Trắc nghiệm ôn tập

I like hot weather but Ann________.

Câu hỏi:

I like hot weather but Ann________.

A.
dislike

Bạn đang xem: I like hot weather but Ann________.

B.
didn’t

C.
doesn’t

D.
isn’t

Đáp án đúng: C

Đáp án C

Ann là ngôi thứ 3 số ít và câu ở hiện tại đơn.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!