Giải bài tập

Giải Bài 5, 6, 7, 8 trang 214, 215 SBT Toán Đại số 10: Không giải phương trình 3x^2 – 5x – 2 = 0 hãy tính tổng lập phương các nghiệm của nó.

Bài Ôn tập cuối năm SBT Toán lớp 10. Giải bài 5, 6, 7, 8 trang 214, 215 Sách bài tập Toán Đại số 10. Câu 5: Tìm các giá trị của a sao cho tổng các nghiệm của phương trình…

Bài 5: Tìm các giá trị của a sao cho tổng các nghiệm của phương trình

\({x^2} – 2a(x – 1) – 1 = 0\)

Bạn đang xem: Giải Bài 5, 6, 7, 8 trang 214, 215 SBT Toán Đại số 10: Không giải phương trình 3x^2 – 5x – 2 = 0 hãy tính tổng lập phương các nghiệm của nó.

bằng tổng bình phương các nghiệm đó.

\({x^2} – 2a(x – 1) – 1 = 0 \Leftrightarrow {x^2} – 2ax + 2a – 1 = 0\)

Vì \(\Delta ‘ = {(a – 1)^2} \ge 0\) nên phương trình luôn có nghiệm.

Ta có: \({x_1} + {x_2} = 2a\)

\({x_1}{x_2} = 2a – 1\)

\(x_1^2 + x_2^2 = {({x_1} + {x_2})^2} – 2{x_1}{x_2}\)

Suy ra: \(4{a^2} – 2(2a – 1) = 2a \Leftrightarrow 2{a^2} – 3a + 1 = 0\)

Giải phương trình trên ta được \(a = {1 \over 2};a = 1\)

Đáp số: \(a = {1 \over 2};a = 1\)

Bài 6: Không giải phương trình

\(3{x^2} – 5x – 2 = 0\)

hãy tính tổng lập phương các nghiệm của nó.

\(x_1^3 + x_2^3 = ({x_1} + {x_2})(x_1^2 – 2{x_1}{x_2} + x_2^2)\)

\(\eqalign{
& = ({x_1} + {x_2}){\rm{[}}{({x_1} + {x_2})^2} – 3{x_1}{x_2}{\rm{]}} \cr
& = {5 \over 3}\left[ {{{25} \over 9} + 2} \right] = {{215} \over {27}} \cr} \)

Bài 7: Tính \({1 \over {x_1^3}} + {1 \over {x_2^3}}\), trong đó \({x_1}\) và \({x_2}\) là các nghiệm của phương trình bậc hai \(2{x^2} – 3ax – 2 = 0\)

Ta có: \(\eqalign{
& {1 \over {x_1^3}} + {1 \over {x_2^3}} = {{x_1^3 + x_2^3} \over {x_1^3x_2^3}} \cr
& = {{\left( {{x_1} + {x_2}} \right)\left[ {{{\left( {{x_1} + {x_2}} \right)}^2} – 3{x_1}{x_2}} \right]} \over {{{\left( {{x_1}{x_2}} \right)}^3}}} \cr} \)

\( =  – {{3a} \over 2}\left[ {{{9{a^2}} \over 4} + 3} \right] =  – {{27{a^3} + 36a} \over 8}\)

Bài 8: Tìm giá trị của a sao cho phương trình

\({x^2} – 6ax + 2 – 2a + 9{a^2} = 0\)

có hai nghiệm dương phân biệt và đều lớn hơn 3.

Phải có

\(\left\{ \matrix{
\Delta ‘ > 0 \hfill \cr
ac > 0 \hfill \cr
{S \over 2} > 3 \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
2(a – 1) > 0 \hfill \cr
9{a^2} – 2a + 2 > 0 \hfill \cr
{{6a} \over 2} > 3 \hfill \cr} \right.\)

Giải hệ bất phương trình trên ta được a > 1.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 5, 6, 7, 8 trang 214, 215 SBT Toán Đại số 10: Không giải phương trình 3x^2 – 5x – 2 = 0 hãy tính tổng lập phương các nghiệm của nó.” state=”close”]
Bài Ôn tập cuối năm SBT Toán lớp 10. Giải bài 5, 6, 7, 8 trang 214, 215 Sách bài tập Toán Đại số 10. Câu 5: Tìm các giá trị của a sao cho tổng các nghiệm của phương trình…

Bài 5: Tìm các giá trị của a sao cho tổng các nghiệm của phương trình

\({x^2} – 2a(x – 1) – 1 = 0\)

bằng tổng bình phương các nghiệm đó.

\({x^2} – 2a(x – 1) – 1 = 0 \Leftrightarrow {x^2} – 2ax + 2a – 1 = 0\)

Vì \(\Delta ‘ = {(a – 1)^2} \ge 0\) nên phương trình luôn có nghiệm.

Ta có: \({x_1} + {x_2} = 2a\)

\({x_1}{x_2} = 2a – 1\)

\(x_1^2 + x_2^2 = {({x_1} + {x_2})^2} – 2{x_1}{x_2}\)

Suy ra: \(4{a^2} – 2(2a – 1) = 2a \Leftrightarrow 2{a^2} – 3a + 1 = 0\)

Giải phương trình trên ta được \(a = {1 \over 2};a = 1\)

Đáp số: \(a = {1 \over 2};a = 1\)

Bài 6: Không giải phương trình

\(3{x^2} – 5x – 2 = 0\)

hãy tính tổng lập phương các nghiệm của nó.

\(x_1^3 + x_2^3 = ({x_1} + {x_2})(x_1^2 – 2{x_1}{x_2} + x_2^2)\)

\(\eqalign{
& = ({x_1} + {x_2}){\rm{[}}{({x_1} + {x_2})^2} – 3{x_1}{x_2}{\rm{]}} \cr
& = {5 \over 3}\left[ {{{25} \over 9} + 2} \right] = {{215} \over {27}} \cr} \)

Bài 7: Tính \({1 \over {x_1^3}} + {1 \over {x_2^3}}\), trong đó \({x_1}\) và \({x_2}\) là các nghiệm của phương trình bậc hai \(2{x^2} – 3ax – 2 = 0\)

Ta có: \(\eqalign{
& {1 \over {x_1^3}} + {1 \over {x_2^3}} = {{x_1^3 + x_2^3} \over {x_1^3x_2^3}} \cr
& = {{\left( {{x_1} + {x_2}} \right)\left[ {{{\left( {{x_1} + {x_2}} \right)}^2} – 3{x_1}{x_2}} \right]} \over {{{\left( {{x_1}{x_2}} \right)}^3}}} \cr} \)

\( =  – {{3a} \over 2}\left[ {{{9{a^2}} \over 4} + 3} \right] =  – {{27{a^3} + 36a} \over 8}\)

Bài 8: Tìm giá trị của a sao cho phương trình

\({x^2} – 6ax + 2 – 2a + 9{a^2} = 0\)

có hai nghiệm dương phân biệt và đều lớn hơn 3.

Phải có

\(\left\{ \matrix{
\Delta ‘ > 0 \hfill \cr
ac > 0 \hfill \cr
{S \over 2} > 3 \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
2(a – 1) > 0 \hfill \cr
9{a^2} – 2a + 2 > 0 \hfill \cr
{{6a} \over 2} > 3 \hfill \cr} \right.\)

Giải hệ bất phương trình trên ta được a > 1.

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!