Giải bài tập

Giải Bài C1, C2, 1, 2 trang 61, 62, 63 Sách Vật Lý 10 Nâng Cao – Nếu phải tổng hợp nhiều lực đồng quy thì vận dụng quy tắc hình bình hành như thế nào ?

Giải bài C1, C2, 1, 2 trang 61, 62, 63 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao.Bài 13 Lực, tổng hợp và phân tích lực.Từ thí nghiệm trên , rút kinh nghiệm gì ?; Nếu phải tổng hợp nhiều lực đồng quy thì vận dụng quy tắc hình bình hành như thế nào ?

Câu C1: Từ thí nghiệm trên , rút kinh nghiệm gì ?

Giải :

Bạn đang xem: Giải Bài C1, C2, 1, 2 trang 61, 62, 63 Sách Vật Lý 10 Nâng Cao – Nếu phải tổng hợp nhiều lực đồng quy thì vận dụng quy tắc hình bình hành như thế nào ?

Từ thí nghiệm trên , rút ra được kết luận: Hợp lực \(\overrightarrow F \) của hai lực đồng quy \(\overrightarrow {{F_1}} \) và \(\overrightarrow {{F_2}} \) cùng tác dụng vào một vật là lực được xác định bởi phép cộng vectơ  \(\overrightarrow F =\overrightarrow {{F_1}} \,+\overrightarrow {{F_2}} \) có nghĩa là \(\overrightarrow F \) là vec tơ đường chéo của hình bình hành có hai cạnh là \({\overrightarrow F _1}\) và \(\overrightarrow {{F_2}} \).


Câu C2: Nếu phải tổng hợp nhiều lực đồng quy thì vận dụng quy tắc hình bình hành như thế nào ?

Giải :

Nếu phải tổng hợp nhiều lực đồng quy (\(\overrightarrow F =\overrightarrow {{F_1}} +\overrightarrow {{F_2}} +\overrightarrow {{F_3}} \) chẳng hạn) thì áp dụng quy tắc đa giác để xác định hợp lực


Bài 1: Gọi \({F_1};{F_2}\) là độ lớn của hai lực thành phần, F là độ lớn hợp lực của chúng. Câu nào sau đây là đúng ?

A.Trong mọi trường hợp F luôn luôn lớn hơn cả F1 và F2

B. F không bao giờ nhỏ hơn cả F1 và F2

C. Trong mọi trường hợp, F thõa mãn :  \(\left| {{F_1} – {F_2}} \right| \le F \le {F_1} + {F_2}\)

D. F không bao giờ bằng F1 hoặc F2

Giải :

Chọn C. ( Vì \(\overrightarrow F  = \,\,\overrightarrow {{F_1}}  + \overrightarrow {{F_2}} \) nên thỏa mãn \(\left| {{F_1} – {F_2}} \right| < F < {F_1} + {F_2})\)


Bài 2: Cho hai lực đồng quy có độ lớn : \({F_1} = {F_2} = 20N\)

Hãy tìm độ lớn hợp lực của hai lực khi chúng hợp lực với nhau một góc \(\alpha  = {0^0},{60^0},{90^0},{120^0},{180^0}.\)

Vẽ hình biểu diễn cho mỗi trường hợp.

Nhận xét về ảnh hưởng của góc \(\alpha \) đối với độ lớn của hợp lực

Giải 

 

\(F = {F_1} + {F_2} = 40\,N\)

 

\(\eqalign{  & F = 2.OI = 2.{F_2}.\cos {\alpha  \over 2}  \cr  &  \;\;\;\;= 2.20.{{\sqrt 3 } \over 2} = 20\sqrt 3 \,N \cr} \)

 

\(\alpha  = {180^0}\)

\(F = 0\;N\)

 

\(\alpha  = {90^0}\)

\(F = {F_1}\sqrt 2  = 20\sqrt 2 \,(N)\)

 

\(\eqalign{  & \alpha  = {120^0}  \cr  & F = {F_1} = {F_2} = 20\,N \cr} \)

Nhận xét : Góc \(\alpha \) càng nhỏ thì hợp lực càng lớn

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài C1, C2, 1, 2 trang 61, 62, 63 Sách Vật Lý 10 Nâng Cao – Nếu phải tổng hợp nhiều lực đồng quy thì vận dụng quy tắc hình bình hành như thế nào ?” state=”close”]Giải bài C1, C2, 1, 2 trang 61, 62, 63 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao.Bài 13 Lực, tổng hợp và phân tích lực.Từ thí nghiệm trên , rút kinh nghiệm gì ?; Nếu phải tổng hợp nhiều lực đồng quy thì vận dụng quy tắc hình bình hành như thế nào ?

Câu C1: Từ thí nghiệm trên , rút kinh nghiệm gì ?

Giải :

Từ thí nghiệm trên , rút ra được kết luận: Hợp lực \(\overrightarrow F \) của hai lực đồng quy \(\overrightarrow {{F_1}} \) và \(\overrightarrow {{F_2}} \) cùng tác dụng vào một vật là lực được xác định bởi phép cộng vectơ  \(\overrightarrow F =\overrightarrow {{F_1}} \,+\overrightarrow {{F_2}} \) có nghĩa là \(\overrightarrow F \) là vec tơ đường chéo của hình bình hành có hai cạnh là \({\overrightarrow F _1}\) và \(\overrightarrow {{F_2}} \).


Câu C2: Nếu phải tổng hợp nhiều lực đồng quy thì vận dụng quy tắc hình bình hành như thế nào ?

Giải :

Nếu phải tổng hợp nhiều lực đồng quy (\(\overrightarrow F =\overrightarrow {{F_1}} +\overrightarrow {{F_2}} +\overrightarrow {{F_3}} \) chẳng hạn) thì áp dụng quy tắc đa giác để xác định hợp lực


Bài 1: Gọi \({F_1};{F_2}\) là độ lớn của hai lực thành phần, F là độ lớn hợp lực của chúng. Câu nào sau đây là đúng ?

A.Trong mọi trường hợp F luôn luôn lớn hơn cả F1 và F2

B. F không bao giờ nhỏ hơn cả F1 và F2

C. Trong mọi trường hợp, F thõa mãn :  \(\left| {{F_1} – {F_2}} \right| \le F \le {F_1} + {F_2}\)

D. F không bao giờ bằng F1 hoặc F2

Giải :

Chọn C. ( Vì \(\overrightarrow F  = \,\,\overrightarrow {{F_1}}  + \overrightarrow {{F_2}} \) nên thỏa mãn \(\left| {{F_1} – {F_2}} \right| < F < {F_1} + {F_2})\)


Bài 2: Cho hai lực đồng quy có độ lớn : \({F_1} = {F_2} = 20N\)

Hãy tìm độ lớn hợp lực của hai lực khi chúng hợp lực với nhau một góc \(\alpha  = {0^0},{60^0},{90^0},{120^0},{180^0}.\)

Vẽ hình biểu diễn cho mỗi trường hợp.

Nhận xét về ảnh hưởng của góc \(\alpha \) đối với độ lớn của hợp lực

Giải 

 

\(F = {F_1} + {F_2} = 40\,N\)

 

\(\eqalign{  & F = 2.OI = 2.{F_2}.\cos {\alpha  \over 2}  \cr  &  \;\;\;\;= 2.20.{{\sqrt 3 } \over 2} = 20\sqrt 3 \,N \cr} \)

 

\(\alpha  = {180^0}\)

\(F = 0\;N\)

 

\(\alpha  = {90^0}\)

\(F = {F_1}\sqrt 2  = 20\sqrt 2 \,(N)\)

 

\(\eqalign{  & \alpha  = {120^0}  \cr  & F = {F_1} = {F_2} = 20\,N \cr} \)

Nhận xét : Góc \(\alpha \) càng nhỏ thì hợp lực càng lớn

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!