Giải bài tập

Giải Bài tập trắc nghiệm trang 76 SBT Sinh 11: Đặc điểm nào dưới đây không đúng với auxin ?

Giải bài tập trắc nghiệm trang 76 SBT Sinh lớp 11. Chương III Sinh trưởng và phát triển. Câu 5: Ở thực vật, hoocmôn có vai trò thúc quả chóng chín là…; Đặc điểm nào dưới đây không đúng với auxin ?

5. Ở thực vật, hoocmôn có vai trò thúc quả chóng chín là

A. axit abxixic.                                                 B. xitôkinin.

Bạn đang xem: Giải Bài tập trắc nghiệm trang 76 SBT Sinh 11: Đặc điểm nào dưới đây không đúng với auxin ?

C. êtilen.                                                         D. auxin.

6. Đặc điểm nào dưới đây không đúng với auxin ?

A. vận chuyển không cần năng lượng.

B. vận chuyển theo mạch rây và mạch gỗ

C. chủ yếu được sinh ra ở đỉnh thân và cành.

D. có nhiều trong chồi, hạt đang nảy mầm.

7. Kết luận không đúng về chức năng của auxin là

A. thúc đẩy sự phát triển của quả.

B. kích thích hình thành và kéo dài rễ

C. kích thích vận động hướng sáng, hướng đất.

D. thúc đẩy sự ra hoa.

8. Kết luận không đúng về chức năng của xitôkinin là

A. thúc đẩy sự phát triển của quả.

B. kích thích sự phàn chia tế bào chồi (mô phân sinh),

C. thúc đẩy sự nảy mầm và sự ra hoa.

D. thúc đẩy sự tạo chồi bên.

9. Gibêrelin có chức năng chính là

A. kéo dài thân ở cây gỗ.

B. ức chế phân chia tế bào.

C. đóng mở lỗ khí

D. sinh trưởng chồi bên.

10. Thực vật Hai lá mầm có các

A. mô phân sinh đỉnh và lóng.

B. mô phân sinh đỉnh và bên.

C. mô phân sinh đỉnh thân và rễ.

D. mô phân sinh lóng và bên.

ĐÁP ÁN

5

6

7

8

9

10

C

A

D

A

A

B

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài tập trắc nghiệm trang 76 SBT Sinh 11: Đặc điểm nào dưới đây không đúng với auxin ?” state=”close”]
Giải bài tập trắc nghiệm trang 76 SBT Sinh lớp 11. Chương III Sinh trưởng và phát triển. Câu 5: Ở thực vật, hoocmôn có vai trò thúc quả chóng chín là…; Đặc điểm nào dưới đây không đúng với auxin ?

5. Ở thực vật, hoocmôn có vai trò thúc quả chóng chín là

A. axit abxixic.                                                 B. xitôkinin.

C. êtilen.                                                         D. auxin.

6. Đặc điểm nào dưới đây không đúng với auxin ?

A. vận chuyển không cần năng lượng.

B. vận chuyển theo mạch rây và mạch gỗ

C. chủ yếu được sinh ra ở đỉnh thân và cành.

D. có nhiều trong chồi, hạt đang nảy mầm.

7. Kết luận không đúng về chức năng của auxin là

A. thúc đẩy sự phát triển của quả.

B. kích thích hình thành và kéo dài rễ

C. kích thích vận động hướng sáng, hướng đất.

D. thúc đẩy sự ra hoa.

8. Kết luận không đúng về chức năng của xitôkinin là

A. thúc đẩy sự phát triển của quả.

B. kích thích sự phàn chia tế bào chồi (mô phân sinh),

C. thúc đẩy sự nảy mầm và sự ra hoa.

D. thúc đẩy sự tạo chồi bên.

9. Gibêrelin có chức năng chính là

A. kéo dài thân ở cây gỗ.

B. ức chế phân chia tế bào.

C. đóng mở lỗ khí

D. sinh trưởng chồi bên.

10. Thực vật Hai lá mầm có các

A. mô phân sinh đỉnh và lóng.

B. mô phân sinh đỉnh và bên.

C. mô phân sinh đỉnh thân và rễ.

D. mô phân sinh lóng và bên.

ĐÁP ÁN

5

6

7

8

9

10

C

A

D

A

A

B

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!