Giải bài tập

Giải Bài 43, 44, 45, 46 trang 111, 112 SBT Toán 9 tập 1: Không dùng bảng lượng giác hoặc máy tính bỏ túi,hãy so sánh

Bài 3. Bảng lượng giác – SBT Toán lớp 9: Giải bài 43, 44, 45, 46 trang 111, 112 Sách bài tập Toán 9 tập 1. Câu 43: Cho hình; Không dùng bảng lượng giác hoặc máy tính bỏ túi,hãy so sánh…

Câu 43: Cho hình

Bạn đang xem: Giải Bài 43, 44, 45, 46 trang 111, 112 SBT Toán 9 tập 1: Không dùng bảng lượng giác hoặc máy tính bỏ túi,hãy so sánh

Biết:

\(\widehat {ACE} = 90^\circ ,AB = BC = CD = DE = 2cm.\)

Hãy tính:

a) AD, BE;

b) \(\widehat {DAC}\);

c) \(\widehat {BXD}\).

a) Ta có:

\(AC = AB + BC = 2 + 2 = 4\left( {cm} \right)\)

Áp dụng định lí Pi-ta-go vào tam giác vuông ACD, ta có:

\(A{D^2} = A{C^2} + C{D^2} = {4^2} + {2^2} = 16 + 4 = 20\)

\( \Rightarrow AD = \sqrt {20}  = 2\sqrt 5 \left( {cm} \right)\)

Mặt khác: \(CE = CD + DE = 2 + 2 = 4\left( {cm} \right)\)

Áp dụng định lí Pi-ta-go vào tam giác vuông BEC, ta có:

\(B{E^2} = B{C^2} + C{E^2} = {2^2} + {4^2} = 4 + 16 = 20\)

\( \Rightarrow BE = \sqrt {20}  = 2\sqrt 5 \left( {cm} \right)\)

b) Tam giác ACD vuông tại C nên ta có: \(tg\widehat {DAC} = {{CD} \over {AC}} = {2 \over 4} = {1 \over 2}\)

Suy ra: \(\widehat {DAC} \approx 26^\circ 34’\)

Ta có: \(\widehat {CDA} = 90^\circ  – \widehat {CAD} \approx 90^\circ  – 26^\circ 34′ = 63^\circ 26’\)

Trong tứ giác BCDX, ta có:

\(\widehat {BXD} = 360^\circ  – (\widehat C + \widehat {CDA} + \widehat {CBE})\)

\( = 360^\circ  – (90^\circ  + 63^\circ 26′ + 63^\circ 26′) = 143^\circ 8′.\)


Câu 44: Đoạn thẳng LN vuông góc với đoạn thẳng AB tại trung điểm N của AB; M là một điểm của đoạn thẳng LN và khác với L,N. Hãy so sánh các góc \(\widehat {LAN}\) và \(\widehat {MBN}\).

Tam giác ALN vuông tại N nên ta có:

\(tg\widehat {LAN} = {{NL} \over {AN}}\)      (1)

Tam giác BNM vuông tại N nên ta có:

\(tg\widehat {MBN} = {{NM} \over {NB}}\)        (2)

Mặt khác:        AN = NB (gt)                   (3)

                        NL > NM                          (4)

Từ (1), (2), (3) và (4) suy ra: \(tg\widehat {MBN} < tg\widehat {LAN}\)

Suy ra: \(\widehat {MBN} < tg\widehat {LAN}\) ( vì \(\alpha \) tăng thì tg\(\alpha \)  tăng).

Sachbaiatp.com


Câu 45: Không dùng bảng lượng giác và máy tính bỏ túi, hãy so sánh

a) \(\sin 25^\circ \) và \(\sin 70^\circ \);                           b) \(\cos 40^\circ \) và \(\cos 75^\circ \) ;

c) \(\sin 38^\circ \) và \(\cos 38^\circ \) ;                           d) \(\sin 50^\circ \) và \(\cos 50^\circ \).

a) Với \(0^\circ  < \alpha  < 90^\circ \) ta có \(\alpha\) tăng thì sin\(\alpha\ tăng

Ta có: \(25^\circ  < 75^\circ \), suy ra: \(\sin 25^\circ  < \sin 75^\circ \)

b) Với \(0^\circ  < \alpha  < 90^\circ \) ta có \(\alpha\) tăng thì sin\(\alpha\) giảm

Ta có: \(40^\circ  < 75^\circ \), suy ra: \({\rm{cos40}}^\circ {\rm{ >  cos}}75^\circ \)

c) Với \(0^\circ  < \alpha  < 90^\circ \) ta có \(\alpha\) tăng thì sin\(\alpha\) tăng

Ta có: \(38^\circ  + 52^\circ  = 90^\circ \), suy ra: \(\cos 38^\circ  = \sin 52^\circ \)

Vì \(38^\circ  < 52^\circ \) nên \(\sin 38^\circ  < \sin 52^\circ \) hay \(\sin 38^\circ  < \cos 38^\circ \)

d) Với \(0^\circ  < \alpha  < 90^\circ \) ta có \(\alpha\) tăng thì cos\(\alpha\) giảm

Ta có: \(40^\circ  + 50^\circ  = 90^\circ ,\) suy ra: \(\sin 50^\circ  = \cos 40^\circ \)

Vì \(40^\circ  < 50^\circ \) nên \(\cos 40^\circ  > \cos 50^\circ \) hay \(\sin 50^\circ  > \cos 50^\circ \)


Câu 46: Không dùng bảng lượng giác hoặc máy tính bỏ túi,hãy so sánh

a) \(tg50^\circ 28’\) và \(tg63^\circ \);                             b) \(\cot g14^\circ \) và \(\cot g35^\circ 12’\);

c) \(tg27^\circ \) và \(\cot g27^\circ \);                              d) \(tg65^\circ \) và \(\cot g65^\circ \).

a) Với \(0^\circ  < \alpha  < 90^\circ \) ta có \(\alpha \) tăng thì tg\(\alpha \) tăng

Ta có: \(50^\circ 28′ < 63^\circ ,\) suy ra: \(tg50^\circ 28′ < tg63^\circ \)

b) Với \(0^\circ  < \alpha  < 90^\circ \) ta có \(\alpha \) tăng thì cotg\(\alpha \) giảm

Ta có: \(14^\circ  < 35^\circ 12′,\) suy ra: cotg14°> cotg35°12’

c) Với \(0^\circ  < \alpha  < 90^\circ \) ta có \(\alpha \) tăng thì tg\(\alpha \) tăng

Ta có: \(27^\circ  + 63^\circ  = 90^\circ ,\) suy ra: \(\cot g27^\circ  = tg63^\circ \)

Vì \(27^\circ  < 63^\circ \) nên \(tg27^\circ  < tg63^\circ \) hay \(tg27^\circ  < \cot g27^\circ \)

d) Với \(0^\circ  < \alpha  < 90^\circ \) ta có \(\alpha \) tăng thì cotg\(\alpha \) giảm

Ta có: \(65^\circ  + 25^\circ  = 90^\circ \) nên tg65° =cotg25°

Vì 25 < 65  nên cotg25 > cotg65  hay tg65° > cotg65°.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 43, 44, 45, 46 trang 111, 112 SBT Toán 9 tập 1: Không dùng bảng lượng giác hoặc máy tính bỏ túi,hãy so sánh” state=”close”]Bài 3. Bảng lượng giác – SBT Toán lớp 9: Giải bài 43, 44, 45, 46 trang 111, 112 Sách bài tập Toán 9 tập 1. Câu 43: Cho hình; Không dùng bảng lượng giác hoặc máy tính bỏ túi,hãy so sánh…

Câu 43: Cho hình

Biết:

\(\widehat {ACE} = 90^\circ ,AB = BC = CD = DE = 2cm.\)

Hãy tính:

a) AD, BE;

b) \(\widehat {DAC}\);

c) \(\widehat {BXD}\).

a) Ta có:

\(AC = AB + BC = 2 + 2 = 4\left( {cm} \right)\)

Áp dụng định lí Pi-ta-go vào tam giác vuông ACD, ta có:

\(A{D^2} = A{C^2} + C{D^2} = {4^2} + {2^2} = 16 + 4 = 20\)

\( \Rightarrow AD = \sqrt {20}  = 2\sqrt 5 \left( {cm} \right)\)

Mặt khác: \(CE = CD + DE = 2 + 2 = 4\left( {cm} \right)\)

Áp dụng định lí Pi-ta-go vào tam giác vuông BEC, ta có:

\(B{E^2} = B{C^2} + C{E^2} = {2^2} + {4^2} = 4 + 16 = 20\)

\( \Rightarrow BE = \sqrt {20}  = 2\sqrt 5 \left( {cm} \right)\)

b) Tam giác ACD vuông tại C nên ta có: \(tg\widehat {DAC} = {{CD} \over {AC}} = {2 \over 4} = {1 \over 2}\)

Suy ra: \(\widehat {DAC} \approx 26^\circ 34’\)

Ta có: \(\widehat {CDA} = 90^\circ  – \widehat {CAD} \approx 90^\circ  – 26^\circ 34′ = 63^\circ 26’\)

Trong tứ giác BCDX, ta có:

\(\widehat {BXD} = 360^\circ  – (\widehat C + \widehat {CDA} + \widehat {CBE})\)

\( = 360^\circ  – (90^\circ  + 63^\circ 26′ + 63^\circ 26′) = 143^\circ 8′.\)


Câu 44: Đoạn thẳng LN vuông góc với đoạn thẳng AB tại trung điểm N của AB; M là một điểm của đoạn thẳng LN và khác với L,N. Hãy so sánh các góc \(\widehat {LAN}\) và \(\widehat {MBN}\).

Tam giác ALN vuông tại N nên ta có:

\(tg\widehat {LAN} = {{NL} \over {AN}}\)      (1)

Tam giác BNM vuông tại N nên ta có:

\(tg\widehat {MBN} = {{NM} \over {NB}}\)        (2)

Mặt khác:        AN = NB (gt)                   (3)

                        NL > NM                          (4)

Từ (1), (2), (3) và (4) suy ra: \(tg\widehat {MBN} < tg\widehat {LAN}\)

Suy ra: \(\widehat {MBN} < tg\widehat {LAN}\) ( vì \(\alpha \) tăng thì tg\(\alpha \)  tăng).

Sachbaiatp.com


Câu 45: Không dùng bảng lượng giác và máy tính bỏ túi, hãy so sánh

a) \(\sin 25^\circ \) và \(\sin 70^\circ \);                           b) \(\cos 40^\circ \) và \(\cos 75^\circ \) ;

c) \(\sin 38^\circ \) và \(\cos 38^\circ \) ;                           d) \(\sin 50^\circ \) và \(\cos 50^\circ \).

a) Với \(0^\circ  < \alpha  < 90^\circ \) ta có \(\alpha\) tăng thì sin\(\alpha\ tăng

Ta có: \(25^\circ  < 75^\circ \), suy ra: \(\sin 25^\circ  < \sin 75^\circ \)

b) Với \(0^\circ  < \alpha  < 90^\circ \) ta có \(\alpha\) tăng thì sin\(\alpha\) giảm

Ta có: \(40^\circ  < 75^\circ \), suy ra: \({\rm{cos40}}^\circ {\rm{ >  cos}}75^\circ \)

c) Với \(0^\circ  < \alpha  < 90^\circ \) ta có \(\alpha\) tăng thì sin\(\alpha\) tăng

Ta có: \(38^\circ  + 52^\circ  = 90^\circ \), suy ra: \(\cos 38^\circ  = \sin 52^\circ \)

Vì \(38^\circ  < 52^\circ \) nên \(\sin 38^\circ  < \sin 52^\circ \) hay \(\sin 38^\circ  < \cos 38^\circ \)

d) Với \(0^\circ  < \alpha  < 90^\circ \) ta có \(\alpha\) tăng thì cos\(\alpha\) giảm

Ta có: \(40^\circ  + 50^\circ  = 90^\circ ,\) suy ra: \(\sin 50^\circ  = \cos 40^\circ \)

Vì \(40^\circ  < 50^\circ \) nên \(\cos 40^\circ  > \cos 50^\circ \) hay \(\sin 50^\circ  > \cos 50^\circ \)


Câu 46: Không dùng bảng lượng giác hoặc máy tính bỏ túi,hãy so sánh

a) \(tg50^\circ 28’\) và \(tg63^\circ \);                             b) \(\cot g14^\circ \) và \(\cot g35^\circ 12’\);

c) \(tg27^\circ \) và \(\cot g27^\circ \);                              d) \(tg65^\circ \) và \(\cot g65^\circ \).

a) Với \(0^\circ  < \alpha  < 90^\circ \) ta có \(\alpha \) tăng thì tg\(\alpha \) tăng

Ta có: \(50^\circ 28′ < 63^\circ ,\) suy ra: \(tg50^\circ 28′ < tg63^\circ \)

b) Với \(0^\circ  < \alpha  < 90^\circ \) ta có \(\alpha \) tăng thì cotg\(\alpha \) giảm

Ta có: \(14^\circ  < 35^\circ 12′,\) suy ra: cotg14°> cotg35°12’

c) Với \(0^\circ  < \alpha  < 90^\circ \) ta có \(\alpha \) tăng thì tg\(\alpha \) tăng

Ta có: \(27^\circ  + 63^\circ  = 90^\circ ,\) suy ra: \(\cot g27^\circ  = tg63^\circ \)

Vì \(27^\circ  < 63^\circ \) nên \(tg27^\circ  < tg63^\circ \) hay \(tg27^\circ  < \cot g27^\circ \)

d) Với \(0^\circ  < \alpha  < 90^\circ \) ta có \(\alpha \) tăng thì cotg\(\alpha \) giảm

Ta có: \(65^\circ  + 25^\circ  = 90^\circ \) nên tg65° =cotg25°

Vì 25 < 65  nên cotg25 > cotg65  hay tg65° > cotg65°.

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!