Giáo viên

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử 10 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử 10 sách Kết nối tri thức với cuộc sống là tài liệu hữu ích hướng dẫn cụ thể cho việc thực hiện nhiệm vụ giảng dạy một môn học hay một bài học, bao gồm các nội dung: xác định mục tiêu giảng dạy; thiết kế các hoạt động giảng dạy, học tập; tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện hoạt động dạy – học.

Phân phối chương trình môn Lịch sử lớp 10 gồm 70 tiết và Chuyên đề Lịch sử 10 gồm 35 tiết. Thông qua mẫu phân phối chương trình Lịch sử 10 giúp giáo viên nhanh chóng xây dựng kế hoạch dạy học cho 35 tuần của năm học 2022 – 2023 phù hợp với trường mình.

PPCT Lịch sử 10 Kết nối tri thức với cuộc sống (Cả năm)

TRƯỜNG THCS/THPT………….

Bạn đang xem: Kế hoạch dạy học môn Lịch sử 10 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

TỔ CHUYÊN MÔN……….

Họ và tên giáo viên:……………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN

MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC LỊCH SỬ, LỚP 10 BỘ KNTT

NĂM HỌC 2022 – 2023

(HỌC KÌ I – 18 TIẾT)

STT

Bài học

(1)

Số tiết

(2)

Thời điểm

(3)

Thiết bị dạy học

(4)

Địa điểm dạy học

(5)

Chủ đề: ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP

– Chủ đề 1: LỊCH SỬ VÀ SỬ HỌC

– Chủ đề 2: VAI TRÒ CỦA LỊCH SỬ

1,2

Bài 1: Lịch sử hiện thực và nhận thức lịch sử

2

Tuần 1,2

– SGK, video, tranh ảnh về bộ môn Lịch sử.

– Tranh ảnh về hiện thực lịch sử và lịch sử được con người nhận thức.

– Máy tính, máy chiếu, video,…

– Phòng học

(hoặc Bảo tàng)

3

Bài 2: Tri thức lịch sử và cuộc sống

1

Tuần 3

– SGK, tranh ảnh về hiện thực lịch sử và lịch sử được con người nhận thức.

– Máy tính, máy chiếu…

– Phòng học

(hoặc Bảo tàng)

Bài 3: Sử học với các lĩnh vực khoa học khác

KHÔNG DẠY

4,5

Bài 4: Sử học với một số lĩnh vực, ngành nghề hiện đại

2

Tuần 4,5

– SGK, tranh ảnh, video về một số hoạt động của ngành lịch sử.

– Máy tính, máy chiếu…

– Phòng học

(hoặc tại các di sản, di tích…)

6

Thực hành

1

Tuần 6

– Máy tính, máy chiếu…

– Tại Bảo tàng hoặc các di sản, di tích.

Chủ đề 3: MỘT SỐ NỀN VĂN MINH THẾ GIỚI THỜI KÌ CỔ – TRUNG ĐẠI

7,8

Bài 5: Khái niệm văn minh. Một số nền văn minh phương Đông thời kì cổ trung đại.

2

Tuần

7,8

– SGK, lược đồ, hình ảnh, video về các quốc gia cổ đại phương Đông.

– Phim tài liệu: Thành tựu tiêu biểu của một số nền văn minh phương Đông.

– Máy tính, máy chiếu…

– Phòng học

9

ĐÁNH GIÁ GIỮA KÌ I

1

Tuần 9

Bộ công cụ kiểm tra đánh giá định kì (đề kiểm tra)

– Phòng học

10,11

Bài 6: Một số nền văn minh phương Tây thời kì cổ trung đại.

2

Tuần

10,11

– SGK, lược đồ, hình ảnh, video về các nền văn minh phương Tây.

– Phim tài liệu: Thành tựu tiêu biểu của một số nền văn minh phương Đông.

– Máy tính, máy chiếu…

– Phòng học

12

Thực hành

1

Tuần 12

– Máy tính, máy chiếu…

– Phòng học

Chủ đề 4: CÁC CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP TRONG LỊCH SỬ THẾ GIỚI

13,14,15

Bài 7: Các cuộc cách mạng công nghiệp thời kì cận đại

3

Tuần

13,14,15

– SGK, bản đồ, lược đồ, tranh ảnh về một số thành tựu của các cuộc cách mạng công nghiệp cận đại.

– Phim tài liệu: Thành tựu của các mạng công nghiệp lần thứ nhất, lần thứ hai.

– Máy tính, máy chiếu…

– Phòng học

16

Thực hành

1

Tuần 16

– Máy tính, máy chiếu…

– Phòng học

17

Bài 8: Các cuộc cách mạng công nghiệp thời kì hiện đại

1

Tuần

17

– SGK, bản đồ, lược đồ, tranh ảnh về một số thành tựu của các cuộc cách mạng công nghiệp cận đại.

– Phim tài liệu: Thành tựu của các mạng công nghiệp lần thứ ba, lần thứ tư.

– Máy tính, máy chiếu…

– Phòng học

18

ĐÁNH GIÁ CUỐI KÌ I

1

Tuần 18

Bộ công cụ kiểm tra đánh giá định kì (đề kiểm tra)

– Phòng học

HỌC KÌ II – 34 TIẾT

STT

Bài học

(1)

Số tiết

(2)

Thời điểm

(3)

Thiết bị dạy học

(4)

Địa điểm dạy học

(5)

Chủ đề 4: CÁC CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP TRONG LỊCH SỬ THẾ GIỚI

19,20

Bài 8: Các cuộc cách mạng công nghiệp thời kì hiện đại

2

Tuần

19

– SGK, bản đồ, lược đồ, tranh ảnh về một số thành tựu của các cuộc cách mạng công nghiệp cận đại.

– Phim tài liệu: Thành tựu của các mạng công nghiệp lần thứ ba, lần thứ tư.

– Máy tính, máy chiếu…

– Phòng học

21

Thực hành

1

Tuần 20

– Máy chiếu, máy tính

– Phòng học

Chủ đề 5: VĂN MINH ĐÔNG NAM Á THỜI CỔ – TRUNG ĐẠI

Bài 9. Cơ sở hình thành văn minh Đông Nam Á thời kì cổ trung đại

KHÔNG DẠY

22,23,24,25

Bài 10. Hành trình phát triển và thành tựu văn minh Đông Nam Á (thời kì cổ – trung đại)

4

Tuần 20,21,22

– SGK, lược đồ Đông Nam Á cổ – trung đại.

– Phim tư liệu: Thành tựu của văn minh Đông Nam Á.

– Máy chiếu, máy tính

– Phòng học

26

Thực hành

1

Tuần 22

– Máy chiếu, máy tính

– Phòng học

Chủ đề 6: MỘT SỐ NỀN VĂN MINH TRÊN ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM (TRƯỚC 1858)

27,28,29,30,31,32

Bài 11: Một số nền văn minh cổ trên đất nước Việt Nam

6

Tuần 23,24,25

– SGK, Lược đồ Việt Nam thời cổ trung đại, Lược đồ Di sản văn hóa Việt Nam.

– Tranh ảnh về các thành tựu của nền văn minh cổ trên đất nước Việt Nam.

– Phim mô phỏng: Thành tựu của các nền văn minh trên đất nước Việt Nam (trước 1858).

– Máy chiếu, máy tính.

– Phòng học

33,34,35,36,37,38,39

Bài 12: Văn minh Đại Việt

7

Tuần 26,27,28,29

– SGK, Lược đồ Đại Việt, Lược đồ Di sản văn hóa Việt Nam.

– Tranh ảnh về các thành tựu của nền văn minh Đại Việt.

– Phim tài liệu: Một số hiện vật tiêu biểu của nền văn minh Văn Lang – Âu Lạc và văn minh Đại Việt.

– Máy chiếu, máy tính.

– Phòng học

40,41,42,43

Thực hành

4

Tuần 29,30,31

– Máy chiếu, máy tính

– Phòng học

44

ĐÁNH GIÁ GIỮA KÌ II

1

Tuần 31

– Bộ công cụ kiểm tra đánh giá định kì (đề kiểm tra)

– Phòng học

Chủ đề 7: CỘNG ĐỒNG CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM

45,46,47

Bài 13: Đời sống vật chất và tinh thần của cộng đồng các dân tộc Việt Nam

3

Tuần 32,33

– SGK, bản đồ, bảng thống kê, tranh ảnh về cộng đồng các dân tộc Việt Nam và đời sống của họ.

– Phim tư liệu: Đời sống vật chất và tinh thần của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

– Máy chiếu, máy tính.

– Phòng học

48,49,50

Bài 14. Khối đại đoàn kết dân tộc trong lịch sử Việt Nam

3

Tuần 33,34

– SGK, tranh ảnh, video về tinh thần đoàn kết của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

– Máy chiếu, máy tính.

– Phòng học

51

Thực hành

1

Tuần 35

– Máy chiếu, máy tính

– Phòng học

52

ĐÁNH GIÁ CUỐI KÌ II

1

Tuần 35

– Bộ công cụ kiểm tra đánh giá định kì (đề kiểm tra).

– Phòng học

Chuyên đề lựa chọn

STT

Chuyên đề

Số tiết

Thời điểm

Thiết bị dạy học

Địa điểm dạy học

1

Các lĩnh vực của Sử học

10

Tùy thực tế kế hoạch nhà trường để bố trí dạy 1 tiết/tuần hoặc trọn học kì I, II

– SGK, tranh ảnh, sơ đồ, video về các lĩnh vực của Sử học.

– Máy tính, máy chiếu…

– Phòng học hoặc bảo tàng

2

Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa ở Việt Nam

15

– SGK, tranh ảnh, video Di sản văn hóa Việt Nam.

– Máy tính, máy chiếu…

– Phòng học, Bảo tàng hoặc các di sản, di tích

3

Nhà nước và pháp luật Việt Nam trong lịch sử.

10

– SGK, tranh ảnh, sơ đồ, lược đồ về nhà nước Việt Nam thời trung đại, hiện đại.

– Hình ảnh, trích dẫn các bản hiến pháp trong lịch sử Việt Nam.

– Máy tính, máy chiếu…

– Phòng học hoặc bảo tàng

(1) Tên bài học/chuyên đề được xây dựng từ nội dung/chủ đề (được lấy nguyên hoặc thiết kế lại phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường) theo chương trình, sách giáo khoa môn học/hoạt động giáo dục.

(2) Số tiết được sử dụng để thực hiện bài dạy/chuyên đề.

(3) Tuần thực hiện bài học/chuyên đề.

(4) Thiết bị dạy học được sử dụng để tổ chức dạy học.

(5) Địa điểm tổ chức hoạt động dạy học (lớp học, phòng học bộ môn, phòng đa năng, bãi tập, tại di sản, thực địa…).

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giáo viên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!