Giáo viên

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 7 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 7 sách Kết nối tri thức với cuộc sống là bản thiết kế và hướng dẫn cụ thể cho học tập; tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện hoạt động dạy – học.

Thông qua mẫu kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 7 giúp giáo viên nhanh chóng xây dựng phân phối chương trình cho 35 tuần của năm học 2022 – 2023 phù hợp với trường mình. Ngoài ra, thầy cô có thể tham khảo thêm: sách giáo khoa lớp 7 Kết nối tri thức với cuộc sống, Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 7 bộ Kết nối tri thức với cuộc sống.

Phân phối chương trình môn KHTN 7 sách Kết nối tri thức

Phần

Bạn đang xem: Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 7 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Thứ tự tiết

Bài học

Số tiết

Thời điểm

HỌC KÌ 1

Hóa

1

Bài 2: Nguyên tử (Tiết 1)

1

Tuần 1

1

Bài 1: Phương pháp và kỹ năng học tập môn Khoa học tự nhiên (Tiết 1)

1

Sinh

1

Bài 21: Khái quát về trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng

1

Sinh

2

Bài 22: Quang hợp ở thực vật

Hóa

2

Bài 2: Nguyên tử (Tiết 2)

1

Tuần 2

2

Bài 1: Phương pháp và kỹ năng học tập môn Khoa học tự nhiên (Tiết 2)

1

Sinh

3

Bài 22: Quang hợp ở thực vật (Tiết 2)

1

Sinh

4

Bài 23: Một số yếu tố ảnh hưởng đến quang hợp (Tiết 1)

1

Hóa

3

Bài 2: Nguyên tử (Tiết 3)

1

Tuần 3

3

Bài 1: Phương pháp và kỹ năng học tập môn Khoa học tự nhiên (Tiết 3)

1

Sinh

5

Bài 23: Một số yếu tố ảnh hưởng đến quang hợp (Tiết 2)

1

Sinh

6

Bài 24: Thực hành: Chứng minh quang hợp ở cây xanh (Tiết 1)

1

Hóa

4

Bài 2: Nguyên tử (Tiết 4)

1

Tuần 4

4

Bài 1: Phương pháp và kỹ năng học tập môn Khoa học tự nhiên (Tiết 4)

1

Sinh

7

Bài 24: Thực hành: Chứng minh quang hợp ở cây xanh (Tiết 2)

1

Sinh

8

Bài 25: Hô hấp tế bào

Hóa

5

Bài 2: Nguyên tử (Tiết 5)

1

Tuần 5

5

Bài 8: Tốc độ chuyển động (Tiết 1)

1

Sinh

9

Bài 26: Một số yếu tố ảnh hưởng đến hô hấp tế bào (Tiết 1)

1

Sinh

10

Bài 26: Một số yếu tố ảnh hưởng đến hô hấp tế bào (Tiết 2)

1

Hóa

6

Bài 3: Nguyên tố hóa học (Tiết 1)

1

Tuần 6

6

Bài 8: Tốc độ chuyển động (Tiết 2)

1

Sinh

11

Bài 27: Thực hành: Hô hấp ở thực vật (Tiết 1)

1

Sinh

12

Bài 27: Thực hành: Hô hấp ở thực vật (Tiết 2)

1

Hóa

7

Bài 3: Nguyên tố hóa học (Tiết 2)

1

Tuần 7

7

Bài 9: Đo tốc độ (Tiết 1)

1

Sinh

13

Bài 28: Trao đổi khí ở sinh vật (Tiết 1)

1

Sinh

14

Bài 28: Trao đổi khí ở sinh vật (Tiết 2)

1

Hóa

8

Ôn tập giữa kì I

1

Tuần 8

8

Ôn tập giữa kì I

1

Sinh

15

Bài 28: Trao đổi khí ở sinh vật (Tiết 3)

1

Sinh

16

Ôn tập giữa kì I

1

Hóa

9

Kiểm tra giữa kì I

1

Tuần 9

Sinh

17

Kiểm tra giữa kì I

1

Sinh

18

Bài 29: Vai trò của nước và chất dinh dưỡng đối với sinh vât (Tiết 1)

1

9

Bài 9: Đo tốc độ (Tiết 2)

1

Hóa

10

Bài 3: Nguyên tố hóa học (Tiết 3)

1

Tuần 10

10

Bài 9: Đo tốc độ (Tiết 3)

1

Sinh

19

Bài 29: Vai trò của nước và chất dinh dưỡng đối với sinh vât (Tiết 2)

1

Sinh

20

Bài 29: Vai trò của nước và chất dinh dưỡng đối với sinh vât (Tiết 3)

1

Hóa

11

Bài 4: Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học (Tiết 1)

1

Tuần 11

11

Bài 10: Đồ thị quãng đường – thời gian (Tiết 1)

1

Sinh

21

Bài 30: Trao đổi nước và chất dinh dưỡng ở thực vật (Tiết 1)

1

Sinh

22

Bài 30: Trao đổi nước và chất dinh dưỡng ở thực vật (Tiết 2)

1

Hóa

12

Bài 4: Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học (Tiết 2)

1

Tuần 12

12

Bài 10: Đồ thị quãng đường – thời gian (Tiết 2)

1

Sinh

23

Bài 30: Trao đổi nước và chất dinh dưỡng ở thực vật (Tiết 3)

1

Sinh

24

Bài 30: Trao đổi nước và chất dinh dưỡng ở thực vật (Tiết 4)

1

Hóa

13

Bài 4: Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học (Tiết 3)

1

Tuần 13

13

Bài 10: Đồ thị quãng đường – thời gian (Tiết 3)

1

Sinh

25

Bài 31: Trao đổi nước và chất dinh dưỡng ở động vật (Tiết 1)

1

Sinh

26

Bài 31: Trao đổi nước và chất dinh dưỡng ở động vật (Tiết 2)

1

Hóa

14

Bài 4: Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học (Tiết 4)

1

Tuần 14

14

Bài 11: Thảo luận về ảnh hưởng của tốc độ trong an toàn giao thông (Tiết 1)

1

Sinh

27

Bài 31: Trao đổi nước và chất dinh dưỡng ở động vật (Tiết 3)

1

Sinh

28

Bài 31: Trao đổi nước và chất dinh dưỡng ở động vật (Tiết 4)

1

Hóa

15

Bài 4: Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học (Tiết 5)

1

Tuần 15

15

Bài 11: Thảo luận về ảnh hưởng của tốc độ trong an toàn giao thông (Tiết 2)

1

Sinh

29

Bài 32: Thực hành: Chứng minh thân vận chuyển nước và lá thoát hơi nước (Tiết 1)

1

Sinh

30

Bài 32: Thực hành: Chứng minh thân vận chuyển nước và lá thoát hơi nước (Tiết 2)

1

Hóa

16

Ôn tập cuối kì I

1

Tuần 16

16

Ôn tập cuối kì I

1

Sinh

31

Ôn tập cuối kì I

1

Sinh

32

Bài 33: Cảm ứng ở sinh vật và tập tính ở động vật (Tiết 1)

1

Hóa

17

Kiểm tra cuối kì I

1

Tuần 17

Sinh

33

Kiểm tra cuối kì I

1

Sinh

34

Bài 33: Cảm ứng ở sinh vật và tập tính ở động vật (Tiết 2)

1

17

Bài 11: Thảo luận về ảnh hưởng của tốc độ trong an toàn giao thông (Tiết 3)

Hóa

18

Bài 4: Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học (Tiết 6)

1

Tuần 18

18

Bài 12: Sóng âm (Tiết 1)

1

Sinh

35

Bài 34: Vận dụng hiện tượng cảm ứng ở sinh vật vào thực tiễn (Tiết 1)

1

Sinh

36

Bài 34: Vận dụng hiện tượng cảm ứng ở sinh vật vào thực tiễn (Tiết 2)

1

HỌC KÌ II

Hóa

19

Bài 5: Phân tử – Đơn chất – Hợp chất (Tiết 1)

1

Tuần 19

19

Bài 12: Sóng âm (Tiết 2)

1

Sinh

37

Bài 35: Thực hành: Cảm ứng ở sinh vật (Tiết 1)

1

Sinh

38

Bài 35: Thực hành: Cảm ứng ở sinh vật (Tiết 2)

1

Hóa

20

Bài 5: Phân tử – Đơn chất – Hợp chất (Tiết 2)

1

Tuần 20

20

Bài 12: Sóng âm (Tiết 3)

1

Sinh

39

Bài 36: Khái quát về sinh trưởng và phát triển ở sinh vật (Tiết 1)

1

Sinh

40

Bài 36: Khái quát về sinh trưởng và phát triển ở sinh vật (Tiết 2)

1

Hóa

21

Bài 5: Phân tử – Đơn chất – Hợp chất (Tiết 3)

1

Tuần 21

21

Bài 13: Độ to và độ cao của âm (Tiết 1)

1

Sinh

41

Bài 37: Ứng dụng sinh trưởng và phát triển ở sinh vật vào thực tiễn (Tiết 1)

1

Sinh

42

Bài 37: Ứng dụng sinh trưởng và phát triển ở sinh vật vào thực tiễn (Tiết 2)

1

Hóa

22

Bài 5: Phân tử – Đơn chất – Hợp chất (Tiết 4)

1

Tuần 22

22

Bài 13: Độ to và độ cao của âm (Tiết 2)

1

Sinh

43

Bài 37: Ứng dụng sinh trưởng và phát triển ở sinh vật vào thực tiễn (Tiết 3)

1

Sinh

44

Bài 38: Thực hành: Quan sát, mô tả sự sinh trưởng và phát triển ở một số sinh vật (Tiết 1)

1

Hóa

23

Bài 6: Giới thiệu về liên kết hóa học (Tiết 1)

1

Tuần 23

23

Bài 13: Độ to và độ cao của âm (Tiết 3)

1

24

Bài 14: Phản xạ âm, chống ô nhiễm tiếng ồn (Tiết 1)

1

Sinh

45

Bài 38: Thực hành: Quan sát, mô tả sự sinh trưởng và phát triển ở một số sinh vật (Tiết 2)

1

Hóa

24

Bài 6: Giới thiệu về liên kết hóa học (Tiết 2)

1

Tuần 24

25

Bài 14: Phản xạ âm, chống ô nhiễm tiếng ồn (Tiết 2)

1

26

Bài 14: Phản xạ âm, chống ô nhiễm tiếng ồn (Tiết 3)

1

Sinh

46

Bài 39: Sinh sản vô tính ở sinh vật (Tiết 1)

1

Hóa

25

Bài 6: Giới thiệu về liên kết hóa học (Tiết 3)

1

Tuần 25

27

Bài 15: Năng lượng ánh sáng. Tia sáng, vùng tối (Tiết 1)

1

28

Bài 15: Năng lượng ánh sáng. Tia sáng, vùng tối (Tiết 2)

1

Sinh

47

Bài 39: Sinh sản vô tính ở sinh vật (Tiết 2)

1

Hóa

26

Ôn tập giữa kì II

1

Tuần 26

29

Bài 15: Năng lượng ánh sáng. Tia sáng, vùng tối (Tiết 3)

1

30

Ôn tập giữa kì II

1

Sinh

48

Ôn tập giữa kì II

1

Hóa

27

Kiểm tra giữa kì II

1

Tuần 27

Sinh

49

Kiểm tra giữa kì II

1

31

Bài 16: Sự phản xạ ánh sáng (Tiết 1)

1

32

Bài 16: Sự phản xạ ánh sáng (Tiết 2)

1

Hóa

28

Bài 6: Giới thiệu về liên kết hóa học (Tiết 4)

1

Tuần 28

33

Bài 16: Sự phản xạ ánh sáng (Tiết 3)

1

34

Bài 17: Ảnh của vật qua gương phẳng (Tiết 1)

1

Sinh

50

Bài 39: Sinh sản vô tính ở sinh vật (Tiết 3)

1

Hóa

29

Bài 7: Hóa trị và công thức hóa học (Tiết 1)

1

Tuần 29

35

Bài 17: Ảnh của vật qua gương phẳng (Tiết 2)

1

36

Bài 17: Ảnh của vật qua gương phẳng (Tiết 3)

1

Sinh

51

Bài 40: Sinh sản hữu tính ở sinh vật (Tiết 1)

1

Hóa

30

Bài 7: Hóa trị và công thức hóa học (Tiết 2)

1

Tuần 30

37

Bài 17: Ảnh của vật qua gương phẳng (Tiết 4)

1

38

Bài 18: Nam châm (Tiết 1)

1

Sinh

52

Bài 40: Sinh sản hữu tính ở sinh vật (Tiết 2)

1

Hóa

31

Bài 7: Hóa trị và công thức hóa học (Tiết 3)

1

Tuần 31

39

Bài 18: Nam châm (Tiết 2)

1

40

Bài 18: Nam châm (Tiết 3)

1

Sinh

53

Bài 40: Sinh sản hữu tính ở sinh vật (Tiết 3)

1

Hóa

32

Ôn tập cuối kì II

1

Tuần 32

41

Bài 19: Từ trường (Tiết1)

1

42

Ôn tập cuối kì II

1

Sinh

54

Ôn tập cuối kì II

1

Hóa

33

Kiểm tra cuối kì II

1

Tuần 33

Sinh

55

Kiểm tra cuối kì II

1

43

Bài 19: Từ trường (Tiết 2)

1

44

Bài 19: Từ trường (Tiết 3)

1

45

Bài 19: Từ trường (Tiết 4)

1

Tuần 34

46

Bài 20: Chế tạo nam châm điện đơn giản (Tiết 1)

1

Sinh

56

Bài 41: Một số yếu tố ảnh hưởng và điều hòa, điều khiển sinh sản ở sinh vật (Tiết 1)

1

Sinh

57

Bài 41: Một số yếu tố ảnh hưởng và điều hòa, điều khiển sinh sản ở sinh vật (Tiết 2)

1

47

Bài 20: Chế tạo nam châm điện đơn giản (Tiết 2)

1

Tuần 35

48

Bài 20: Chế tạo nam châm điện đơn giản (Tiết 3)

1

Sinh

58

Bài 41: Một số yếu tố ảnh hưởng và điều hòa, điều khiển sinh sản ở sinh vật (Tiết 3)

1

Sinh

59

Bài 42: Cơ thể sinh vật là một thể thống nhất

1

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giáo viên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!