8.30 a.m. to 10p.m. every day.

Dịch Script:

Đây là một thông báo dịch vụ công cho Tổ chức từ thiện Từ Trái tim đến Trái tim. Chúng tôi là một tổ chức phi lợi nhuận giúp mọi người có nhu cầu. Theo cách tiếp cận kỳ nghỉ Tết, chúng tôi yêu cầu bạn nghĩ về những người trong cộng đồng của chúng ta, những người cần giúp đỡ. Thậm chí ngày nay, chúng ta có những vấn đề không thể tin được trong cộng đồng của chúng tôi. Nhiều trẻ em và người lớn bị đói, lạnh và bệnh mỗi ngày. Mục tiêu của chúng tôi ở đây là hội từ thiện từ Trái tim đến Trái tim giúp đỡ những người đó. Để làm điều này, chúng tôi cần sự giúp đỡ của bạn. Để giúp đỡ, bạn có thể làm một trong ba điều dễ dàng. Đầu tiên, bạn có thể tặng thực phẩm và quần áo cho tổ chức của chúng tôi. Thức ăn và quần áo của bạn sẽ đi thẳng đến người cần nó. Thứ hai, bạn có thể quyên góp tiền cho tổ chức của chúng tôi. Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng tiền của bạn để mua thực phẩm, quần áo và thuốc cho người nghèo. Hoặc , bạn có thể đóng góp thời gian của bạn và làm việc trong văn phòng. Chúng tôi luôn cần những tình nguyện viên mới. Đóng góp của bạn dưới mọi hình thức sẽ luôn được chào đón. Vì vậy, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại số 15 đường Hà Thành. Chúng tôi mở cửa từ 8 giờ 30 sáng đến 10 giờ tối hàng ngày.

4. Listen to the announcement again and choose the best answer.

(Lắng nghe lại bài diễn văn và chọn câu trả lời đúng nhất.)

Click tại đây để nghe:

1. C

2. A

3. B

5. Work in groups. Ask and answer the following questions.

(Làm việc theo nhóm. Hỏi và trả lời các câu hỏi sau.)

Have you ever volunteered or done community service? If yes, what did you do? If no, what is your plan to help people in your community?

Tạm dịch:

Bạn đã bao giờ làm tình nguyện hay làm hoạt động dịch vụ cộng đồng? Nếu rồi, bạn đã làm gì? Nếu chưa, kế hoạch của bạn để giúp mọi người trong cộng đồng là gì?

Writing (Viết)

Volunteer work (Công việc tình nguyện)

1. Read the letter. Why did Quan write it?

(Đọc lá thư. Tại sao Quân viết nó?)

He wanted to apply for the volunteer teaching job.

Tạm dịch:

11 phố Hà Nam
Đống Đa, Hà Nội
Ngày 27 tháng 2 năm 2013
Giám đốc
Trung tâm từ thiện Trí tuệ Hạnh phúc
25 Bảo Hà, Hà Nội
Quý ông, quý bà thân mến,
Tôi viết thư để đăng ký làm giáo viên tình nguyện tại Trung tâm từ thiện Trí tuệ Hạnh phúc. Tôi thấy quảng cáo trên Báo Tuổi Trẻ vào ngày 22 tháng Hai. (Đoạn 1)
Tôi có kinh nghiệm dạy trẻ nhỏ. Thực ra, mùa hè năm ngoái, tôi đã dành hai tháng để làm gia sư cho một nhóm học sinh tiểu học trong khu vực của tôi. Tôi dạy họ tiếng Việt và Toán. Công việc học của họ tốt hơn nhiều sau đó. (Đoạn văn bản 2)
Tôi sáng tạo, kiên nhẫn và tôi có một tình yêu tuyệt vời dành cho trẻ em. Tôi có thể gửi cho ông hai tài liệu tham khảo từ các giáo viên của tôi và từ cha mẹ của học sinh của tôi. (Đoạn 3)
Tôi có sẵn cho một cuộc phỏng vấn bất cứ ngày nào sau giờ học hoặc vào cuối tuần. Nếu đơn đăng ký của tôi thành công, tôi có thể bắt đầu giảng dạy từ tháng sau vào buổi chiều và cuối tuần. (Đoạn 4)
Tôi mong muốn được nghe từ bạn.
Trân trọng,
Trần Mạnh Quân

2. Read the letter and answer the questions.

(Đọc lá thư và trả lời câu hỏi.)

1. He saw the advertisement in the Youth Newspaper on February 22nd.

2. He taught a group of primary students in his area.

3. He taught Them for two months.

4. He is creative, patient, and has great love for children.

5. He can give four references.

6. He can start teaching from next month.

Tạm dịch:

1. Quân đã tìm hiểu về công việc như thế nào?

Anh nhìn thấy quảng cáo trên tờ Youth Youth vào ngày 22 tháng Hai.

2. Quân đã dạy trẻ em vào mùa hè năm ngoái?

Anh ấy dạy một nhóm học sinh tiểu học trong khu vực của mình.

3. Anh ấy dạy họ bao lâu?

Anh ấy đã dạy họ trong hai tháng.

4. Quân mô tả bản thân mình như thế nào?

Anh ấy sáng tạo, kiên nhẫn và có tình yêu thương tuyệt vời cho trẻ em.

5. Có bao nhiêu tài liệu tham khảo mà Quân có thể đưa ra?

Anh ấy có thể đưa ra bốn tài liệu tham khảo.

6. Khi nào thì Quân bắt đầu dạy học?

Anh ấy có thể bắt đầu giảng dạy từ tháng sau.

3. Read the letter again. Match each paragraph in the letter with is purpose.

(Đọc lại tức thư. Nối mỗi đoạn trong bức thư với mục đích.)

Pgph 1 – b

Pgph 2 – c

Pgph 3 – d

Pgph 4 – a

Tạm dịch:

Đoạn 1: Đề cập công việc bạn đang ứng tuyển và nơi bạn đã xem quảng cáo.

Đoạn 2: Nói lý do tại sao bạn hợp với công viêc, đề cập đến kinh nghiệm và trách nhiệm cá nhân của bạn.

Đoạn 3: Liệt kê phẩm chất cá nhân của bạn và đề nghị gửi tài liệu tham khảo.

Đoạn 4: Nói rằng bạn sắn àng cho một công việc phỏng vấn và khi nào bạn có thể bắt đầu công việc.

4. Read the job advertisement. Answer the questions about it.

(Đọc tin tuyển dụng công việc. Trả lời câu hỏi về nó.)

1. Reliable and hard-working.

2. Welcoming guests and receving donations for the organisation.

Tạm dịch:

1. Những phẩm chất cần có cho công việc là gì?

Đáng tin cậy và chăm chỉ.

2. Nhiệm vụ của công việc là gì?

Chào đón khách và nhận tiền quyên góp cho tổ chức.

5. You would like to volunteer at the Heart to Heart Charity Office. Write a formal letter of 140-160 words applying for the job. Follow the writing plan in 3.

(Bạn có thể muốn làm tình nguyện tại Văn phòng Tình nguyện Từ Trái Tim Đến Trái Tim. Hãy viết một lá thư trang trọng khoảng 140-160 từ để xin việc. Làm theo dàn ý bài viết ở bài 3.)

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!