Giải bài tập

Giải Bài 7.8, 7.9, 7.10, 7.11 trang 19 SBT Vật Lí 12: Phương trình sóng là u = 0,25cos(20t – 5x) (m ; s). Phát biểu nào sau đây là sai ?

Bài 7 Sóng cơ và sự truyền sóng cơ Sách bài tập Vật Lí 12. Giải bài 7.8 – 7.11 trang 19 Sách bài tập Vật Lí 12. Khi nói về sóng cơ trong một môi trường, phát biểu nào sau đây là chắc chắn đúng ?; Phương trình sóng là u = 0,25cos(20t – 5x) (m ; s). Phát biểu nào sau đây là sai ?

7.8. Khi nói về sóng cơ trong một môi trường, phát biểu nào sau đây là chắc chắn đúng ?

A. Hai phần tử của môi trường cách nhau một nửa bước sóng thì dao động ngược pha.

Bạn đang xem: Giải Bài 7.8, 7.9, 7.10, 7.11 trang 19 SBT Vật Lí 12: Phương trình sóng là u = 0,25cos(20t – 5x) (m ; s). Phát biểu nào sau đây là sai ?

B. Những phần tử của môi trường trên cùng một hướng truyền sóng và cách nhau một số nguyên lần bước sóng thì dao động cùng pha.

C. Những phần tử của môi trường cách nhau một số nguyên lần bước sóng thì dao động cùng pha.

D. Hai phần tử của môi trường cách nhau một phần tư bước sóng thì dao động lệch pha nhau 90°.

7.9. Một sóng hình sin truyền theo phương Ox từ nguồn O với tần số 20 Hz, có tốc độ truyền sóng nằm trong khoảng từ 0,7 m/s đến 1 m/s .Gọi A và B là hai điểm nằm trên Ox, ở cùng một phía với O và cách nhau 10 cm. Hai phần tử của môi trường tại A và B luôn dao động ngược pha nhau. Tốc độ truyền sóng là

A. 90 cm/s.                      B. 80 cm/s.

C. 85 cm/s.                      D. 100 cm/s.

7.10. Phương trình sóng là u = 0,25cos(20t – 5x) (m ; s). Phát biểu nào sau đây là sai ?

A. Biên độ của sóng là 25 cm.

B. Tốc độ truyền sóng là 0,2 m/s.

C. Chu kì của sóng là \({\pi  \over {10}}\) (s).

D. Tần số của sóng là \({10  \over {\pi}}\)(Hz).

7.11.  Một nguồn sóng o dao động theo phương trình u0(t) = Acos100 \(\pi t\) . Sóng truyền từ o đến M cách nó 30 cm với tốc độ 10 m/s. Phương trình dao động của M là

A.  uM(t) = Acos(100 \(\pi t + {3\pi  \over {2}})\)

B. uM(t) = Acos100 \(\pi t\).

C. uM(t) = Acos(100 \(\pi t – 3\pi\))

D. uM(t) = Acos(100 \(\pi t +\pi\))

7.8 7.9 7.10 7.11
B B B C

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 7.8, 7.9, 7.10, 7.11 trang 19 SBT Vật Lí 12: Phương trình sóng là u = 0,25cos(20t – 5x) (m ; s). Phát biểu nào sau đây là sai ?” state=”close”]Bài 7 Sóng cơ và sự truyền sóng cơ Sách bài tập Vật Lí 12. Giải bài 7.8 – 7.11 trang 19 Sách bài tập Vật Lí 12. Khi nói về sóng cơ trong một môi trường, phát biểu nào sau đây là chắc chắn đúng ?; Phương trình sóng là u = 0,25cos(20t – 5x) (m ; s). Phát biểu nào sau đây là sai ?

7.8. Khi nói về sóng cơ trong một môi trường, phát biểu nào sau đây là chắc chắn đúng ?

A. Hai phần tử của môi trường cách nhau một nửa bước sóng thì dao động ngược pha.

B. Những phần tử của môi trường trên cùng một hướng truyền sóng và cách nhau một số nguyên lần bước sóng thì dao động cùng pha.

C. Những phần tử của môi trường cách nhau một số nguyên lần bước sóng thì dao động cùng pha.

D. Hai phần tử của môi trường cách nhau một phần tư bước sóng thì dao động lệch pha nhau 90°.

7.9. Một sóng hình sin truyền theo phương Ox từ nguồn O với tần số 20 Hz, có tốc độ truyền sóng nằm trong khoảng từ 0,7 m/s đến 1 m/s .Gọi A và B là hai điểm nằm trên Ox, ở cùng một phía với O và cách nhau 10 cm. Hai phần tử của môi trường tại A và B luôn dao động ngược pha nhau. Tốc độ truyền sóng là

A. 90 cm/s.                      B. 80 cm/s.

C. 85 cm/s.                      D. 100 cm/s.

7.10. Phương trình sóng là u = 0,25cos(20t – 5x) (m ; s). Phát biểu nào sau đây là sai ?

A. Biên độ của sóng là 25 cm.

B. Tốc độ truyền sóng là 0,2 m/s.

C. Chu kì của sóng là \({\pi  \over {10}}\) (s).

D. Tần số của sóng là \({10  \over {\pi}}\)(Hz).

7.11.  Một nguồn sóng o dao động theo phương trình u0(t) = Acos100 \(\pi t\) . Sóng truyền từ o đến M cách nó 30 cm với tốc độ 10 m/s. Phương trình dao động của M là

A.  uM(t) = Acos(100 \(\pi t + {3\pi  \over {2}})\)

B. uM(t) = Acos100 \(\pi t\).

C. uM(t) = Acos(100 \(\pi t – 3\pi\))

D. uM(t) = Acos(100 \(\pi t +\pi\))

7.8 7.9 7.10 7.11
B B B C

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!