Giải bài tập

Giải Bài 50, 51, 52, 53 trang 153 SBT Sinh 10: Các giai đoạn hô hấp tế bào diễn ra theo thứ tự nào ?

Chương III Chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào SBT Sinh lớp 10. Giải bài 50, 51, 52, 53 trang 153 Sách bài tập Sinh học 10. Câu 50: Một phân tử Glucôzơ đi vào đường phân khi không có mặt của O2 sẽ thu được…

50. Một phân tử Glucôzơ đi vào đường phân khi không có mặt của O2 sẽ thu được

a. 38 ATP.

Bạn đang xem: Giải Bài 50, 51, 52, 53 trang 153 SBT Sinh 10: Các giai đoạn hô hấp tế bào diễn ra theo thứ tự nào ?

B. 2 ATP.

C. 4 ATP.

D. 6 ATP.

51. Chất nhận êlectron cuối cùng của chuỗi chuyền êlectron trong sự Phôtphorin hoá ôxi hoá là

A. Ôxi.

B. Piruvat.

C. Nước.

D. ADP.

52. Các giai đoạn hô hấp tế bào diễn ra theo thứ tự :

A. Đường phân—> Chu trình Crep —>Chuỗi chuyền êlectron.

B. Chu trình Crep —> Đường phân —>Chuỗi chuyền êlectron.

C. Chuỗi chuyền êlectron —> Đường phân —> Chu trình Crep.

D. Đường phân —> Chuỗi chuyền êlectron —> Chu trình Crep.

53. Trong pha sáng của quang hợp, sản phẩm được tạo ra là

A. ATP. NADH, O2

B. NADP, C02, ATP.

C. ATP. NADPH, O2

D. ATP. NADPH, CO2

Hướng dẫn

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 50, 51, 52, 53 trang 153 SBT Sinh 10: Các giai đoạn hô hấp tế bào diễn ra theo thứ tự nào ?” state=”close”]

Chương III Chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào SBT Sinh lớp 10. Giải bài 50, 51, 52, 53 trang 153 Sách bài tập Sinh học 10. Câu 50: Một phân tử Glucôzơ đi vào đường phân khi không có mặt của O2 sẽ thu được…

50. Một phân tử Glucôzơ đi vào đường phân khi không có mặt của O2 sẽ thu được

a. 38 ATP.

B. 2 ATP.

C. 4 ATP.

D. 6 ATP.

51. Chất nhận êlectron cuối cùng của chuỗi chuyền êlectron trong sự Phôtphorin hoá ôxi hoá là

A. Ôxi.

B. Piruvat.

C. Nước.

D. ADP.

52. Các giai đoạn hô hấp tế bào diễn ra theo thứ tự :

A. Đường phân—> Chu trình Crep —>Chuỗi chuyền êlectron.

B. Chu trình Crep —> Đường phân —>Chuỗi chuyền êlectron.

C. Chuỗi chuyền êlectron —> Đường phân —> Chu trình Crep.

D. Đường phân —> Chuỗi chuyền êlectron —> Chu trình Crep.

53. Trong pha sáng của quang hợp, sản phẩm được tạo ra là

A. ATP. NADH, O2

B. NADP, C02, ATP.

C. ATP. NADPH, O2

D. ATP. NADPH, CO2

Hướng dẫn

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!