Lớp 4

Toán lớp 4: Luyện tập trang 122

Giải Toán lớp 4: Luyện tập giúp các em học sinh lớp 4 tham khảo, nhanh chóng theo dõi lời giải chi tiết của 4 bài tập trong SGK Toán 4 trang 122 để ngày càng học tốt môn Toán lớp 4 hơn nữa.

Giải Toán lớp 4 trang 122 được trình bày rất chi tiết, khoa học, còn giúp thầy cô tham khảo, nhanh chóng soạn giáo án bài Luyện tập của Chương 4: Phân số, các phép tính với phân số, giới thiệu hình thoi cho học sinh của mình. Vậy mời thầy cô và các em cùng tham khảo bài viết dưới đây của Download.vn:

Bạn đang xem: Toán lớp 4: Luyện tập trang 122

Đáp án Toán 4 trang 122

Bài 1: 

a)  dfrac{5}{8} < dfrac{7}{8}.

b) Vìdfrac{3}{5} < dfrac{4}{5} nên dfrac{15}{25}< dfrac{4}{5}.

c)  Vìdfrac{72}{56}> dfrac{63}{56}” width=”75″ height=”41″ data-latex=”dfrac{72}{56}> dfrac{63}{56}” data-i=”9″ class=”lazy” data-src=”https://tex.vdoc.vn/?tex=%5Cdfrac%7B72%7D%7B56%7D%20%3E%20%5Cdfrac%7B63%7D%7B56%7D”>nên<img decoding=nêndfrac{11}{20} < dfrac{6}{10}.

Bài 2:

a) Vì 64 > 49 nên frac{{64}}{{56}}> frac{{49}}{{56}}” width=”75″ height=”41″ data-latex=”frac{{64}}{{56}}> frac{{49}}{{56}}” data-i=”10″ class=”lazy” data-src=”https://tex.vdoc.vn/?tex=%5Cfrac%7B%7B64%7D%7D%7B%7B56%7D%7D%20%3E%20%5Cfrac%7B%7B49%7D%7D%7B%7B56%7D%7D”> hay <img decoding= hay frac{{12}}{{16}} < frac{{28}}{{21}}

Bài 3:  dfrac{8}{9}> dfrac{8}{11}” width=”66″ height=”41″ data-latex=”dfrac{8}{9}> dfrac{8}{11}” data-i=”44″ class=”lazy” data-src=”https://tex.vdoc.vn/?tex=%5Cdfrac%7B8%7D%7B9%7D%20%3E%20%5Cdfrac%7B8%7D%7B11%7D”>.</p> <p><strong>Bài 4: </strong>a) <img loading=; b)  dfrac{2}{3}; dfrac{3}{4}; dfrac{5}{6}.

Hướng dẫn giải bài tập Toán 4 trang 122

Bài 1

So sánh hai phân số:

a) dfrac{5}{8} và dfrac{7}{8};   b)dfrac{15}{25} và dfrac{4}{5};    c) dfrac{9}{7} và dfrac{9}{8};    d) dfrac{11}{20} và dfrac{6}{10}

Đáp án:

a) Vì 5<8 nên dfrac{5}{8} < dfrac{7}{8}.

b) Rút gọn phân số : dfrac{15}{25}=dfrac{15 : 5}{25 : 5}= dfrac{3}{5}

dfrac{3}{5} < dfrac{4}{5} nên dfrac{15}{25}< dfrac{4}{5}.

c) Quy đồng mẫu số hai phân số dfrac{9}{7} và dfrac{9}{8}:

dfrac{9}{7}= dfrac{9 times8}{7times8}=dfrac{72}{56}; dfrac{9}{8}= dfrac{9 times7}{8 times 7}=dfrac{63}{56}

dfrac{72}{56}> dfrac{63}{56}” width=”75″ height=”41″ data-latex=”dfrac{72}{56} > dfrac{63}{56}” data-i=”9″ class=”lazy” data-src=”https://tex.vdoc.vn/?tex=%5Cdfrac%7B72%7D%7B56%7D%20%3E%20%5Cdfrac%7B63%7D%7B56%7D”>nên<img decoding=:

dfrac{6}{10}= dfrac{6 times2}{10times2}=dfrac{12}{20} ; Giữ nguyên phân số dfrac{11}{20}

dfrac{11}{20}< dfrac{12}{20}nêndfrac{11}{20} < dfrac{6}{10}.

Bài 2

So sánh hai phân số bằng hai cách khác nhau:

a ) frac{8}{7}frac{7}{8}

b) frac{9}{5}frac{5}{8}

c) frac{{12}}{{16}}frac{{28}}{{21}}

Đáp án:

a) frac{8}{7}frac{7}{8}

Cách 1:

frac{8}{7} = frac{{8 times 8}}{{7 times 8}} = frac{{64}}{{56}}frac{7}{8} = frac{{7 times 7}}{{8 times 7}} = frac{{49}}{{56}}

Vì 64> 49 nên frac{{64}}{{56}}> frac{{49}}{{56}}” width=”75″ height=”41″ data-latex=”frac{{64}}{{56}} > frac{{49}}{{56}}” data-i=”10″ class=”lazy” data-src=”https://tex.vdoc.vn/?tex=%5Cfrac%7B%7B64%7D%7D%7B%7B56%7D%7D%20%3E%20%5Cfrac%7B%7B49%7D%7D%7B%7B56%7D%7D”> hay <img decoding=

Vậy frac{8}{7}> frac{7}{8}” width=”57″ height=”41″ data-latex=”frac{8}{7}> frac{7}{8}” data-i=”14″ class=”lazy” data-src=”https://tex.vdoc.vn/?tex=%5Cfrac%7B8%7D%7B7%7D%20%3E%20%5Cfrac%7B7%7D%7B8%7D”></p> <p><strong>b)</strong> <img loading=frac{5}{8}

Cách 1:

frac{9}{5} = frac{{9 times 8}}{{5 times 8}} = frac{{72}}{{40}}frac{5}{8} = frac{{5 times 5}}{{8 times 5}} = frac{{25}}{{40}}

Vì 72> 25 nên frac{{72}}{{40}}> frac{{25}}{{40}}” width=”75″ height=”41″ data-latex=”frac{{72}}{{40}} > frac{{25}}{{40}}” data-i=”19″ class=”lazy” data-src=”https://tex.vdoc.vn/?tex=%5Cfrac%7B%7B72%7D%7D%7B%7B40%7D%7D%20%3E%20%5Cfrac%7B%7B25%7D%7D%7B%7B40%7D%7D”> hay <img decoding=

Vậy frac{9}{5}> frac{5}{8}” width=”57″ height=”41″ data-latex=”frac{9}{5}> frac{5}{8}” data-i=”23″ class=”lazy” data-src=”https://tex.vdoc.vn/?tex=%5Cfrac%7B9%7D%7B5%7D%20%3E%20%5Cfrac%7B5%7D%7B8%7D”></p> <p><strong>c)</strong> <img loading=frac{{28}}{{21}}

Cách 1:

frac{{12}}{{16}} = frac{{12:4}}{{16:4}} = frac{3}{4} = frac{{3 times 3}}{{4 times 3}} = frac{9}{{12}}frac{{28}}{{21}} = frac{{28:7}}{{21:7}} = frac{4}{3} = frac{{4 times 4}}{{3 times 4}} = frac{{16}}{{12}}

Vì 9 < 16 nên frac{9}{{12}} < frac{{16}}{{12}} hay frac{{12}}{{16}} < frac{{28}}{{21}}

Cách 2:

frac{{12}}{{16}} < frac{{16}}{{16}} = 1frac{{28}}{{21}}> frac{{21}}{{21}} = 1″ width=”109″ height=”40″ data-latex=”frac{{28}}{{21}} > frac{{21}}{{21}} = 1″ data-i=”31″ class=”lazy” data-src=”https://tex.vdoc.vn/?tex=%5Cfrac%7B%7B28%7D%7D%7B%7B21%7D%7D%20%3E%20%5Cfrac%7B%7B21%7D%7D%7B%7B21%7D%7D%20%3D%201″></p> <p>Vậy <img loading=

Bài 3

So sánh hai phân số có cùng tử số:

a) Ví dụ: So sánhdfrac{4}{5} và dfrac{4}{7}

Ta có: dfrac{4}{5}= dfrac{4times7}{5times7}=dfrac{28}{35}dfrac{4}{7}= dfrac{4times5}{7times5}=dfrac{20}{35}.

dfrac{28}{35}> dfrac{20}{35} nên dfrac{4}{5}>dfrac{4}{7}” width=”166″ height=”43″ data-latex=”dfrac{28}{35}> dfrac{20}{35} nên dfrac{4}{5}>dfrac{4}{7}” data-i=”41″ class=”lazy” data-src=”https://tex.vdoc.vn/?tex=%5Cdfrac%7B28%7D%7B35%7D%20%3E%20%5Cdfrac%7B20%7D%7B35%7D%20n%C3%AAn%20%5Cdfrac%7B4%7D%7B5%7D%20%3E%5Cdfrac%7B4%7D%7B7%7D”>.</p> <p>Nhận xét:</p> <p><em>Trong hai phân số có cùng tử số, phân số nào có mẫu số bé hơn thì phân số đó lớn hơn.</em></p> <p>b) So sánh hai phân số: <img loading=.

Đáp án

Ta có: 11 < 14 nêndfrac{9}{11}> dfrac{9}{14}” width=”75″ height=”41″ data-latex=”dfrac{9}{11}> dfrac{9}{14}” data-i=”43″ class=”lazy” data-src=”https://tex.vdoc.vn/?tex=%5Cdfrac%7B9%7D%7B11%7D%3E%20%5Cdfrac%7B9%7D%7B14%7D”>;</p> <p>9 < 11 nên <img decoding=Bài 4

Viết các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn:

a)dfrac{6}{7};dfrac{4}{7};dfrac{5}{7}.

b) dfrac{2}{3};dfrac{5}{6};dfrac{3}{4}.

Đáp án

a) Ta có: 4 < 5 < 6 nên dfrac{4}{7}<dfrac{5}{7}<dfrac{6}{7}.

Vậy các phân số đã cho viết theo thứ tự từ bé đến lớn là:dfrac{4}{7}; dfrac{5}{7}; dfrac{6}{7}.

b) Quy đồng mẫu số ba phân số dfrac{2}{3};dfrac{5}{6};dfrac{3}{4}, chọn mẫu số chung là 12.

dfrac{2}{3}=dfrac{2times4}{3times4}=dfrac{8}{12}; dfrac{5}{6}=dfrac{5times2}{6times2}=dfrac{10}{12};

dfrac{3}{4}=dfrac{3times3}{4times3}=dfrac{9}{12}

dfrac{8}{12}<dfrac{9}{12}< dfrac{10}{12}nêndfrac{2}{3}< dfrac{3}{4}< dfrac{5}{6}.

Vậy các phân số đã cho xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là: dfrac{2}{3}; dfrac{3}{4}; dfrac{5}{6}.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giáo dục Lớp 4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!