Giải bài tập

Giải Bài 71, 72, 73, 74 trang 168, 169 SBT Toán 9 tập 1: Cho hai đường tròn (O) và (O’) tiếp xúc ngoài tại A. Gọi CD là tiếp tuyến chung ngoài của hai đường tròn ( C ∈ (O), D ∈ (O’))

Bài 8. Vị trí tương đối của hai đường tròn (tiếp theo) – SBT Toán lớp 9: Giải bài 71, 72, 73, 74 trang 168, 169 Sách bài tập Toán 9 tập 1. Câu 71: Hai đường tròn (I) và (B) nói trên có vị trí tương đối như thế nào đối với nhau; Cho hai đường tròn (O) và (O’) tiếp xúc ngoài tại A. Gọi CD là tiếp tuyến chung ngoài của hai đường tròn ( C ∈ (O), D ∈ (O’))…

Câu 71: Cho I là trung điểm của đoạn thẳng AB. Vẽ các đường tròn (I ; IA) và (B ; BA)

a)      Hai đường tròn (I) và (B) nói trên có vị trí tương đối như thế nào đối với nhau? Vì sao?

Bạn đang xem: Giải Bài 71, 72, 73, 74 trang 168, 169 SBT Toán 9 tập 1: Cho hai đường tròn (O) và (O’) tiếp xúc ngoài tại A. Gọi CD là tiếp tuyến chung ngoài của hai đường tròn ( C ∈ (O), D ∈ (O’))

b)      Kẻ một đường thẳng đi qua A, cắt các đường tròn (I) và (B) theo thứ tự tại  M và N. So sánh các độ dài AM và MN.

a) Vì A, I , B thẳng hàng nên:

         BI = AB – AI

Vậy đường tròn (I ; IA) tiếp xúc với đường tròn (B; BA) tại A.

b) Tam giác AMB nội tiếp trong đường tròn (I) có AB là đường kính nên \(\widehat {AMB} = 90^\circ \)

Suy ra: AM ⊥ BM hay BM ⊥ AN

Suy ra: AM = AN ( đường kính vuông góc dây cung).


Câu 72: Cho hai đường tròn đồng tâm O. Gọi AB là dây bất kỳ của đường tròn nhỏ. Đường thẳng AB cắt đường tròn lớn ở C và D ( nằm giữa B và C). So sánh các độ dài AC và BD.

Kẻ OI ⊥ AB. Ta có: OI ⊥ CD

Trong đường tròn (O) (nhỏ) ta có: OI ⊥ AB

Suy ra:

IA = IB ( đường kính vuông góc dây cung)                     (1)

Trong đường tròn (O) (lớn) ta có: OI ⊥ CD

Suy ra:

IC = ID ( đường kính vuông góc dây cung)

Hay IA + AC = IB + BD                                                  (2)

Từ (1) và (2) suy ra: AC = BD.


Câu 73: Cho hai đường tròn (O) và (O’) tiếp xúc ngoài tại A. Gọi CD là tiếp tuyến chung ngoài của hai đường tròn ( C ∈ (O), D ∈ (O’)).

a)      Tính số đo góc CAD.

b)      Tính độ dài CD biết OA = 4,5cm, O’A = 2cm..

a) Kẻ tiếp tuyến  chung tại A cắt CD tại M

Trong đường tròn (O) ta có:

       MA =  MC (tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau)

Trong đường tròn (O’) ta có:

       MA =  MD (tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau)

Suy ra: \(MA = MC = MD = {1 \over 2}CD\)

Tam giác ACD có đường trung tuyến AM ứng với cạnh CD và bằng nửa cạnh CD nên tam giác ACD vuông tại A

Suy ra: \(\widehat {CAD} = 90^\circ \)

b) Ta có:

MO là tia phân giác của \(\widehat {CMA}\) (tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau)

MO’ là tia phân giác của \(\widehat {DMA}\) (tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau)

Suy ra: MO ⊥ MO’ (tính chất hai góc kề bù)

Tam giác MOO’ vuông tại M có MA ⊥ OO’ ( tính chất tiếp tuyến)

Theo hệ thức lượng trong tam giác vuông, ta có:

MA2 = OA.O’A = 4,5.2 = 9 ⇒ MA = 3 (cm)

Mà \(MA = {1 \over 2}CD ⇒ CD = 2.MA = 2.3 = 6 (cm)\)


Câu 74: Cho hai đường tròn đồng tâm O. Một đường tròn (O’) cắt một đường tròn tâm O tại A, B và cắt đường tròn tâm O còn lại tại C, D. Chứng minh rằng AB // CD.

 

Vì đường tròn (O’) cắt đường tròn ( O; OA) tại A và B nên OO’ là trung trực của AB

Suy ra: OO’ ⊥ AB         (1)

Vì đường tròn (O’) cắt đường tròn (O; OC) tại C và D nên OO’ là trung trực của CD

Suy ra: OO’ ⊥ CD          (2)

Từ (1) và (2) suy ra: AB // CD.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 71, 72, 73, 74 trang 168, 169 SBT Toán 9 tập 1: Cho hai đường tròn (O) và (O’) tiếp xúc ngoài tại A. Gọi CD là tiếp tuyến chung ngoài của hai đường tròn ( C ∈ (O), D ∈ (O’))” state=”close”]Bài 8. Vị trí tương đối của hai đường tròn (tiếp theo) – SBT Toán lớp 9: Giải bài 71, 72, 73, 74 trang 168, 169 Sách bài tập Toán 9 tập 1. Câu 71: Hai đường tròn (I) và (B) nói trên có vị trí tương đối như thế nào đối với nhau; Cho hai đường tròn (O) và (O’) tiếp xúc ngoài tại A. Gọi CD là tiếp tuyến chung ngoài của hai đường tròn ( C ∈ (O), D ∈ (O’))…

Câu 71: Cho I là trung điểm của đoạn thẳng AB. Vẽ các đường tròn (I ; IA) và (B ; BA)

a)      Hai đường tròn (I) và (B) nói trên có vị trí tương đối như thế nào đối với nhau? Vì sao?

b)      Kẻ một đường thẳng đi qua A, cắt các đường tròn (I) và (B) theo thứ tự tại  M và N. So sánh các độ dài AM và MN.

a) Vì A, I , B thẳng hàng nên:

         BI = AB – AI

Vậy đường tròn (I ; IA) tiếp xúc với đường tròn (B; BA) tại A.

b) Tam giác AMB nội tiếp trong đường tròn (I) có AB là đường kính nên \(\widehat {AMB} = 90^\circ \)

Suy ra: AM ⊥ BM hay BM ⊥ AN

Suy ra: AM = AN ( đường kính vuông góc dây cung).


Câu 72: Cho hai đường tròn đồng tâm O. Gọi AB là dây bất kỳ của đường tròn nhỏ. Đường thẳng AB cắt đường tròn lớn ở C và D ( nằm giữa B và C). So sánh các độ dài AC và BD.

Kẻ OI ⊥ AB. Ta có: OI ⊥ CD

Trong đường tròn (O) (nhỏ) ta có: OI ⊥ AB

Suy ra:

IA = IB ( đường kính vuông góc dây cung)                     (1)

Trong đường tròn (O) (lớn) ta có: OI ⊥ CD

Suy ra:

IC = ID ( đường kính vuông góc dây cung)

Hay IA + AC = IB + BD                                                  (2)

Từ (1) và (2) suy ra: AC = BD.


Câu 73: Cho hai đường tròn (O) và (O’) tiếp xúc ngoài tại A. Gọi CD là tiếp tuyến chung ngoài của hai đường tròn ( C ∈ (O), D ∈ (O’)).

a)      Tính số đo góc CAD.

b)      Tính độ dài CD biết OA = 4,5cm, O’A = 2cm..

a) Kẻ tiếp tuyến  chung tại A cắt CD tại M

Trong đường tròn (O) ta có:

       MA =  MC (tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau)

Trong đường tròn (O’) ta có:

       MA =  MD (tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau)

Suy ra: \(MA = MC = MD = {1 \over 2}CD\)

Tam giác ACD có đường trung tuyến AM ứng với cạnh CD và bằng nửa cạnh CD nên tam giác ACD vuông tại A

Suy ra: \(\widehat {CAD} = 90^\circ \)

b) Ta có:

MO là tia phân giác của \(\widehat {CMA}\) (tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau)

MO’ là tia phân giác của \(\widehat {DMA}\) (tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau)

Suy ra: MO ⊥ MO’ (tính chất hai góc kề bù)

Tam giác MOO’ vuông tại M có MA ⊥ OO’ ( tính chất tiếp tuyến)

Theo hệ thức lượng trong tam giác vuông, ta có:

MA2 = OA.O’A = 4,5.2 = 9 ⇒ MA = 3 (cm)

Mà \(MA = {1 \over 2}CD ⇒ CD = 2.MA = 2.3 = 6 (cm)\)


Câu 74: Cho hai đường tròn đồng tâm O. Một đường tròn (O’) cắt một đường tròn tâm O tại A, B và cắt đường tròn tâm O còn lại tại C, D. Chứng minh rằng AB // CD.

 

Vì đường tròn (O’) cắt đường tròn ( O; OA) tại A và B nên OO’ là trung trực của AB

Suy ra: OO’ ⊥ AB         (1)

Vì đường tròn (O’) cắt đường tròn (O; OC) tại C và D nên OO’ là trung trực của CD

Suy ra: OO’ ⊥ CD          (2)

Từ (1) và (2) suy ra: AB // CD.

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!