Giải bài tập

Giải Bài 50, 51, 3.1 trang 112 SBT Toán 9 tập 1: Hãy so sánh sinα và tgα  ( 0º

Bài 3. Bảng lượng giác – SBT Toán lớp 9: Giải bài 50, 51, 3.1 trang 112 Sách bài tập Toán 9 tập 1. Câu 50: Tính các góc của tam giác ABC biết; Hãy so sánh sinα và tgα  ( 0º < α < 90º)…

Câu 50: Tính các góc của tam giác ABC, biết \(AB = 3cm,AC = 4cm\) và \(BC = 5cm\).

Bạn đang xem: Giải Bài 50, 51, 3.1 trang 112 SBT Toán 9 tập 1: Hãy so sánh sinα và tgα  ( 0º

Ta có:

\(AB = 3 \Rightarrow A{B^2} = {3^2} = 9\)

\(AC = 4 \Rightarrow A{C^2} = {4^2} = 16\)

\(BC = 5 \Rightarrow B{C^2} = {5^2} = 25\)

Ta có: \(A{B^2} + A{C^2} = 9 + 16 = 25 = B{C^2}\)

Suy ra tam giác ABC vuông tại A.

Ta có: \(\sin \widehat B = {{AC} \over {BC}} = {4 \over 5} = 0,8 \Rightarrow \widehat B = 53^\circ 8’\)

\(\widehat C = 90^\circ  – \widehat B = 90^\circ  – 53^\circ 8′ = 36^\circ 52’\)

Câu 51: Để vẽ một tam giác cân có góc ở đáy là \(50^\circ \) mà không có thước đo góc, một học sinh vẽ một tam giác cân có cạnh bên 3cm, cạnh đáy 4cm. Tính góc ở đáy mà em học sinh đó đã tải về. Sai số so với số đo phải vẽ là bao nhiêu?

Giả sử tam giác ABC có AB = AC =3cm, BC=4cm.

Kẻ \(AH \bot BC\)

Ta có: \(BH = {1 \over 2}BC = {4 \over 2} = 2\left( {cm} \right)\)

Tam giác ABH vuông tại H nên ta có:

\(\cos \widehat B = {{BH} \over {AB}} = {2 \over 3} \Rightarrow \widehat B \approx 48^\circ 11’\)

Sai số là: \(50^\circ  – 48^\circ 11′ = 1^\circ 49’\).


Câu 3.1: Hãy so sánh

a) sinα và tgα  ( 0º < α < 90º) ;

b) cosα và cotgα ( 0º < α < 90º).

c) sin35º và tg38º  ;

d) cos33º và tg61º.

a)         Do 0 < cosα < 1 và sinα > 0 nên \(tg\alpha  = {{\sin \alpha } \over {\cos \alpha }} > \sin \alpha \)

b)         Do 0 < sinα < 1 và cosα > 0 nên \(\cot g\alpha  = {{\cos \alpha } \over {\sin \alpha }} > \cos \alpha \)

c)         Theo a) sin35º < tg35º, mà khi góc lớn lên thì tang cũng lớn lên nên tg35º < tg38º. Vậy sin35º < tg38º.

d)        Theo b) cos33º < cotg33º mà khi góc lớn lên thì cotang nhỏ đi nên cotg33º < cotg29º = tg61º. Suy ra cos33º < tg61º.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 50, 51, 3.1 trang 112 SBT Toán 9 tập 1: Hãy so sánh sinα và tgα  ( 0º

” state=”close”]Bài 3. Bảng lượng giác – SBT Toán lớp 9: Giải bài 50, 51, 3.1 trang 112 Sách bài tập Toán 9 tập 1. Câu 50: Tính các góc của tam giác ABC biết; Hãy so sánh sinα và tgα  ( 0º < α < 90º)…

Câu 50: Tính các góc của tam giác ABC, biết \(AB = 3cm,AC = 4cm\) và \(BC = 5cm\).

Ta có:

\(AB = 3 \Rightarrow A{B^2} = {3^2} = 9\)

\(AC = 4 \Rightarrow A{C^2} = {4^2} = 16\)

\(BC = 5 \Rightarrow B{C^2} = {5^2} = 25\)

Ta có: \(A{B^2} + A{C^2} = 9 + 16 = 25 = B{C^2}\)

Suy ra tam giác ABC vuông tại A.

Ta có: \(\sin \widehat B = {{AC} \over {BC}} = {4 \over 5} = 0,8 \Rightarrow \widehat B = 53^\circ 8’\)

\(\widehat C = 90^\circ  – \widehat B = 90^\circ  – 53^\circ 8′ = 36^\circ 52’\)

Câu 51: Để vẽ một tam giác cân có góc ở đáy là \(50^\circ \) mà không có thước đo góc, một học sinh vẽ một tam giác cân có cạnh bên 3cm, cạnh đáy 4cm. Tính góc ở đáy mà em học sinh đó đã tải về. Sai số so với số đo phải vẽ là bao nhiêu?

Giả sử tam giác ABC có AB = AC =3cm, BC=4cm.

Kẻ \(AH \bot BC\)

Ta có: \(BH = {1 \over 2}BC = {4 \over 2} = 2\left( {cm} \right)\)

Tam giác ABH vuông tại H nên ta có:

\(\cos \widehat B = {{BH} \over {AB}} = {2 \over 3} \Rightarrow \widehat B \approx 48^\circ 11’\)

Sai số là: \(50^\circ  – 48^\circ 11′ = 1^\circ 49’\).


Câu 3.1: Hãy so sánh

a) sinα và tgα  ( 0º < α < 90º) ;

b) cosα và cotgα ( 0º < α < 90º).

c) sin35º và tg38º  ;

d) cos33º và tg61º.

a)         Do 0 < cosα < 1 và sinα > 0 nên \(tg\alpha  = {{\sin \alpha } \over {\cos \alpha }} > \sin \alpha \)

b)         Do 0 < sinα < 1 và cosα > 0 nên \(\cot g\alpha  = {{\cos \alpha } \over {\sin \alpha }} > \cos \alpha \)

c)         Theo a) sin35º < tg35º, mà khi góc lớn lên thì tang cũng lớn lên nên tg35º < tg38º. Vậy sin35º < tg38º.

d)        Theo b) cos33º < cotg33º mà khi góc lớn lên thì cotang nhỏ đi nên cotg33º < cotg29º = tg61º. Suy ra cos33º < tg61º.

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!