Giải bài tập

Giải Bài 50, 51, 52, 53, 54 trang 141 SBT Sinh 10: Chức năng nào sau đây không phải của perôxixôm ?

Chương II Cấu trúc của tế bào SBT Sinh lớp 10. Giải bài 50, 51, 52, 53, 54 trang 141 Sách bài tập Sinh học 10. Câu 50: chức năng nào sau đây không phải của lizôxôm ?…

50. Chức năng nào sau đây không phải của lizôxôm ?

A. Tổng hợp màng, làm tăng diện tích màng sinh chất.

Bạn đang xem: Giải Bài 50, 51, 52, 53, 54 trang 141 SBT Sinh 10: Chức năng nào sau đây không phải của perôxixôm ?

B. Làm nhiệm vụ tiêu hoá nội bào.

C. Lam nhiệm vụ phân huỷ các bào quan già và yếu

D. Tự tiêu tế bào cần thiết cho sự biệt hoá và biến thái

51. Sử dụng lizin đánh dấu để theo dõi sự di chuyển của một enzim cho thấy sau khi tiêm 10 phút thấy chúng có mặt ở (1), sau hơn 3 phút nữa chúng có mặt ở (2) và sau 180 phút được định khu trong (3). Cấu trúc (1) -> (2) -> (3) lần lượt sẽ là :

A. Ribôxôm -> lưới nội chất -» lizôxôm.

B. Mạng lươi nội chất hat —> bô máy Gôngi —> lizôxôm

C. Mạng lưới nội chất -> bộ máy Gôngi -> lizôxôm.

D. Lưới nội chất —> lizôxôm —> màng sinh chất.

52. Chức năng nào sau đây không phải của perôxixôm ?

A. Ôxi hoá axit uric.

B. Điều chỉnh chuyển hoá Glucôzơ.

C. Phân giải H2O2 nhờ Catalaza.

D. Phân giải các phân tử Prôtêin.

53. Chức năng nào sau đây khỏng phải của không bào.

A. Chứa chất phế thải, độc hại.

B. Chứa dung dịch muối khoáng,

C. Chứa không khí.

D. Chứa chất dinh dưỡng và sắc tố.

54. Trong cac tê bao nhân thưc ADN không tìm thây trong

A. Nhân.

B. Ti thể

C. Lục lạp.

D. Ribôxôm.

Hướng dẫn

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 50, 51, 52, 53, 54 trang 141 SBT Sinh 10: Chức năng nào sau đây không phải của perôxixôm ?” state=”close”] Chương II Cấu trúc của tế bào SBT Sinh lớp 10. Giải bài 50, 51, 52, 53, 54 trang 141 Sách bài tập Sinh học 10. Câu 50: chức năng nào sau đây không phải của lizôxôm ?…

50. Chức năng nào sau đây không phải của lizôxôm ?

A. Tổng hợp màng, làm tăng diện tích màng sinh chất.

B. Làm nhiệm vụ tiêu hoá nội bào.

C. Lam nhiệm vụ phân huỷ các bào quan già và yếu

D. Tự tiêu tế bào cần thiết cho sự biệt hoá và biến thái

51. Sử dụng lizin đánh dấu để theo dõi sự di chuyển của một enzim cho thấy sau khi tiêm 10 phút thấy chúng có mặt ở (1), sau hơn 3 phút nữa chúng có mặt ở (2) và sau 180 phút được định khu trong (3). Cấu trúc (1) -> (2) -> (3) lần lượt sẽ là :

A. Ribôxôm -> lưới nội chất -» lizôxôm.

B. Mạng lươi nội chất hat —> bô máy Gôngi —> lizôxôm

C. Mạng lưới nội chất -> bộ máy Gôngi -> lizôxôm.

D. Lưới nội chất —> lizôxôm —> màng sinh chất.

52. Chức năng nào sau đây không phải của perôxixôm ?

A. Ôxi hoá axit uric.

B. Điều chỉnh chuyển hoá Glucôzơ.

C. Phân giải H2O2 nhờ Catalaza.

D. Phân giải các phân tử Prôtêin.

53. Chức năng nào sau đây khỏng phải của không bào.

A. Chứa chất phế thải, độc hại.

B. Chứa dung dịch muối khoáng,

C. Chứa không khí.

D. Chứa chất dinh dưỡng và sắc tố.

54. Trong cac tê bao nhân thưc ADN không tìm thây trong

A. Nhân.

B. Ti thể

C. Lục lạp.

D. Ribôxôm.

Hướng dẫn

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!