Giải bài tập

Giải Bài 45, 46, 47 trang 163 SBT Toán 9 tập 1: Cho góc nhọn xOy, điểm A thuộc tia Ox. Dựng đường tròn tâm I tiếp xúc với Ox tại A và có tâm I nằm trên tia Oy

Bài 5. Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn – SBT Toán lớp 9: Giải bài 45, 46, 47 trang 163 Sách bài tập Toán 9 tập 1. Câu 45: Cho tam giác ABC cân tại A, các đường cao AD và BE cắt nhau tại H. Vẽ đường tròn (O) có đường kính AH; Cho góc nhọn xOy, điểm A thuộc tia Ox. Dựng đường tròn tâm I tiếp xúc với Ox tại A và có tâm I nằm trên tia Oy…

Câu 45*: Cho tam giác ABC cân tại A, các đường cao AD và BE cắt nhau tại H. Vẽ đường tròn (O) có đường kính AH. Chứng minh rằng:

a)      Điểm E nằm trên đường tròn(O);

Bạn đang xem: Giải Bài 45, 46, 47 trang 163 SBT Toán 9 tập 1: Cho góc nhọn xOy, điểm A thuộc tia Ox. Dựng đường tròn tâm I tiếp xúc với Ox tại A và có tâm I nằm trên tia Oy

b)      DE là tiếp tuyến của đường tròn (O).

a) Gọi O là trung điểm của AH

Tam giác AEH vuông tại E có EO là đường trung tuyến nên:

\( EO = OA = OH ={{AH} \over 2}\) (tính chất tam giác vuông)

Vậy điểm E nằm trên đường tròn \(\left( {O;{{AH} \over 2}} \right)\)

b) Ta có: OH = OE

suy ra tam giác OHE cân tại O

suy ra: \(\widehat {OEH} = \widehat {OHE}\)                      (1)

Mà \(\widehat {BHD} = \widehat {OHE}\) (đối đỉnh)            (2)

Trong tam giác BDH ta có:

\(\widehat {HDB} = 90^\circ \)

Suy ra: \(\widehat {HBD} + \widehat {BHD} = 90^\circ \)            (3)

Từ (1), (2) và (3) suy ra:

\(\widehat {OEH} + \widehat {HBD} = 90^\circ \)                          (4)

Tam giác ABC cân tại A có AD ⊥ BC nên BD = CD

Tam giác BCE vuông tại E có ED là đường trung tuyến nên:

\(ED = BD = {{BC} \over 2}\) (tính chất tam giác vuông).

Suy ra tam giác BDE cân tại D

Suy ra: \(\widehat {BDE} = \widehat {DEB}\)                               (5)

Từ (4) và (5) suy ra: \(\widehat {OEH} + \widehat {DEB} = 90^\circ \) hay \(\widehat {DEO} = 90^\circ \)

Suy ra: DE ⊥ EO. Vậy DE là tiếp tuyến của đường tròn ((O).


Câu 46: Cho góc nhọn xOy, điểm A thuộc tia Ox. Dựng đường tròn tâm I tiếp xúc với Ox tại A và có tâm I nằm trên tia Oy.

*        Phân tích

Giả sử đường tròn tâm I dựng được thỏa mãn điều kiện bài toán.

−           Đường tròn tâm I tiếp xúc với Ox tại A nên I nằm trên đường thẳng vuông góc với Ox kẻ từ A.

−           Tâm I nằm trên tia Oy  nên I là giao điểm của Oy và đường thẳng vuông góc với Ox tại A.

*        Cách dựng

−           Dựng đường vuông góc với Ox tại A cắt Oy tại I.

−           Dựng đường tròn (I; IA).

*        Chứng minh

Ta có: I thuộc Oy, OA ⊥ IA tại A.

Suy ra Ox là tiếp tuyến của đường tròn ( I;IA)

 hay (I; IA) tiếp xúc với Ox.

*        Biện luận

Vì \(\widehat {xOy}\) là góc nhọn nên đường thẳng vuông góc với Ox tại A luôn cắt tia Oy nên tâm I luôn xác định và duy nhất.


Câu 47: Cho đường tròn (O) và đường thẳng d không giao nhau. Dựng tiếp tuyến của đường tròn (O) sao cho tiếp tuyến đó song song với d.

*        Phân tích

Giả sử tiếp tuyến của đường tròn dựng được thỏa

mãn điều kiện bài toán.

−        d1 là tiếp tuyến của đường tròn tại  A nên d⊥ OA

−        Vì d1 // d nên d ⊥ OA.

Vậy A là giao điểm của đường thẳng kẻ từ O vuông góc với d.

*        Cách dựng

−        Dựng OH vuông góc với d cắt đường tròn (O) tại A và B.

−        Dựng đường thẳng d1 đi qua A và vuông góc với OA.

−        Dựng đường thẳng d2 đi qua B và vuông góc với OB.

Khi đó d1 và d2 là hai tiếp tuyến cần dựng.

*        Chứng minh

Ta có: A và B thuộc (O)

d// d mà d ⊥ OH nên d⊥ OH hay d⊥ OA tại A

Suy ra d1 là tiếp tuyến của đường tròn (O)

           d2 // d mà d ⊥ OH nên d⊥ OH hay d2 ⊥ OB tại B

Suy ra dlà tiếp tuyến của đường tròn (O)

*        Biện luận

Đường thẳng OH luôn cắt đường tròn (O) nên giao điểm A và B luôn dựng được.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 45, 46, 47 trang 163 SBT Toán 9 tập 1: Cho góc nhọn xOy, điểm A thuộc tia Ox. Dựng đường tròn tâm I tiếp xúc với Ox tại A và có tâm I nằm trên tia Oy” state=”close”]Bài 5. Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn – SBT Toán lớp 9: Giải bài 45, 46, 47 trang 163 Sách bài tập Toán 9 tập 1. Câu 45: Cho tam giác ABC cân tại A, các đường cao AD và BE cắt nhau tại H. Vẽ đường tròn (O) có đường kính AH; Cho góc nhọn xOy, điểm A thuộc tia Ox. Dựng đường tròn tâm I tiếp xúc với Ox tại A và có tâm I nằm trên tia Oy…

Câu 45*: Cho tam giác ABC cân tại A, các đường cao AD và BE cắt nhau tại H. Vẽ đường tròn (O) có đường kính AH. Chứng minh rằng:

a)      Điểm E nằm trên đường tròn(O);

b)      DE là tiếp tuyến của đường tròn (O).

a) Gọi O là trung điểm của AH

Tam giác AEH vuông tại E có EO là đường trung tuyến nên:

\( EO = OA = OH ={{AH} \over 2}\) (tính chất tam giác vuông)

Vậy điểm E nằm trên đường tròn \(\left( {O;{{AH} \over 2}} \right)\)

b) Ta có: OH = OE

suy ra tam giác OHE cân tại O

suy ra: \(\widehat {OEH} = \widehat {OHE}\)                      (1)

Mà \(\widehat {BHD} = \widehat {OHE}\) (đối đỉnh)            (2)

Trong tam giác BDH ta có:

\(\widehat {HDB} = 90^\circ \)

Suy ra: \(\widehat {HBD} + \widehat {BHD} = 90^\circ \)            (3)

Từ (1), (2) và (3) suy ra:

\(\widehat {OEH} + \widehat {HBD} = 90^\circ \)                          (4)

Tam giác ABC cân tại A có AD ⊥ BC nên BD = CD

Tam giác BCE vuông tại E có ED là đường trung tuyến nên:

\(ED = BD = {{BC} \over 2}\) (tính chất tam giác vuông).

Suy ra tam giác BDE cân tại D

Suy ra: \(\widehat {BDE} = \widehat {DEB}\)                               (5)

Từ (4) và (5) suy ra: \(\widehat {OEH} + \widehat {DEB} = 90^\circ \) hay \(\widehat {DEO} = 90^\circ \)

Suy ra: DE ⊥ EO. Vậy DE là tiếp tuyến của đường tròn ((O).


Câu 46: Cho góc nhọn xOy, điểm A thuộc tia Ox. Dựng đường tròn tâm I tiếp xúc với Ox tại A và có tâm I nằm trên tia Oy.

*        Phân tích

Giả sử đường tròn tâm I dựng được thỏa mãn điều kiện bài toán.

−           Đường tròn tâm I tiếp xúc với Ox tại A nên I nằm trên đường thẳng vuông góc với Ox kẻ từ A.

−           Tâm I nằm trên tia Oy  nên I là giao điểm của Oy và đường thẳng vuông góc với Ox tại A.

*        Cách dựng

−           Dựng đường vuông góc với Ox tại A cắt Oy tại I.

−           Dựng đường tròn (I; IA).

*        Chứng minh

Ta có: I thuộc Oy, OA ⊥ IA tại A.

Suy ra Ox là tiếp tuyến của đường tròn ( I;IA)

 hay (I; IA) tiếp xúc với Ox.

*        Biện luận

Vì \(\widehat {xOy}\) là góc nhọn nên đường thẳng vuông góc với Ox tại A luôn cắt tia Oy nên tâm I luôn xác định và duy nhất.


Câu 47: Cho đường tròn (O) và đường thẳng d không giao nhau. Dựng tiếp tuyến của đường tròn (O) sao cho tiếp tuyến đó song song với d.

*        Phân tích

Giả sử tiếp tuyến của đường tròn dựng được thỏa

mãn điều kiện bài toán.

−        d1 là tiếp tuyến của đường tròn tại  A nên d⊥ OA

−        Vì d1 // d nên d ⊥ OA.

Vậy A là giao điểm của đường thẳng kẻ từ O vuông góc với d.

*        Cách dựng

−        Dựng OH vuông góc với d cắt đường tròn (O) tại A và B.

−        Dựng đường thẳng d1 đi qua A và vuông góc với OA.

−        Dựng đường thẳng d2 đi qua B và vuông góc với OB.

Khi đó d1 và d2 là hai tiếp tuyến cần dựng.

*        Chứng minh

Ta có: A và B thuộc (O)

d// d mà d ⊥ OH nên d⊥ OH hay d⊥ OA tại A

Suy ra d1 là tiếp tuyến của đường tròn (O)

           d2 // d mà d ⊥ OH nên d⊥ OH hay d2 ⊥ OB tại B

Suy ra dlà tiếp tuyến của đường tròn (O)

*        Biện luận

Đường thẳng OH luôn cắt đường tròn (O) nên giao điểm A và B luôn dựng được.

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!