Giải bài tập

Giải Bài 5.3, 5.4, 5.5 trang 12 SBT Lý 11: Hiệu điện thế giữa hai điểm M, N là UMN = 40 V, thì điện thế ở M như thế nào ?

Bài 5 Điện thế, hiệu điện thế SBT Lí lớp 11. Giải bài 5.3, 5.4, 5.5 trang 12. Câu 5.3: Một êlectron (-e = -1,6.10-19 C) bay từ điểm M đến điểm N trong một điện trường, giữa hai điểm có hiệu điện thế UMN = 100 V…; Hiệu điện thế giữa hai điểm M, N là UMN = 40 V, thì điện thế ở M như thế nào ?

5.3. Một êlectron (-e = -1,6.10-19 C) bay từ điểm M đến điểm N trong một điện trường, giữa hai điểm có hiệu điện thế UMN = 100 V. Công mà lực điện sinh ra sẽ là :

A.  + 1,6.10-19J            B. – 1,6.10-19J

Bạn đang xem: Giải Bài 5.3, 5.4, 5.5 trang 12 SBT Lý 11: Hiệu điện thế giữa hai điểm M, N là UMN = 40 V, thì điện thế ở M như thế nào ?

C. + 1,6.10-17J             D. – 1,6.10-17 J

Đáp án D

 5.4. Thả một ion dương cho chuyển động không vận tốc đầu từ một điểm bất kì trong một điện trường do hai điện tích điểm dương gây ra. Ion đó sẽ chuyển động

A. dọc theo một đường sức điện.

B. dọc theo một đường nối hai điện tích điểm.

C. từ điểm có điện thế cao đến điểm có điện thế thấp.

D. từ điểm có điện thế thấp đến điểm có điện thế cao.

Đáp án C

5.5. Hiệu điện thế giữa hai điểm M, N là UMN = 40 V. Chọn câu chắc chắn đúng.

A. Điện thế ở M là 40 V.

B. Điện thế ở N bằng 0.

C.  Điện thế ở M có giá trị dương, ờ N có giá trị âm.

D. Điện thế ở M cao hơn điện thế ở N 40 V.

Đáp án D

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 5.3, 5.4, 5.5 trang 12 SBT Lý 11: Hiệu điện thế giữa hai điểm M, N là UMN = 40 V, thì điện thế ở M như thế nào ?” state=”close”]
Bài 5 Điện thế, hiệu điện thế SBT Lí lớp 11. Giải bài 5.3, 5.4, 5.5 trang 12. Câu 5.3: Một êlectron (-e = -1,6.10-19 C) bay từ điểm M đến điểm N trong một điện trường, giữa hai điểm có hiệu điện thế UMN = 100 V…; Hiệu điện thế giữa hai điểm M, N là UMN = 40 V, thì điện thế ở M như thế nào ?

5.3. Một êlectron (-e = -1,6.10-19 C) bay từ điểm M đến điểm N trong một điện trường, giữa hai điểm có hiệu điện thế UMN = 100 V. Công mà lực điện sinh ra sẽ là :

A.  + 1,6.10-19J            B. – 1,6.10-19J

C. + 1,6.10-17J             D. – 1,6.10-17 J

Đáp án D

 5.4. Thả một ion dương cho chuyển động không vận tốc đầu từ một điểm bất kì trong một điện trường do hai điện tích điểm dương gây ra. Ion đó sẽ chuyển động

A. dọc theo một đường sức điện.

B. dọc theo một đường nối hai điện tích điểm.

C. từ điểm có điện thế cao đến điểm có điện thế thấp.

D. từ điểm có điện thế thấp đến điểm có điện thế cao.

Đáp án C

5.5. Hiệu điện thế giữa hai điểm M, N là UMN = 40 V. Chọn câu chắc chắn đúng.

A. Điện thế ở M là 40 V.

B. Điện thế ở N bằng 0.

C.  Điện thế ở M có giá trị dương, ờ N có giá trị âm.

D. Điện thế ở M cao hơn điện thế ở N 40 V.

Đáp án D

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!