Giải bài tập

Giải Bài 53, 54, 55, 56, 57 trang 127 SBT Sinh 10: Phân tử nào có chức năng đa dạng nhất ?

Chương I Thành phần hóa học của tế bào SBT Sinh lớp 10. Giải bài 53, 54, 55, 56, 57 trang 127 Sách bài tập Sinh học 10. Câu 53: Liên kết peptit nằm trong cấu trúc của loại phân tử nào sau đây ?…

53. Liên kết peptit nằm trong cấu trúc của loại phân tử nào sau đây ?

A. ADN.

Bạn đang xem: Giải Bài 53, 54, 55, 56, 57 trang 127 SBT Sinh 10: Phân tử nào có chức năng đa dạng nhất ?

B. Prôtêin.

C. Cacbohiđrat.

D. Lipit.

54. Phân tử nào có chức năng đa dạng nhất ?

A. ADN.

B. Prôtêin.

C. Cacbohiđrat.

D. Lipit.

55. Phân tử nào có chức năng lưu giữ và truyền đạt thông tin di truyền ?

A. ADN.

B. Prôtêin.

C. Cacbohiđrat.

D. Lipit.

56. Phôtpholipit ở màng sinh chất là chất lưỡng cực, do đó nó không cho

A. các chất tan trong nước cũng như các chất tích điện đi qua.

B. các chất tan trong lipit, các chất có kích thước nhỏ không phân cực không tích điện đi qua.

C. các chất không tan trong lipit và trong nước đi qua.

D. cả A và B.

57. Dầu, mỡ, phôtpholipit, stêrôit có đặc điểm chung là

A. đều là nguồn nguyên liệu dự trữ năng lượng cho tế bào.

B. đều tham gia cấu tạo nên màng tế bào.

C. đều có ái lực yếu hoặc không có ái lực với nước.

D. cả A, B, C.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 53, 54, 55, 56, 57 trang 127 SBT Sinh 10: Phân tử nào có chức năng đa dạng nhất ?” state=”close”] Chương I Thành phần hóa học của tế bào SBT Sinh lớp 10. Giải bài 53, 54, 55, 56, 57 trang 127 Sách bài tập Sinh học 10. Câu 53: Liên kết peptit nằm trong cấu trúc của loại phân tử nào sau đây ?…

53. Liên kết peptit nằm trong cấu trúc của loại phân tử nào sau đây ?

A. ADN.

B. Prôtêin.

C. Cacbohiđrat.

D. Lipit.

54. Phân tử nào có chức năng đa dạng nhất ?

A. ADN.

B. Prôtêin.

C. Cacbohiđrat.

D. Lipit.

55. Phân tử nào có chức năng lưu giữ và truyền đạt thông tin di truyền ?

A. ADN.

B. Prôtêin.

C. Cacbohiđrat.

D. Lipit.

56. Phôtpholipit ở màng sinh chất là chất lưỡng cực, do đó nó không cho

A. các chất tan trong nước cũng như các chất tích điện đi qua.

B. các chất tan trong lipit, các chất có kích thước nhỏ không phân cực không tích điện đi qua.

C. các chất không tan trong lipit và trong nước đi qua.

D. cả A và B.

57. Dầu, mỡ, phôtpholipit, stêrôit có đặc điểm chung là

A. đều là nguồn nguyên liệu dự trữ năng lượng cho tế bào.

B. đều tham gia cấu tạo nên màng tế bào.

C. đều có ái lực yếu hoặc không có ái lực với nước.

D. cả A, B, C.

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!