Giáo viên

Ngân hàng câu hỏi Mô đun 4 THPT – Tất cả các môn

Đáp án trắc nghiệm Mô đun 4 THPT giúp thầy cô tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi trắc nghiệm của 6 môn Toán, Lịch sử, Hóa học, Kinh tế pháp luật, Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệm, Giáo dục thể chất trong chương trình tập huấn Module 4.0 – GDPT 2018.

Qua đó, giúp thầy cô có thêm nhiều kinh nghiệm để hoàn thiện khóa tập huấn Mô đun 4 của mình đạt kết quả như mong muốn. Ngoài ra, còn có thể tham khảo thêm bài thu hoạch Mô đun 4, đáp án tự luận Mô đun 4 đại trà. Chi tiết mời thầy cô cùng theo dõi nội dung trong bài viết dưới đây của Download.vn:

Đáp án 30 câu hỏi trắc nghiệm Module 4 môn Toán

Câu 1. Chọn đáp án đúng nhất

Bạn đang xem: Ngân hàng câu hỏi Mô đun 4 THPT – Tất cả các môn

Bản kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục nhằm thực hiện chương trình giáo dục do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành được gọi là:

A. nội dung giáo dục địa phương.

B. chương trình giáo dục phổ thông cấp quốc gia.

C. kế hoạch giáo dục của nhà trường

D. phát triển chương trình giáo dục phổ thông.

Câu 2. Chọn đáp án đúng nhất

Yêu cầu “Đảm bảo thực hiện mục tiêu giáo dục của chương trình giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành trong xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường được hiểu là

A. thực hiện kế hoạch vừa đáp ứng mục tiêu chương trình giáo dục cấp quốc gia, vừa đáp ứng yêu cầu về mục tiêu giáo dục của nhà trường phù hợp với điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục của nhà trường.

B. thực hiện khai thác hiệu quả, phù hợp cơ sở vật chất, thiết bị dạy học nhà trường, phù hợp năng lực nhận thức của HS và đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên là trường.

C. thực hiện huy động và khai thác hiệu quả các nguồn lực trong xây dựng, thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường

D. thực hiện sự thống nhất về một kiến thức gia các môn học và hoạt động giáo dục, đảm bảo tống thời lượng không ít hơn thời lượng quy định trong chương trình.

Câu 3. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và và sau đó ô bên phải tương ứng

Lựa chọn và nối các bước ở cột bên trái tương ứng với các nội dung ở chột bên phải theo đúng tiến trình xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Nối như sau:

Bước 1:

Bước 2: Tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch dạy học và kế hoạch giáo dục theo khung kế hoạch thời gian thực hiện chương trình.

Bước 3: Hoàn thiện kế hoạch giáo dục của nhà trường và ban hành thực hiện kế hoạch

Câu 4. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn đáp án thích hợp điền vào dấu (…) khi tiến hành xây dựng khung kế hoạch thời gian thực hiện chương trình trong năm học

Căn cứ vào kế hoạch thời gian năm học do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định và hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học hằng năm của Sở GD&ĐT, Hiệu trưởng nhà trường tổ chức họp các thành phần liên quan để xây dựng khung kế hoạch thời gian thực hiện chương trình của từng môn học bắt buộc, môn học tự chọn, hoạt động giáo dục bắt buộc, nội dung giáo dục địa phương bảo đảm tăng số tiết/năm học quy định trong chương trình. Yêu cầu khi xây dựng cán (1) …….., phân tích (2) … để thực hiện chương trình, xác định (3)… , từ đó xây dựng (4) …

Đáp án đúng: (1) Tìm hiểu chương trình GDPT 2018; (2) điều kiện thực tiễn nhà trường (3) mục tiêu giáo dục của nhà trường (4) khung thời gian thực hiện chương trình.

Câu 5. Chọn đáp án đúng nhất

Ý nào sau đây KHÔNG PHẢI là một thành phần trong cấu trúc (khung) kế hoạch giáo dục của nhà trường theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh?

A. Kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

B. Đặc điểm, điều kiện thực hiện chương trình năm học.

C. Khung kế hoạch thời gian thực hiện chương trình năm học và kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục.

D. Mục tiêu giáo dục năm học của nhà trường

Câu 6. Chọn các đáp án đúng

Kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn bao gồm các loại nào dưới đây?

A. Kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục của tổ chuyên môn

B. Kế hoạch dạy học của tổ chuyên môn

C. Kế hoạch bài dạy của tổ chuyên môn

Câu 7. Kế hoạch thực hiện các chương trình môn học

Chọn các đáp án đúng

Những phát biểu nào dưới đây đúng khi nói về ý nghĩa của việc xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn?

A. Là cơ sở để xây dựng chương trình giáo dục địa phương

B. Giúp khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học

C. Là căn cứ quan trọng để phân công nhiệm vụ cho giáo viên bộ môn

D. Phát huy quyền tự chủ của tổ chuyên môn và của giáo viên

Câu 8. Chọn đáp án đúng nhất

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào KHÔNG ĐÚNG?

A. Khi xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn học cần căn cứ vào khối lượng nội dung dạy học và thời lượng dạy học để phân chia các nội dung dạy học sao cho đảm bảo tính khả thi và vừa sức đối với trình độ học sinh.

C. Mỗi giáo viên – dựa trên kiến thức, kinh nghiệm cá nhân có được trong quá trình giảng dạy – đều phải góp phần vào xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn.

D. Kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn là bản kế hoạch triển khai tất cả các hoạt động của tổ chuyên môn trong một năm học, giáo viên không được phép điều chỉnh.

Câu 9. Chọn các đáp án đúng

Khi xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn cần thực hiện những yêu cầu nào dưới đây?

A. Chú trọng đến sự thống nhất với các môn học và hoạt động giáo dục khác.

B. Xây dựng dựa trên các căn cứ pháp lý cụ thể và các kế hoạch cấp cao hơn.

C. Đảm bảo sự tham gia tích cực của học sinh.

D. Dựa trên việc phân tích đặc điểm tình hình của tổ chuyên môn và của nhà trường.

Câu 10. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng

Nối các cột bên trái với nội dung bên phải để có nội dung phù hợp với các nguyên tắc khi xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn:

Đảm bảo tính pháp lý: Xây dựng dựa trên các căn cứ pháp lý cụ thể và các kế hoạch cấp cao hơn.

Đảm bảo tính logic: Sắp xếp các bài học theo thời gian thực hiện một cách phù hợp, chú trọng đến sự thống nhất với các môn học và hoạt động giáo dục khác

Đảm bảo tính linh hoạt: Kế hoạch không cứng nhắc mà có thể được thay đổi trong các trường hợp cần thiết xuất phát từ đòi hỏi thực tiễn.

Đảm bảo tính khả thi: Dựa trên việc phân tích đặc điểm tình hình của tổ chuyên môn và của nhà trường và các yếu tố khác.

Câu 11. Chọn câu trả lời Đúng hoặc Sai

Phát biểu sau đây đúng hay sai: “Tất cả các giáo viên trong tổ chuyên môn đều có vai trò tổ chức xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn”?

A. Sai

B. Đúng

Câu 12. Chọn đáp án đúng nhất

Phát biểu nào dưới đây KHÔNG ĐÚNG khi nói về vai trò của giáo viên trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn?

A. Tích cực đóng góp ý kiến để hoàn thiện kế hoạch

B. Tham gia xây dựng kế hoạch theo sự phân công của tổ trưởng chuyên môn

C. Cụ thể hóa thành kế hoạch cá nhân theo nhiệm vụ được phân công để thực hiện

D. Tổ chức xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn

Câu 13. Chọn các đáp án đúng

Kế hoạch dạy học của tổ chuyên môn cần trình bày những nội dung nào dưới đây?

A. Chuyên đề lựa chọn

B. Phân phối chương trình

C. Kiểm tra đánh giá định kì

D. Các hoạt động giáo dục

Câu 14. Chọn các đáp án đúng

Trong kế hoạch dạy học của tổ chuyên môn, phần đặc điểm tình hình cần trình bày những nội dung nào dưới đây?

A. Tình hình tài chính trong năm học

B. Đặc điểm học sinh, đội ngũ giáo viên

C. Thiết bị dạy học

D. Phòng học bộ môn

Câu 15. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng

Lựa chọn và nối bước ở cốt trái tương ứng với các nội dung ở cột phải theo đúng quy trình xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn.

Bước 1: Phân tích đặc điểm tình hình

Bước 2: Xây dựng kế hoạch dạy học và kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục của tổ chuyên.

Bước 3: Rà soát, hoàn thiện khung kế hoạch giáo dục môn học

Bước 4: Phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn.

Câu 16. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng

Nối các bước và nội dung phù hợp với các bước đó trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn

Đáp án nối:

Phân tích đặc điểm tình hình: Phân tích tình hình học sinh, giáo viên, tình hình thiết bị dạy học, phòng học, địa điểm có thể tổ chức hoạt động dạy học và giáo dục.

Xây dựng kế hoạch dạy học và kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục: Xây dựng phân phối chương trình, các bài kiểm tra, đánh giá định kì, các nội dung khác

Rà soát hoàn thiện dự thảo và thông qua tổ chuyên môn: Rà soát lại các nhiệm vụ để có bản dự thảo hoàn thiện.

Phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn: Trình Hiệu trưởng nhà trường xem xét phê duyệt, tổ chức phân công nhiệm vụ để thực hiện.

Câu 17. Chọn các đáp án đúng

Kế hoạch giáo dục của giáo viên trong năm học có vai trò

A. Làm giảm được sự chồng chéo và giảm thiểu những hoạt động làm lãng phí nguồn lực của cá nhân GV và của nhà trường

B. Là công cụ phối hợp nỗ lực của GV với cán bộ quản lý nhà trường.

C. Là văn bản giúp Ban Giám hiệu giám sát hoạt động dạy học và giáo dục của từng giáo viên trong nhà trường.

Câu 18. Chọn các đáp án đúng

Việc xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục của giáo viên trong năm học cần đảm bảo những yêu cầu nào dưới đây?

A. Đảm bảo tính thẩm mĩ

B. Đảm bảo tính thực tiễn.

C. Đảm bảo tính đồng bộ và lịch sử cụ thể.

D. Đảm bảo tính khoa học.

E. Đảm bảo tính vừa sức.

F. Đảm bảo tính pháp lý.

Câu 19. Chọn đáp án đúng nhất

Cho các bước sau:

 • Xây dựng kế hoạch giáo dục của giáo viên
 • Xác định nhiệm vụ/nội dung công việc
 • Đánh giá và hoàn thiện kế hoạch
 • Tổ chức thực hiện

Quy trình xây dựng kế hoạch giáo dục của giáo viên được sắp xếp theo thứ tự nào dưới đây?

A. (3), (2), (4), (1)

B. (1), (2), (3), (4)

C. (2), (3), (1), (4)

D. (2), (1), (4), (3)

Câu 20. Chọn đáp án đúng nhất

Ý nào dưới đây KHÔNG PHẢI là nguyên tắc khi xây dựng kế hoạch bài dạy theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh?

A. Chuỗi hoạt động học cần đảm bảo phù hợp với mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học được sử dụng.

B. Đảm bảo các yêu cầu mà chương trình giáo dục môn học đã ban hành.

C. Mỗi hoạt động học tập cụ thể cần đảm bảo giáo viên là người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ học tập.

D. Đảm bảo chuỗi các hoạt động học tập: Khởi động, hình thành kiến thức, luyện tập, vận dụng – tìm tòi mở rộng.

Câu 21. Chọn đáp án đúng nhất

Điểm khác biệt nhất của kế hoạch bài dạy chủ đề/bài học theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh so với kế hoạch dạy học theo hướng tiếp cận nội dung là:

A. Xác định hoạt động cụ thể của giáo viên và của học sinh.

B. Xác định được năng lực cần hình thành, phát triển của học sinh và soạn được bộ công cụ đánh giá các năng lực đó.

C. Tăng cường các câu hỏi đánh giá khả năng vận dụng kiến thức của học sinh.

D. Xác định được mục tiêu kiến thức, kỹ năng, thái độ cần hình thành của học sinh.

Câu 22. Chọn đáp án đúng nhất

Cho các bước sau:

 • Xác định chuỗi hoạt động của bài dạy và mục tiêu của hoạt động
 • Xác định mục tiêu của bài dạy
 • Xây dựng các hoạt động dạy học cụ thể
 • Hoàn thiện kế hoạch bài dạy

Phương án sắp xếp các bước theo tiến trình hợp lí nhất của việc xây dựng kế hoạch bài dạy phát triển phẩm chất và năng lực học sinh là:

A. (2) (1) (3) (4).

B. (1) (2) (3) (4).

C. (3) (2) (1) (4).

D. (4) (1) (3) (2).

Câu 23. Chọn các đáp án đúng

Những căn cứ nào dưới đây được sử dụng để xác định mục tiêu của chủ đề/bài học khi xây dựng kế hoạch bài dạy?

A. Đặc điểm xây dựng nội dung kiến thức, vào phương tiện, thiết bị dạy học

B. Yêu cầu cần đạt của chủ đề/bài học

C. Kinh nghiệm của giáo viên

D. Phẩm chất và năng lực hiện tại của học sinh lớp dạy.

Câu 24. Chọn đáp án đúng nhất

Các mức độ dưới đây thuộc tiêu chí nào trong phân tích kế hoạch và tài liệu dạy học theo Công văn 5555/BGDĐT-GDTrH của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo?

Mức 1 Mức 2 Mức 3

– Mục tiêu của mỗi hoạt động và sản phẩm học tập mà học sinh phải hoàn thành trong mỗi hoạt động đó được mô tả rõ ràng.

– Nhưng chưa nêu rõ phương thức hoạt động của học sinh/nhóm học sinh nhằm hoàn thành sản phẩm học tập đó

– Mục tiêu và sản phẩm học tập mà học sinh phải hoàn thành trong mỗi hoạt động đó được mô tả rõ ràng.

– Phương thức hoạt động học được tổ chức cho học sinh được trình bày rõ ràng, cụ thể, thể hiện được sự phù hợp với sản phẩm học tập cần hoàn thành.

– Mục tiêu, phương thức hoạt động và sản phẩm học tập mà học sinh phải hoàn thành trong mỗi hoạt động đó được mô tả rõ ràng.

– Phương thức hoạt động học được tổ chức cho học sinh thể hiện được sự phù hợp với sản phẩm học tập và đối tượng học sinh.

A. Mức độ phù hợp của thiết bị dạy học và học liệu được sử dụng để tổ chức các hoạt động học của học sinh.

B. Mức độ phù hợp của chuỗi hoạt động học với mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học được sử dụng.

C. Mức độ hợp lí của phương án kiểm tra, đánh giá trong quá trình tổ chức hoạt động học của học sinh.

D. Mức độ rõ ràng của mục tiêu, nội dung, kĩ thuật tổ chức và sản phẩm cần đạt được của mỗi nhiệm vụ học tập.

Câu 25. Chọn các đáp án đúng

Những biểu hiện nào dưới đây thuộc thành phần năng lực mô hình hóa Toán học?

A. Thực hiện được các thao tác tư duy như so sánh, phân tích, tổng hợp,..

B. Xác định được mô hình toán học (gồm công thức, phương trình, đồ thị,…) cho tình huống xuất hiện trong bài toán thực tiễn.

C. Chỉ ra được chứng cứ, lí lẽ và biết lập luận hợp lí trước khi kết luận.

D. Thể hiện và đánh giá được lời giải trong ngữ cảnh thực tế và cải tiến được mô hình nếu cách giải quyết không phù hợp.

E. Giải quyết được những vấn đề toán học trong mô hình được thiết lập.

Câu 26. Chọn đáp án đúng nhất

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào SAI?

A. Khi xây dựng kế hoạch bài dạy theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh, các yêu cầu cần đạt của chủ để trong Chương trình giáo dục phố thông 2018 môn Toán chính là mục tiêu tối thiểu của chủ đề đó.

B. Khi xây dựng kế hoạch bài dạy theo hương phát triển phẩm chất, năng lực học sinh cần xác định mục tiêu theo phẩm chất, năng lực.

C. Kế hoạch dạy học chủ đề/bài học là sản phẩm cá nhân, không nên yêu cầu có một kế hoạch mẫu, chung cho tất cả mọi giáo viên mà chỉ cần thống nhất một số yêu cầu cốt lõi cần có

D. Mục tiêu của một kế hoạch bài dạy không phụ thuộc vào đối tượng học sinh mà giáo viên sẽ giảng dạy chủ đề đó.

Câu 27. Chọn từ thích hợp từ gợi ý để hoàn thành nội dung dưới đây

Điền từ thích hợp vào ô trống trong đoạn văn với những từ được cho như sau:

Đế xây dựng khung kế hoạch giáo dục cho chủ đề Số tự nhiên trong môn Toán lớp 6, trước hết giáo viên cần xác định nội dung dạy học từ yêu cầu cần đạt. Về cách thức thực hiện, lưu ý rằng mỗi yêu cầu cần đạt được cấu trúc gồm 2 phần: phán thứ nhất là động từ mô tả yêu cầu của hoạt động, phần thứ hai là nội dung cần dạy của hoạt động đó: từ mỗi yêu cầu cần đạt, giáo viên bỏ đi phần thứ nhất là xác định được nội dung cần dạy. Chẳng hạn, từ yêu cầu cần đạt “Biểu diễn được số tự nhiên trong hệ thập phân” ta rút ra được nội dung cần dạy là “Số tự nhiên trong hệ thập phân”. Tuy nhiên, có những phát biểu về yêu cầu cần đạt tương đối dài, chẳng hạn “Vận dụng được các tính chất giao hoán, kết hợp, phân phối của phép nhân đối với phép cộng trong tính toán”, khi đó nội dung cần dạy được xác định là “Các tính chất trong tập hợp số tự nhiên”.

Câu 28. Chọn đáp án đúng nhất

Khi xây dựng kế hoạch bài dạy theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh, các hoạt động học cụ thể thường được tổ chức gồm các bước sau:

A. Chuyển giao nhiệm vụ học tập; Thực hiện nhiệm vụ học tập; Báo cáo kết quả và thảo luận; Kết luận, nhận định (GV “chốt” kiến thức).

B. Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Thực hiện nhiệm vụ học tập: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, Tổng kết nhiệm vụ học tập

C. Chuyển giao nhiệm vụ học tập Thực hiện nhiệm vụ học tập. Đánh giá mức độ tiếp thu kiến thức; Tổng kết kiến thức

D. Trình bày nội dung kiến thức: Kiểm tra mức độ tiếp thu kiến thức: Đánh giá mức độ tiếp thu kiến thức; Tổng kết kiến thức

Câu 29. Chọn đáp án đúng nhất

Kế hoạch bài dạy cần đảm bảo chuỗi các hoạt động học tập gồm:

A. Khởi động/xác định vấn đề học tập; hình thành kiến thức mới; luyện tập: giao bài tập về nhà.

B. Xác định vấn đề nhiệm vụ học tập/mở đầu; hình thành kiến thức mới/giải quyết vấn đề thực thi nhiệm vụ đặt ra; luyện tập; vận dụng

C. Xác định vấn đề/nhiệm vụ học tập/mở đầu; hình thành kiến thức mới; luyện tập – củng cố, đánh giá kết quả.

D. Kiểm tra bài cũ; hình thành kiến thức mới/giải quyết vấn đề/thực thi nhiệm vụ đặt ra; luyện tập; vận dụng.

Câu 30. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng

Ghép mỗi hoạt động trong cột bên trái đúng với mô tả ở cột bên phải khi nói về nội dung của các hoạt động học tập trong một bài dạy

A. Xác định vấn đề: Nêu rõ nội dung yêu cầu/nhiệm vụ cụ thể mà học sinh phải thực hiện để xác định vấn đề cần giải quyết/nhiệm vụ học tập cần thực hiện và đề xuất giải pháp giải quyết vấn đề/cách thức thực hiện nhiệm vụ.

B. Hình thành kiến thức mới: Nêu rõ nội dung yêu cầu/nhiệm vụ cụ thể của học sinh làm việc với sách giáo khoa, thiết bị dạy học, học liệu cụ thể (đọc/xem/nghe/nói/làm) để chiếm lĩnh/vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề/nhiệm vụ học tập đã đặt ra.

C. Luyện tập: Nêu rõ nội dung cụ thể của hệ thống câu hỏi, bài tập, bài thực hành, thí nghiệm giao cho học sinh thực hiện.

D. Vận dụng: Mô tả rõ yêu cầu học sinh sinh phát triển/đề xuất các vấn đề/tình huống trong thực tiễn gắn với nội dung bài học và vận dụng kiến thức mới học để giải quyết.

Đáp án trắc nghiệm cuối khoá Mô đun 4 môn Lịch sử THPT

Câu 1. Bản kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục nhằm thực hiện chương trình giáo dục do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành được gọi là gì?

Kế hoạch giáo dục của nhà trường

Chương trình Giáo dục phổ thông cấp quốc gia

Phát triển chương trình giáo dục phổ thông

Phát triển chương trình nhà trường

Câu 2. Xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường gồm những nhiệm vụ nào dưới đây?

Xây dựng nội dung giáo dục địa phương

Xây dựng kế hoạch thời gian thực hiện chương trình

Xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn

Xây dựng kế hoạch giáo dục của giáo viên

Câu 3. Lựa chọn và nối các bước ở cột bên trái tương ứng với các nội dung ở cột bên phải theo đúng tiến trình xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường:

Bước 1 Xây dựng khung kế hoạch thời gian thực hiện chương trình trong năm học.
Bước 2 Tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch dạy học và kế hoạch giáo dục và kế hoạch thời gian thực hiện chương trình.
Bước 3 Hoàn thiện với hoạch giáo dục của nhà trường và ban hành thực hiện kế hoạch.

Câu 4. Chọn thích hợp điền vào dấu (…) để hoàn thiện đoạn mô tả sau về xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Căn cứ vào kế hoạch thời gian năm học do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định và hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học hằng năm của Sở GD&ĐT, Hiệu trưởng nhà trường tổ chức họp các thành phần liên quan để xây dựng khung kế hoạch thời gian thực hiện chương trình. Yêu cầu khi xây dựng cần tìm hiểu chương trình GDPT 2018, phân tích điều kiện thực tiễn nhà trường để thực hiện chương trình, xác định mục tiêu giáo dục của nhà trường , từ đó xây dựng khung thời gian thực hiện chương trình.

Câu 5. Kế hoạch giáo dục của nhà trường cần thể hiện được các nội dung nào dưới đây?

Khung kế hoạch thời gian thực hiện chương trình năm học.

Đặc điểm, điều kiện thực hiện chương trình năm học.

Mục tiêu giáo dục năm học của nhà trường.

Nội dung giáo dục địa phương

Câu 6. Chọn thích hợp điền vào dấu (…) để hoàn thiện đoạn mô tả sau về xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường:

Kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn là bản dự kiến kế hoạch triển khai tất cả các hoạt động của tổ chuyên môn trong một năm học , nhằm thực hiện những mục tiêu phát triển của tổ chuyên môn và của nhà trường, bảo đảm yêu cầu thực hiện CTGDPT. Nhiệm vụ xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn bao gồm xây dựng kế hoạch dạy học môn học và xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục

Câu 7. Phát biểu nào dưới đây không đúng khi nói về ý nghĩa của việc xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn?

Là căn cứ quan trọng để phân công nhiệm vụ cho giáo viên bộ môn

Giúp khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học

Phát huy quyền tự chủ của tổ chuyên môn và của giáo viên

Là cơ sở để xây dựng chương trình giáo dục địa phương

Câu 8. Nối các cột bên trái với nội dung bên phải để có nội dung phù hợp với các nguyên tắc khi xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn:

Đảm bảo tính pháp lý Xây dựng dựa trên các căn cứ pháp lý cụ thể và các kế hoạch cấp cao hơn
Đảm bảo tính logic Sắp xếp các bài học theo thời gian thực hiện một cách phù hợp, chủ trong đến sự thống nhất với các món học và hoạt động giáo dục khác
Đảm bảo tính linh hoạt Kế hoạch không cứng nhắc mà có thể được thay đổi trong các trường hợp Cần thiết xuất phát từ đòi hỏi thực tiễn
Đảm bảo tính khả thi Dựa trên việc phân tích đặc điểm tình hình của tổ chuyên môn và của nhà trường và các yếu tố khác

Câu 9. Phát biểu sau đây đúng hay sai: “Tất cả các giáo viên trong tổ chuyên môn đều có vai trò tổ chức xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn”?

Sai

Đúng

Câu 10. Những phát biểu nào dưới đây đúng khi nói về việc xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn Lịch sử trong năm học:

Kế hoạch kiểm tra, đánh giá định kì có thể sử dụng hình thức dự án.

Thống kê số lớp theo tình hình học sinh chọn môn học và số học sinh học chuyên đề lựa chọn theo tình hình học sinh chọn chuyên đề.

Có thể phát triển thêm các yêu cầu cần đạt của các bài học khi xây dựng phân phối chương trình nhưng phải đảm bảo các yêu cầu cần đạt được quy định.

Tên các bài học phải ghi theo đúng SGK mà địa phương lựa chọn

Câu 11. Phát biểu nào dưới đây không đúng khi nói về việc xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn Lịch sử?

Các hoạt động giáo dục của tổ chuyên môn Lịch sử chỉ được thực hiện trong giới hạn khuôn viên của nhà trường.

Quỹ thời gian cho các hoạt động giáo dục của tổ chuyên môn được lấy từ tổng thời lượng dạy học môn Lịch sử.

Nên sắp xếp kế hoạch triển khai các hoạt động giáo dục gắn với mạch nội dung giảng dạy phù hợp để nâng cao hiệu quả.

Có thể phối hợp với các tổ chuyên môn khác để có thêm nguồn lực, thời gian tổ chức các hoạt động giáo dục của tổ chuyên môn Lịch sử.

Câu 12. Để xác định thời lượng (số tiết) cho các bài học cụ thể trong một mạch nội dung, tổ chuyên môn cần dựa trên những căn cứ nào dưới đây?

Tham khảo Sách giáo khoa địa phương lựa chọn và các hướng dẫn kèm theo.

Số tiết dành cho mạch nội dung đó tính theo tỉ lệ quy định trong chương trình.

Tỉ lệ số tiết cho bài học đó được quy định trong chương trình.

Phân tích yêu cầu cần đạt của bài học đã xác định.

Câu 13. Chọn thích hợp điền vào dấu (…) để hoàn thiện đoạn mô tả sau về xây dựng kế hoạch dạy học các chuyên đề lựa chọn:

Khi tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch dạy học các chuyên đề lựa chọn, thời gian dạy học chuyên đề cần chú ý đến sự phù hợp với phân phối chương trình các bài học Chuyên đề có tính chất nâng cao và định hướng nghề nghiệp vì thế việc sắp xếp kế hoạch dạy các chuyên đề lựa chọn nên để sau khi học sinh học xong mạch kiến thức hỗ trợ cho chuyên đề đó. Việc lên kế hoạch cũng cần có sự liên kết chặt chẽ với các tổ chuyên môn khác để tránh sự chồng chéo.

Câu 14. Nối các bước và nội dung phù hợp với các bước đó trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn:

Phân tích đặc điểm tình hình Phân tích tình hình học sinh, giáo viên, tình hình thiết bị dạy học, phòng học, địa điểm có thể tổ chức hoạt động dạy học và giáo dục
Xây dựng kế hoạch dạy học và kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục Xây dựng phân phối chương trình, kế hoạch các chuyên đề lựa chọn, các bài kiểm tra, đánh giá định kì, các nội dung khác
Rà soát hoàn thiện dự thảo và thông qua tổ chuyên môn Rà soát lại các nhiệm vụ để có bản dự thảo hoàn thiện
Phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn Trình Hiệu trưởng nhà trường xem xét phê duyệt, tổ chức phân công nhiệm vụ để thực hiện

Câu 15. Căn cứ trực tiếp để xây dựng kế hoạch giáo dục của giáo viên là

kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục của tổ chuyên môn.

kế hoạch giáo dục của nhà trường

kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn và nhiệm vụ được phân công.

khung kế hoạch thực hiện các nội dung

Câu 16. Phát biểu sau đây đúng hay sai: “Kế hoạch giáo dục của giáo viên thể hiện sự cá nhân hóa kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn theo nhiệm vụ được phân công và là căn cứ quan trọng để giáo viên đó xây dựng kế hoạch bài dạy”?

Sai

Đúng

Câu 17. Phát biểu nào dưới đây không đúng khi nói về việc xây dựng kế hoạch giáo dục của giáo viên?

Giáo viên có thể xây dựng các kế hoạch khác của cá nhân ngoài giảng dạy.

Tên bài học và số tiết cần ghi đúng với kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn.

Kế hoạch cần được tổ trưởng chuyên môn phê duyệt trước khi áp dụng.

Việc thực hiện kế hoạch có thể linh động tùy theo tình hình thực tiễn.

Câu 18. Những phát biểu nào dưới đây đúng khi nói về việc xây dựng kế hoạch bài dạy?

Căn cứ trên kế hoạch giáo dục của tổ và kế hoạch giáo dục của cá nhân.

Được xây dựng trong giai đoạn chuẩn bị lên lớp.

Là sản phẩm mang tính cá nhân của mỗi giáo viên.

Phải được sự phê duyệt của tổ trưởng chuyên môn trước khi lên lớp.

Câu 19. Nguyên tắc nào dưới đây không vận dụng trong xây dựng kế hoạch bài dạy môn Lịch sử ở trường trung học phổ thông?

Đảm bảo sự đa dạng về hình thức và phương pháp dạy học.

Đảm bảo tính linh hoạt.

Đảm bảo vai trò chủ đạo của giáo viên và tính tích cực học tập của học sinh.

Sử dụng được cho nhiều lớp học khác nhau.

Câu 20. Điểm khác biệt nhất khi xây dựng kế hoạch bài dạy Lịch sử theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh so với xây dựng kế hoạch bài dạy trước đây là

tăng cường các câu hỏi đánh giá khả năng vận dụng kiến thức của học sinh.

mục tiêu bài học được xác định theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.

chỉ ra được mục tiêu kiến thức, kỹ năng, thái độ.

trình bày rõ ràng các hoạt động cụ thể của giáo viên và học sinh.

Câu 21. Những căn cứ nào dưới đây được sử dụng để xác định mục tiêu của bài dạy?

Đặc điểm nội dung kiến thức, điều kiện dạy học.

Yêu cầu cần đạt của chủ đề/bài học.

Đặc điểm của đối tượng học sinh.

Khung kế hoạch thực hiện chương trình của nhà trường.

Câu 22. Sắp xếp các bước dưới đây theo quy trình xây dựng kế hoạch bài dạy định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh:

1 – Xác định mục tiêu bài dạy

2 – Xác định chuỗi hoạt động học

3 – Phát triển các hoạt động dạy học cụ thể

4 – Hoàn thiện kế hoạch bài dạy

Câu 23. Những phát biểu nào dưới đây đúng khi nói về việc xác định mục tiêu trong xây dựng kế hoạch bài dạy môn Lịch sử?

Một hoạt động dạy học có thể hướng đến hình thành và phát triển nhiều thành phần phẩm chất và năng lực khác nhau.

Mục tiêu phải được biểu đạt bằng động từ cụ thể, có thể quan sát, đánh giá được.

Mục tiêu phải được xác định phải giống nhau đối với các lớp mà giáo viên phụ trách giảng dạy.

Các mục tiêu phẩm chất, năng lực có thể khác nhau phụ thuộc vào cách thức dạy học của giáo viên.

Câu 24. Nối các cột dưới đây để có sự phù hợp giữa mỗi hoạt động được tổ chức trong bài dạy và ý nghĩa của nó:

Mở đầu Tạo hứng thú học tập, kết nối kiến thức cũ và mới, định hướng các vấn đề cần giải quyết trong bài học.
Hình thành kiến thức mới Hình thành, phát triển các kiến thức, kĩ năng mới cho học sinh.
Luyện tập Rèn luyện, ôn tập lại, hoàn thiện các kiến thức và kĩ năng đã phát triển qua hoạt động hình thành kiến thức.
Vận dụng Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết các vấn đề phức tạp hơn, đặc biệt là các vấn đề gắn thực tiễn.

Câu 25. Phát biểu sau đây đúng hay sai: “Hoạt động luyện tập có thể được xem như một hình thức đánh giá quá trình”?

Sai

Đúng

Câu 26. Biểu hiện nào dưới đây KHÔNG phải là biểu hiện của thành phần năng lực tìm hiểu lịch sử (thuộc năng lực lịch sử)?

Khả năng kết nối quá khứ với hiện tại.

Khai thác và sử dụng được tư liệu lịch sử trong quá trình học tập.

Mô tả, trình bày diễn trình của các sự kiện, nhân vật lịch sử.

Xác định được các sự kiện lịch sử trong không gian và thời gian cụ thể.

Câu 27. Biểu hiện nào dưới đây KHÔNG phải là biểu hiện của thành phần năng lực vận dụng kiến thức kĩ năng đã học (thuộc năng lực lịch sử)?

Phân biệt được các loại hình tư liệu lịch sử.

Vận dụng kiến thức lịch sử để lý giải những vấn đề của thực tiễn cuộc sống.

Tự tìm hiểu những vấn đề lịch sử, phát triển năng lực sáng tạo.

Có ý thức và năng lực tự học lịch sử suốt đời.

Câu 28. Trong dạy học Lịch sử, sử dụng phương pháp dạy học giải quyết vấn đề có ưu thế trong việc phát triển năng lực nào của bộ môn Lịch sử?

Năng lực giao tiếp và hợp tác.

Năng lực nhận thức và tư duy lịch sử.

Năng lực tìm hiểu lịch sử.

Năng lực tự chủ và tự học.

Câu 29. Sử dụng kỹ thuật khăn trải bàn, các mảnh ghép trong dạy học Lịch sử sẽ góp phần phát triển năng lực chung nào của học sinh?

Phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm.

Năng lực giao tiếp và hợp tác.

Năng lực tự chủ và tự học.

Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

Câu 30. Các mức độ dưới đây mô tả tiêu chí nào trong phân tích kế hoạch và tài liệu dạy học theo Công văn 5555/BGDĐT-GDTrH?

Mức độ hợp lí của phương án kiểm tra, đánh giá trong quá trình tổ chức hoạt động học của học sinh.

Mức độ phù hợp của chuỗi hoạt động học với mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học được sử dụng.

Mức độ rõ ràng của mục tiêu, nội dung, kĩ thuật tổ chức và sản phẩm cần đạt được của mỗi nhiệm vụ học tập.

Mức độ phù hợp của thiết bị dạy học và học liệu được sử dụng để tổ chức các hoạt động học của học sinh.

Đáp án trắc nghiệm cuối khoá Mô đun 4 môn Hóa học THPT

Câu 1. Chọn đáp án đúng nhất

Bản kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục nhằm thực hiện chương trình giáo dục do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành được gọi là

Đáp án: kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Câu 2. Chọn đáp án đúng nhất

Yêu cầu “Đảm bảo thực hiện mục tiêu giáo dục của chương trình giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành” trong xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường được hiểu là

Đáp án: thực hiện kế hoạch vừa đáp ứng mục tiêu chương trình giáo dục cấp quốc gia, vừa đáp ứng yêu cầu về mục tiêu giáo dục của nhà trường; phù hợp với điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục của nhà trường.

Câu 3. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng

Lựa chọn và nối các bước ở cột bên trái tương ứng với các nội dung ở cột bên phải theo đúng tiến trình xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Đáp án

Bước 1: Xây dựng khung kế hoạch thời gian thực hiện chương trình trong năm học

Bước 2: Tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch dạy học và kế hoạch giáo dục theo khung kế hoạch thời gian thực hiện chương trình

Bước 3: Hoàn thiện kế hoạch giáo dục của nhà trường và ban hành thực hiện kế hoạch

Câu 4. Chọn đáp án đúng nhất

Căn cứ vào kế hoạch thời gian năm học do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định và hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học hằng năm của Sở GD&ĐT, Hiệu trưởng nhà trường tổ chức họp các thành phần liên quan để xây dựng khung kế hoạch thời gian thực hiện chương trình của từng môn học bắt buộc, môn học tự chọn, hoạt động giáo dục bắt buộc, nội dung giáo dục địa phương bảo đảm tổng số tiết/năm học quy định trong chương trình. Yêu cầu khi xây dựng cần (1) ………….., phân tích (2) ……… để thực hiện chương trình, xác định (3)………., từ đó xây dựng (4) ………….

Đáp án

(1) Tìm hiểu chương trình GDPT 2018; (2) điều kiện thực tiễn nhà trường; (3) mục tiêu giáo dục của nhà trường; (4) khung thời gian thực hiện chương trình.

Câu 5. Chọn đáp án đúng nhất

Ý nào sau đây KHÔNG PHẢI là một thành phần trong cấu trúc (khung) kế hoạch giáo dục của nhà trường theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh?

Đáp án: Kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

Câu 6. Chọn các đáp án đúng

Kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn bao gồm các loại nào dưới đây?

Đáp án:

Kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục của tổ chuyên môn.

Kế hoạch dạy học của tổ chuyên môn.

Câu 7. Chọn các đáp án đúng

Những phát biểu nào dưới đây ĐÚNG khi nói về ý nghĩa của việc xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn?

Đáp án:

Phát huy quyền tự chủ của tổ chuyên môn và của giáo viên.

Là căn cứ quan trọng để phân công nhiệm vụ cho giáo viên bộ môn.

Giúp khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học.

Câu 8. Chọn đáp án đúng nhất

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào KHÔNG ĐÚNG?

Đáp án: Tất cả các giáo viên trong tổ chuyên môn đều có vai trò tổ chức xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn

Câu 9. Chọn các đáp án đúng

Khi xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn cần thực hiện những yêu cầu nào dưới đây?

Đáp án

Dựa trên việc phân tích đặc điểm tình hình của tổ chuyên môn và của nhà trường.

Chú trọng đến sự thống nhất với các môn học và hoạt động giáo dục khác.

Xây dựng dựa trên các căn cứ pháp lý cụ thể và các kế hoạch cấp cao hơn.

Câu 10: Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng

Nối các cột bên trái với nội dung bên phải để có nội dung phù hợp với các nguyên tắc khi xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn:

Đáp án

Đảm bảo tính pháp lý ——- Xây dựng dựa trên các căn cứ pháp lý cụ thể và các kế hoạch cấp cao hơn

Đảm bảo tính logic —– Sắp xếp các bài học theo thời gian thực hiện một cách phù hợp, chú trọng đến sự thống nhất với các môn học và hoạt động giáo dục khác

Đảm bảo tính linh hoạt ——Kế hoạch không cứng nhắc mà có thể được thay đổi trong các trường hợp cần thiết xuất phát từ đòi hỏi thực tiễn

Đảm bảo tính khả thi —— Dựa trên việc phân tích đặc điểm tình hình của tổ chuyên môn và của nhà trường và các yếu tố khác

Câu 11. Chọn câu trả lời Đúng hoặc Sai

Phát biểu sau đây đúng hay sai: “Tất cả các giáo viên trong tổ chuyên môn đều có vai trò tổ chức xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn”?

Đáp án: Sai

Câu 12. Chọn đáp án đúng nhất

Phát biểu nào dưới đây KHÔNG ĐÚNG khi nói về vai trò của giáo viên trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn?

Đáp án: Tổ chức xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn.

Câu 13. Chọn các đáp án đúng

Kế hoạch dạy học của tổ chuyên môn cần trình bày những nội dung nào dưới đây?

Đáp án:

Kiểm tra, đánh giá định kì.

Chuyên đề lựa chọn.

Phân phối chương trình.

Câu 14. Chọn các đáp án đúng

Trong kế hoạch dạy học của tổ chuyên môn, phần đặc điểm tình hình cần trình bày những nội dung nào dưới đây?

Đáp án:

Phòng học bộ môn.

Thiết bị dạy học.

Đặc điểm học sinh, đội ngũ giáo viên.

Câu 15. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng

Lựa chọn và ghép bước ở cột trái tương ứng với các nội dung ở cột phải theo đúng quy trình xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn.

Đáp án:

Bước 1: Phân tích đặc điểm tình hình

Bước 2: Xây dựng kế hoạch dạy học và kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục của tổ chuyên

Bước 3: Rà soát, hoàn thiện khung kế hoạch giáo dục môn học

Bước 4: Phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn

Câu 16. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng

Nối các bước và nội dung phù hợp với các bước đó trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn:

Đáp án:

Phân tích đặc điểm tình hình —Phân tích tình hình học sinh, giáo viên, tình hình thiết bị dạy học, phòng học, địa điểm có thể tổ chức hoạt động dạy học và giáo dục

Xây dựng kế hoạch dạy học và kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục —— Xây dựng phân phối chương trình, kế hoạch các chuyên đề lựa chọn, các bài kiểm tra, đánh giá định kì, các nội dung khác

Rà soát hoàn thiện dự thảo và thông qua tổ chuyên môn —— Rà soát lại các nhiệm vụ để có bản dự thảo hoàn thiện

Phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn —- Trình Hiệu trưởng nhà trường xem xét phê duyệt, tổ chức phân công nhiệm vụ để thực hiện

Câu 17. Chọn các đáp án đúng

Kế hoạch giáo dục của giáo viên trong năm học có vai trò

Đáp án: làm giảm tính bất ổn định của giáo viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giáo dục.

Câu 18. Chọn các đáp án đúng

Việc xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục của giáo viên trong năm học cần đảm bảo những yêu cầu nào dưới đây?

Đáp án:

Đảm bảo tính thực tiễn.

Đảm bảo tính đồng bộ và lịch sử cụ thể.

Đảm bảo tính khoa học.

Đảm bảo tính pháp lí.

Đảm bảo tính vừa sức.

Câu 19. Chọn đáp án đúng nhất

Cho các bước sau:

(1) Xây dựng kế hoạch giáo dục của giáo viên
(2) Xác định nhiệm vụ/ nội dung công việc
(3) Đánh giá và hoàn thiện kế hoạch
(4) Tổ chức thực hiện

Quy trình xây dựng kế hoạch giáo dục của giáo viên được sắp xếp theo thứ tự nào dưới đây?

Đáp án: (2), (1), (4), (3)

Câu 20. Chọn đáp án đúng nhất

Ý nào dưới đây KHÔNG PHẢI là nguyên tắc khi xây dựng kế hoạch bài dạy theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh?

Đáp án: Mỗi hoạt động học tập cụ thể cần đảm bảo giáo viên là người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ học tập.

Câu 21.Chọn đáp án đúng nhất

Điểm khác biệt nhất của kế hoạch bài dạy theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh so với kế hoạch bài dạy theo tiếp cận nội dung là

Đáp án: xác định được các mục tiêu năng lực chung, năng lực đặc thù và phẩm chất cần hình thành cho học sinh trong bài dạy.

Câu 22. Chọn đáp án đúng nhất

Cho các bước sau:

(1) Xác định chuỗi hoạt động học của bài dạy và mục tiêu của hoạt động
(2) Xác định mục tiêu của bài dạy
(3) Xây dựng các hoạt động dạy học cụ thể
(4) Hoàn thiện kế hoạch bài dạy

Phương án sắp xếp các bước theo tiến trình hợp lí nhất của việc xây dựng kế hoạch bài dạy phát triển phẩm chất và năng lực học sinh là:

Đáp án: (2) ➠ (1) ➠ (3) ➠ (4).

Câu 23. Chọn các đáp án đúng

Những căn cứ nào dưới đây được sử dụng để xác xác định mục tiêu của chủ đề/bài học khi xây dựng kế hoạch bài dạy?

Đáp án:

Phẩm chất và năng lực hiện tại của học sinh lớp dạy.

Đặc điểm xây dựng nội dung kiến thức, vào phương tiện, thiết bị dạy học.

Yêu cầu cần đạt của chủ đề/bài học.

Câu 24. Chọn đáp án đúng nhất

Các mức độ dưới đây thuộc tiêu chí nào trong phân tích kế hoạch và tài liệu dạy học theo Công văn 5555/BGDĐT-GDTrH của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo?

Đáp án: Mức độ rõ ràng của mục tiêu, nội dung, kĩ thuật tổ chức và sản phẩm cần đạt được của mỗi nhiệm vụ học tập.

Câu 25. Chọn các đáp án đúng

Những biểu hiện nào dưới đây thuộc thành phần năng lực Nhận thức Hóa học?

Đáp án:

Trình bày được các sự kiện, đặc điểm, vai trò của các đối tượng, khái niệm hoặc quá trình hóa học.

Giải thích và lập luận được mối quan hệ giữa các đối tượng, khái niệm hoặc quá trình hóa học (cấu tạo – tính chất, nguyên nhân – kết quả,…).

Nhận biết và nêu được tên các đối tượng, sự kiện, khái niệm hoặc quá trình hóa học.

Mô tả được đối tượng bằng các hình thức nói, viết, công thức, sơ đồ, biểu đồ, bảng.

Câu 26. Chọn đáp án đúng nhất

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào SAI?

Đáp án

Mục tiêu của một bài dạy không phụ thuộc vào đối tượng học sinh mà giáo viên sẽ giảng dạy chủ đề đó.

Câu 27. Chọn đáp án đúng nhất

Từ một yêu cầu cần đạt trong chủ đề “Ammonia và một số hợp chất ammonium” (Hóa học 11) là “Mô tả được công thức Lewis và hình học của phân tử ammonia”. Thành tố và biểu hiện của năng lực hóa học trong yêu cầu trên là gì?

Đáp án: Thành tố “Nhận thức hóa học”, biểu hiện: “Mô tả được đối tượng bằng các hình thức nói, viết, công thức, sơ đồ, biểu đồ, bảng”.

Câu 28. Chọn đáp án đúng nhất

Khi xây dựng kế hoạch bài dạy theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh, mỗi hoạt động dạy học thường được tổ chức gồm các bước sau:

Đáp án: Chuyển giao nhiệm vụ học tập; Thực hiện nhiệm vụ học tập; Báo cáo kết quả và thảo luận; Kết luận, nhận định(GV “chốt” kiến thức).

Câu 29. Chọn đáp án đúng nhất

Kế hoạch bài dạy cần đảm bảo chuỗi các hoạt động học tập gồm:

Đáp án: Xác định vấn đề/nhiệm vụ học tập/mở đầu; hình thành kiến thức mới/giải quyết vấn đề/thực thi nhiệm vụ đặt ra; luyện tập; vận dụng.

Câu 30. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng

Ghép mỗi hoạt động trong cột bên trái đúng với mô tả ở cột bên phải khi nói về nội dung của các hoạt động học tập trong một bài dạy.

Đáp án:

Xác định vấn đề — Nêu rõ nội dung yêu cầu/nhiệm vụ cụ thể mà học sinh phải thực hiện để xác định vấn đề cần giải quyết/nhiệm vụ học tập cần thực hiện và đề xuất giải pháp giải quyết vấn đề/cách thức thực hiện nhiệm vụ.

Hình thành kiến thức mới — Nêu rõ nội dung yêu cầu/nhiệm vụ cụ thể của học sinh làm việc với sách giáo khoa, thiết bị dạy học, học liệu cụ thể (đọc/xem/nghe/nói/làm) để chiếm lĩnh/vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề/nhiệm vụ học tập đã đặt ra.

Luyện tập — Nêu rõ nội dung cụ thể của hệ thống câu hỏi, bài tập, bài thực hành, thí nghiệm giao cho học sinh thực hiện.

Vận dụng — Mô tả rõ yêu cầu học sinh phát hiện/đề xuất các vấn đề/tình huống trong thực tiễn gắn với nội dung bài học và vận dụng kiến thức mới học để giải quyết.

Đáp án trắc nghiệm cuối khoá Mô đun 4 môn Kinh tế pháp luật THPT

Câu 1. Chọn đáp án đúng nhất

Bản kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục nhằm thực hiện chương trình giáo dục do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành được gọi là:

Kế hoạch giáo dục của nhà trường

Chọn đáp án đúng nhất

Câu 2. Yêu cầu “Đảm bảo thực hiện mục tiêu giáo dục của chương trình giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành” trong xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường được hiểu là

Thực hiện kế hoạch vừa đáp ứng mục tiêu chương trình giáo dục cấp quốc gia, vừa đáp ứng yêu cầu về mục tiêu giáo dục của nhà trường; phù hợp với điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục của nhà trường.

Câu 3. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng

Lựa chọn và nối các bước ở cột bên trái tương ứng với các nội dung ở cột bên phải theo đúng tiến trình xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Câu trả lời

Bước 1: Xây dựng khung kế hoạch thời gian thực hiện chương trình trong năm học

Bước 2: Tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch dạy học và kế hoạch giáo dục theo khung kế hoạch thời gian thực hiện chương trình

Bước 3: Hoàn thiện kế hoạch giáo dục của nhà trường và ban hành thực hiện kế hoạch

Chọn đáp án đúng nhất

Câu 4. Chọn đáp án thích hợp điền vào dấu (….) khi tiến hành xây dựng khung kế hoạch thời gian thực hiện chương trình trong năm học. Căn cứ vào kế hoạch thời gian năm học do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định và hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học hằng năm của Sở GD&ĐT, Hiệu trưởng nhà trường tổ chức họp các thành phần liên quan để xây dựng khung kế hoạch thời gian thực hiện chương trình của từng môn học bắt buộc, môn học tự chọn, hoạt động giáo dục bắt buộc, nội dung giáo dục địa phương bảo đảm tổng số tiết/năm học quy định trong chương trình. Yêu cầu khi xây dựng cần (1) ………….., phân tích (2) ……… để thực hiện chương trình, xác định (3)………., từ đó xây dựng (4) ………….

(1) Tìm hiểu chương trình GDPT 2018; (2) điều kiện thực tiễn nhà trường; (3) mục tiêu giáo dục của nhà trường; (4) khung thời gian thực hiện chương trình.

Câu 5. Chọn đáp án đúng nhất

Ý nào sau đây KHÔNG PHẢI là một thành phần trong cấu trúc (khung) kế hoạch giáo dục của nhà trường theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh?

Kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

Câu 6. Chọn các đáp án đúng

Kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn bao gồm các loại nào dưới đây?

Kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục

Kế hoạch dạy học

Câu 7. Những phát biểu nào dưới đây đúng khi nói về ý nghĩa của việc xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn?

Là căn cứ quan trọng để phân công nhiệm vụ cho giáo viên bộ môn

Giúp khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học

Phát huy quyền tự chủ của tổ chuyên môn và của giáo viên

Câu 8. Chọn các đáp án đúng

Khi xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn cần thực hiện những yêu cầu nào dưới đây?

Chú trọng đến sự thống nhất với các môn học và hoạt động giáo dục khác

Xây dựng dựa trên các căn cứ pháp lý cụ thể và các kế hoạch cấp cao hơn

Dựa trên việc phân tích đặc điểm tình hình của tổ chuyên môn và của nhà trường

Câu 9. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng

Nối các cột bên trái với nội dung bên phải để có nội dung phù hợp với các nguyên tắc khi xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn:

Câu trả lời

A. Đảm bảo tính pháp lý: Xây dựng dựa trên các căn cứ pháp lý cụ thể và các kế hoạch cấp cao hơn

B. Đảm bảo tính logic: Sắp xếp các bài học theo thời gian thực hiện một cách phù hợp, chú trọng đến sự thống nhất với các môn học và hoạt động giáo dục khác

C. Đảm bảo tính linh hoạt: Kế hoạch không cứng nhắc mà có thể được thay đổi trong các trường hợp cần thiết xuất phát từ đòi hỏi thực tiễn

D. Đảm bảo tính khả thi: Dựa trên việc phân tích đặc điểm tình hình của tổ chuyên môn và của nhà trường và các yếu tố khác

Câu 10. Chọn đáp án đúng nhất

Phát biểu sau đây đúng hay sai: “Tất cả các giáo viên trong tổ chuyên môn đều có vai trò tổ chức xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn”?

Sai

Câu 11. Chọn đáp án đúng nhất

Giáo viên bộ môn không phải là tổ trưởng chuyên môn KHÔNG CÓ nhiệm vụ nào dưới đây trong xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn?

Tổ chức xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn

Câu 12. Chọn các đáp án đúng

Kế hoạch dạy học của tổ chuyên môn cần trình bày những nội dung nào dưới đây?

Kiểm tra, đánh giá định kì

Phân phối chương trình

Câu 13. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng

Nối các nội dung ở cột bên phải phù hợp với các giai đoạn ở cột bên trái để có quy trình xây dựng kế hoạch giáo dục môn học phù hợp:

Câu trả lời

Bước 1 Phân tích đặc điểm tình hình

Bước 2 Xây dựng kế hoạch dạy học và kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục

Bước 3 Hoàn thiện kế hoạch

Bước 4 Phê duyệt và thực hiện kế hoạch

Câu 14. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng

Câu trả lời

Phân tích đặc điểm tình hình: Phân tích tình hình học sinh, giáo viên, tình hình thiết bị dạy học, phòng học, địa điểm có thể tổ chức hoạt động dạy học và giáo dục

Xây dựng kế hoạch dạy học và kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục của tổ chuyên môn: Phân tích chương trình để xác định các mạch nội dung theo khối lớp trong chương trình và thời lượng của từng mạch nội dung/ tổng số tiết của chương trình để xác định số tiết cho từng mạnh nội dung; Phân tích các mạch nội dung để xác định chủ đề, yêu cầu cần đạt của từng chủ đề và phân chia thời lượng cho từng chủ đề; Xác định thiết bị dạy học; Xác định nội dung kiểm tra, đánh giá định kì; Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục; Xây dựng kế hoạch cho các nội dung khác (nếu có)

Rà soát hoàn thiện kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn: Rà soát lại các nhiệm vụ để có bản dự thảo hoàn thiện

Phê duyệt và triển khai thực hiện kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn: Trình Hiệu trưởng nhà trường xem xét phê duyệt, tổ chức phân công nhiệm vụ để thực hiện

Câu 15. Chọn các đáp án đúng

Giáo viên thể hiện vai trò nào dưới đây trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn?

Tham gia trực tiếp xây dựng, đóng góp ý kiến hoàn thiện kế hoạch.

Góp phần xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn.

Cụ thể hóa kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn thành kế hoạch cá nhân chi tiết để thực hiện hiệu quả.

Câu 16. Chọn đáp án đúng nhất

Việc phân chia số tiết cho các chủ đề dựa trên nhiều cơ sở khác nhau, nhưng quan trọng nhất là cơ sở nào dưới đây?

Số lượng yêu cầu cần đạt và mức độ cần đạt trong mỗi yêu cầu

Câu 17. Chọn các đáp án đúng

Kế hoạch giáo dục của giáo viên có vai trò

là chìa khoá cho việc thực hiện một cách hiệu quả những mục tiêu đã đề ra của nhà trường.

phối hợp nỗ lực của các giáo viên với cán bộ quản lí nhà trường

giảm tính bất ổn định của giáo viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giáo dục

Câu 18. Chọn đáp án đúng nhất

Trình tự các đề mục trong cấu trúc của kế hoạch dạy học và giáo dục của giáo viên trong năm học được sắp xếp theo trật tự nào dưới đây

(1) Tiêu đề, (2) Kế hoạch dạy học. (3) Nhiệm vụ khác

Câu 19. Chọn đáp án đúng nhất

Cách thức xây dựng kế hoạch giáo dục của giáo viên gồm những nội dung nào dưới đây?

Đáp án: 2, 1, 4, 3

Câu 20. Chọn đáp án đúng nhất

Ý nào dưới đây KHÔNG phải là yêu cầu khi xây dựng kế hoạch bài dạy môn Mĩ thuật theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh?

Mỗi hoạt động dạy học cần đảm bảo sự rõ ràng về mục tiêu, nội dung, hình thức, địa điểm dạy học, phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá

Câu 21. Chọn đáp án đúng nhất

Điểm khác biệt nhất về mục tiêu của kế hoạch bài dạy theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh so với kế hoạch bài dạy hiện hành là:

xác định được mục tiêu về phẩm chất, năng lực cần hình thành và phát triển cho học sinh

Câu 22. Chọn đáp án đúng nhất

Phương án sắp xếp các bước theo tiến trình hợp lí nhất của việc xây dựng kế hoạch bài dạy phát triển phẩm chất và năng lực học sinh là: (1) Xác định chuỗi hoạt động học của KHBD và mục tiêu của hoạt động (2) Xác định mục tiêu của kế hoạch bài dạy (3) Xây dựng các hoạt động dạy học cụ thể (4) Hoàn thiện kế hoạch bài dạy (5) Biên soạn học liệu như phiếu học tập, phiếu đánh giá (6) Rà soát; chỉnh sửa, hoàn thiện kế hoạch bài dạy

(2) -> (1) -> (3) -> (4)

Câu 23. Chọn các đáp án đúng

Những căn cứ nào dưới đây được sử dụng để xác định mục tiêu dạy học của chủ đề khi xây dựng kế hoạch bài dạy?

Đặc điểm xây dựng nội dung kiến thức, phương pháp, phương tiện, thiết bị dạy học

Yêu cầu cần đạt của chủ đề

Đặc điểm, trình độ của học sinh.

Câu 24. Chọn đáp án đúng nhất

Các mức độ dưới đây thuộc tiêu chí nào trong các tiêu chí phân tích kế hoạch và tài liệu dạy học theo Công văn 5555/BGDĐT-GDTrH của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo?

Mức độ rõ ràng của mục tiêu, nội dung, kĩ thuật tổ chức và sản phẩm cần đạt được của mỗi nhiệm vụ học tập.

Câu 25. Chọn các đáp án đúng

Biểu hiện của năng lực thành tố “Tìm hiểu các hoạt động kinh tế – xã hội” là:

Hiểu được trách nhiệm của thanh niên với tư cách công dân

Hiểu được các kiến thức khoa học và một số vấn đề cơ bản về đường lối của Đảng, chính sách của nhà nước về nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.

Giải thích được một cách đơn giản một số hiện tượng, vấn đề kinh tế, pháp luật và đạo đức đang diễn ra ở Việt Nam và thế giới

Hiểu được quyền và nghĩa vụ công dân

Câu 26. Chọn đáp án đúng nhất

Với yêu cầu cần đạt sau: “Phê phán những biểu hiện của cạnh tranh không lành mạnh”, giáo viên có thể xác định được mục tiêu hình thành và phát triển phẩm chất nào dưới đây?

Trách nhiệm

Câu 27. Chọn đáp án đúng nhất

Yêu cầu cần đạt “Nêu được khái niệm cung và các nhân tố ảnh hưởng đến cung; Nêu được khái niệm cầu và các nhân tố ảnh hưởng đến cầu; Phân tích được mối quan hệ cung – cầu và vai trò của quan hệ cung cầu trong nền kinh tế và trong hoạt động sản xuất kinh doanh cụ thể.” là biểu hiện của năng lực thành tố nào thuộc Năng lực tìm hiểu và tham gia hoạt động kinh tế – xã hội?

Tìm hiểu các hoạt động kinh tế – xã hội

Câu 28. Chọn đáp án đúng nhất

Phát biểu nào dưới đây là đúng khi nói về khái niệm “kế hoạch bài dạy”?

KHBD là kịch bản lên lớp của GV với đối tượng HS và nội dung cụ thể trong một không gian và thời gian nhất định; là một bản mô tả chi tiết mục tiêu, thiết bị và học liệu, tiến trình tổ chức hoạt động dạy học của một bài học nhằm giúp người học đáp ứng YCCĐ về năng lực, phẩm chất tương ứng trong chương trình môn học..

Câu 29. Chọn đáp án đúng nhất

Kế hoạch bài dạy cần đảm bảo chuỗi các hoạt động học tập gồm:

Xác định vấn đề/nhiệm vụ học tập/mở đầu; hình thành kiến thức mới/giải quyết vấn đề/thực thi nhiệm vụ đặt ra từ Hoạt động 1; luyện tập; vận dụng

Câu 30. Phần “Nội dung” trong các hoạt động dạy học của cấu trúc kế hoạch bài dạy (Phụ lục 4) theo công văn 5512 ban hành ngày 18 tháng 12 năm 2020 là

nội dung của nhiệm vụ mà giáo viên giao cho HS trong bước “Chuyển giao nhiệm vụ” hay nội dung hoạt động học của HS.

Đáp án 30 câu trắc nghiệm cuối khoá Mô đun 4 môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp

Câu 1. Chọn đáp án đúng nhất

Bản kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục nhằm thực hiện chương trình giáo dục do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành được gọi là:

Kế hoạch giáo dục của nhà trường

Câu 2. Yêu cầu “Đảm bảo thực hiện mục tiêu giáo dục của chương trình giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành” trong xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường được hiểu là

Thực hiện kế hoạch vừa đáp ứng mục tiêu chương trình giáo dục cấp quốc gia, vừa đáp ứng yêu cầu về mục tiêu giáo dục của nhà trường; phù hợp với điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục của nhà trường

Câu 3. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng

Lựa chọn và nối các bước ở cột bên trái tương ứng với các nội dung ở cột bên phải theo đúng tiến trình xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Câu trả lời

Bước 1: Xây dựng khung kế hoạch thời gian thực hiện chương trình trong năm học

Bước 2: Tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch dạy học và kế hoạch giáo dục theo khung kế hoạch thời gian thực hiện chương trình

Bước 3: Hoàn thiện kế hoạch giáo dục của nhà trường và ban hành thực hiện kế hoạch

Câu 4. Chọn đáp án thích hợp điền vào dấu (….) khi tiến hành xây dựng khung kế hoạch thời gian thực hiện chương trình trong năm học. Căn cứ vào kế hoạch thời gian năm học do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định và hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học hằng năm của Sở GD&ĐT, Hiệu trưởng nhà trường tổ chức họp các thành phần liên quan để xây dựng khung kế hoạch thời gian thực hiện chương trình của từng môn học bắt buộc, môn học tự chọn, hoạt động giáo dục bắt buộc, nội dung giáo dục địa phương bảo đảm tổng số tiết/năm học quy định trong chương trình. Yêu cầu khi xây dựng cần (1) ………….., phân tích (2) ……… để thực hiện chương trình, xác định (3)………., từ đó xây dựng (4) ………….

(1) Tìm hiểu chương trình GDPT 2018; (2) điều kiện thực tiễn nhà trường; (3) mục tiêu giáo dục của nhà trường; (4) khung thời gian thực hiện chương trình.

Câu 5. Chọn đáp án đúng nhất

Ý nào sau đây KHÔNG PHẢI là một thành phần trong cấu trúc (khung) kế hoạch giáo dục của nhà trường theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh?

Kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

Câu 6. Tính mở và linh hoạt của Chương trình hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 2018 được thể hiện ở nội dung nào dưới đây?

Mở và linh hoạt về tổ chức, sắp xếp nội dung hoạt động và thời gian cho các nội dung.

Câu 7. Phát biểu nào sau đây là ĐÚNG khi nói về quan niệm kế hoạch giáo dục hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp của tổ chuyên môn?

Là bản dự kiến triển khai tất cả các hoạt động của tổ chuyên môn trong một năm học, nhằm thực hiện những mục tiêu phát triển của tổ chuyên môn và của nhà trường.

Câu 8. Phát biểu nào sau đây KHÔNG ĐÚNG khi nói về ý nghĩa của việc xây dựng kế hoạch giáo dục hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp của tổ chuyên môn?

Là cơ sở để đánh giá giáo viên, đảm bảo việc dạy học gắn với các điều kiện cụ thể.

Câu 9. Khi xây dựng kế hoạch giáo dục hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp của tổ chuyên môn cần thực hiện những yêu cầu nào dưới đây?

Xây dựng dựa trên các căn cứ pháp lý cụ thể và các kế hoạch cấp cao hơn

Dựa trên việc phân tích đặc điểm tình hình của tổ chuyên môn và của nhà trường

Chú trọng đến sự thống nhất với các môn học và hoạt động giáo dục khác

Câu 10. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng

Câu trả lời

A. Đảm bảo tính pháp lý: Xây dựng dựa trên các căn cứ pháp lý cụ thể và các kế hoạch cấp cao hơn

B. Đảm bảo tính logic: Sắp xếp các bài học theo thời gian thực hiện một cách phù hợp, chú trọng đến sự thống nhất với các môn học và hoạt động giáo dục khác

C. Đảm bảo tính linh hoạt: Kế hoạch không cứng nhắc mà có thể được thay đổi trong các trường hợp cần thiết xuất phát từ đòi hỏi thực tiễn

D. Đảm bảo tính khả thi: Dựa trên việc phân tích đặc điểm tình hình của tổ chuyên môn và của nhà trường và các yếu tố khác

Câu 11. Vai trò của giáo viên trong xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp của tổ chuyên môn thể hiện qua những công việc nào dưới đây?

Cụ thể hóa thành kế hoạch cá nhân theo nhiệm vụ được phân công để thực hiện

Tham gia xây dựng, đóng góp ý kiến để để hoàn thiện kế hoạch

Câu 12. Chọn các đáp án đúng

Phần đặc điểm tình hình trong kế hoạch giáo dục hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp của tổ chuyên môn cần trình bày những nội dung nào dưới đây?

Thiết bị dạy học và giáo dục

Đặc điểm học sinh, đội ngũ giáo viên

Phòng học bộ môn

Câu 13. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng

Nối các cột bên trái với nội dung bên phải theo thứ tự phù hợp của quy trình xây dựng kế hoạch giáo dục hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp của tổ chuyên môn?

Bước 1: Phân tích đặc điểm tình hình

Bước 2: Xây dựng kế hoạch giáo dục hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp khối/ lớp của tổ chuyên môn

Bước 3: Rà soát, hoàn thiện kế hoạch giáo dục hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp của tổ chuyên môn

Bước 4: Phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp của tổ chuyên môn

Câu 14. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng

Nối các cột bên trái với nội dung bên phải để có nội dung phù hợp trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp của tổ chuyên môn:

Phân tích đặc điểm tình hình: Phân tích tình hình học sinh, giáo viên, tình hình thiết bị dạy học, phòng học, địa điểm có thể tổ chức hoạt động dạy học và giáo dục

Xây dựng kế hoạch dạy học và kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục của tổ chuyên môn: Phân tích chương trình để xác định các mạch nội dung theo khối lớp trong chương trình và thời lượng của từng mạch nội dung/ tổng số tiết của chương trình để xác định số tiết cho từng mạnh nội dung; Phân tích các mạch nội dung để xác định chủ đề, yêu cầu cần đạt của từng chủ đề và phân chia thời lượng cho từng chủ đề; Xác định thiết bị dạy học; Xác định nội dung kiểm tra, đánh giá định kì; Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục; Xây dựng kế hoạch cho các nội dung khác (nếu có)

Rà soát hoàn thiện kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn: Rà soát lại các nhiệm vụ để có bản dự thảo hoàn thiện

Phê duyệt và triển khai thực hiện kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn: Trình Hiệu trưởng nhà trường xem xét phê duyệt, tổ chức phân công nhiệm vụ để thực hiện

Câu 15. Chọn đáp án đúng nhất

Thời lượng dành cho hoạt động hướng đến xã hội trong chương trình hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cấp THPT là bao nhiêu?

30%

Câu 16. Chọn các đáp án đúng

Kế hoạch giáo dục của giáo viên có vai trò

Phối hợp nỗ lực của các giáo viên với cán bộ quản lí nhà trường

Giảm tính bất ổn định của giáo viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giáo dục

Là chìa khoá cho việc thực hiện một cách hiệu quả những mục tiêu đã đề ra của nhà trường.

Câu 17. Chọn đáp án đúng nhất

Trình tự các đề mục trong cấu trúc kế hoạch giáo dục của giáo viên trong năm học được sắp xếp theo trật tự nào dưới đây?

(1) Tiêu đề, (2) Kế hoạch dạy học. (3) Nhiệm vụ khác

Câu 18. Chọn đáp án đúng nhất

Cách thức xây dựng kế hoạch giáo dục của giáo viên gồm những nội dung nào dưới đây?

Xây dựng kế hoạch giáo dục của giáo viên

Xác định nhiệm vụ/nội dung công việc

Đánh giá và hoàn thiện kế hoạch

Tổ chức thực hiện

Xác định mục tiêu, chỉ tiêu thực hiện các nội dung công việc được giao

2, 1, 4, 3

Câu 19. Chọn đáp án đúng nhất

Phát biểu nào dưới đây là ĐÚNG khi nói về quan niệm “kế hoạch tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp chủ đề”?

Là kịch bản giáo dục của giáo viên với mỗi đối tượng học sinh và nội dung (một chủ đề, một hoạt động giáo dục) trong không gian và thời gian cụ thể cũng như lựa chọn phương thức, hình thức giáo dục và công cụ đánh giá phù hợp với yêu cầu cần đạt về nội dung, năng lực, phẩm chất tương ứng trong chương trình.

Câu 20. Chọn đáp án đúng nhất

Ý nào dưới đây KHÔNG PHẢI là yêu cầu khi xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp chủ đề theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh?

Đảm bảo giáo viên phải giữ vai trò chủ thể trong lớp học và mọi hoạt động tổ chức.

Câu 21. Chọn đáp án đúng nhất

Ý nào dưới đây KHÔNG PHẢI là yêu cầu khi xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp chủ đề qua loại hình sinh hoạt dưới cờ?

Đảm bảo thể hiện đầy đủ theo tiến trình bao gồm: Nhận diện/ khám phá; kết nối kinh nghiệm; luyện tập/ thực hành; vận dụng/ mở rộng.

Câu 22. Chọn đáp án đúng nhất

Kịch bản “học sinh điều hành” và “học sinh kết hợp với giáo viên điều hành” trong tổ chức hoạt động động trải nghiệm, hướng nghiệp chủ đề qua loại hình sinh hoạt lớp giúp phát triển tốt nhất năng lực đặc thù nào cho học sinh?

Năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động

Câu 23. Chọn đáp án đúng nhất

Phương án sắp xếp các bước theo tiến trình hợp lí nhất của việc xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp chủ đề nhằm phát triển phẩm chất và năng lực học sinh là: (1) Xác định chuỗi hoạt động giáo dục của chủ đề HĐTN, HN và xác định mục tiêu của hoạt động (2) Xác định mục tiêu của chủ đề HĐTN, HN (3) Thiết kế cụ thể tiến trình tổ chức các hoạt động của chủ đề HĐTN, HN (4) Hoàn thiện kế hoạch tổ chức HĐTN, HN chủ đề (5) Biên soạn học liệu như phiếu học tập, phiếu đánh giá (6) Rà soát; chỉnh sửa, hoàn thiện kế hoạch giáo dục chủ đề

(2) –> (1) –> (3) –> (4)

Câu 24. Chọn các đáp án đúng

Những căn cứ nào dưới đây được sử dụng để xác định mục tiêu của chủ đề khi xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp chủ đề?

Yêu cầu cần đạt của chủ đề

Đặc điểm, trình độ của học sinh.

Đặc điểm phương tiện, thiết bị và hình thức, phương pháp, kỹ thuật tổ chức hoạt động giáo dục

Câu 25. Chọn đáp án đúng nhất

Các mức độ dưới đây thuộc tiêu chí nào trong các tiêu chí phân tích kế hoạch và tài liệu giáo dục theo Công văn 5555/BGDĐT-GDTrH của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo?

Mức độ rõ ràng của mục tiêu, nội dung, kĩ thuật tổ chức và sản phẩm cần đạt được của mỗi nhiệm vụ học tập.

Câu 26. Chọn đáp án đúng nhất

Khi tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp chủ đề cần thực hiện theo chuỗi hoạt động giáo dục nào? (1) Hoạt động vận dụng/ mở rộng (2) Hoạt động kết nối kinh nghiệm (3) Hoạt động nhận diện/ khám phá (4) Hoạt động luyện tập/ thực hành

(3) –> (2) –> (4) –> (1)

Câu 27. Chọn đáp án đúng nhất

Thành phần nào dưới đây KHÔNG THUỘC cấu trúc của một kế hoạch hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp chủ đề?

Lựa chọn chủ đề bắt buộc

Câu 28. Chọn đáp án đúng nhất

Tổ chức một hoạt động trong chuỗi hoạt động giáo dục trải nghiệm, hướng nghiệp chủ đề thường được thực hiện theo trình tự các bước nào sau đây? (1) Chuyển giao nhiệm vụ (2) Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ (3) Thực hiện nhiệm vụ (4) Báo cáo kết quả và thảo luận

(1) –> (3) –> (4) –> (2)

Câu 29. Chọn đáp án đúng nhất

Yêu cầu cần đạt “Thay đổi được cách suy nghĩ, biểu hiện thái độ, cảm xúc của bản thân để đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ, hoàn cảnh mới ” là biểu hiện của năng lực đặc thù nào được hình thành trong chương trình hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cấp THPT?

Thích ứng với cuộc sống

Câu 30. Chọn đáp án đúng nhất

Loại hình hoạt động nào không phải là loại hình hoạt động của hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp?

Hoạt động ngoài giờ lên lớp

Đáp án trắc nghiệm cuối khoá Mô đun 4 môn Giáo dục thể chất THPT

Câu 1. Chọn đáp án đúng nhất

Bản kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục nhằm thực hiện chương trình giáo dục do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành được gọi là:

nội dung giáo dục địa phương.

chương trình giáo dục phổ thông cấp quốc gia.

kế hoạch giáo dục của nhà trường

phát triển chương trình giáo dục phổ thông.

Câu 2. Chọn đáp án đúng nhất

Yêu cầu “Đảm bảo thực hiện mục tiêu giáo dục của chương trình giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành trong xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường được hiểu là

thực hiện kế hoạch vừa đáp ứng mục tiêu chương trình giáo dục cấp quốc gia, vừa đáp ứng yêu cầu về mục tiêu giáo dục của nhà trường phù hợp với điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục của nhà trường.

thực hiện khai thác hiệu quả, phù hợp cơ sở vật chất, thiết bị dạy học nhà trường, phù hợp năng lực nhận thức của HS và đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên là trường.

thực hiện huy động và khai thác hiệu quả các nguồn lực trong xây dựng, thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường

thực hiện sự thống nhất về một kiến thức gia các môn học và hoạt động giáo dục, đảm bảo tống thời lượng không ít hơn thời lượng quy định trong chương trình.

Câu 3. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng

Lựa chọn và nối các bước ở cột bên trái tương ứng với các nội dung ở cột bên phải theo đúng tiến trình xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Đáp án

Bước 1 Xây dựng khung kế hoạch thời gian thực hiện chương trình trong năm học.
Bước 2 Tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch dạy học và kế hoạch giáo dục và kế hoạch thời gian thực hiện chương trình.
Bước 3 Hoàn thiện với hoạch giáo dục của nhà trường và ban hành thực hiện kế hoạch.

Câu 4. Chọn đáp án đúng nhất

Căn cứ vào kế hoạch thời gian năm học do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định và hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học hằng năm của Sở GD&ĐT, Hiệu trưởng nhà trường tổ chức họp các thành phần liên quan để xây dựng khung kế hoạch thời gian thực hiện chương trình của từng môn học bắt buộc, môn học tự chọn, hoạt động giáo dục bắt buộc, nội dung giáo dục địa phương bảo đảm tổng số tiết/năm học quy định trong chương trình. Yêu cầu khi xây dựng cần (1) ………….., phân tích (2) ……… để thực hiện chương trình, xác định (3)………., từ đó xây dựng (4) ………….

Đáp án

(1) Tìm hiểu chương trình GDPT 2018; (2) điều kiện thực tiễn nhà trường; (3) mục tiêu giáo dục của nhà trường; (4) khung thời gian thực hiện chương trình.

Câu 6. Chọn các đáp án đúng

Kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn bao gồm các loại nào dưới đây?

Kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục của tổ chuyên môn

Kế hoạch dạy học của tổ chuyên môn

Kế hoạch bài dạy của tổ chuyên môn

Câu 7. Chọn các đáp án đúng

Những phát biểu nào dưới đây đúng khi nói về ý nghĩa của việc xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn?

Là cơ sở để xây dựng chương trình giáo dục địa phương

Giúp khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học

Là căn cứ quan trọng để phân công nhiệm vụ cho giáo viên bộ môn

Phát huy quyền tự chủ của tổ chuyên môn và của giáo viên

Câu 8. Chọn đáp án đúng nhất

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào KHÔNG ĐÚNG?

Khi xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn học cần căn cứ vào khối lượng nội dung dạy học và thời lượng dạy học để phân chia các nội dung dạy học sao cho đảm bảo tính khả thi và vừa sức đối với trình độ học sinh.

Kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn cần đảm bảo tính logic của mạch kiến thức và tính thống nhất trong và giữa các môn học, hoạt động giáo dục.

Mỗi giáo viên – dựa trên kiến thức, kinh nghiệm cá nhân có được trong quá trình giảng dạy – đều phải góp phần vào xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn.

Kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn là bản kế hoạch triển khai tất cả các hoạt động của tổ chuyên môn trong một năm học, giáo viên không được phép điều chỉnh.

Câu 9. Chọn các đáp án đúng

Khi xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn cần thực hiện những yêu cầu nào dưới đây?

Chú trọng đến sự thống nhất với các môn học và hoạt động giáo dục khác.

Xây dựng dựa trên các căn cứ pháp lý cụ thể và các kế hoạch cấp cao hơn.

Đảm bảo sự tham gia tích cực của học sinh.

Dựa trên việc phân tích đặc điểm tình hình của tổ chuyên môn và của nhà trường.

Câu 10. Chọn câu trả lời Đúng hoặc Sai

Phát biểu sau đây đúng hay sai: “Tất cả các giáo viên trong tổ chuyên môn đều có vai trò tổ chức xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn”?

Đáp án: Sai

Câu 11. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng

Nối các cột bên trái với nội dung bên phải để có nội dung phù hợp với các nguyên tắc khi xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn:

Đảm bảo tính pháp lý: Xây dựng dựa trên các căn cứ pháp lý cụ thể và các kế hoạch cấp cao hơn.

Đảm bảo tính logic: Sắp xếp các bài học theo thời gian thực hiện một cách phù hợp, chú trọng đến sự thống nhất với các môn học và hoạt động giáo dục khác

Đảm bảo tính linh hoạt: Kế hoạch không cứng nhắc mà có thể được thay đổi trong các trường hợp cần thiết xuất phát từ đòi hỏi thực tiễn.

Đảm bảo tính khả thi: Dựa trên việc phân tích đặc điểm tình hình của tổ chuyên môn và của nhà trường và các yếu tố khác.

Câu 12. Chọn đáp án đúng nhất

Phát biểu nào dưới đây KHÔNG ĐÚNG khi nói về vai trò của giáo viên trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn?

Tích cực đóng góp ý kiến để hoàn thiện kế hoạch

Tham gia xây dựng kế hoạch theo sự phân công của tổ trưởng chuyên môn

Cụ thể hóa thành kế hoạch cá nhân theo nhiệm vụ được phân công để thực hiện

Tổ chức xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn

Câu 13. Chọn các đáp án đúng

Kế hoạch dạy học của tổ chuyên môn cần trình bày những nội dung nào dưới đây?

Chuyên đề lựa chọn

Phân phối chương trình

Kiếm tra đánh giá định kì

Các hoạt động giáo dục

Câu 14. Chọn các đáp án đúng

Trong kế hoạch dạy học của tổ chuyên môn, phần đặc điểm tình hình cần trình bày những nội dung nào dưới đây?

Đáp án:

Phòng học bộ môn.

Thiết bị dạy học.

Đặc điểm học sinh, đội ngũ giáo viên.

Câu 15. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng

Lựa chọn và ghép bước ở cột trái tương ứng với các nội dung ở cột phải theo đúng quy trình xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn.

Đáp án:

Bước 1: Phân tích đặc điểm tình hình

Bước 2: Xây dựng kế hoạch dạy học và kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục của tổ chuyên

Bước 3: Rà soát, hoàn thiện khung kế hoạch giáo dục môn học

Bước 4: Phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn

Câu 16. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng

Nối các bước và nội dung phù hợp với các bước đó trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn:

Phân tích đặc điểm tình hình Phân tích tình hình học sinh, giáo viên, tình hình thiết bị dạy học, phòng học, địa điểm có thể tổ chức hoạt động dạy học và giáo dục
Xây dựng kế hoạch dạy học và kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục Xây dựng phân phối chương trình, kế hoạch các chuyên đề lựa chọn, các bài kiểm tra, đánh giá định kì, các nội dung khác
Rà soát hoàn thiện dự thảo và thông qua tổ chuyên môn Rà soát lại các nhiệm vụ để có bản dự thảo hoàn thiện
Phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn Trình Hiệu trưởng nhà trường xem xét phê duyệt, tổ chức phân công nhiệm vụ để thực hiện

Câu 17. Chọn các đáp án đúng

Kế hoạch giáo dục của giáo viên trong năm học có vai trò

Làm giảm được sự chồng chéo và giảm thiểu những hoạt động làm lãng phí nguồn lực của cá nhân GV và của nhà trường

Là công cụ phối hợp nỗ lực của GV với cán bộ quản lý nhà trường.

Là văn bản giúp Ban Giám hiệu giám sát hoạt động dạy học và giáo dục của từng giáo viên trong nhà trường.

Làm giảm tính bất ổn định của giáo viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giáo dục.

Câu 18. Chọn các đáp án đúng

Việc xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục của giáo viên trong năm học cần đảm bảo những yêu cầu nào dưới đây?

Đảm bảo tính thẩm mĩ

Đảm bảo tính thực tiễn.

Đảm bảo tính đồng bộ và lịch sử cụ thể.

Đảm bảo tính khoa học.

Đảm bảo tính vừa sức.

Đảm bảo tính pháp lý.

Câu 19. Chọn đáp án đúng nhất

Cho các bước sau:

 • Xây dựng kế hoạch giáo dục của giáo viên
 • Xác định nhiệm vụ/nội dung công việc
 • Đánh giá và hoàn thiện kế hoạch
 • Tổ chức thực hiện

Quy trình xây dựng kế hoạch giáo dục của giáo viên được sắp xếp theo thứ tự nào dưới đây?

(3), (2), (4), (1)

(1), (2), (3), (4)

(2), (3), (1), (4)

(2), (1), (4), (3)

Câu 20. Chọn đáp án đúng nhất

Ý nào dưới đây KHÔNG PHẢI là nguyên tắc khi xây dựng kế hoạch bài dạy theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh?

Chuỗi hoạt động học cần đảm bảo phù hợp với mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học được sử dụng.

Đảm bảo các yêu cầu mà chương trình giáo dục môn học đã ban hành.

Mỗi hoạt động học tập cụ thể cần đảm bảo giáo viên là người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ học tập.

Đảm bảo chuỗi các hoạt động học tập: Khởi động, hình thành kiến thức, luyện tập, vận dụng – tìm tòi mở rộng.

Câu 21. Chọn đáp án đúng nhất

Điểm khác biệt nhất của kế hoạch bài dạy chủ đề/bài học theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh so với kế hoạch dạy học theo hướng tiếp cận nội dung là:

Xác định hoạt động cụ thể của giáo viên và của học sinh.

Xác định được năng lực cần hình thành, phát triển của học sinh và soạn được bộ công cụ đánh giá các năng lực đó.

Tăng cường các câu hỏi đánh giá khả năng vận dụng kiến thức của học sinh.

Xác định được mục tiêu kiến thức, kỹ năng, thái độ cần hình thành của học sinh.

Câu 22. Chọn đáp án đúng nhất

Cho các bước sau:

 • Xác định chuỗi hoạt động của bài dạy và mục tiêu của hoạt động
 • Xác định mục tiêu của bài dạy
 • Xây dựng các hoạt động dạy học cụ thể
 • Hoàn thiện kế hoạch bài dạy

Phương án sắp xếp các bước theo tiến trình hợp lí nhất của việc xây dựng kế hoạch bài dạy phát triển phẩm chất và năng lực học sinh là:

(2) (1) (3) (4).

(1) (2) (3) (4).

(3) (2) (1) (4).

(4) (1) (3) (2).

Câu 23. Chọn các đáp án đúng

Những căn cứ nào dưới đây được sử dụng để xác định mục tiêu của chủ đề/bài học khi xây dựng kế hoạch bài dạy?

Đặc điểm xây dựng nội dung kiến thức, vào phương tiện, thiết bị dạy học

Yêu cầu cần đạt của chủ đề/bài học

Kinh nghiệm của giáo viên

Phẩm chất và năng lực hiện tại của học sinh lớp dạy.

Câu 24. Chọn đáp án đúng nhất

Các mức độ dưới đây thuộc tiêu chí nào trong phân tích kế hoạch và tài liệu dạy học theo Công văn 5555/BGDĐT-GDTrH của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo?

Mức 1 Mức 2 Mức 3

– Mục tiêu của mỗi hoạt động và sản phẩm học tập mà học sinh phải hoàn thành trong mỗi hoạt động đó được mô tả rõ ràng.

– Nhưng chưa nêu rõ phương thức hoạt động của học sinh/nhóm học sinh nhằm hoàn thành sản phẩm học tập đó

– Mục tiêu và sản phẩm học tập mà học sinh phải hoàn thành trong mỗi hoạt động đó được mô tả rõ ràng.

– Phương thức hoạt động học được tổ chức cho học sinh được trình bày rõ ràng, cụ thể, thể hiện được sự phù hợp với sản phẩm học tập cần hoàn thành.

– Mục tiêu, phương thức hoạt động và sản phẩm học tập mà học sinh phải hoàn thành trong mỗi hoạt động đó được mô tả rõ ràng.

– Phương thức hoạt động học được tổ chức cho học sinh thể hiện được sự phù hợp với sản phẩm học tập và đối tượng học sinh.

Mức độ phù hợp của thiết bị dạy học và học liệu được sử dụng để tổ chức các hoạt động học của học sinh.

Mức độ phù hợp của chuỗi hoạt động học với mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học được sử dụng.

Mức độ hợp lí của phương án kiểm tra, đánh giá trong quá trình tổ chức hoạt động học của học sinh.

Mức độ rõ ràng của mục tiêu, nội dung, kĩ thuật tổ chức và sản phẩm cần đạt được của mỗi nhiệm vụ học tập.

Câu 25. Năng lực thể chất của học sinh được thể hiện qua các hoạt động nào sau đây:

Chăm sóc sức khỏe, Vận động cơ bản, hoạt động thể dục thể thao.

Câu 26. Nội dung “Nhận thức rõ vai trò của vệ sinh cá nhân, vệ sinh trong luyện tập thể dục thể thao và thực hiện tốt vệ sinh cá nhân trong luyện tập thể dục thể thao, Biết lựa chọn chế độ dinh dưỡng phù hợp……ở cấp THPT

Chăm sóc sức khỏe

Câu 27. Trong yêu cầu cần đạt “Sử dụng được một số yếu tố tự nhiên (không khí, nước, ánh sáng….) và dinh dưỡng để rèn luyện sức khỏe….

Một số yếu tố tự nhiên (Không khí, nước, ánh sáng…..) và yếu tố dinh dưỡng để rèn luyện sức khỏe và phát triển các tố chất thể lực.

Câu 28. Chọn đáp án đúng nhất

Phát biểu nào dưới đây là đúng khi nói về khái niệm “kế hoạch bài dạy”?

KHBD là kịch bản lên lớp của GV với đối tượng HS và nội dung cụ thể trong một không gian và thời gian nhất định; là một bản mô tả chi tiết mục tiêu, thiết bị và học liệu, tiến trình tổ chức hoạt động dạy học của một bài học nhằm giúp người học đáp ứng YCCĐ về năng lực, phẩm chất tương ứng trong chương trình môn học..

Câu 29. Chọn đáp án đúng nhất

Kế hoạch bài dạy cần đảm bảo chuỗi các hoạt động học tập gồm:

Xác định vấn đề/nhiệm vụ học tập/mở đầu; Hình thành kiến thức mới/giải quyết vấn đề/thực thi nhiệm vụ đặt ra từ Hoạt động 1; luyện tập; vận dụng

Câu 30. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng

Ghép mỗi hoạt động trong cột bên trái đúng với mô tả ở cột bên phải khi nói về nội dung của các hoạt động học tập trong một bài dạy

Xác định vấn đề: Nêu rõ nội dung yêu cầu/nhiệm vụ cụ thể mà học sinh phải thực hiện để xác định vấn đề cần giải quyết/nhiệm vụ học tập cần thực hiện và đề xuất giải pháp giải quyết vấn đề/cách thức thực hiện nhiệm vụ.

Hình thành kiến thức mới: Nêu rõ nội dung yêu cầu/nhiệm vụ cụ thể của học sinh làm việc với sách giáo khoa, thiết bị dạy học, học liệu cụ thể (đọc/xem/nghe/nói/làm) để chiếm lĩnh/vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề/nhiệm vụ học tập đã đặt ra.

Luyện tập: Nêu rõ nội dung cụ thể của hệ thống câu hỏi, bài tập, bài thực hành, thí nghiệm giao cho học sinh thực hiện.

Vận dụng: Mô tả rõ yêu cầu học sinh sinh phát triển/đề xuất các vấn đề/tình huống trong thực tiễn gắn với nội dung bài học và vận dụng kiến thức mới học để giải quyết.

Câu 31. Xây dựng kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp có vai trò giúp giáo viên cốt cán

Tư duy một cách hệ thống về các thành tố hiện hữu trong quá trình tập huấn, chủ động trong thực thi và có được những đánh giá hữu ích trong phát triển nghề nghiệp.

Có được bản kế hoạch tập huấn cho đồng nghiệp, từ đó chủ động trong công tác tập huấn/bồi dưỡng lại cho đồng nghiệp và đánh giá kết quả tập huấn.

Định hướng được các vấn đề liên quan đến quá trình tập huấn cho đồng nghiệp như phân bổ thời gian tập huấn, xác định nội dung tập huấn, xác định phương pháp dạy học và đánh giá kết quả tập huấn.

Câu 32. Để xây dựng kế hoạch hỗ trợ cho đồng nghiệp, giáo viên cốt cán cần thực hiện những công việc nào dưới đây?

Tìm hiểu/đánh giá nhu cầu hỗ trợ; Xác định mục tiêu hỗ trợ; Xác định phương pháp hỗ trợ và cách thức đánh giá kết quả; Thiết kế kế hoạch.

Tìm hiểu nhu cầu hỗ trợ; Xác định mục tiêu hỗ trợ; Xác định phương pháp hỗ trợ và cách thức đánh giá kết quả; trình báo kết quả.

Nghiên cứu nội dung hỗ trợ; Xác định mục tiêu hỗ trợ; lập danh sách giáo viên đại trà cần hỗ trợ: Thiết kế kế hoạch.

Câu 33. Việc triển khai hỗ trợ đồng nghiệp của giáo viên cốt cán được thực hiện qua những giai đoạn chính nào dưới đây?

Chuẩn bị học tập; Triển khai học tập: Hỗ trợ đồng nghiệp tự học mô đun; Đánh giá kết quả học tập mô đun bồi dưỡng; Xác nhận đồng nghiệp hoàn thành mô đun bồi dưỡng trên hệ thống LMS.

Hỗ trợ đồng nghiệp tìm hiểu nội dung bồi dưỡng; Hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị tài liệu, tài nguyên tham gia bồi dưỡng Hỗ trợ đồng nghiệp làm bài tập trong quá trình tập huấn

Hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị học tập; Hỗ trợ đồng nghiệp tự học mô đun; Đánh giá kết quả học tập mô đun bồi dưỡng; Xác nhận đồng nghiệp hoàn thành mô đun bồi dưỡng trên hệ thống LMS.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giáo viên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!