Giải bài tập

Giải Bài 5.97, 5.98, 5.99, 5.100, 5.101, 5.102, 5.103, 5.104 trang 48,49 SBT Hóa học 12: Kim loại Ni phản ứng được với tất cả muối trong dung dịch ở dãy nào sau đây ?

Bài 22 Luyện tập tính chất của kim loại SBT Hóa học 12. Giải bài 5.97 – 5.104 trang 48,49 Sách Bài Tập Hóa lớp 12. Kim loại Ni phản ứng được với tất cả muối trong dung dịch ở dãy nào sau đây…; Cho 2,52 g một kim loại tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng tạo ra 6,84 g muối sunfat. Kim loại đó tên gì ?

5.97. Kim loại Ni phản ứng được với tất cả muối trong dung dịch ở dãy nào sau đây ?

A. NaCl, A1Cl3, ZnCl2.

Bạn đang xem: Giải Bài 5.97, 5.98, 5.99, 5.100, 5.101, 5.102, 5.103, 5.104 trang 48,49 SBT Hóa học 12: Kim loại Ni phản ứng được với tất cả muối trong dung dịch ở dãy nào sau đây ?

B. MgSO4, CuSO4, AgNO3

C. Pb(NO3)2, AgNO3, NaCl

D. AgNO3, CuSO4, Pb(NO3)2.

5.98. Cho ba kim loại là Al, Fe, Cu và bốn dung dịch muối riêng biệt là ZnSO4, AgNO3, CuCl2, MgSO4. Kim loại nào tác dụng được với cả bốn dung dịch muối đã cho ?

A.Al.                    B. Fe

C. Cu                   D. Không kim loại nào tác dụng được

5.97 5.98
D D

5.99. Cho Cu dư tác dụng với dung dịch AgNO3 thu được dung dịch X. Cho Fe dư tác dụng với dung dịch X được dung dịch Y. Dung dịch Y chứa

A. Fe(NO3)2.                         B. Fe(NO3)3.

C. Fe(NO3)2, Cu(NO3)2 dư.     D. Fe(NO3)3, Cu(NO3)2 dư.

5.100. Cho 2,52 g một kim loại tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng tạo ra 6,84 g muối sunfat. Kim loại đó là

A. Mg.                                  B. Fe.

C. Al.                                    D. Zn.

5.101. Cho 2,06 g hỗn hợp gồm Fe, Al và Cu tác dụng với dung dịch HNO3 loãng, dư thu được 0,896 lít NO duy nhất (đktc). Khối lượng muối nitrat sinh ra là

A. 9,5 g.                               B. 7,44 g.

C. 7,02 g.                              D. 4,54 g.

5.102. Cho hỗn hợp Fe và Zn tác dụng với dung dịch hỗn hợp chứa 0,01 mol HCl và 0,05 mol H2SO4. Sau phản ứng thu được chất rắn X, dung dịch Y và khí Z. Cho khí  Z đi qua CuO dư, đun nóng thu được m gam Cu. Giá trị của m là

A. 5,32.             B. 3,52.          C. 2,35.          D. 2,53.

5.103. Cho 6 g hợp kim Cu, Fe và Al vào dung dịch axit HC1 dư thấy thoát ra 3,024 lít H2 (đktc) và 1,86 g chất rắn không tan. Thành phần phần trăm của hợp kim là

A. 40% Fe, 28% Al, 32% Cu.      B. 41% Fe, 29% Al, 30% Cu.

C. 42% Fe, 27% Al, 31% Cu.      D. 43% Fe, 26% Al, 31% Cu.

5.104. Nhúng một lá Mg vào dung dịch chứa 2 muối FeCl3 và FeCl2. Sau một thời gian lấy lá Mg ra làm khô rồi cân lại thấy khối lượng giảm so với ban đầu. Dung dịch sau thí nghiệm có cation nào sau đây ?

A. Mg2+.                                          B. Mg2+ và Fe2+.

C. Mg2+, Fe2+ và Fe3+                   D. Mg2+ hoặc Mg2+, Fe2+ và Fe3+.

5.99

5.100

5.101

5.102

5.103

5.104

A

B

A

B

C

C

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 5.97, 5.98, 5.99, 5.100, 5.101, 5.102, 5.103, 5.104 trang 48,49 SBT Hóa học 12: Kim loại Ni phản ứng được với tất cả muối trong dung dịch ở dãy nào sau đây ?” state=”close”]Bài 22 Luyện tập tính chất của kim loại SBT Hóa học 12. Giải bài 5.97 – 5.104 trang 48,49 Sách Bài Tập Hóa lớp 12. Kim loại Ni phản ứng được với tất cả muối trong dung dịch ở dãy nào sau đây…; Cho 2,52 g một kim loại tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng tạo ra 6,84 g muối sunfat. Kim loại đó tên gì ?

5.97. Kim loại Ni phản ứng được với tất cả muối trong dung dịch ở dãy nào sau đây ?

A. NaCl, A1Cl3, ZnCl2.

B. MgSO4, CuSO4, AgNO3

C. Pb(NO3)2, AgNO3, NaCl

D. AgNO3, CuSO4, Pb(NO3)2.

5.98. Cho ba kim loại là Al, Fe, Cu và bốn dung dịch muối riêng biệt là ZnSO4, AgNO3, CuCl2, MgSO4. Kim loại nào tác dụng được với cả bốn dung dịch muối đã cho ?

A.Al.                    B. Fe

C. Cu                   D. Không kim loại nào tác dụng được

5.97 5.98
D D

5.99. Cho Cu dư tác dụng với dung dịch AgNO3 thu được dung dịch X. Cho Fe dư tác dụng với dung dịch X được dung dịch Y. Dung dịch Y chứa

A. Fe(NO3)2.                         B. Fe(NO3)3.

C. Fe(NO3)2, Cu(NO3)2 dư.     D. Fe(NO3)3, Cu(NO3)2 dư.

5.100. Cho 2,52 g một kim loại tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng tạo ra 6,84 g muối sunfat. Kim loại đó là

A. Mg.                                  B. Fe.

C. Al.                                    D. Zn.

5.101. Cho 2,06 g hỗn hợp gồm Fe, Al và Cu tác dụng với dung dịch HNO3 loãng, dư thu được 0,896 lít NO duy nhất (đktc). Khối lượng muối nitrat sinh ra là

A. 9,5 g.                               B. 7,44 g.

C. 7,02 g.                              D. 4,54 g.

5.102. Cho hỗn hợp Fe và Zn tác dụng với dung dịch hỗn hợp chứa 0,01 mol HCl và 0,05 mol H2SO4. Sau phản ứng thu được chất rắn X, dung dịch Y và khí Z. Cho khí  Z đi qua CuO dư, đun nóng thu được m gam Cu. Giá trị của m là

A. 5,32.             B. 3,52.          C. 2,35.          D. 2,53.

5.103. Cho 6 g hợp kim Cu, Fe và Al vào dung dịch axit HC1 dư thấy thoát ra 3,024 lít H2 (đktc) và 1,86 g chất rắn không tan. Thành phần phần trăm của hợp kim là

A. 40% Fe, 28% Al, 32% Cu.      B. 41% Fe, 29% Al, 30% Cu.

C. 42% Fe, 27% Al, 31% Cu.      D. 43% Fe, 26% Al, 31% Cu.

5.104. Nhúng một lá Mg vào dung dịch chứa 2 muối FeCl3 và FeCl2. Sau một thời gian lấy lá Mg ra làm khô rồi cân lại thấy khối lượng giảm so với ban đầu. Dung dịch sau thí nghiệm có cation nào sau đây ?

A. Mg2+.                                          B. Mg2+ và Fe2+.

C. Mg2+, Fe2+ và Fe3+                   D. Mg2+ hoặc Mg2+, Fe2+ và Fe3+.

5.99

5.100

5.101

5.102

5.103

5.104

A

B

A

B

C

C

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!