Giải bài tập

Giải Bài 47, 48, 49 trang 13 SBT Toán 9 tập 1: Kiểm tra kết quả bài 47,48 bằng máy tính bỏ túi.

Bài 5. Bảng căn bậc hai – SBT Toán lớp 9: Giải bài 47, 48, 49 trang 13 Sách bài tập Toán 9 tập 1. Câu 47: Dùng bảng căn bậc hai tìm x, biết…

Câu 47: Dùng bảng căn bậc hai tìm x, biết:

a) \({x^2} = 15\);

Bạn đang xem: Giải Bài 47, 48, 49 trang 13 SBT Toán 9 tập 1: Kiểm tra kết quả bài 47,48 bằng máy tính bỏ túi.

b) \({x^2} = 22,8\);

c) \({x^2} = 351\);

d) \({x^2} = 0,46.\)

a) \({x^2} = 15\)

\( =  > {x_1} = \sqrt {15}  \approx 3,873\)

\({x_2} =  – \sqrt {15}  \approx  – 3,873\)

b) \({x^2} = 22,8\)

\( \Rightarrow {x_1} = \sqrt {22,8}  \approx 4,7749\)

\({x_2} =  – \sqrt {22,8}  \approx  – 4,7749\)

c) \({x^2} = 351\)

\( \Rightarrow {x_1} = \sqrt {351}  \approx 18,735\)

\({x_2} =  – \sqrt {351}  \approx  – 18,735\)

d) \({x^2} = 0,46\)

\( \Rightarrow {x_1} = \sqrt {0,46}  \approx 18,735\)

\({x_2} =  – \sqrt {0,46}  \approx  – 0,6782\)


Câu 48: Dùng bảng bình phương tìm x , biết:

a) \(\sqrt x  = 1,5\);

b) \(\sqrt x  = 2,15\);

c) \(\sqrt x  = 0,52\);

d) \(\sqrt x  = 0,038\).

a) \(\sqrt x  = 1,5 \Rightarrow x = 2,25\)

b) \(\sqrt x  = 2,15 \Rightarrow x \approx 4,623\)

c) \(\sqrt x  = 0,52 \Rightarrow x \approx 0,2704\)

d) \(\sqrt x  = 0,038 \Rightarrow x \approx 0,0014\)


Câu 49: Kiểm tra kết quả bài 47,48 bằng máy tính bỏ túi.

Ta có: \(\eqalign{
& {x^2} = 15 \Rightarrow {x_1} = \sqrt {15} \cr
& = 3,872983346 \approx 3,873 \cr} \)

\(\eqalign{
& {x_2} = – \sqrt {15} = – 3,872983346 \cr
& \approx – 3,873 \cr} \)

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 47, 48, 49 trang 13 SBT Toán 9 tập 1: Kiểm tra kết quả bài 47,48 bằng máy tính bỏ túi.” state=”close”]Bài 5. Bảng căn bậc hai – SBT Toán lớp 9: Giải bài 47, 48, 49 trang 13 Sách bài tập Toán 9 tập 1. Câu 47: Dùng bảng căn bậc hai tìm x, biết…

Câu 47: Dùng bảng căn bậc hai tìm x, biết:

a) \({x^2} = 15\);

b) \({x^2} = 22,8\);

c) \({x^2} = 351\);

d) \({x^2} = 0,46.\)

a) \({x^2} = 15\)

\( =  > {x_1} = \sqrt {15}  \approx 3,873\)

\({x_2} =  – \sqrt {15}  \approx  – 3,873\)

b) \({x^2} = 22,8\)

\( \Rightarrow {x_1} = \sqrt {22,8}  \approx 4,7749\)

\({x_2} =  – \sqrt {22,8}  \approx  – 4,7749\)

c) \({x^2} = 351\)

\( \Rightarrow {x_1} = \sqrt {351}  \approx 18,735\)

\({x_2} =  – \sqrt {351}  \approx  – 18,735\)

d) \({x^2} = 0,46\)

\( \Rightarrow {x_1} = \sqrt {0,46}  \approx 18,735\)

\({x_2} =  – \sqrt {0,46}  \approx  – 0,6782\)


Câu 48: Dùng bảng bình phương tìm x , biết:

a) \(\sqrt x  = 1,5\);

b) \(\sqrt x  = 2,15\);

c) \(\sqrt x  = 0,52\);

d) \(\sqrt x  = 0,038\).

a) \(\sqrt x  = 1,5 \Rightarrow x = 2,25\)

b) \(\sqrt x  = 2,15 \Rightarrow x \approx 4,623\)

c) \(\sqrt x  = 0,52 \Rightarrow x \approx 0,2704\)

d) \(\sqrt x  = 0,038 \Rightarrow x \approx 0,0014\)


Câu 49: Kiểm tra kết quả bài 47,48 bằng máy tính bỏ túi.

Ta có: \(\eqalign{
& {x^2} = 15 \Rightarrow {x_1} = \sqrt {15} \cr
& = 3,872983346 \approx 3,873 \cr} \)

\(\eqalign{
& {x_2} = – \sqrt {15} = – 3,872983346 \cr
& \approx – 3,873 \cr} \)

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!