Giải bài tập

Speaking – trang 16 Unit 2 SBT Tiếng Anh 11 Thí điểm: Work in pairs. Use the information below to make another conversation.

Unit 2: Relationships – Các Mối Quan Hệ SBT Anh lớp 11 mới. Speaking – trang 16. Tổng hợp các bài tập trong phần Speaking; Work in pairs. Use the information below to make another conversation.

1. Laura is talking about her brother’s first date. Choose the sentences (a-e) to complete the conversation. Then practise it with a partner.

Laura đang nói về ngày hẹn hò đầu tiên của anh trai. Chọn câu (a-e) để hoàn thành cuộc trò chuyện. Sau đó thực hành nó với một người bạn.

Bạn đang xem: Speaking – trang 16 Unit 2 SBT Tiếng Anh 11 Thí điểm: Work in pairs. Use the information below to make another conversation.

Ha:                 You look excited, Laura. What’s up?

Laura:            (1)__________________

Ha:                 I see … But why are you so excited?

Laura:            (2)_________________

Ha:                 Wow! How did you do that?

Laura:            (3)_________________

Ha:                 Problem? Are you worried they might not like each other?

Laura:            (4)_________________

Ha:                 Why don’t you ask your best friend?

Laura:            (5) ________________

a. I introduced him to Anna, my best friend’s sister. But I have a problem now.

Tôi giới thiệu anh với Anna, em gái của người bạn thân nhất của tôi. Nhưng bây giờ tôi có một vấn đề.

b. You’re right. I should have thought of that. Thanks.

Bạn nói đúng. Tôi nên nghĩ về điều đó. Cảm ơn.

c. No. I think they have many things in common. But my brother wants to buy a small gift for Anna, and I don’t know what she might like.

Không, tôi nghĩ họ có nhiều điểm chung. Nhưng anh trai tôi muốn mua một món quà nhỏ cho Anna, và tôi không biết những gì cô ấy có thể thích.

d. Well, my brother’s going out on his first date this weekend.

Ừm, anh trai tôi sẽ ra ngoài vào ngày hẹn hò đầu tiên của mình vào cuối tuần này.

e. It was me that introduced him to his date.

Đó là tôi. người đã giới thiệu anh ấy với người hẹn.

1.d          2. e            3. a            4. c            5.b

2. Work in pairs. Use the information below to make another conversation.

Làm việc theo cặp. Sử dụng thông tin bên dưới để tạo một cuộc hội thoại mới

A and B greet each other

A: ask why B looks upset

B: tell A he / she broke up with C, a close friend, because B misunderstood that C lied to him / her

A: show sympathy and ask if B needs help

B: ask A for advice about how to reconcile with C

A: give B some advice

B: thank A

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Speaking – trang 16 Unit 2 SBT Tiếng Anh 11 Thí điểm: Work in pairs. Use the information below to make another conversation.” state=”close”]
Unit 2: Relationships – Các Mối Quan Hệ SBT Anh lớp 11 mới. Speaking – trang 16. Tổng hợp các bài tập trong phần Speaking; Work in pairs. Use the information below to make another conversation.

1. Laura is talking about her brother’s first date. Choose the sentences (a-e) to complete the conversation. Then practise it with a partner.

Laura đang nói về ngày hẹn hò đầu tiên của anh trai. Chọn câu (a-e) để hoàn thành cuộc trò chuyện. Sau đó thực hành nó với một người bạn.

Ha:                 You look excited, Laura. What’s up?

Laura:            (1)__________________

Ha:                 I see … But why are you so excited?

Laura:            (2)_________________

Ha:                 Wow! How did you do that?

Laura:            (3)_________________

Ha:                 Problem? Are you worried they might not like each other?

Laura:            (4)_________________

Ha:                 Why don’t you ask your best friend?

Laura:            (5) ________________

a. I introduced him to Anna, my best friend’s sister. But I have a problem now.

Tôi giới thiệu anh với Anna, em gái của người bạn thân nhất của tôi. Nhưng bây giờ tôi có một vấn đề.

b. You’re right. I should have thought of that. Thanks.

Bạn nói đúng. Tôi nên nghĩ về điều đó. Cảm ơn.

c. No. I think they have many things in common. But my brother wants to buy a small gift for Anna, and I don’t know what she might like.

Không, tôi nghĩ họ có nhiều điểm chung. Nhưng anh trai tôi muốn mua một món quà nhỏ cho Anna, và tôi không biết những gì cô ấy có thể thích.

d. Well, my brother’s going out on his first date this weekend.

Ừm, anh trai tôi sẽ ra ngoài vào ngày hẹn hò đầu tiên của mình vào cuối tuần này.

e. It was me that introduced him to his date.

Đó là tôi. người đã giới thiệu anh ấy với người hẹn.

1.d          2. e            3. a            4. c            5.b

2. Work in pairs. Use the information below to make another conversation.

Làm việc theo cặp. Sử dụng thông tin bên dưới để tạo một cuộc hội thoại mới

A and B greet each other

A: ask why B looks upset

B: tell A he / she broke up with C, a close friend, because B misunderstood that C lied to him / her

A: show sympathy and ask if B needs help

B: ask A for advice about how to reconcile with C

A: give B some advice

B: thank A

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!