Trắc nghiệm ôn tập

Our team won the game because we played very_____

Choose the word or phrase that best completes each unfinished sentence below or substitutes for the underlined word or phrase.

Câu hỏi:

Our team won the game because we played very_____

Bạn đang xem: Our team won the game because we played very_____

A.
good

B.
well

C.
goody

D.
better

Đáp án đúng: B

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!