Giải bài tập

Giải Bài 47, 48, 49, 50, 51, 52 trang 126 SBT Sinh 10: Glixêrol và axit béo là thành phần cấu tạo nên phân tử nào ?

Chương I Thành phần hóa học của tế bào SBT Sinh lớp 10. Giải bài 47, 48, 49, 50, 51, 52 trang 126 Sách bài tập Sinh học 10. Câu 47: Nước có tính phân cực do…

47. Nước có tính phân cực do

A. cấu tạo từ ôxi và hiđrô.

Bạn đang xem: Giải Bài 47, 48, 49, 50, 51, 52 trang 126 SBT Sinh 10: Glixêrol và axit béo là thành phần cấu tạo nên phân tử nào ?

B. electron của hiđrô yếu.

C. 2 đầu có tích điện trái dấu.

D. các liên kết hiđrô luôn bền vững.

48. Glucôzơ là đơn phân cấu tạo nên phân tử nào dưới đây ?

A. ADN.

B. Prôtêin.

C. Xenlulôzơ

D. Mỡ.

49. Glixêrol và axit béo là thành phần cấu tạo nên phân tử nào dưới đây

A. ADN

B. Prôtêin.

C. Xenlulôzơ.

D. Mỡ.

50. Axit amin là đơn phân cấu tạo nên phân tử nào dưới đây ?

A. ADN.

B. Prôtêin.

C. Xenlulôzơ.

D. Mỡ.

51. Nuclêôtit là đơn phân cấu tạo nên phân tử nào dưới đây ?

A. ADN.

B. Prôtêin.

C. Xenlulôzơ.

D. Mỡ.

52. Các phân tử nào dưới đây được cấu trúc theo nguyên tắc đa phân ?

A. ADN, prôtêin, lipit

B. ADN, lipit, cacbohiđrat.

C. Prôtêin, lipit, cacbohiđrat.

D. ADN, prôtêin, cacbohiđrat.

Hướng dẫn

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 47, 48, 49, 50, 51, 52 trang 126 SBT Sinh 10: Glixêrol và axit béo là thành phần cấu tạo nên phân tử nào ?” state=”close”] Chương I Thành phần hóa học của tế bào SBT Sinh lớp 10. Giải bài 47, 48, 49, 50, 51, 52 trang 126 Sách bài tập Sinh học 10. Câu 47: Nước có tính phân cực do…

47. Nước có tính phân cực do

A. cấu tạo từ ôxi và hiđrô.

B. electron của hiđrô yếu.

C. 2 đầu có tích điện trái dấu.

D. các liên kết hiđrô luôn bền vững.

48. Glucôzơ là đơn phân cấu tạo nên phân tử nào dưới đây ?

A. ADN.

B. Prôtêin.

C. Xenlulôzơ

D. Mỡ.

49. Glixêrol và axit béo là thành phần cấu tạo nên phân tử nào dưới đây

A. ADN

B. Prôtêin.

C. Xenlulôzơ.

D. Mỡ.

50. Axit amin là đơn phân cấu tạo nên phân tử nào dưới đây ?

A. ADN.

B. Prôtêin.

C. Xenlulôzơ.

D. Mỡ.

51. Nuclêôtit là đơn phân cấu tạo nên phân tử nào dưới đây ?

A. ADN.

B. Prôtêin.

C. Xenlulôzơ.

D. Mỡ.

52. Các phân tử nào dưới đây được cấu trúc theo nguyên tắc đa phân ?

A. ADN, prôtêin, lipit

B. ADN, lipit, cacbohiđrat.

C. Prôtêin, lipit, cacbohiđrat.

D. ADN, prôtêin, cacbohiđrat.

Hướng dẫn

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!