Giải bài tập

Giải Bài 72, 73, 74, 75 trang 17 SBT Toán 9 tập 1: Rút gọn các biểu thức.

Bài 7. Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai – SBT Toán lớp 9: Giải bài 72, 73, 74, 75 trang 17 Sách bài tập Toán 9 tập 1. Câu 72: Xác định giá trị biểu thức sau theo cách thích hợp…

Câu 72: Xác định giá trị biểu thức sau theo cách thích hợp:

\({1 \over {\sqrt 2  + \sqrt 1 }} + {1 \over {\sqrt 3  + \sqrt 2 }} + {1 \over {\sqrt 4  + \sqrt 3 }}\)

Bạn đang xem: Giải Bài 72, 73, 74, 75 trang 17 SBT Toán 9 tập 1: Rút gọn các biểu thức.

Ta có: \({1 \over {\sqrt 2  + \sqrt 1 }} + {1 \over {\sqrt 3  + \sqrt 2 }} + {1 \over {\sqrt 4  + \sqrt 3 }}\)

\( = {{\sqrt 2  – \sqrt 1 } \over {(\sqrt 2  + \sqrt 1 )(\sqrt 2  – \sqrt 1 )}} + {{\sqrt 3  – \sqrt 2 } \over {(\sqrt 3  + \sqrt {2)} (\sqrt 3  – \sqrt 2 )}} + {{\sqrt 4  – \sqrt 3 } \over {(\sqrt 4  + \sqrt 3 )(\sqrt 4  – \sqrt 3 )}}\)

\( = {{\sqrt 2  – \sqrt 1 } \over {2 – 1}} + {{\sqrt 3  – \sqrt 2 } \over {3 – 2}} + {{\sqrt 4  – \sqrt 3 } \over {4 – 3}}\)

\( = \sqrt 2  – \sqrt 1  + \sqrt 3  – \sqrt 2  + \sqrt 4  – \sqrt 3 \)

\( =  – \sqrt 1  + \sqrt 4  =  – 1 + 2 = 1\)


Câu 73: So sánh (không dùng bảng số hay máy tính bỏ túi). 

\(\sqrt {2005}  – \sqrt {2004} \) với \(\sqrt {2004}  – \sqrt {2003} \)

Ta có:

\({1 \over {\sqrt {2005}  + \sqrt {2004} }} = {{\sqrt {2005}  – \sqrt {2004} } \over {(\sqrt {2005}  + \sqrt {2004} )(\sqrt {2005}  – \sqrt {2004} )}}\)

\( = {{\sqrt {2005}  – \sqrt {2004} } \over {2005 – 2004}} = \sqrt {2005}  – \sqrt {2004} \,(1)$\)

Ta có:

\({1 \over {\sqrt {2004}  + \sqrt {2003} }} = {{\sqrt {2004}  – \sqrt {2003} } \over {(\sqrt {2004}  + \sqrt {2003} )(\sqrt {2004}  – \sqrt {2003} )}}\)

\( = {{\sqrt {2004}  – \sqrt {2003} } \over {2004 – 2003}} = \sqrt {2004}  – \sqrt {2003} \,(2)\)

Vì \(\sqrt {2005}  + \sqrt {2004} \) > \(\sqrt {2004}  + \sqrt {2003} \) nên:

\({1 \over {\sqrt {2005}  + \sqrt {2004} }} \le {1 \over {\sqrt {2004}  + \sqrt {2003} }}\) (3)

Từ (1),(2),(3) suy ra:

\(\sqrt {2005}  – \sqrt {2004} \) < \(\sqrt {2004}  – \sqrt {2003} \)


Câu 74:  Rút gọn: 

\({1 \over {\sqrt 1  – \sqrt 2 }} – {1 \over {\sqrt 2  – \sqrt 3 }} + {1 \over {\sqrt 3  – \sqrt 4 }} – {1 \over {\sqrt 4  – \sqrt 5 }} + {1 \over {\sqrt 5  – \sqrt 6 }} – \)

\(-{1 \over {\sqrt 6  – \sqrt 7 }} + {1 \over {\sqrt 7  – \sqrt 8 }} – {1 \over {\sqrt 8  – \sqrt 9 }}\)

Ta có:

\({1 \over {\sqrt 1  – \sqrt 2 }} – {1 \over {\sqrt 2  – \sqrt 3 }} + {1 \over {\sqrt 3  – \sqrt 4 }} – {1 \over {\sqrt 4  – \sqrt 5 }} + {1 \over {\sqrt 5  – \sqrt 6 }} -\)

\( – {1 \over {\sqrt 6  – \sqrt 7 }} + {1 \over {\sqrt 7  – \sqrt 8 }} – {1 \over {\sqrt 8  – \sqrt 9 }}\)

\( = {{\sqrt 1  + \sqrt 2 } \over {{{(\sqrt 1 )}^2} – {{(\sqrt 2 )}^2}}} – {{\sqrt 2  + \sqrt 3 } \over {{{(\sqrt 2 )}^2} – {{(\sqrt 3 )}^2}}} + {{\sqrt 3  + \sqrt 4 } \over {{{(\sqrt 3 )}^2} – {{(\sqrt 4 )}^2}}} – {{\sqrt 4  + \sqrt 5 } \over {{{(\sqrt 4 )}^2} – {{(\sqrt 5 )}^2}}} + \)

\(+ {{\sqrt 5  + \sqrt 6 } \over {{{(\sqrt 5 )}^2} – {{(\sqrt 6 )}^2}}} – {{\sqrt 6  + \sqrt 7 } \over {{{(\sqrt 6 )}^2} – {{(\sqrt 7 )}^2}}} + {{\sqrt 7  + \sqrt 8 } \over {{{(\sqrt 7 )}^2} – {{(\sqrt 8 )}^2}}} – {{\sqrt 8  – \sqrt 9 } \over {{{(\sqrt 8 )}^2} – {{(\sqrt 9 )}^2}}}\)

\( = {{\sqrt 1  + \sqrt 2 } \over {1 – 2}} – {{\sqrt 2  + \sqrt 3 } \over {2 – 3}} + {{\sqrt 3  + \sqrt 4 } \over {3 – 4}} – {{\sqrt 4  + \sqrt 5 } \over {4 – 5}} + \)

\( + {{\sqrt 5  + \sqrt 6 } \over {5 – 6}} – {{\sqrt 6  + \sqrt 7 } \over {6 – 7}} + {{\sqrt 7  + \sqrt 8 } \over {7 – 8}} – {{\sqrt 8  – \sqrt 9 } \over {8 – 9}}\)

\(= {{\sqrt 1  + \sqrt 2 } \over { – 1}} – {{\sqrt 2  + \sqrt 3 } \over { – 1}} + {{\sqrt 3  + \sqrt 4 } \over { – 1}} – {{\sqrt 4  + \sqrt 5 } \over { – 1}} + \)

\( + {{\sqrt 5  + \sqrt 6 } \over { – 1}} – {{\sqrt 6  + \sqrt 7 } \over { – 1}} + {{\sqrt 7  + \sqrt 8 } \over { – 1}} – {{\sqrt 8  – \sqrt 9 } \over { – 1}}\)

\( = {{\sqrt 1  – \sqrt 9 } \over { – 1}}\) \( = {{\sqrt 1  – \sqrt 9 } \over { – 1}}\)

\( = \sqrt 9  – \sqrt 1  = 3 – 1 = 2\)


Câu 75: Rút gọn các biểu thức:

a) \({{x\sqrt x  – y\sqrt y } \over {\sqrt x  – \sqrt y }}\) với \(x \ge 0,y \ge 0\) và \(x \ne y\)

b) \({{x – \sqrt {3x}  + 3} \over {x\sqrt x  + 3\sqrt 3 }}\) với \(x \ge 0\)

a) \(\eqalign{
& {{x\sqrt x – y\sqrt y } \over {\sqrt x – \sqrt y }} = {{\sqrt {{x^3}} – \sqrt {{y^3}} } \over {\sqrt x – \sqrt y }} \cr
& = {{(\sqrt x – \sqrt y )(x + \sqrt {xy} + y)} \over {\sqrt x – \sqrt y }} \cr} \)

\( = x + \sqrt {xy}  + y\) (với \(x \ge 0,y \ge 0\) và \(x \ne y\))

b) \(\eqalign{
& {{x – \sqrt {3x} + 3} \over {x\sqrt x + 3\sqrt 3 }} = {{x – \sqrt {3x} + 3} \over {\sqrt {{x^3}} + \sqrt {{3^3}} }} \cr
& = {{x – \sqrt {3x} + 3} \over {(\sqrt x + \sqrt 3 )(x – \sqrt {3x} + 3)}} \cr} \)

\( = {1 \over {\sqrt x  + \sqrt 3 }}\)(với \(x \ge 0\))

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 72, 73, 74, 75 trang 17 SBT Toán 9 tập 1: Rút gọn các biểu thức.” state=”close”]Bài 7. Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai – SBT Toán lớp 9: Giải bài 72, 73, 74, 75 trang 17 Sách bài tập Toán 9 tập 1. Câu 72: Xác định giá trị biểu thức sau theo cách thích hợp…

Câu 72: Xác định giá trị biểu thức sau theo cách thích hợp:

\({1 \over {\sqrt 2  + \sqrt 1 }} + {1 \over {\sqrt 3  + \sqrt 2 }} + {1 \over {\sqrt 4  + \sqrt 3 }}\)

Ta có: \({1 \over {\sqrt 2  + \sqrt 1 }} + {1 \over {\sqrt 3  + \sqrt 2 }} + {1 \over {\sqrt 4  + \sqrt 3 }}\)

\( = {{\sqrt 2  – \sqrt 1 } \over {(\sqrt 2  + \sqrt 1 )(\sqrt 2  – \sqrt 1 )}} + {{\sqrt 3  – \sqrt 2 } \over {(\sqrt 3  + \sqrt {2)} (\sqrt 3  – \sqrt 2 )}} + {{\sqrt 4  – \sqrt 3 } \over {(\sqrt 4  + \sqrt 3 )(\sqrt 4  – \sqrt 3 )}}\)

\( = {{\sqrt 2  – \sqrt 1 } \over {2 – 1}} + {{\sqrt 3  – \sqrt 2 } \over {3 – 2}} + {{\sqrt 4  – \sqrt 3 } \over {4 – 3}}\)

\( = \sqrt 2  – \sqrt 1  + \sqrt 3  – \sqrt 2  + \sqrt 4  – \sqrt 3 \)

\( =  – \sqrt 1  + \sqrt 4  =  – 1 + 2 = 1\)


Câu 73: So sánh (không dùng bảng số hay máy tính bỏ túi). 

\(\sqrt {2005}  – \sqrt {2004} \) với \(\sqrt {2004}  – \sqrt {2003} \)

Ta có:

\({1 \over {\sqrt {2005}  + \sqrt {2004} }} = {{\sqrt {2005}  – \sqrt {2004} } \over {(\sqrt {2005}  + \sqrt {2004} )(\sqrt {2005}  – \sqrt {2004} )}}\)

\( = {{\sqrt {2005}  – \sqrt {2004} } \over {2005 – 2004}} = \sqrt {2005}  – \sqrt {2004} \,(1)$\)

Ta có:

\({1 \over {\sqrt {2004}  + \sqrt {2003} }} = {{\sqrt {2004}  – \sqrt {2003} } \over {(\sqrt {2004}  + \sqrt {2003} )(\sqrt {2004}  – \sqrt {2003} )}}\)

\( = {{\sqrt {2004}  – \sqrt {2003} } \over {2004 – 2003}} = \sqrt {2004}  – \sqrt {2003} \,(2)\)

Vì \(\sqrt {2005}  + \sqrt {2004} \) > \(\sqrt {2004}  + \sqrt {2003} \) nên:

\({1 \over {\sqrt {2005}  + \sqrt {2004} }} \le {1 \over {\sqrt {2004}  + \sqrt {2003} }}\) (3)

Từ (1),(2),(3) suy ra:

\(\sqrt {2005}  – \sqrt {2004} \) < \(\sqrt {2004}  – \sqrt {2003} \)


Câu 74:  Rút gọn: 

\({1 \over {\sqrt 1  – \sqrt 2 }} – {1 \over {\sqrt 2  – \sqrt 3 }} + {1 \over {\sqrt 3  – \sqrt 4 }} – {1 \over {\sqrt 4  – \sqrt 5 }} + {1 \over {\sqrt 5  – \sqrt 6 }} – \)

\(-{1 \over {\sqrt 6  – \sqrt 7 }} + {1 \over {\sqrt 7  – \sqrt 8 }} – {1 \over {\sqrt 8  – \sqrt 9 }}\)

Ta có:

\({1 \over {\sqrt 1  – \sqrt 2 }} – {1 \over {\sqrt 2  – \sqrt 3 }} + {1 \over {\sqrt 3  – \sqrt 4 }} – {1 \over {\sqrt 4  – \sqrt 5 }} + {1 \over {\sqrt 5  – \sqrt 6 }} -\)

\( – {1 \over {\sqrt 6  – \sqrt 7 }} + {1 \over {\sqrt 7  – \sqrt 8 }} – {1 \over {\sqrt 8  – \sqrt 9 }}\)

\( = {{\sqrt 1  + \sqrt 2 } \over {{{(\sqrt 1 )}^2} – {{(\sqrt 2 )}^2}}} – {{\sqrt 2  + \sqrt 3 } \over {{{(\sqrt 2 )}^2} – {{(\sqrt 3 )}^2}}} + {{\sqrt 3  + \sqrt 4 } \over {{{(\sqrt 3 )}^2} – {{(\sqrt 4 )}^2}}} – {{\sqrt 4  + \sqrt 5 } \over {{{(\sqrt 4 )}^2} – {{(\sqrt 5 )}^2}}} + \)

\(+ {{\sqrt 5  + \sqrt 6 } \over {{{(\sqrt 5 )}^2} – {{(\sqrt 6 )}^2}}} – {{\sqrt 6  + \sqrt 7 } \over {{{(\sqrt 6 )}^2} – {{(\sqrt 7 )}^2}}} + {{\sqrt 7  + \sqrt 8 } \over {{{(\sqrt 7 )}^2} – {{(\sqrt 8 )}^2}}} – {{\sqrt 8  – \sqrt 9 } \over {{{(\sqrt 8 )}^2} – {{(\sqrt 9 )}^2}}}\)

\( = {{\sqrt 1  + \sqrt 2 } \over {1 – 2}} – {{\sqrt 2  + \sqrt 3 } \over {2 – 3}} + {{\sqrt 3  + \sqrt 4 } \over {3 – 4}} – {{\sqrt 4  + \sqrt 5 } \over {4 – 5}} + \)

\( + {{\sqrt 5  + \sqrt 6 } \over {5 – 6}} – {{\sqrt 6  + \sqrt 7 } \over {6 – 7}} + {{\sqrt 7  + \sqrt 8 } \over {7 – 8}} – {{\sqrt 8  – \sqrt 9 } \over {8 – 9}}\)

\(= {{\sqrt 1  + \sqrt 2 } \over { – 1}} – {{\sqrt 2  + \sqrt 3 } \over { – 1}} + {{\sqrt 3  + \sqrt 4 } \over { – 1}} – {{\sqrt 4  + \sqrt 5 } \over { – 1}} + \)

\( + {{\sqrt 5  + \sqrt 6 } \over { – 1}} – {{\sqrt 6  + \sqrt 7 } \over { – 1}} + {{\sqrt 7  + \sqrt 8 } \over { – 1}} – {{\sqrt 8  – \sqrt 9 } \over { – 1}}\)

\( = {{\sqrt 1  – \sqrt 9 } \over { – 1}}\) \( = {{\sqrt 1  – \sqrt 9 } \over { – 1}}\)

\( = \sqrt 9  – \sqrt 1  = 3 – 1 = 2\)


Câu 75: Rút gọn các biểu thức:

a) \({{x\sqrt x  – y\sqrt y } \over {\sqrt x  – \sqrt y }}\) với \(x \ge 0,y \ge 0\) và \(x \ne y\)

b) \({{x – \sqrt {3x}  + 3} \over {x\sqrt x  + 3\sqrt 3 }}\) với \(x \ge 0\)

a) \(\eqalign{
& {{x\sqrt x – y\sqrt y } \over {\sqrt x – \sqrt y }} = {{\sqrt {{x^3}} – \sqrt {{y^3}} } \over {\sqrt x – \sqrt y }} \cr
& = {{(\sqrt x – \sqrt y )(x + \sqrt {xy} + y)} \over {\sqrt x – \sqrt y }} \cr} \)

\( = x + \sqrt {xy}  + y\) (với \(x \ge 0,y \ge 0\) và \(x \ne y\))

b) \(\eqalign{
& {{x – \sqrt {3x} + 3} \over {x\sqrt x + 3\sqrt 3 }} = {{x – \sqrt {3x} + 3} \over {\sqrt {{x^3}} + \sqrt {{3^3}} }} \cr
& = {{x – \sqrt {3x} + 3} \over {(\sqrt x + \sqrt 3 )(x – \sqrt {3x} + 3)}} \cr} \)

\( = {1 \over {\sqrt x  + \sqrt 3 }}\)(với \(x \ge 0\))

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!