Giải bài tập

Giải Bài II.6, II.7, II.8, II.9, II.10 trang 30 SBT Vật Lí 12: Điểm mà phần tử tại đó dao động với biên độ cực đại cách điểm S2  một đoạn ngắn nhất bằng bao nhiêu ?

Bài tập cuối chương II – Sóng cơ và sóng âm Sách bài tập Vật Lí 12. Giải bài II.6 – II.10 trang 30 Sách bài tập Vật Lí 12. Trên một dây đàn hồi dài 1,8 m, hai đầu cố định…; Điểm mà phần tử tại đó dao động với biên độ cực đại cách điểm S2  một đoạn ngắn nhất bằng bao nhiêu ?

II.6. Trên một dây đàn hồi dài 1,8 m, hai đầu cố định, đang có sóng dừng với 6 bụng sóng. Biết sóng truyền trên dây có tần số 100 Hz. Tốc độ truyền sóng trên dây là

 A. 20 m/s.           B. 600 m/s.            C. 60 m/s.          D. 10 m/s.

Bạn đang xem: Giải Bài II.6, II.7, II.8, II.9, II.10 trang 30 SBT Vật Lí 12: Điểm mà phần tử tại đó dao động với biên độ cực đại cách điểm S2  một đoạn ngắn nhất bằng bao nhiêu ?

II.7.  Tại một vị trí trong môi trường truyền âm, một sóng âm có cường độ âm I. Biết cường độ âm chuẩn là I0. Mức cường độ âm L của sóng âm này tại vị trí đó được tính bằng công thức :

A.\(L(dB) = 10\lg {I \over {{I_0}}}\)

B.\(L(dB) = 10\lg {I_0 \over {{I}}}\)

C. \(L(dB) = \lg {I_0 \over {{I}}}\)

D. \(L(dB) = \lg {I \over {{I_0}}}\)

II. 8. Trong hiện tượng giao thoa sóng nước, hai nguồn dao động theo phương vuông góc với mặt nước, cùng biên độ, cùng pha, cùng tần số 50 Hz, được đặt tại hai điểm S1 và S2 cách nhau 10 cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 75 cm/s. Xét các điểm trên mặt nước thuộc đường tròn tâm  S1, bán kính S1S2 , điểm mà phần tử tại đó dao động với biên độ cực đại cách điểm S2  một đoạn ngắn nhất bằng

A. 8,9 m.              B. 1,5m.

C. 8,5 cm.              D.1,0cm.

II.9.   Hai điểm M, N cùng nằm trên một hướng truyền sóng và cách nhau một phần ba bước sóng. Biên độ sóng không đổi trong quá trình truyền. Tại một thời điểm khi li độ dao động của phần tử tại M là 3 cm thì li độ dao động của phần tử tải N là -3 cm. Biên độ của sóng bằng

A. 2\(\sqrt{3}\) cm.            B.3\(\sqrt{2}\) cm.

C. 3 m.           D. 6 cm.

II.10. Trên một sợi dây đàn hồi dài 100 cm với hai đầu A và B cố định đang có sóng dừng, tần số sóng là 50 Hz. Không kể hai đầu A và B, trên dây có 3 nút sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây là

A. 30 m/s.           B. 20 m/s.             C. 25 m/s.           D. 15 m/s.

II.6 II.7 II.8 II.9 II.10
C A D A C

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài II.6, II.7, II.8, II.9, II.10 trang 30 SBT Vật Lí 12: Điểm mà phần tử tại đó dao động với biên độ cực đại cách điểm S2  một đoạn ngắn nhất bằng bao nhiêu ?” state=”close”]Bài tập cuối chương II – Sóng cơ và sóng âm Sách bài tập Vật Lí 12. Giải bài II.6 – II.10 trang 30 Sách bài tập Vật Lí 12. Trên một dây đàn hồi dài 1,8 m, hai đầu cố định…; Điểm mà phần tử tại đó dao động với biên độ cực đại cách điểm S2  một đoạn ngắn nhất bằng bao nhiêu ?

II.6. Trên một dây đàn hồi dài 1,8 m, hai đầu cố định, đang có sóng dừng với 6 bụng sóng. Biết sóng truyền trên dây có tần số 100 Hz. Tốc độ truyền sóng trên dây là

 A. 20 m/s.           B. 600 m/s.            C. 60 m/s.          D. 10 m/s.

II.7.  Tại một vị trí trong môi trường truyền âm, một sóng âm có cường độ âm I. Biết cường độ âm chuẩn là I0. Mức cường độ âm L của sóng âm này tại vị trí đó được tính bằng công thức :

A.\(L(dB) = 10\lg {I \over {{I_0}}}\)

B.\(L(dB) = 10\lg {I_0 \over {{I}}}\)

C. \(L(dB) = \lg {I_0 \over {{I}}}\)

D. \(L(dB) = \lg {I \over {{I_0}}}\)

II. 8. Trong hiện tượng giao thoa sóng nước, hai nguồn dao động theo phương vuông góc với mặt nước, cùng biên độ, cùng pha, cùng tần số 50 Hz, được đặt tại hai điểm S1 và S2 cách nhau 10 cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 75 cm/s. Xét các điểm trên mặt nước thuộc đường tròn tâm  S1, bán kính S1S2 , điểm mà phần tử tại đó dao động với biên độ cực đại cách điểm S2  một đoạn ngắn nhất bằng

A. 8,9 m.              B. 1,5m.

C. 8,5 cm.              D.1,0cm.

II.9.   Hai điểm M, N cùng nằm trên một hướng truyền sóng và cách nhau một phần ba bước sóng. Biên độ sóng không đổi trong quá trình truyền. Tại một thời điểm khi li độ dao động của phần tử tại M là 3 cm thì li độ dao động của phần tử tải N là -3 cm. Biên độ của sóng bằng

A. 2\(\sqrt{3}\) cm.            B.3\(\sqrt{2}\) cm.

C. 3 m.           D. 6 cm.

II.10. Trên một sợi dây đàn hồi dài 100 cm với hai đầu A và B cố định đang có sóng dừng, tần số sóng là 50 Hz. Không kể hai đầu A và B, trên dây có 3 nút sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây là

A. 30 m/s.           B. 20 m/s.             C. 25 m/s.           D. 15 m/s.

II.6 II.7 II.8 II.9 II.10
C A D A C

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!