Giải bài tập

Giải Bài 6, 7, 8, 9, 10 trang 40 Sách BT Sinh 9: Một gen có tổng A + X = 1500 nuclêôtit và T – G = 300 nuclêôtit. Xác định số nuclêôtit của gen

Chương III. ADN và gen – SBT Sinh học lớp 9: Giải bài 6, 7, 8, 9, 10 trang 40 Sách bài tập Sinh học 9. Câu 6: Một đoạn của gen B mang thông tin cấu trúc của một loại prôtêin có trình tự các nuclêôtit; Một gen có tổng A + X = 1500 nuclêôtit và T – G = 300 nuclêôtit. Xác định số nuclêôtit của gen…

Bài 6: Một đoạn của gen B mang thông tin cấu trúc của một loại prôtêin có trình tự các nuclêôtit

          Mạch 1:  A | G | X | G | G | A | A | T | A | G | T | A

Bạn đang xem: Giải Bài 6, 7, 8, 9, 10 trang 40 Sách BT Sinh 9: Một gen có tổng A + X = 1500 nuclêôtit và T – G = 300 nuclêôtit. Xác định số nuclêôtit của gen

          Mạch 2:   T | X | G | X | X | T | T |  A | T | X | A | T

Xác định trình tự các nuclêôtit trên đoạn mạch ARN được tổng hợp từ gen trên.

– Trường hợp 1 : mARN : U X G X X U U A U X A U

– Trường hợp 2 : mARN : A G X G G A A U A G U A

Bài 7: Một đoạn mARN có trình tự các nuclêôtit:

          U  X  G  X  X  U  U  A  U  X  A  U  G  G  U

khi tổng hợp chuỗi axit amin thì cần môi trường tế bào cung cấp bao nhiêu axit amin ?

–   5 axit amin

Bài 8: Quá trình tự nhân đôi của gen B đã lấy từ môi trường tế bào 1200 nuclêôtit trong đó có 360A.

1. Xác định chiều dài của gen B.

2. Số nuclêôtit tìmg loại của gen B là bao nhiêu ?

1. Chiều dài của gen B là 2040 Ả.

2. A = T = 360 niiclêôtit G = X = 240 nuclêôtit

Bài 9: Một gen có tổng số A + T = 1200 nuclêôtit. Số A chiếm 20% số nuclêôtit của gen.

1. Xác định số nuclêôtit của gen.

2. Khi gen nhân đôi một lần thì môi trường nội bào cung cấp bao nhiêu nuclêôtit từng loại ?

1. 3000 nuclêôtit.

2.  A = T = 600 nuclêôtit, G = X = 900 nuclêôtit

Bài 10: Một gen có tổng A + X = 1500 nuclêôtit và T – G = 300 nuclêôtit.

1. Xác định số nuclêôtit của gen.

2. Môi trường nội bào cung cấp từng loại nucléôtit cho quá trình tự nhân đôi liên tiếp 2 lần từ gen ban đầu là bao nhiêu ?

1. 3000 nuclêôtit.

2. A = T = 2700 nuclêôtit, G = X = 1800 nuclêôtit

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 6, 7, 8, 9, 10 trang 40 Sách BT Sinh 9: Một gen có tổng A + X = 1500 nuclêôtit và T – G = 300 nuclêôtit. Xác định số nuclêôtit của gen” state=”close”]Chương III. ADN và gen – SBT Sinh học lớp 9: Giải bài 6, 7, 8, 9, 10 trang 40 Sách bài tập Sinh học 9. Câu 6: Một đoạn của gen B mang thông tin cấu trúc của một loại prôtêin có trình tự các nuclêôtit; Một gen có tổng A + X = 1500 nuclêôtit và T – G = 300 nuclêôtit. Xác định số nuclêôtit của gen…

Bài 6: Một đoạn của gen B mang thông tin cấu trúc của một loại prôtêin có trình tự các nuclêôtit

          Mạch 1:  A | G | X | G | G | A | A | T | A | G | T | A

          Mạch 2:   T | X | G | X | X | T | T |  A | T | X | A | T

Xác định trình tự các nuclêôtit trên đoạn mạch ARN được tổng hợp từ gen trên.

– Trường hợp 1 : mARN : U X G X X U U A U X A U

– Trường hợp 2 : mARN : A G X G G A A U A G U A

Bài 7: Một đoạn mARN có trình tự các nuclêôtit:

          U  X  G  X  X  U  U  A  U  X  A  U  G  G  U

khi tổng hợp chuỗi axit amin thì cần môi trường tế bào cung cấp bao nhiêu axit amin ?

–   5 axit amin

Bài 8: Quá trình tự nhân đôi của gen B đã lấy từ môi trường tế bào 1200 nuclêôtit trong đó có 360A.

1. Xác định chiều dài của gen B.

2. Số nuclêôtit tìmg loại của gen B là bao nhiêu ?

1. Chiều dài của gen B là 2040 Ả.

2. A = T = 360 niiclêôtit G = X = 240 nuclêôtit

Bài 9: Một gen có tổng số A + T = 1200 nuclêôtit. Số A chiếm 20% số nuclêôtit của gen.

1. Xác định số nuclêôtit của gen.

2. Khi gen nhân đôi một lần thì môi trường nội bào cung cấp bao nhiêu nuclêôtit từng loại ?

1. 3000 nuclêôtit.

2.  A = T = 600 nuclêôtit, G = X = 900 nuclêôtit

Bài 10: Một gen có tổng A + X = 1500 nuclêôtit và T – G = 300 nuclêôtit.

1. Xác định số nuclêôtit của gen.

2. Môi trường nội bào cung cấp từng loại nucléôtit cho quá trình tự nhân đôi liên tiếp 2 lần từ gen ban đầu là bao nhiêu ?

1. 3000 nuclêôtit.

2. A = T = 2700 nuclêôtit, G = X = 1800 nuclêôtit

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!