Giải bài tập

Speaking – trang 23 Unit 3 SBT Anh lớp 11 Thí điểm: Make a similar conversation.

Unit 3: Becoming Independent – Trở Nên độc Lập SBT Anh lớp 11 mới. Speaking – trang 23. Tổng hợp các bài tập trong phần Speaking; Make a similar conversation.

1.  Tam and Thanh are talking about the skills that are the most important for them to live independently. Below is their conversation, but the lines are jumbled-up. Put them in the right order and then practise the conversation.

Tâm và Thanh đang nói về những kỹ năng quan trọng nhất để họ sống độc lập. Dưới đây là cuộc trò chuyện của họ, nhưng các dòng bị lộn xộn. Đặt chúng theo thứ tự đúng và sau đó thực hành cuộc trò chuyện.

Bạn đang xem: Speaking – trang 23 Unit 3 SBT Anh lớp 11 Thí điểm: Make a similar conversation.

(a)     Tam: Yes, I agree, there are so many of them. But the most important skill for me is to be able to get

my own information.

(b)    Thanh: Well, you know, in my opinion, healthy and hygiene skills are the most important. I feel more

confident when I am healthy and presentable.

(c)    Tam: Because having a lot of information keeps me from being a follower and helps me to think

more independently. And what about you?

(d)    Thanh: There are so many skills that we need in order to become independent. Which of them are

the most important for you, Tam?

(e)    Tam: Oh, really? I’ve never thought about that, but I think you are right.

(f)     Thanh: Really? Why do you think so?

1,d           2. a          3. f

4. c          5. b          6.e

2  Work in pairs. One of you is Student A and the other is Student B. Make a similar conversation as the one in 1, using the suggestions below.

Làm việc theo cặp. Một trong số các bạn là hs A và người kia là hs B. Hãy thực hiện một cuộc trò chuyện tương tự như trong bài 1, sử dụng các gợi ý dưới đây.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Speaking – trang 23 Unit 3 SBT Anh lớp 11 Thí điểm: Make a similar conversation.” state=”close”]
Unit 3: Becoming Independent – Trở Nên độc Lập SBT Anh lớp 11 mới. Speaking – trang 23. Tổng hợp các bài tập trong phần Speaking; Make a similar conversation.

1.  Tam and Thanh are talking about the skills that are the most important for them to live independently. Below is their conversation, but the lines are jumbled-up. Put them in the right order and then practise the conversation.

Tâm và Thanh đang nói về những kỹ năng quan trọng nhất để họ sống độc lập. Dưới đây là cuộc trò chuyện của họ, nhưng các dòng bị lộn xộn. Đặt chúng theo thứ tự đúng và sau đó thực hành cuộc trò chuyện.

(a)     Tam: Yes, I agree, there are so many of them. But the most important skill for me is to be able to get

my own information.

(b)    Thanh: Well, you know, in my opinion, healthy and hygiene skills are the most important. I feel more

confident when I am healthy and presentable.

(c)    Tam: Because having a lot of information keeps me from being a follower and helps me to think

more independently. And what about you?

(d)    Thanh: There are so many skills that we need in order to become independent. Which of them are

the most important for you, Tam?

(e)    Tam: Oh, really? I’ve never thought about that, but I think you are right.

(f)     Thanh: Really? Why do you think so?

1,d           2. a          3. f

4. c          5. b          6.e

2  Work in pairs. One of you is Student A and the other is Student B. Make a similar conversation as the one in 1, using the suggestions below.

Làm việc theo cặp. Một trong số các bạn là hs A và người kia là hs B. Hãy thực hiện một cuộc trò chuyện tương tự như trong bài 1, sử dụng các gợi ý dưới đây.

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!