Giải bài tập

Giảm phân:Giải bài 1,2,3,4 trang 33 Sinh học 9

Bài 10: Giảm phân Giải bài 1,2,3,4 trang 33 Sinh học 9 – chương 2.

Bài 1: Nêu những diễn biến cơ bản của NST qua các kì của giảm phân.

–  Giảm.phân là sự phân chia của tế bào sinh dục (2n) ở thời kì chín, qua hai lần phân bào liên tiếp, tạo bốn tế bào con đều mang bộ NST đơn bội (n), tức là ở tế bào con số lượng NST giảm đi 1/2 so với tế bào mẹ.

Bạn đang xem: Giảm phân:Giải bài 1,2,3,4 trang 33 Sinh học 9

– Những diễn biến cơ bản của NST qua các kì cửa giảm-phân: giảm-phân gồm hai lần phân bào liên tiếp.

+ Giảm-phân I gồm:

Kì đầu: có sự tiếp hợp cùa các NST kép tương đồng.

Kì giữa: các NST kép tương đồng tập trung và xếp song song ở mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào.

Kì sau: có sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các cặp NST tương đồng về hai cực tế bào.

Kì cuối 2 tế bào mới được tạo thành đều có bộ NST đơn bội (n) kép nhưng khác nhau về nguồn gốc.

+ Giảm-phân II:

Kì đầu: NST co lại cho thấy số lượng NST kép trong bộ đơn bội.

Kì giữa các NST kép xếp thành một hàng ở mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào.

Kì sau: từng NST kép tách ở tâm động thành hai NST đơn và phân li về hai cực tế bào, các NST đơn nằm gọn trong nhân của các tế bào con với số lượng n.


Bài 2: Tại sao những diễn biến của NST trong kì sau của giảm phân I là cơ chế tạo nên sự khác nhau về nguồn gốc NST trong bộ đơn bội (n NST) ở các tế bào con được tạo thành qua giảm-phân ?

Do sự phân li độc lâp và tổ hợp tự do của các cặp NST tương đồng về hai cực tế bào, nên tố hợp NST là tế bào con được tạo ra khi kết thúc lần phân bào I có hai khả năng:

  – (AA)(BB), (aa,bb)

   –  (AAXbb), (aaXBB)

Vì vậy qua giảm.phân có thể tạo ra bốn loại giao tử AB, Ab, aB và ab.Trong thực tế, tế bào thường chứa nhiều cặp NST tương đồng, nếu gọi n là số cặp NST tương đồng thì số  loại giao tử được tạo ra là 2n.


Bài 3: Nêu những điểm giống và khác nhau cơ bản giữa giảm phân và nguyên phân.

– Giống nhau:

+ Đều là quá trình phân bào.

+ Đều trải qua các kì: kì đầu, kì giữa, kì sau và kì cuối

– Khác nhau

Nguyên phân Giảm-phân
Xảy ra ở tế bào sinh dưỡng Xảy ra ở tế bào sinh dục cái
1 lần phân bào gồm 2 lần phân bào liên tiếp
Có sự phân li đồng đều của các cặp NST kép tương đồng về hai cực tế bào Có sự phân li độc tập và tổ hợp tự do của các cặp NST kép tương đồng về hai cực tế bào
1 tế bào mẹ (2n) nguyên phân tạo ra hai tế bào con, mỗi tế bào con có bộ NST lưỡng bội (2n) 1 tế bào mẹ(2n) giảm.phân tạp 4 tế bào con, mỗi tế bào con có bộ NST đơn bội(n)

Bài 4: Ruồi giấm có 2n = 8. Một tế bào của ruồi giấm đang ở kì sau của giảm.phân II. Tế bào đó có bao nhiêu NST đơn trong các trường hợp sau đây ?

a)  2;            b) 4;          c) 8;                 d) 16

Theo công thức :
Kđ 1: 2n kép ; 2nx2 cromatide
Kg 1: như trên
Ks 1: như trên
Kc 1: n kép ; nx2 cromatide
Kđ 2: như Kc 1
Kg 2: như Kc 1
Ks 2: nx2 đơn
Kc 2: n đơn

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Giảm phân:Giải bài 1,2,3,4 trang 33 Sinh học 9″ state=”close”]

Bài 10: Giảm phân Giải bài 1,2,3,4 trang 33 Sinh học 9 – chương 2.

Bài 1: Nêu những diễn biến cơ bản của NST qua các kì của giảm phân.

–  Giảm.phân là sự phân chia của tế bào sinh dục (2n) ở thời kì chín, qua hai lần phân bào liên tiếp, tạo bốn tế bào con đều mang bộ NST đơn bội (n), tức là ở tế bào con số lượng NST giảm đi 1/2 so với tế bào mẹ.

– Những diễn biến cơ bản của NST qua các kì cửa giảm-phân: giảm-phân gồm hai lần phân bào liên tiếp.

+ Giảm-phân I gồm:

Kì đầu: có sự tiếp hợp cùa các NST kép tương đồng.

Kì giữa: các NST kép tương đồng tập trung và xếp song song ở mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào.

Kì sau: có sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các cặp NST tương đồng về hai cực tế bào.

Kì cuối 2 tế bào mới được tạo thành đều có bộ NST đơn bội (n) kép nhưng khác nhau về nguồn gốc.

+ Giảm-phân II:

Kì đầu: NST co lại cho thấy số lượng NST kép trong bộ đơn bội.

Kì giữa các NST kép xếp thành một hàng ở mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào.

Kì sau: từng NST kép tách ở tâm động thành hai NST đơn và phân li về hai cực tế bào, các NST đơn nằm gọn trong nhân của các tế bào con với số lượng n.


Bài 2: Tại sao những diễn biến của NST trong kì sau của giảm phân I là cơ chế tạo nên sự khác nhau về nguồn gốc NST trong bộ đơn bội (n NST) ở các tế bào con được tạo thành qua giảm-phân ?

Do sự phân li độc lâp và tổ hợp tự do của các cặp NST tương đồng về hai cực tế bào, nên tố hợp NST là tế bào con được tạo ra khi kết thúc lần phân bào I có hai khả năng:

  – (AA)(BB), (aa,bb)

   –  (AAXbb), (aaXBB)

Vì vậy qua giảm.phân có thể tạo ra bốn loại giao tử AB, Ab, aB và ab.Trong thực tế, tế bào thường chứa nhiều cặp NST tương đồng, nếu gọi n là số cặp NST tương đồng thì số  loại giao tử được tạo ra là 2n.


Bài 3: Nêu những điểm giống và khác nhau cơ bản giữa giảm phân và nguyên phân.

– Giống nhau:

+ Đều là quá trình phân bào.

+ Đều trải qua các kì: kì đầu, kì giữa, kì sau và kì cuối

– Khác nhau

Nguyên phân Giảm-phân
Xảy ra ở tế bào sinh dưỡng Xảy ra ở tế bào sinh dục cái
1 lần phân bào gồm 2 lần phân bào liên tiếp
Có sự phân li đồng đều của các cặp NST kép tương đồng về hai cực tế bào Có sự phân li độc tập và tổ hợp tự do của các cặp NST kép tương đồng về hai cực tế bào
1 tế bào mẹ (2n) nguyên phân tạo ra hai tế bào con, mỗi tế bào con có bộ NST lưỡng bội (2n) 1 tế bào mẹ(2n) giảm.phân tạp 4 tế bào con, mỗi tế bào con có bộ NST đơn bội(n)

Bài 4: Ruồi giấm có 2n = 8. Một tế bào của ruồi giấm đang ở kì sau của giảm.phân II. Tế bào đó có bao nhiêu NST đơn trong các trường hợp sau đây ?

a)  2;            b) 4;          c) 8;                 d) 16

Theo công thức :
Kđ 1: 2n kép ; 2nx2 cromatide
Kg 1: như trên
Ks 1: như trên
Kc 1: n kép ; nx2 cromatide
Kđ 2: như Kc 1
Kg 2: như Kc 1
Ks 2: nx2 đơn
Kc 2: n đơn

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!