Giải bài tập

Language Focus – Unit 6 trang 47 SBT Anh lớp 11: Choose the best option to indicate the correct sentence closest in meaning to the given sentence ?

Unit 6: Competitions SBT Anh lớp 11. Language Focus – Unit 6 trang 47 . Hướng dẫn giải Language Focus; Choose the best option A, B, C or D to indicate the correct sentence closest in meaning to the given sentence ?

B. LANGUAGE FOCUS

Exercise 1. Read aloud the dialogue, paying attention to the sounds /tr/, /dr/, and/tv/.

Bạn đang xem: Language Focus – Unit 6 trang 47 SBT Anh lớp 11: Choose the best option to indicate the correct sentence closest in meaning to the given sentence ?

Đọc đoạn hội thoại sau, chú ý đến các âm /tr/, /dr/, /tv/. 

Tricia: How are you travelling, Trevor?

Trevor: By train. The twelve twenty.

Tricia: Shall I drive you to the station?

Trevor: In all this dreadful traffic? Oh, no – I’ll try to get a taxi.

Tricia: It’s no trouble. Of course, if you don’t trust my driving…

Trevor: Oh, I trust your driving, all right.

Tricia: Fine. Twelve at your flat, then?

Trevor: Thanks. But Trieia, the trip is really tremendously important and…

Tricia: Mm?

Trevor: Well, the train really does leave at twelve twenty.

Dịch đoạn hội thoại 

Tricia: Cậu sẽ đi du lịch bằng cái gì nhỉ Trevor?

Trevor: Mình đi bằng tàu hỏa. Khoảng 12 giờ 20 phút.

Tricia: Tớ sẽ đưa cậu đến ga nhé?

Trevor: Trong lúc giao thông kinh khủng như này ư? Oh, không – tớ sẽ cố gắng bắt taxi.

Tricia: Không sao đâu. Tất nhiên, nếu cậu không tin tưởng vào khả năng lái xe của tớ …

Trevor: Ồ, tớ dĩ nhiên là tin tưởng vào khả năng của cậu rồi, thôi được rồi.

Tricia: Được rồi. Mười hai giờ gặp nhau ở căn hộ của cậu, sau đó thì sao nhỉ?

Trevor: Cảm ơn. Nhưng Trieia, chuyến đi thực sự rất quan trọng và …

Tricia: Mm?

Trevor: Ok, tàu sẽ rời lúc mười hai giờ hai mươi.

Exercise 2. Choose the best option A, B, C or D to indicate the correct sentence closest in meaning to the given sentence.

Chọn đáp án thích hợp nhất với nghĩa câu được đưa ra. 

1. “I’ll drive you to the airport. I insist,” John said to Linda.

A. John Was said to drive Linda to the airport.

B. John insisted on driving Linda to the airport.

C. John suggested that Linda should drive to the airport herself.

D. John reminded Linda of driving to the airport.

2. “I’m happy you have passed the final exams. Congratulations!” Jim said to me.

A. Jim was happy because I have passed the final exams.

B. Jim said that he would be happy if I passed the final exams.

C. Jim congratulated me on passing the final exams.

D. Jim felt happy after I had passed the final exams.

“It was nice of you to invite me to the party. Thank you,” Mary said to Peter.

A. Mary thanked Peter for inviting her to the party.

B. Mary said that Peter has kindly invited her to the party.

C. Mary was happy when Peter invited her to the party.

D. Mary was said to be invited to Peter’s party.

“Don’t play with the knife!” she said to Jack.

She said Jack didn’t play with the knife

B. She ordered Jack not to play with the knife.

C. She told Jack that he shouldn’t play with the knife.

D. She warned Jack against playing with the knife.

“I’m sorry I didn’t call you earlier,” David said to me.

David said he would have called me earlier.

B. David said that he was sorry for calling me late.

David apologised for not calling me earlier.

D. David felt sad because he didn’t call me earlier.

6. “I have always wanted to be a pilot,” Paul said to me.

A. Paul has always dreamed of being a pilot.

B. Paul said he was going to be a pilot.

C. Paul suggested that I should become a pilot.

D. Paul said he used to dream of being a pilot.

 1. B        2. C         3. A       4. D          5. C        6. A

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Language Focus – Unit 6 trang 47 SBT Anh lớp 11: Choose the best option to indicate the correct sentence closest in meaning to the given sentence ?” state=”close”]
Unit 6: Competitions SBT Anh lớp 11. Language Focus – Unit 6 trang 47 . Hướng dẫn giải Language Focus; Choose the best option A, B, C or D to indicate the correct sentence closest in meaning to the given sentence ?

B. LANGUAGE FOCUS

Exercise 1. Read aloud the dialogue, paying attention to the sounds /tr/, /dr/, and/tv/.

Đọc đoạn hội thoại sau, chú ý đến các âm /tr/, /dr/, /tv/. 

Tricia: How are you travelling, Trevor?

Trevor: By train. The twelve twenty.

Tricia: Shall I drive you to the station?

Trevor: In all this dreadful traffic? Oh, no – I’ll try to get a taxi.

Tricia: It’s no trouble. Of course, if you don’t trust my driving…

Trevor: Oh, I trust your driving, all right.

Tricia: Fine. Twelve at your flat, then?

Trevor: Thanks. But Trieia, the trip is really tremendously important and…

Tricia: Mm?

Trevor: Well, the train really does leave at twelve twenty.

Dịch đoạn hội thoại 

Tricia: Cậu sẽ đi du lịch bằng cái gì nhỉ Trevor?

Trevor: Mình đi bằng tàu hỏa. Khoảng 12 giờ 20 phút.

Tricia: Tớ sẽ đưa cậu đến ga nhé?

Trevor: Trong lúc giao thông kinh khủng như này ư? Oh, không – tớ sẽ cố gắng bắt taxi.

Tricia: Không sao đâu. Tất nhiên, nếu cậu không tin tưởng vào khả năng lái xe của tớ …

Trevor: Ồ, tớ dĩ nhiên là tin tưởng vào khả năng của cậu rồi, thôi được rồi.

Tricia: Được rồi. Mười hai giờ gặp nhau ở căn hộ của cậu, sau đó thì sao nhỉ?

Trevor: Cảm ơn. Nhưng Trieia, chuyến đi thực sự rất quan trọng và …

Tricia: Mm?

Trevor: Ok, tàu sẽ rời lúc mười hai giờ hai mươi.

Exercise 2. Choose the best option A, B, C or D to indicate the correct sentence closest in meaning to the given sentence.

Chọn đáp án thích hợp nhất với nghĩa câu được đưa ra. 

1. “I’ll drive you to the airport. I insist,” John said to Linda.

A. John Was said to drive Linda to the airport.

B. John insisted on driving Linda to the airport.

C. John suggested that Linda should drive to the airport herself.

D. John reminded Linda of driving to the airport.

2. “I’m happy you have passed the final exams. Congratulations!” Jim said to me.

A. Jim was happy because I have passed the final exams.

B. Jim said that he would be happy if I passed the final exams.

C. Jim congratulated me on passing the final exams.

D. Jim felt happy after I had passed the final exams.

“It was nice of you to invite me to the party. Thank you,” Mary said to Peter.

A. Mary thanked Peter for inviting her to the party.

B. Mary said that Peter has kindly invited her to the party.

C. Mary was happy when Peter invited her to the party.

D. Mary was said to be invited to Peter’s party.

“Don’t play with the knife!” she said to Jack.

She said Jack didn’t play with the knife

B. She ordered Jack not to play with the knife.

C. She told Jack that he shouldn’t play with the knife.

D. She warned Jack against playing with the knife.

“I’m sorry I didn’t call you earlier,” David said to me.

David said he would have called me earlier.

B. David said that he was sorry for calling me late.

David apologised for not calling me earlier.

D. David felt sad because he didn’t call me earlier.

6. “I have always wanted to be a pilot,” Paul said to me.

A. Paul has always dreamed of being a pilot.

B. Paul said he was going to be a pilot.

C. Paul suggested that I should become a pilot.

D. Paul said he used to dream of being a pilot.

 1. B        2. C         3. A       4. D          5. C        6. A

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!