Giải bài tập

Giải Bài 5.1, 5.2 trang 11 SBT Lý 11: Biểu thức nào dưới đây biểu diễn một đại lượng có đơn vị là vôn ?

Bài 5 Điện thế, hiệu điện thế  Sách bài tập Vật Lí 11. Giải bài 5.1, 5.2 trang 11. Câu 5.2. Thế năng của một êlectron tại điểm M trong điện trường của một điện tích điểm là -32.10-19 J. Điện tích của êlectron là -e = -1,6.10-19C. Điện thế tại điểm M bằng bao nhiêu ?;  Biểu thức nào dưới đây biểu diễn một đại lượng có đơn vị là vôn ?…

5.1. Biểu thức nào dưới đây biểu diễn một đại lượng có đơn vị là vôn ?

A. qEd                               B. qE

Bạn đang xem: Giải Bài 5.1, 5.2 trang 11 SBT Lý 11: Biểu thức nào dưới đây biểu diễn một đại lượng có đơn vị là vôn ?

C. Ed                                D. Không có biểu thức nào

Đáp án C

5.2. Thế năng của một êlectron tại điểm M trong điện trường của một điện tích điểm là -32.10-19 J. Điện tích của êlectron là -e = -1,6.10-19C. Điện thế tại điểm M bằng bao nhiêu ?

A. + 32V                     B. – 32V                     C. + 20V                     D. – 20V

Đáp án C

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 5.1, 5.2 trang 11 SBT Lý 11: Biểu thức nào dưới đây biểu diễn một đại lượng có đơn vị là vôn ?” state=”close”]Bài 5 Điện thế, hiệu điện thế  Sách bài tập Vật Lí 11. Giải bài 5.1, 5.2 trang 11. Câu 5.2. Thế năng của một êlectron tại điểm M trong điện trường của một điện tích điểm là -32.10-19 J. Điện tích của êlectron là -e = -1,6.10-19C. Điện thế tại điểm M bằng bao nhiêu ?;  Biểu thức nào dưới đây biểu diễn một đại lượng có đơn vị là vôn ?…

5.1. Biểu thức nào dưới đây biểu diễn một đại lượng có đơn vị là vôn ?

A. qEd                               B. qE

C. Ed                                D. Không có biểu thức nào

Đáp án C

5.2. Thế năng của một êlectron tại điểm M trong điện trường của một điện tích điểm là -32.10-19 J. Điện tích của êlectron là -e = -1,6.10-19C. Điện thế tại điểm M bằng bao nhiêu ?

A. + 32V                     B. – 32V                     C. + 20V                     D. – 20V

Đáp án C

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!