Giải bài tập

Giải Bài 65, 66, 67, 68 trang 144 SBT Sinh 10: Hiện tượng thẩm thấu là gì ?

Chương II Cấu trúc của tế bào SBT Sinh lớp 10. Giải bài 65, 66, 67, 68 trang 144 Sách bài tập Sinh học 10. Câu 65: Câu nào sau đây không đúng khi nói về môi trường xung quanh tế bào ?…

62.    Câu nào sau đây không đúng khi nói về môi trường xung quanh tế bào ?

A.  Nếu môi trường bên ngoài tế bào có nồng độ chất tan cao hơn nồng đỏ chất tan trong tế bào thì môi trường đó được gọi là môi trường ưu trương.

Bạn đang xem: Giải Bài 65, 66, 67, 68 trang 144 SBT Sinh 10: Hiện tượng thẩm thấu là gì ?

B.  Nếu môi trường bên ngoài tế bào có nồng độ chất tan thấp hơn nồng đệ chất tan trong tế bào thì môi trường đó được gọi là môi trường nhược trương.

C. Nếu môi trường bên trong tế bào có nồng độ chất tan thấp hơn so VỚI nồng độ chất tan ở bên ngoài tế bào thì gọi là môi trường đẳng trương.

D. Nếu môi trường bên ngoài tế bào có nồng độ chất tan bằng nồng độ chất tan có trong tế bào thì môi trường đó được gọi là môi trường đẳng trương.

63.  Câu nào sau đây không đúng khi nói về trao đổi chất qua màng tế bào ?

A.  Dựa vào sự khuếch tán qua màng, người ta chia dung dịch thành 3 loại : ưu trương, đẳng trương và nhược trương.

B.  Khuếch tán là hiện tượng các chất hoà tan trong nước được vận chuyển qua màng từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp.

C. Những chất trao đổi qua màng tế bào thường là những chất hoà tan trong môi trường nước.

D. Nước thấm qua màng từ nơi có thế nước cao đến nơi có thế nước thấp hơn gọi là thẩm thấu.

64. Cơ chế vận chuyển các chất từ nơi có nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao là cơ chế

A. Vận chuyển thụ động.

B. Thẩm thấu.

C. Thẩm tách.

D. Vận chuyển chủ động.

65.    Hiện tượng thẩm thấu là

A.   Sự khuếch tán của các chất qua màng.

B.   Sự khuếch tán của các phân tử nước qua màng.

C. Sự khuếch tán của các ion qua màng.

D. Sự khuếch tán của chất tan qua màng.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 65, 66, 67, 68 trang 144 SBT Sinh 10: Hiện tượng thẩm thấu là gì ?” state=”close”] Chương II Cấu trúc của tế bào SBT Sinh lớp 10. Giải bài 65, 66, 67, 68 trang 144 Sách bài tập Sinh học 10. Câu 65: Câu nào sau đây không đúng khi nói về môi trường xung quanh tế bào ?…

62.    Câu nào sau đây không đúng khi nói về môi trường xung quanh tế bào ?

A.  Nếu môi trường bên ngoài tế bào có nồng độ chất tan cao hơn nồng đỏ chất tan trong tế bào thì môi trường đó được gọi là môi trường ưu trương.

B.  Nếu môi trường bên ngoài tế bào có nồng độ chất tan thấp hơn nồng đệ chất tan trong tế bào thì môi trường đó được gọi là môi trường nhược trương.

C. Nếu môi trường bên trong tế bào có nồng độ chất tan thấp hơn so VỚI nồng độ chất tan ở bên ngoài tế bào thì gọi là môi trường đẳng trương.

D. Nếu môi trường bên ngoài tế bào có nồng độ chất tan bằng nồng độ chất tan có trong tế bào thì môi trường đó được gọi là môi trường đẳng trương.

63.  Câu nào sau đây không đúng khi nói về trao đổi chất qua màng tế bào ?

A.  Dựa vào sự khuếch tán qua màng, người ta chia dung dịch thành 3 loại : ưu trương, đẳng trương và nhược trương.

B.  Khuếch tán là hiện tượng các chất hoà tan trong nước được vận chuyển qua màng từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp.

C. Những chất trao đổi qua màng tế bào thường là những chất hoà tan trong môi trường nước.

D. Nước thấm qua màng từ nơi có thế nước cao đến nơi có thế nước thấp hơn gọi là thẩm thấu.

64. Cơ chế vận chuyển các chất từ nơi có nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao là cơ chế

A. Vận chuyển thụ động.

B. Thẩm thấu.

C. Thẩm tách.

D. Vận chuyển chủ động.

65.    Hiện tượng thẩm thấu là

A.   Sự khuếch tán của các chất qua màng.

B.   Sự khuếch tán của các phân tử nước qua màng.

C. Sự khuếch tán của các ion qua màng.

D. Sự khuếch tán của chất tan qua màng.

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!