Giải bài tập

Giải Bài tập trắc nghiệm trang 78 SBT Sinh 11: Thực vật Một lá mầm sốns lâu năm và ra hoa nhiều lần là loài nào ?

Giải bài tập trắc nghiệm trang 78 SBT Sinh lớp 11. Chương III Sinh trưởng và phát triển. Câu 17: Thực vật Một lá mầm sống lâu năm nhưng chỉ ra hoa một lần là…;  Thực vật Một lá mầm sốns lâu năm và ra hoa nhiều lần là loài nào ?

17. Thực vật Một lá mầm sống lâu năm nhưng chỉ ra hoa một lần là

A. Tre                                         B. Lúa

Bạn đang xem: Giải Bài tập trắc nghiệm trang 78 SBT Sinh 11: Thực vật Một lá mầm sốns lâu năm và ra hoa nhiều lần là loài nào ?

C. Cau                                        D. Dừa

18. Thực vật Một lá mầm sốns lâu năm và ra hoa nhiều lần là

A. Tre                                        B. Lúa

C. Cau                                       D. Dừa

19. Trong sản xuất nông nghiệp, khi sử dụng các chất điều hoà sinh trưởng cần chú ý nguyên tắc quan trọng nhất là

A. nồng độ sử dụng tối thích.

B. thoả mãn nhu cầu về nước, phân bón và khí hậu.

C. tính đối kháng Hỗ trợ giữa các phitôcrôm.

D. các điều kiện sinh thái liên quan đến cây trồng.

20. Nhân tố khóng điều tiết sự ra hoa là

A. hàm lượng \(O_2\).                               B. tuổi của cây.

C. xuân hoá.                                        D. quang chu kì.

21. Xuân hoá là mối phụ thuộc của sự ra hoa vào

A. độ dài ngày.                                                B. tuổi cây.

C. quang chu kì.                                              D. nhiệt độ.

22.Quang chu kì là sự ra hoa phụ thuộc vào

A. độ dài ngày và đêm.                                      B. tuổi của cây.

C.độ dài ngày                                                    D. độ dài đêm.

23. Thời gian sáng trong quang chu kì có vai trò

A. tăng số lượng, kích thước hoa.                       B. kích thích ra hoa.

C. cảm ứng ra hoa.                                            D. tăng chất lượng hoa.

24. Thời gian tối trong quang chu kì có vai trò

A. tăng số lượng hoa.                                          B. kích thích ra hoa.

C. cảm ứng ra hoa.                                             D. tăng chất lượng hoa.

25. Điều không đúng ứng dụng quang chu kì trong sản xuất nông nghiệp là

A. nhập nội cây trồng

B. kích thích hoa và quả có kích thước lớn

C. lai giống.

D. bố trí thời vụ.

ĐÁP ÁN

17

18

19

20

21

22

23

24

25

A

B

A

A

D

A

A

C

B

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài tập trắc nghiệm trang 78 SBT Sinh 11: Thực vật Một lá mầm sốns lâu năm và ra hoa nhiều lần là loài nào ?” state=”close”]

Giải bài tập trắc nghiệm trang 78 SBT Sinh lớp 11. Chương III Sinh trưởng và phát triển. Câu 17: Thực vật Một lá mầm sống lâu năm nhưng chỉ ra hoa một lần là…;  Thực vật Một lá mầm sốns lâu năm và ra hoa nhiều lần là loài nào ?

17. Thực vật Một lá mầm sống lâu năm nhưng chỉ ra hoa một lần là

A. Tre                                         B. Lúa

C. Cau                                        D. Dừa

18. Thực vật Một lá mầm sốns lâu năm và ra hoa nhiều lần là

A. Tre                                        B. Lúa

C. Cau                                       D. Dừa

19. Trong sản xuất nông nghiệp, khi sử dụng các chất điều hoà sinh trưởng cần chú ý nguyên tắc quan trọng nhất là

A. nồng độ sử dụng tối thích.

B. thoả mãn nhu cầu về nước, phân bón và khí hậu.

C. tính đối kháng Hỗ trợ giữa các phitôcrôm.

D. các điều kiện sinh thái liên quan đến cây trồng.

20. Nhân tố khóng điều tiết sự ra hoa là

A. hàm lượng \(O_2\).                               B. tuổi của cây.

C. xuân hoá.                                        D. quang chu kì.

21. Xuân hoá là mối phụ thuộc của sự ra hoa vào

A. độ dài ngày.                                                B. tuổi cây.

C. quang chu kì.                                              D. nhiệt độ.

22.Quang chu kì là sự ra hoa phụ thuộc vào

A. độ dài ngày và đêm.                                      B. tuổi của cây.

C.độ dài ngày                                                    D. độ dài đêm.

23. Thời gian sáng trong quang chu kì có vai trò

A. tăng số lượng, kích thước hoa.                       B. kích thích ra hoa.

C. cảm ứng ra hoa.                                            D. tăng chất lượng hoa.

24. Thời gian tối trong quang chu kì có vai trò

A. tăng số lượng hoa.                                          B. kích thích ra hoa.

C. cảm ứng ra hoa.                                             D. tăng chất lượng hoa.

25. Điều không đúng ứng dụng quang chu kì trong sản xuất nông nghiệp là

A. nhập nội cây trồng

B. kích thích hoa và quả có kích thước lớn

C. lai giống.

D. bố trí thời vụ.

ĐÁP ÁN

17

18

19

20

21

22

23

24

25

A

B

A

A

D

A

A

C

B

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!