Giải bài tập

Giải Bài tập trắc nghiệm trang 109 SBT Toán 9 tập 1: Xét hình bs.4, đẳng thức nào đúng cos2∝ + sin2β = 1, sin2∝ + cos2β = 1

Bài 2. Tỉ số lượng giác của góc nhọn – SBT Toán lớp 9: Giải bài tập trắc nghiệm trang 109 Sách bài tập Toán 9 tập 1. Câu 2.1: Xét hình bs. 4. Tìm đẳng thức đúng; Xét hình bs.4, đẳng thức nào đúng cos2∝ + sin2β = 1, sin2∝ + cos2β = 1…

Câu 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11

Xét hình bs. 4. Tìm đẳng thức đúng

Bạn đang xem: Giải Bài tập trắc nghiệm trang 109 SBT Toán 9 tập 1: Xét hình bs.4, đẳng thức nào đúng cos2∝ + sin2β = 1, sin2∝ + cos2β = 1

Câu  2.1: 

(A) \(\sin \alpha  = {a \over b}\);                    (B) \(sin\alpha  = {b \over c}\);

(C) \(\sin \alpha  = {{b’} \over b}\);                     (D) \(\sin \alpha  = {h \over a}.\)


Câu 2.2: 

(A) \(cos\alpha  = {a \over b};\)                      (B) \(cos\alpha  = {a \over c}\);

(C) \(cos\alpha  = {b \over c}\);                      (D) \(cos\alpha  = {b \over {b’}}.\)


Câu 2.3:

(A) \(tg\alpha  = {b \over a}\);                         (B) \(tg\alpha  = {b \over c}\) ;

(C) \(tg\alpha  = {b \over h}\);                          (D) \(tg\alpha  = {h \over {b’}}\).


Câu 2.4:

(A) \(\cot g\alpha  = {b \over a}\);                        (B) \(\cot g\alpha  = {b \over c}\);

(C) \(\cot g\alpha  = {a \over c}\);                         (D) \(\cot g\alpha  = {h \over b}.\)


Câu 2.5:

(A) \(\sin \alpha  = \sin \beta \);                      (B) \(\sin \alpha  = \cos \beta\);

(C) \(\sin \alpha  = tg\beta \);                       (D) \(\sin \alpha  = {\mathop{\rm cotg}\nolimits} \beta \).


Câu 2.6:

(A) \(\cos \alpha  = \cos \beta \);                     (B) \(\cos \alpha  = tg\beta \);

(C) \(\cos \alpha  = {\mathop{\rm cotg}\nolimits} \beta \);                   (D) \(\cos \alpha  = \sin \beta \).


Câu 2.7:

(A) \(tg\alpha  = tg\beta \);                              (B) \(tg\alpha  = cotg\beta \);

(C) \(tg\alpha  = \sin \beta \);                           (D) \(tg\alpha  = \cos \beta \).


Câu 2.8:

(A) \(\cot g\alpha  = tg\beta \);                      (B) \(\cot g\alpha  = cotg\beta \);

(C) \(\cot g\alpha  = \cos \beta \);                      (D) \(\cot g\alpha  = \sin \beta \).


Câu 2.9:

(A) cos2∝ + sin2β = 1  ;                          (B) sin2∝ + cos2β = 1 ;

(C)sin2∝ + cos2= 1 ;                               (D) cos2∝ + cos2β = 2.


Câu 2.10:

(A)  tg∝  = sin∝  + cos∝  ;         (B) tg∝  = sin∝  – cos∝  ;

(C) tg∝  = sin∝ .cos∝  ;             (D) tg∝  = \({{\sin \alpha } \over {\cos \alpha }}.\)


Câu 2.11: 

(A) cotg∝  = 1 + tg∝  ;             (B) cotg∝  = 1 − tg∝  ;

(C)cotg∝  = 1.tg∝   ;                 (D) cotg∝  = \({1 \over {tg\alpha }}.\)

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11
D C D A B D B A C D

D

 

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài tập trắc nghiệm trang 109 SBT Toán 9 tập 1: Xét hình bs.4, đẳng thức nào đúng cos2∝ + sin2β = 1, sin2∝ + cos2β = 1″ state=”close”]Bài 2. Tỉ số lượng giác của góc nhọn – SBT Toán lớp 9: Giải bài tập trắc nghiệm trang 109 Sách bài tập Toán 9 tập 1. Câu 2.1: Xét hình bs. 4. Tìm đẳng thức đúng; Xét hình bs.4, đẳng thức nào đúng cos2∝ + sin2β = 1, sin2∝ + cos2β = 1…

Câu 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11

Xét hình bs. 4. Tìm đẳng thức đúng

Câu  2.1: 

(A) \(\sin \alpha  = {a \over b}\);                    (B) \(sin\alpha  = {b \over c}\);

(C) \(\sin \alpha  = {{b’} \over b}\);                     (D) \(\sin \alpha  = {h \over a}.\)


Câu 2.2: 

(A) \(cos\alpha  = {a \over b};\)                      (B) \(cos\alpha  = {a \over c}\);

(C) \(cos\alpha  = {b \over c}\);                      (D) \(cos\alpha  = {b \over {b’}}.\)


Câu 2.3:

(A) \(tg\alpha  = {b \over a}\);                         (B) \(tg\alpha  = {b \over c}\) ;

(C) \(tg\alpha  = {b \over h}\);                          (D) \(tg\alpha  = {h \over {b’}}\).


Câu 2.4:

(A) \(\cot g\alpha  = {b \over a}\);                        (B) \(\cot g\alpha  = {b \over c}\);

(C) \(\cot g\alpha  = {a \over c}\);                         (D) \(\cot g\alpha  = {h \over b}.\)


Câu 2.5:

(A) \(\sin \alpha  = \sin \beta \);                      (B) \(\sin \alpha  = \cos \beta\);

(C) \(\sin \alpha  = tg\beta \);                       (D) \(\sin \alpha  = {\mathop{\rm cotg}\nolimits} \beta \).


Câu 2.6:

(A) \(\cos \alpha  = \cos \beta \);                     (B) \(\cos \alpha  = tg\beta \);

(C) \(\cos \alpha  = {\mathop{\rm cotg}\nolimits} \beta \);                   (D) \(\cos \alpha  = \sin \beta \).


Câu 2.7:

(A) \(tg\alpha  = tg\beta \);                              (B) \(tg\alpha  = cotg\beta \);

(C) \(tg\alpha  = \sin \beta \);                           (D) \(tg\alpha  = \cos \beta \).


Câu 2.8:

(A) \(\cot g\alpha  = tg\beta \);                      (B) \(\cot g\alpha  = cotg\beta \);

(C) \(\cot g\alpha  = \cos \beta \);                      (D) \(\cot g\alpha  = \sin \beta \).


Câu 2.9:

(A) cos2∝ + sin2β = 1  ;                          (B) sin2∝ + cos2β = 1 ;

(C)sin2∝ + cos2= 1 ;                               (D) cos2∝ + cos2β = 2.


Câu 2.10:

(A)  tg∝  = sin∝  + cos∝  ;         (B) tg∝  = sin∝  – cos∝  ;

(C) tg∝  = sin∝ .cos∝  ;             (D) tg∝  = \({{\sin \alpha } \over {\cos \alpha }}.\)


Câu 2.11: 

(A) cotg∝  = 1 + tg∝  ;             (B) cotg∝  = 1 − tg∝  ;

(C)cotg∝  = 1.tg∝   ;                 (D) cotg∝  = \({1 \over {tg\alpha }}.\)

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11
D C D A B D B A C D

D

 

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!