Giải bài tập

Giải Bài 60, 61, 62, 63, 64 trang 143 SBT Sinh 10: Các bầo quan có màng kép (hai lớp màng) là gì?

Chương II Cấu trúc của tế bào SBT Sinh lớp 10. Giải bài 60, 61, 62, 63, 64 trang 143 Sách bài tập Sinh học 10. Câu 60: Thành phần cơ bản của màng sinh chất là…

60. Thành phần cơ bản của màng sinh chất là

A. Côlestêrôn và Glicôprôtêin.

Bạn đang xem: Giải Bài 60, 61, 62, 63, 64 trang 143 SBT Sinh 10: Các bầo quan có màng kép (hai lớp màng) là gì?

B. Cacbohiđrat và Prôtêin.

C. Axit Nucleic và Prôtêin.

D. Phôtpholipit và Prôtêin.

61. Các bầo quan có màng kép (hai lớp màng) là

A. Bộ máy Goongi và lục lạp

B. Ti thể và Lizôxôm

C. Ti thể và lục lạp

D.  Bộ máy Goongi và Lizôxôm

62. Các bào quan có màng đơn (một lớp màng) là

A. Bộ máy Gôngi và lục lạp.

B. Ti thể và lizôxôm.

C. Bộ máy Gôngi và lizôxôm.

D. Ti thể và lục lạp.

63. Những bào quan không có màng là

A. Bộ máy Gôngi và Ribôxôm

B. Trung tử và lục lạp.

C. Ribôxôm và Lizôxôm.

D. Trung tử và Ribôxôm.

64. Trong cấu trúc cua màng sinh chất, loại prôtêin giữ chức năng nào dưới đây chiếm số lượng nhiều nhất ?

A. Vận chuyển.

B. Kháng thể.

C. Enzim.

D. Cấu tạo.

Hướng dẫn

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 60, 61, 62, 63, 64 trang 143 SBT Sinh 10: Các bầo quan có màng kép (hai lớp màng) là gì?” state=”close”] Chương II Cấu trúc của tế bào SBT Sinh lớp 10. Giải bài 60, 61, 62, 63, 64 trang 143 Sách bài tập Sinh học 10. Câu 60: Thành phần cơ bản của màng sinh chất là…

60. Thành phần cơ bản của màng sinh chất là

A. Côlestêrôn và Glicôprôtêin.

B. Cacbohiđrat và Prôtêin.

C. Axit Nucleic và Prôtêin.

D. Phôtpholipit và Prôtêin.

61. Các bầo quan có màng kép (hai lớp màng) là

A. Bộ máy Goongi và lục lạp

B. Ti thể và Lizôxôm

C. Ti thể và lục lạp

D.  Bộ máy Goongi và Lizôxôm

62. Các bào quan có màng đơn (một lớp màng) là

A. Bộ máy Gôngi và lục lạp.

B. Ti thể và lizôxôm.

C. Bộ máy Gôngi và lizôxôm.

D. Ti thể và lục lạp.

63. Những bào quan không có màng là

A. Bộ máy Gôngi và Ribôxôm

B. Trung tử và lục lạp.

C. Ribôxôm và Lizôxôm.

D. Trung tử và Ribôxôm.

64. Trong cấu trúc cua màng sinh chất, loại prôtêin giữ chức năng nào dưới đây chiếm số lượng nhiều nhất ?

A. Vận chuyển.

B. Kháng thể.

C. Enzim.

D. Cấu tạo.

Hướng dẫn

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!