Giải bài tập

Giải Bài 6.19, 6.20, 6.21, 6.22, 6.23, 6.24 trang 57 SBT Hóa học 12: Anion gốc axit nào sau đây có thể làm mềm nước cứng ?

Bài 26 Kim loại kiềm thổ và hợp chất kim loại kiềm thổ SBT Hóa học 12. Giải bài 6.19 – 6.24 trang 57 Sách Bài Tập Hóa lớp 12. Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử kim loại kiềm thổ có số electron hoá trị là…; Anion gốc axit nào sau đây có thể làm mềm nước cứng ?

6.19. Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử kim loại kiềm thổ có số electron hoá trị là

A. le.                                     B. 2e.

Bạn đang xem: Giải Bài 6.19, 6.20, 6.21, 6.22, 6.23, 6.24 trang 57 SBT Hóa học 12: Anion gốc axit nào sau đây có thể làm mềm nước cứng ?

C. 3e.                                    D. 4e.

6.20. Chỉ dùng thêm thuốc thử nào cho dưới đây có thể nhận biết được 3 lọ mất nhãn chứa các dung dịch : H2SO4, BaCl2, Na2SO4 ?

A. Quỳ tím.

B. Bột kẽm.

C. Na2CO3.

D. Quỳ tím hoặc bột kẽm hoặc Na2CO3.

6.21. Cho các chất : Ca, Ca(OH)2, CaCO3, CaO. Dựa vào mối quan hệ giữa các hợp chất vô cơ, dãy biến đổi nào sau đây có thể thực hiện được ?

A. Ca → CaCO3 → Ca(OH)2 → CaO

B. Ca → CaO → Ca(OH)2 → CaCO3

C. CaCO3 → Ca → CaO → Ca(OH)2

D. CaCO3 →Ca(OH)2 → Ca→ CaO

6.22. Có thể dùng chất nào sau đây để làm mềm nước có tính cứng tạm thời ?

A. NaCl                                 B. H2SO4

C. Na2CO3                              D. KNO3

6.23. Anion gốc axit nào sau đây có thể làm mềm nước cứng ?

A. NO3                                 B. SO4 2-

C. CIO4                                D. PO4 3-

6.24. Trong một dung dịch có a mol Ca2+, b mol Mg2+, c mol Cl , d mol HCO3 . Biểu thức liên hệ giữa a, b, c, d là

A. a + b = c + d.                    B. 2a + 2b = c + d.

C. 3a + 3b = c + d                 D. 2a + c = b + d

6.19

6.20

6.21

6.22

6.23

6.24

B

D

B

C

D

B

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 6.19, 6.20, 6.21, 6.22, 6.23, 6.24 trang 57 SBT Hóa học 12: Anion gốc axit nào sau đây có thể làm mềm nước cứng ?” state=”close”]Bài 26 Kim loại kiềm thổ và hợp chất kim loại kiềm thổ SBT Hóa học 12. Giải bài 6.19 – 6.24 trang 57 Sách Bài Tập Hóa lớp 12. Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử kim loại kiềm thổ có số electron hoá trị là…; Anion gốc axit nào sau đây có thể làm mềm nước cứng ?

6.19. Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử kim loại kiềm thổ có số electron hoá trị là

A. le.                                     B. 2e.

C. 3e.                                    D. 4e.

6.20. Chỉ dùng thêm thuốc thử nào cho dưới đây có thể nhận biết được 3 lọ mất nhãn chứa các dung dịch : H2SO4, BaCl2, Na2SO4 ?

A. Quỳ tím.

B. Bột kẽm.

C. Na2CO3.

D. Quỳ tím hoặc bột kẽm hoặc Na2CO3.

6.21. Cho các chất : Ca, Ca(OH)2, CaCO3, CaO. Dựa vào mối quan hệ giữa các hợp chất vô cơ, dãy biến đổi nào sau đây có thể thực hiện được ?

A. Ca → CaCO3 → Ca(OH)2 → CaO

B. Ca → CaO → Ca(OH)2 → CaCO3

C. CaCO3 → Ca → CaO → Ca(OH)2

D. CaCO3 →Ca(OH)2 → Ca→ CaO

6.22. Có thể dùng chất nào sau đây để làm mềm nước có tính cứng tạm thời ?

A. NaCl                                 B. H2SO4

C. Na2CO3                              D. KNO3

6.23. Anion gốc axit nào sau đây có thể làm mềm nước cứng ?

A. NO3                                 B. SO4 2-

C. CIO4                                D. PO4 3-

6.24. Trong một dung dịch có a mol Ca2+, b mol Mg2+, c mol Cl , d mol HCO3 . Biểu thức liên hệ giữa a, b, c, d là

A. a + b = c + d.                    B. 2a + 2b = c + d.

C. 3a + 3b = c + d                 D. 2a + c = b + d

6.19

6.20

6.21

6.22

6.23

6.24

B

D

B

C

D

B

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!